Článok Operná sezóna 2007/2008 očami kritikov priniesol viacero otázok o perspektívach a smerovaní Opery SND. Ďalšie sa objavili na diskusnom fóre Hudobného života, kde sa táto téma stretla s mimoriadnym zájmom čitateľov. Odpovede sme hľadali u generálnej riaditeľky Slovenského národného divadla Silvie Hroncovej a riaditeľky Opery SND Gabriely Beňačkovej. Na ich žiadosť sa rozhovory uskutočnili písomnou formou.

V súvislosti s kandidátmi na post riaditeľa Opery SND sa v tlači skloňovalo aj meno Petra Dvorského. V danom kontexte to nebol veľmi šťastný spôsob prezentovania informácií. Ako k tejto situácii došlo? Môžete už teraz prezradiť mená ďalších kandidátov, ktorých ste oslovili? Prečo ste ani do tretice neuvažovali o konkurze?

Silvia Hroncová: Zverejňovať mená ďalších kandidátov by nebolo korektné, ani voči súčasnému vedeniu, ani voči ďalším kandidátom. Výber a menovanie riaditeľa umeleckého súboru je na základe zriaďovacej listiny Slovenského národného divadla v kompetencii generálneho riaditeľa SND. Doteraz túto kompetenciu využíval každý generálny riaditeľ. Urobila som tak i ja. Zmenu spôsobu obsadenia postov umeleckých riaditeľov z priameho menovania na výberové konanie však do budúcnosti nevylučujem.

Pani Gabriela Beňačková je v opernom svete nepochybne známa a uznávaná osobnosť. Aké ďalšie kritériá zohrali úlohu pri výbere práve jej osoby do funkcie riaditeľky Opery SND?

Gabriela Beňačková – ako svetová sopranistka – má za sebou úspešnú medzinárodnú umeleckú kariéru a svojimi kontaktmi a skúsenosťami môže do divadla priniesť mnoho zaujímavých umeleckých osobností, rozvinúť potenciál domáceho súboru a viac zviditeľniť žáner opery.

Peter Mikuláš a Oliver Dohnányi, obidvaja renomovaní umelci, odišli z postu riaditeľa Opery SND po roku pôsobenia. Do funkcie boli zvolení na základe vašej kompetencie menovať riaditeľa priamo, no v SND pôsobili len veľmi krátko. To určite nie je pri takomto type inštitúcie ideálne. Nemôže sa táto situácia znovu zopakovať? Akým spôsobom by ste jej mohli vy osobne predísť?

Sólista Peter Mikuláš aj dirigent Oliver Dohnányi sú veľké mená nielen slovenského operného umenia. Ako špičkové umelecké osobnosti priniesli do súboru prirodzenú autoritu.

Ale viesť súbor opery, ako jeden z najzložitejších divadelných „mechanizmov“ v divadle, je náročná nielen umelecká, ale aj manažérska práca a vyžaduje plné nasadenie. A to bol jeden z hlavných dôvodov, prečo sa napokon rozhodli uprednostniť svoje umelecké ambície.

Bolo rozhodnutie predchádzajúcich riaditeľov odísť podmienené výlučne tým, že sa chceli venovať pôvodnej profesii?

Áno, venovať sa pôvodnej profesii bola aj pre týchto umelcov priorita, čo som rešpektovala. A umelecké aktivity, často mimo pôdy SND, sú ťažko zlučiteľné s riadením akejkoľvek inštitúcie.

Aký časový odstup uplynul medzi oslovením a menovaním p. Beňačkovej? Z jej prvých mediálnych výstupov sa zdalo, že sa v čase nástupu s prostredím v SND len zoznamovala. Nepovažujete to za hendikep? Dostala, resp. vyžiadala si p. Beňačková zo SND podklady, na základe ktorých by si mohla urobiť predstavu o situácii v inštitúcii (organizačná štruktúra, pracovné náplne, kompetencie, rozpočet...)?

Áno, je samozrejmé, že riaditeľka Gabriela Beňačková mala a má k dispozícii všetky potrebné podklady. Rovnako ako každý riaditeľ v organizačných zložkách SND. Nastúpila do funkcie v čase divadelných prázdnin, mala dobré podmienky na zoznámenie sa s aktuálnou situáciou v súbore. Keď ktokoľvek a kdekoľvek nastúpi do novej pozície, potrebuje čas na zoznámenie. Čím dôležitejšia funkcia, tým väčšie nároky – to je prirodzené.

Gabriela Beňačková má výhodu a zároveň aj nevýhodu v tom, že roky nežila v našom kultúrnom prostredí. Počas prázdnin sa prostredníctvom DVD záznamov zoznámila s kompletným aktuálnym repertoárom Opery SND a dnes nechýba na žiadnom predstavení Opery. A to je na kvalite dnešných predstavení vidieť.

Nemala by byť koncepcia nového riaditeľa v inštitúcii, akou je Opera, verejne prístupná? Existuje v tejto chvíli takýto dokument a obsahuje stratégiu existencie Opery v budúcnosti, ktorú by ste mohli aspoň stručne načrtnúť? Niečo, čo považujete vy ako generálna riaditeľka SND za kľúčové...

Sezóna 2008/2009 je dramaturgicky pripravená a na koncepcii ďalšieho smerovania opery a príprave nastávajúcich sezón Gabriela Beňačková pracuje. Týka sa to nielen dramaturgického smerovania opery na viacročné obdobie, ale aj otázky skvalitnenia repríz úpravou hracieho plánu smerom k efektívnejšiemu nasadzovaniu titulov do sériového systému, ktorý môže zaistiť umelecky kvalitnejšie uvádzanie repríz operných inscenácií. V neposlednom rade ide aj o ekonomicky efektívnejší model programovania. Aktuálna koncepcia bude aj verejne prístupná. Dôležitá je dnes stabilizácia umeleckej prevádzky a zabezpečenie programovania Opery tak, aby sa minimalizovali zmeny predstavení i obsadení. Je potrebné nájsť optimálnu rovnováhu medzi využívaním domáceho súboru a hosťami a vytvoriť zaujímavé nové inscenácie, ktoré pritiahnu do divadla viac divákov a pre súbor Opery budú umeleckým prínosom a posunom.

Vo svete sa nový riaditeľ oslovuje s dostatočným odstupom a určitý čas spolupracuje s pôvodným vedením. Podľa jednej z našich čitateliek by sa tento čas získal, ak by ste na istý čas prevzali kompetencie a riadili Operu v spolupráci s umeleckou radou a poradným zborom riaditeľa, resp. poverila niekoho dočasným zastupovaním či neakceptovali okamžitý odchod p. Dohnányiho. Neexistoval spôsob, ako využiť niektorú z týchto možností?

Možností, ako riešiť obdobie od odchodu predchádzajúceho riaditeľa do nástupu nového riaditeľa, je viac. Názory sa, samozrejme, môžu rôzniť. Provizórium v tom čase a za tých okolností by nebolo správnym riešením.

Aká je vaša predstava postavenia Opery v rámci Slovenského národného divadla? Aké sú vaše kompetencie vo vzťahu k tejto inštitúcii? Pýtam sa kvôli medializovanému odchodu bývalého riaditeľa Činohry Romana Poláka, s ktorým ste sa podľa médií nezhodli v názore na kompetencie... Poznáte aktuálnu situáciu v opernom súbore? Ako by ste ju charakterizovali?

Opera je jedným z troch umeleckých súborov Slovenského národného divadla, všetky tri súbory mali a majú v rámci SND rovnaké postavenie a riaditelia majú zodpovedajúce právomoci. Jednotlivé umelecké súbory majú svoju umeleckú samostatnosť, ako aj ekonomické kompetencie v rámci zvereného úseku a zodpovednosť za hospodárenie s finančnými prostriedkami. V priamej kompetencii riaditeľov umeleckých zložiek je aj kompetencia personálneho obsadzovania jednotlivých pracovných pozícií.

Ďalšie organizačné zložky SND vytvárajú podmienky pre prácu všetkých troch umeleckých súborov. Umelecko-dekoračné dielne zabezpečujú realizáciu scénických a kostýmových výprav. Odbor ekonomiky a informatiky, Odbor ľudských zdrojov a právnych činností, Centrum správy budov a technických zariadení, Centrum obchodu, marketingu a komunikácie sú pretransformované, alebo novokonštituované a zabezpečujú podporné činnosti všetkým trom súborom. Po ročnom pôsobení SND v novej budove sa ukázalo, že tento systém prináša z ekonomického aj personálneho hľadiska efektívnejšie prevádzkovanie budov SND a zvyšuje výnosy divadla.

Zmeny som realizovala v súlade s novými potrebami a podmienkami po prechode divadla do novej budovy, v súlade s auditom, ktorý sa uskutočnil v roku 2006 a s mojou koncepciou vybudovať zo SND modernú európsku inštitúciu fungujúcu systémovo, efektívne a transparentne. Zásadné rozhodnutia sú prerokovávané v Rade SND, jednom z mojich poradných orgánov.

K druhej časti vašej otázky – k Opere. Najdôležitejšie je dnes stabilizovať umeleckú prevádzku a do konca roka úspešne premiérovať dve veľké inscenácie – Suchoňovho Svätopluka a Gluckovho Orfea a Eurydiku. A samozrejme zamerať sa na kvalitu reprízových predstavení. Posledné predstavenia svedčia o tom, že tento trend nastúpil - z posledných predstavení spomeniem napríklad La Traviatu s Ľubicou Vargicovou, Turandot s Evou Urbanovou alebo Madama Butterfly s Mirom Dvorským a Evou Jenisovou. Všetky spomínané predstavenia zožali veľké divácke ovácie. A to je pozitívna skutočnosť.

Dobrou správou je aj skutočnosť, že po menovaní Gabriely Beňačkovej nastúpil na post šéfdirigenta Opery SND Rastislav Štúr. Ak sa pozrieme na túto pozíciu niekoľko rokov dozadu, vystriedali sa na nej v krátkych časových intervaloch viacerí dirigenti (od roku 1999 až piati, zmeny dokonca prebiehali počas sezóny). Je to pozícia, ktorá dlhodobo nebola stabilná.

Vašimi predchodcami v Opere SND boli Peter Mikuláš a Oliver Dohnányi. Zaznievajú názory, že umelec sa pre riadiacu a organizačnú funkciu nehodí, pretože uprednostní možnosť realizovať sa ako interpret. Akú motiváciu má teda renomovaný umelec prijať manažérske miesto, kde je konfrontovaný s administratívnymi, technickými a organizačnými problémami? Navyše v zložitej situácii, v ktorej sa slovenská kultúra nachádza...

Gabriela Beňačková: Neviem prečo máte dojem, že nie sme schopní zvládnuť aj manažérske miesta. Všetci máme za sebou kus umeleckej práce, a to znamená aj tímovej práce. Predovšetkým režiséri či dirigenti sú konfrontovaní so všetkými divadelnými zložkami a ich problémami – tak ako ste spomínali – a zvládajú to. Poznám veľa renomovaných umelcov, ktorí riadia divadlá. V histórii Opery SND stáli vždy na čele umelci. Názor, že sa umelec nehodí pre riadiacu a organizačnú funkciu, je už zastaralý. Ja sa touto prácou veľmi intenzívne zaoberám a interpretačne sa už nepotrebujem realizovať. Ak, tak to urobím len kvôli publiku, ktoré tu mám.

Ako dlho ste sa rozhodovali prijať ponuku stať sa riaditeľkou Opery SND? Považujete čas medzi jej prijatím a nástupom do funkcie za dostatočný? Dostali ste zo SND podklady, podľa ktorých by ste si dokázali urobiť predstavu o aktuálnej situácii v Opere?

Ponuky na šéfovanie v divadle som dostala už pred 5 rokmi v Prahe, takže samotný fakt ma neprekvapil. Povedala som si, prečo nie práve Bratislava, keď je to moje rodné mesto... Či bol čas pred nástupom dostatočný? To je veľmi relatívne. Nastúpila som v čase prázdnin, čo bolo na jednej strane výhodou, pretože som mala viac pokoja na zmapovanie situácie. Na druhej strane, až za plnej prevádzky môžete dešifrovať a odhaliť mnohé problémy.

Ako uznávaná operná speváčka si do SND prinášate skúsenosti zo svetových operných scén. Máte už konkrétnu predstavu o tom, ako ich dokážete využiť?

Samozrejme, že mám. Ale predstava je jedno a realizácia druhé. Musím rešpektovať podmienky a možnosti tohto divadla a potreby diváka. Verím, že práve moje medzinárodné kontakty mi pomôžu, aby sa táto opera dostala viac do európskeho povedomia, pretože si to zaslúži.

Mohli by ste načrtnúť svoju predstavu o umeleckej vízii, smerovaní Opery pod vaším vedením? Na aké obdobie dopredu ste ju pripravili? V čom nadviažete na svojich predchodcov a čo by ste chceli urobiť inak?

Nemyslím, že treba budovať nejaké mimoriadne vízie. Nemá význam stavať vzdušné zámky. Opera má jasný cieľ a jasnú funkciu v kultúrnom i spoločenskom kontexte. Sme tu jednoznačne pre diváka, a to je určujúce. Máme kvalitný súbor, ale to neznamená, že nemáme čo vylepšovať. A plánovanie? Operný súbor má kvalitný a široký repertoár, ale určite ho chcem na dva roky dopredu naplánovať a doplniť zaujímavými titulmi.

Na realizáciu vlastných predstáv sú nevyhnutné kompetencie. Považujete svoje kompetencie ako riaditeľky Opery SND v súčasnosti za dostatočné? Je to možno čisto teoretická otázka, ktorá sa však sporadicky objavuje. Malo by podľa vás význam, keby Opera nebola súčasťou SND, ale samostatnou inštitúciou, tak ako je to vo svete obvyklé?

Ako hovoríte, vo svete je obvyklé, že opera je samostatnou inštitúciou, ale ja rešpektujem status, ktorý je tu opere daný. Moje umelecké kompetencie nie sú obmedzované, veď vidíte koľko som už urobila zmien...

Kam podľa vás má siahať právo riaditeľa rozhodovať? Aká by mala byť podľa vás pozícia dramaturgie a dramaturga v Opere SND? Pýtam sa preto, lebo na verejnosť prenikli informácie, že ste túto funkciu chceli zrušiť...

Dosť ďaleko, ale je to veľmi relatívne. Dramaturgia je nespochybniteľná v každom divadle či opere, o tom predsa nemusíme diskutovať. Otázkou skôr je, koľko dramaturgov naša opera potrebuje. Svetové operné scény nemajú také počty interných dramaturgov, ako naša. Dobrá dramaturgia môže fungovať aj v rámci externých zadaní.

Okrem kompetencií je potrebný aj výkonný tvorivý tím. Kto patrí do okruhu vašich blízkych spolupracovníkov a akú má v ňom úlohu?

Všetci v mojom tíme, umeleckí pracovníci, šéfdirigent, zbormajster, šéf techniky, výkonný manažér a ďalší zatiaľ hľadáme optimálny model spolupráce a rozdelenia si povinností i zodpovednosti. Po mojom príchode boli realizované niektoré personálne zmeny, ale verím, že dobudujem dobrý a spoľahlivý tím. Pre mňa je vzácny a dôležitý názov Künstlerische Abteilung, čo je umelecké oddelenie. Tu sa tomu hovorí prevádzka opery. Sám vidíte, že už podľa pomenovania je to pre operu nesmierne dôležité. Tým nechcem podceniť ostatné zložky.

Správa o menovaní Rastislava Štúra za šéfdirigenta prišla so značným časovým odstupom. Prečo? S ktorými slovenskými, resp. zahraničnými dirigentmi zamýšľate spolupracovať?

Pozícia šéfdirigenta bola v minulej sezóne neobsadená, tak som k 1. októbru 2008 menovala Rastislava Štúra. Ešte v ten deň sme vydali tlačovú správu o jeho menovaní a určite ponúknem veľa významných dirigentských osobností.

Oliver Dohnányi minulý rok spomenul ako jeden z pretrvávajúcich problémov otázku financií. Máte predstavu o tom, ako ovplyvní zvyšok sezóny a aká bude situácia o rok?

Slovenské národné divadlo má svoj vlastný rozpočet na každý rok a v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je ešte navýšený.

Sú technické problémy v novej budove už minulosťou?

Bohužiaľ nie, ale pani generálna riaditeľka sa veľmi snaží o nápravy. Od môjho príchodu môžem len potvrdiť, že celé letné divadelné prázdniny sa v budove pracovalo.

Máte vlastnú predstavu, ako budete využívať starú a novú budovu?

Isteže! Obidve budovy budú znieť skvostnou hudbou, pýšiť sa pozoruhodnými umeleckými výkonmi a diváci budú odchádzať z predstavení nadšení a plní výnimočných zážitkov.

V rozhovore pre denník SME ste sa vyjadrili, že komentovať situáciu v SND po troch mesiacoch je ešte predčasné. Napriek tomu ste si už určitý obraz museli vytvoriť. Ako by ste charakterizovali súčasnú situáciu v Opere? Čo je podľa Vás potrebné riešiť naliehavo? Ste spokojná s personálnym obsadením?

Áno, obraz už mám, ale každý deň mi prinesie nové poznanie a odhalenie. Zoznámila som sa už s internými materiálmi, smernicami a rozpočtami a pod., pretože chcem mať čo najkomplexnejší obraz. Som prítomná na takmer všetkých predstaveniach. Personálne obsadenie sa stabilizuje.

Považujete súčasný model fungovania Opery vo vzťahu k spevákom za efektívny? Podľa Miloslava Blahynku bráni mladým umelcom získať zmluvu a staršia generácia z trvalých zmlúv profituje...

Naopak, mladým umelcom dám veľkú šancu.

Aktualizované: 18. 07. 2016
x