Pravidlá súťaže

Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera Trnavského sa koná každý druhý rok v Trnave.

1. I. kategória má tri kolá, súťažný repertoár je menej náročný. Do tejto kategórie sa môžu prihlásiť speváci narodení: ženy po 1. januári 1999 / muži po 1. januári 1997.
   II. kategória má tri kolá, súťažný repertoár je náročnejší. Do tejto kategórie sa môžu prihlásiť speváci narodení: ženy po 1. januári 1990 / muži po 1. januári 1987.

2. Laureáti (1. miesto) medzinárodných speváckych súťaží za roky 2018 – 2023 sa nemusia zúčastniť 1. kola súťaže, ale môžu postúpiť priamo do 2. kola súťaže, pričom registračný poplatok zostáva nezmenený. Pri zasielaní prihlášky je potrebné zaslať kópiu diplomu, resp. potvrdenia o získaní takejto ceny.

3. Záujemcovia vyplnia prihlášku a priložia k nej doklad o úhrade registračného poplatku. Registračný poplatok pre účastníkov I. kategórie je 50 EUR, pre účastníkov prihlásených do II. kategórie je 75 EUR.
Registračný poplatok je nevratný.

Termín zaslania prihlášok: 15. august 2023

Doklady o úhrade posielajte elektronicky alebo poštou na adresu:

 

Hudobné centrum
Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského
Michalská 10
815 36 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 2 20 470 270, +421 903 753 797 e-mail: zmikulcova@hc.sk

Registračný poplatok je potrebné zaslať na číslo účtu:

Štátna pokladnica, Radlinského 32,810 05 Bratislava 15
IBAN: SK62 8180 0000 0070 0006 9149
SWIFT: SPSRSKBAXX
 
 

Informácie o ubytovaní účastníkov v Trnave poskytuje:

TIC Trnava, Región Trnava

e-mail :info@trnavatourism.sk
telefón: +421 33 32 36 440

Dostupnosť
denne od 10.00 hod. do 17.00 hod.

v mesiacoch máj – september od 10.00 hod. do 18.00 hod.

 

4. Povinný repertoár

I. KATEGÓRIA

1. kolo
a/ ľudová pieseň z krajiny súťažiaceho
b/ ľubovoľná skladba zo 17.-18. storočia
 
2. kolo

a/ operná ária alebo ária z oratória, omše alebo koncertná ária z obdobia klasicizmu
b/ umelá pieseň z obdobia romantizmu
(max. časový limit 10 minút)

3. kolo

a/ operná ária z obdobia romantizmu
b/ umelá pieseň Mikuláša Schneidera-Trnavského
(max. časový limit 10 minút)

 

II. KATEGÓRIA

1. kolo

a/ operná alebo oratórna ária z obdobia baroka
b/ umelá pieseň z 20.-21. storočia

2. kolo

a/ operná ária z tvorby Wolfganga Amadea Mozarta
b/ 1-3 umelé piesne z cyklu jedného slovanského skladateľa
c/ operná ária z obdobia romantizmu
(max. časový limit 15 minút)

3. kolo

a/ umelá pieseň od Mikuláša Schneidera-Trnavského podľa vlastného výberu
b/ operná ária podľa vlastného výberu
c/ operná ária z 20.-21. storočia

5. Poradie súťažných skladieb v oboch kategóriách si v každom kole určí kandidát samostatne.

6. Transponovanie árií je neprípustné. Piesne možno interpretovať len podľa tlačou vydaných materiálov pre príslušný hlasový odbor. Piesne Mikuláša Schneidera-Trnavského možno transponovať len pre hlboké hlasové odbory podľa tlačou vydaného originálu.

7. Súťažiaci nesmie v žiadnom kole opakovať skladbu, ktorú už v súťaži predniesol.

8. Súťažný repertoár musí byť prednesený v origináli.

9. Spievanie spamäti je podmienkou. (okrem árií z oratórií, kantát alebo omše).

10. V každej kategórii budú osobitne hodnotení muži i ženy. Porota má právo ceny zlúčiť, rozdeliť ich rovnakým dielom alebo niektorú z cien neudeliť (prvá cena je nedeliteľná).

11. Rozhodnutia poroty sú konečné.

12. Súťaž je neanonymná a verejná.

13. Súťažiaci, ktorý nemá korepetítora, môže písomne požiadať hlavného organizátora súťaže o jeho zabezpečenie.

14. Organizátor súťaže súťažiacim a ich korepetítorom na požiadanie zašle informáciu o možnostiach ubytovania.

15. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční na záverečnom koncerte víťazov 21. októbra 2023.

16. Súťažiaci súhlasia s prípadnou verejnou audio nahrávkou bez nároku na honorár.

17. Informácie, prípadne notové materiály poskytnú organizátori súťaže na požiadanie súťažiacich.

 

CENY

I. kategória
  1. cena 2 000,– EUR
  2. cena 1 500,– EUR
  3. cena 1 000,– EUR
 
II. kategória
  1. cena 3 000,– EUR
  2. cena 2 000,– EUR
  3. cena 1 500,– EUR

 

MIMORIADNE CENY

- Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja pre
talent do 21 rokov
- Cena Trnavského samosprávneho kraja za najlepšiu
klavírnu spoluprácu
- Cena Dr. Janka Blahu pre nádejného tenoristu
- Cena Spoločnosti Mikuláša Schneidera-Trnavského za
najlepšiu interpretáciu piesne Mikuláša Schneidera-Trnavského
- Cena Hudobného centra
- Cena Márie Kišoňovej-Hubovej za najlepšiu interpretá-
ciu piesne Ružičky
- Ceny divadiel – ceny pre finalistov súťaže (možnosť
hosťovania alebo predspievania v danom divadle) na zákla-
de výberu zástupcov divadiel alebo odporúčania poroty

Organizátor si vyhradzuje právo zmien pri cenách.

 

x