2015

„Východná, Východná“ (úvaha)

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 25

2011

GARAJ, Bernard: K etnomuzikologickému dielu Oskára Elscheka

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2011, Bratislava, roč. 37, č. 4, s. 317 – 331

2009

Fujara ako výtvarné dielo

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV), Bratislava
(210 s., 1. vyd., + DVD, Edícia: Tradícia dnes)

2008

Multimediálny kraj a jeho ľudia

SME, 2008, Bratislava, roč. 16, č. 32 (7. 2.)
(Kultúra, s. 18)

2008

“Slovenská hudba”, slovenská hudobná publicistika, hudobné a hudobnovedecké časopisy

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2008, Bratislava, roč. 34, č. 1, s. 5 – 9

2007

Grand Prix Svetozára Stračinu 2007

Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 6, s. 28

2006

Fujara – "mytológia", či reálna existencia?

Remeslo, umenie, dizajn 7 (2006). Revue o hodnotách remesla a dizajnu, 2006, Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV), Bratislava, č. 1, s. 28 – 30

2006

Fujara – The Slovak Queen of European Flutes

Hudobné centrum, Bratislava
(112 s., 1. vyd.)

2006

ĎURIŠ, Juraj: Oskár Elschek (ed.): Multimediálna spoločnosť na prahu 21. storočia

Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 11 – 12, s. 59

2006

Hudba, umenie, politika a totalizmus v strednej Európe

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2006, Bratislava, roč. 32, č. 1, s. 5 – 15

2005

ELSCHEK, Oskár – ELSCHEKOVÁ, Alica: Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby

Hudobné centrum, Bratislava
(2005 - 220 s., 3. vyd., 1996 - 2. vyd., Národné osvetové centrum, 1962 - 1. vyd., Osvetový ústav)

2005

ELSCHEK, Oskár (ed.): Multimediálna spoločnosť na prahu 21. storočia: jej kultúra, umenie a neprekonané problémy

Centrum mediálnej kultúry pri Ústave hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava
(367 s., 1. vyd.)

2005

Minulosť a súčasnosť hudobnohistorického bádania na Slovensku

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 2, s. 122 – 128

2004

Empirische Musikwissenschaft. Rezeption und systematische Untersuchung der medialen “World Music”

Musicologica Istropolitana III. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2004, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 11 – 47

2004

Etnologické reflexie o koncepciách a stereotypoch

Slovenský národopis, 2004, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 52, č. 1, s. 65 – 71

2004

KREKOVIČOVÁ, Eva: Ad: Elschek, Oskár: Etnologické reflexie o koncepciách a stereotypoch

Slovenský národopis, 2004, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 52, č. 2, s. 163 – 167

2004

ELSCHEK, Oskár (ed.): Výskumy v teréne. Študijné plány etnológie a etnomuzikológie

Ethnomusicologicum III. Revue pre etnomuzikológiu a etnochoreológiu. 30. Etnomuzikologický seminár / 30. Seminarium Ethnomusicologicum 2003, Kaštieľ Mojmírovce, 16. – 17. septembra 2003

Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava
(230 s., 1. vyd.)

2004

Zmeny paradigmy a konceptov v európskej etnomuzikológii – v minulosti a dnes

Zborník z 30. Etnomuzikologického seminára / 30. Seminarium Ethnomusicologicum 2003, Kaštieľ Mojmírovce, 16. – 17. septembra 2003. Ethnomusicologicum III. Revue pre etnomuzikológiu a etnochoreológiu, 2004, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava

2003

URBANCOVÁ, Hana: Oskár Elschek – Lýdia Mikušová (ed.): Podpoľanie – ľudové piesne a hudba

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, roč. 29, č. 2, s. 305 – 308

2003

LUKÁČOVÁ, Alžbeta: Oskár Elschek (ed.): Stredoeurópske štýly tradičnej hudby a tanca

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, roč. 29, č. 1, s. 135 – 139

2003

Integrácia ľudovej hudby do mestskej zábavnej hudby

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, roč. 29, č. 3 – 4, s. 516 – 524

2003

Gedankliche und methodische Konzepte der europäischen Musikwissenschaft

Musicologica Istropolitana II. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2003, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 11 – 29

2003

ELSCHEK, Oskár (ed.): Etnologické a folkloristické inštitúcie na Slovensku

Ethnologica Actualis Slovaca 3 (2003). Revue pre etnológiu, folkloristiku, kultúrnu a sociálnu antropológiu. Zborník z konferencie Katedry etnológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava, 21. – 22. mája 2001

Univerzita sv. Cyrila Metoda, Trnava
(166 s., 1. vyd.)

2003

ELSCHEK, Oskár (ed.): A History of Slovak Music from the Earliest Times to the Present

Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
(662 s., 1. vyd., preložené zo slovenského originálu Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1996, 572 s., 1. vyd., resumé v angličtine)

2002

Ciele a úlohy 29. Etnomuzikologického seminára o Stredoeurópskej tradičnej hudbe a tanci a niektoré globálne aspekty

Stredoeurópske štýly tradičnej hudby a tanca. Musicologica actualis 5, Elschek, Oskár (ed.), 2002, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava
(29. Etnomuzikologický seminár / 29. Seminarium Ethnomusicologicum 2002, Bratislava, November 2002)

2002

URBANCOVÁ, Hana: Oskár Elschek – Albrecht Schneider (ed.): Digitizing World Music

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, roč. 28, č. 2, s. 284 – 286

2002

ELSCHEK, Oskár (ed.): Stredoeurópske štýly tradičnej hudby a tanca

Musicologica actualis 5 (2002). 29. Etnomuzikologický seminár / 29. Seminarium Ethnomusicologicum 2002, Bratislava, November 2002

Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava
(159 s., 1. vyd.)

2002

Ľudová umelecká tradícia a európske hudobné kontexty v 21. storočí

(10. európska konferencia Medzinárodnej organizácie pre ľudové umenie UNESCO v Trenčianskych Tepliciach)

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 9, s. 7 – 9

2002

Absencia kultúrnosti

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 3, s. 5 – 7

2002

Kultúrne dedičstvo a UNESCO

Tradícia a súčasnosť 2, 2002, Národné osvetové centrum, Bratislava, s. 9 – 13

2002

Concepts and Strategies of Sound Archives in the Past and Present

Music Archiving in the World. Papers Presented at the Conference on the Occasion of the 100th Anniversary of the Berlin Phonogramm-Archiv. Eds. Berlin, Gabriele – Simon, Artur, 2002, VWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung, Berlín, s. 434 – 526

2002

Digitalizácia filmových a videodokumentov (s M. Ruttkayom)

Stredoeurópske štýly tradičnej hudby a tanca. Musicologica actualis 5, Elschek, Oskár (ed.), 2002, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava
(29. Etnomuzikologický seminár / 29. Seminarium Ethnomusicologicum 2002, Bratislava, November 2002)

2002

Má stredoeurópský inštrumentár svoje zvláštnosti?

Stredoeurópske štýly tradičnej hudby a tanca. Musicologica actualis 5, Elschek, Oskár (ed.), 2002, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava
(29. Etnomuzikologický seminár / 29. Seminarium Ethnomusicologicum 2002, Bratislava, November 2002)

2002

Klang- und Stilbereiche der instrumentalen Volksmusik

Studia instrumentorum musicae popularis XII. Stockmann, Erich – Michel, A. (eds.), Grassi Musik-Instrumentenmuseum, 2002, Leipzig, s. 9 – 26

2002

Vzťah medzi hudobnou filozofiou a hudobnou estetikou

Musicologica Istropolitana I. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2002, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 11 – 24

2002

Die Komplementarität von Funktions- Gattungs- und Stilkategorie der Musik (Abstrakt)

Sympózium Musikalische Gattungstheorie und ihre Geschichte, Universität Mozarteum, Salzburg, 7. – 8. júna 2002

Salzburg

2001

LENGOVÁ, Jana: Životné jubileum prof. PhDr. Oskára Elscheka, DrSc. (16. 6. 1931)

Slovenský národopis, 2001, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 49, č. 2, s. 225 – 230

2001

CHALUPKA, Ľubomír: Hommage à Oskár Elschek

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 6, s. 4 – 5

2001

URBANCOVÁ, Hana: Prínos Oskára Elscheka k európskej muzikológii

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, Bratislava, roč. 27, č. 1, s. 99 – 122

2000

ELSCHEK, Oskár (ed.): Etnológia versus antropológia?

Ethnologica Actualis Slovaca 1/1 (2000). Revue pre etnológiu, folkloristiku, kultúrnu a sociálnu antropológiu. Zborník z vedeckého seminára Katedry etnológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava, 28. apríla 2000

Univerzita sv. Cyrila Metoda, Trnava
(78 s., 1. vyd.)

2000

Die Musikforschung in der Slowakei. Ihr Stellenwert in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts

Musikwissenschaftlicher Paradigmenwechsel. Zum Stellenwert marxistischer Ansätze in der Musikforschung. Hrsg. Stroh, Wolfgang Martin – Mayer, Günter, 2000, Universität Oldenburg, s. 65 – 70

2000

Musikpsychologie – Psychology of Music. A selective Bibliography 1980 – 2000

Systematische Musikwissenschaft 7/1 – 2 (1999), 2000, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 107 – 125

2000

ELSCHEK, Oskár – SCHNEIDER, Albrecht (ed.): Digitizing World Music / Digitalisierung von Weltmusik

Systematische Musikwissenschaft 7/3 (1999)

Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 153 – 195

2000

ELSCHEK, Oskár (ed.): Slovenská liturgická hudba na nových cestách. Musicologica Slovaca et Europaea XX – XXI

Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
(294 s., 1. vyd.)

2000

Traditionelle Kulturen der Kontinente

The 3rd World Congress of the IOV. International Organization of Folk Art UNESCO, 2000, č. 2, s. 10 – 12

2000

Die Sammlung der “Soldatenlieder der k. u. k. Armee”

Soldatenlieder der k. u. k. Armee / Soldier Songs of the Austro-Hungarian Army. Tondokumente aus dem Phonogrammarchiv. Serie/Series 4, 2000, 2012, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaft, Viedeň, s. 24 – 49
(text k 2 CD, 2000 - 1. vyd., 2012 - 2. vyd., Audio-Edition)

2000

Zmeny konceptov a paradigiem v etnografii a antropológii (Aspekty historické a aktuálne)

Ethnologica Actualis Slovaca 1/2000. Revue pre etnológiu, folkloristiku, kultúrnu a sociálnu antropológiu. Zborník z vedeckého seminára Katedry etnológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava, 28. apríla 2000, 2000, Univerzita sv. Cyrila Metoda, Trnava, s. 53 – 64

2000

Technique, documentation, archives (actual results)

Systematische Musikwissenschaft 7/3 (1999), 2000/2002, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 271 – 284

2000

Marxistische Musikwissenschaft. Realität oder Wunschtraum

Musikwissenschaftlicher Paradigmenwechsel. Zum Stellenwert marxistischer Ansätze in der Musikforschung. Hrsg. Stroh, Wolfgang Martin – Mayer, Günter, 2000, Universität Oldenburg, s. 137 – 151

2000

Organology-Instrumentenforaschung. A selective Bibliography-Eine selektive Bibliographie

Systematische Musikwissenschaft 6/2 – 3 (1998), 2000, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 255 – 284

2000

ELSCHEK, Oskár – ELSCHEKOVÁ, Alica: Analytische Verfahren und Schichten in der Volksmusikforschung

Volksmusik – Wandel und Bedeutung. Hrsg. Haid, Gerlinde – Hemetek, Ursula – Pietsch, Rudolf, 2000, Böhlau Verlag, Wien, s. 48 – 78

2000

O asynchrónnosti vývoja tradičného ľudového umenia a jeho výskumu

Profantová, Zuzana (ed.): Na prahu milénia. Folklór a folkloristika na Slovensku. Medzinárodný zborník venovaný k 60. narodeninám Doc. PhDr. Milana Leščáka, CSc., 2000, Ústav etnológie SAV, ARM 333, Bratislava, s. 40 – 52

2000

Die Musik der Roma und Sinti in der Mehrheitsgesellschaft. Funktionen, Stile und Chancen

Baumann, Max Peter (ed.): Music, Language and Literature of the Roma and Sinti. Intercultural Music Studies. Vol. 11, 2000, VWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung, Berlín, s. 179 – 196

2000

Digitizing concepts for and in audiovisual archives – the 3rd millenium strategies. Historical and actual tasks in ethnomusicology

Systematische Musikwissenschaft 7/3 (1999), 2000/2002, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 153 – 195

1999

Corpus Musicae Popularis. Eine Beitrag zu den europäischen Volksmusik-Gesamtausgaben

Narodna umjetnost. Croatian Journal of Ethnology and Folklore Research. Institut za Folklora, 1999, Zagreb, s. 85 – 97
(ďalšie vydanie v Glasba Folklor i kultura, s. 15 – 24)

1999

Grand Prix Svetozára Stračinu

Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 10, s. 26 – 27

1999

ELSCHEK, Oskár – SCHNEIDER, Albrecht (ed.): Organology and computer applications / Instrumentenforschung und Computeranwendungen

Systematische Musikwissenschaft 6/2 – 3 (1998)

Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 131 – 306

1999

Lieder der Frauen und Mädchen in der slowakischen Volksmusik

Traditiones. Zbornik Inštituta za Slovensko Narodopisje in Glasbenonarodopisnego Inštituta. Acta 28/2, 1999, Ljubljana, s. 133 – 142

1999

Die Beziehung zwischen Klang und graphischer Notation: ihr symbolischer und semantischer Hintergrund

Ioannis Zannos (ed.): Music and Signs: Semiotic and Cognitive Studies in Music. Proceedings of the 5th International Symposium on Systematic and Comparative Musicology. Berlin, September 10 – 14, 1997, 1999, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 119 – 130

1999

ELSCHEK, Oskár – MATÚŠKOVÁ, Margita: Musical physiology. A selective bibliography

Systematische Musikwissenschaft 6/4 (1998), 1999, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 415 – 437

1998

Slovenské ľudové aerofóny: príspevok k charakteristike ľudových hudobných nástrojov a organológie na Slovensku

Musicologica actualis 1/1 (1997)

Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava
(61 s., 1. vyd.)

1998

BURLAS, Ladislav – FÖDERMAYR, Franz (ed.): Ethnologische, historische und systematische Musikwissenschaft (Oskár Elschek zum 65. Geburtstag)

Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava
(448 s., 1. vyd.)

1998

VAJDA, Igor: Elschek, Oskár: Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť

Viera a život, 1998, roč. 8, č. 1, s. 69 – 70

1998

Slowakei. Kunstmusik. Volksmusik

Finscher, Ludwig (Hrsg.): Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Bd. 6, 1998, Bärenreiter, Kassel, s. 1520 – 1542

1998

Tri stránky jednej veci: univerzálne, národné, a individuálne v hudbe – charakterizované na príklade európskych diel v hudbe

Národné, individuálne a univerzálne prvky v hudbe. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Bratislava, 3. – 5. októbra 1996. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 3, Lengová, Jana (ed.), 1998, Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica, s. 15 – 24

1998

Musikgeschichtliche Prozesse im mitteleuropäischen Raum und ihre Musikwissenschaftliche Reflexion. Konzepte mitteleuropäischer Musikgeschichten

Österreichische Musik. Musik in Österreich. Beiträge zur Musikgeschichte Mitteleuropas. Series: Wiener Veröffentlichungen zur Musikwissenschaft. 34. Fritz-Hilscher, Elisabeth Theresia (Hrsg.), 1998, Hans Schneider Verlag, Tutzing, s. 11 – 27

1998

Verschriftlichung von Musik

Bruhn, Herbert – Rösing, Helmut (Hrsg.): Musikwissenschaft. Ein Grundkurs. Reinbeck bei Hamburg. Rowohlt Enzyklopädie, 1998, Hamburg, s. 253 – 268

1997

Folk music

Rastislava Stoličná (ed.) a kol.: Slovakia. European Context of Folk Culture, 1997, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, SAV, Bratislava, s. 341 – 358

1997

Slovenské ľudové hudobné nástroje

Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1997, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 46, č. 2, s. 46 – 49

1997

Slovenská hudba medzi minulosťou a dneškom

Retrospektívne poznámky k posledným päťdesiatim rokom vývoja

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1997, Bratislava, roč. 23, č. 3 – 4, s. 211 – 233

1997

Musiktheorie als Form der Normatisierung und Reflexion der Musik. Festschrift Jaroslav Jiránek

Musicologica III. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica. Philosophica-Aesthetica XXX, 1997, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, s. 63 – 75

1997

Regionálne hudobné štýly – ich európske a slovenské kontexty

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1997, Bratislava, roč. 23, č. 1 – 2, s. 88 – 100

1997

Entwicklungswege und Entwicklungsziele der europäischen Volkslied- und Volksmusikforschung

Mahling, Christoph-Hellmut – Seibers, Ruth (Hrsg.): Festschrift Walter Wiora zum 90. Geburtstag (30. Dezember 1996), 1997, Hans Schneider Verlag, Tutzing, s. 44 – 60

1997

Die Beziehung zwischer Klang und graphischer Notation – ihr symbolischer und semantischer Hintergrund

Music and Signs. The 5th International Symposium on Systematic and Comparative Musicology. Abstract, 1997, Staatliches Institut für Musikforschung, Berlín, s. 59

1997

Das Idion der afrikanischen Musik

Stockmann, Erich (Hrsg.): Musikkulturen in Afrika, 1997, Verlag Neue Musik, Berlín

1997

MUNTÁG, Emanuel: Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť

Slovenské národné noviny, 1997, Matica slovenská, Martin, roč. 8 (12), č. 36 – 37, s. 12

1997

Herstellungstechnologien von Musikinstrumenten und audiovisuellen Dokumentationsmedien

Sine musica nulla vita. Festschrift Hermann Moek zum 75. Geburtstag am 16. September 1997. Dibelius, Nikolaus (Hrsg.), 1997, Moeck Musikinstrumente + Verlag, s. 307 – 319

1997

Neue Zeitschriften aus dem Bereich der Systematischen Musikwissenschaft

Systematische Musikwissenschaft 5/2 (1997), 1997, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 361 – 393

1997

Gibt es einheitliche Methoden und Techniken in der Musikwissenschaft

Ethnomusikologie und historische Musikwissenschaft. Gemeinsame Ziele, gleiche Methoden? (Mainzer Studien zur Musikwissenschaft. Bd. 36). Erich Stockmann zum 70. Geburtstag. Mahling, Christoph-Hellmut – Münch, Stephan (Hrsg.), 1997, Hans Schneider Verlag, Tutzing, s. 57 – 68

1997

Slovak and Middle-European Folk Music and Folk Music Research

Abstracts in Ethnomusicology. The 34th World Conference of the International Council for Traditional Music (ICTM). 50th Anniversary of the International Folk Music Council (IFMC)-ICTM, Nitra, Slovakia, June 24 – July 2, 1997, 1997, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 41 – 42

1996

CHALUPKA, Ľubomír: Jubileum slovenskej muzikológie

(K dielu 65-ročného Oskára Elscheka)

Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 13, s. 6

1996

ELSCHEK, Oskár (ed.): Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť

Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava
(572 s., 1. vyd., resumé v angličtine)

1996

Slovenská hudba v spoločenskom a kultúrnom kontexte Európe

Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, Elschek, Oskár (ed.), 1996, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 21 – 45

1996

ELSCHEK, Oskár – ELSCHEKOVÁ, Alica: Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby

Zv. 1. Zv. 2. Zv. 3

Osvetový ústav, Bratislava
(1962 - 1. vyd., Zv. 1 - 61 s., Zv. 2 - 134 s., Zv. 3 - 62 s., 1996 - 2. rozšírené vyd., 3 zväzky, resumé v nemčine)

1996

Vážený pán Lovaš... [inc.]

Slovenská literatúra. Revue pre literárnu vedu, 1996, Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava, roč. 43, č. 5, s. 364 – 365

1996

Tri stránky jednej veci – univerzálne, národné, individuálne

Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 19, s. 1 – 2

1996

Počiatky hudby na Slovensku

Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, Elschek, Oskár (ed.), 1996, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 46 – 53

1996

ELSCHEK, Oskár – ELSCHEKOVÁ, Alica: Theorie und Praxis der Erforschung der traditionellen Musik der Minderheiten

Hemetek, Ursula (Hrsg.): Echo der Vielfalt / Echoes of Diversity. Traditionelle Musik von Minderheiten/ethnischen Gruppen / Traditional Music of Ethnic Groups/Minorities. Series: Schriften zur Volksmusik. 16, 1996, Böhlau Verlag, Viedeň, s. 17 – 30
(príloha CD)

1996

Ľudové hudobné nástroje a nástrojová hudba

Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, Elschek, Oskár (ed.), 1996, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 412 – 430

1996

Research on Stylistic Areas of Slovak Instrumental Folk Music

The World of Music 3/1996. Journal of the International Institute for Traditional Music (IITM). Baumann, Max Peter (ed.), 1996, Berlín, s. 51 – 69

1996

Musiktheoretische Paradigmentbildung und ihre disziplinären Konsequenzen in der Musikforschung

Systematische Musikwissenschaft 3/1 (1995), 1996, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 87 – 124

1996

Gestalt as a Cognitive, Graphical and Verbal Model, Semantics and Cultural Context

Proceedings of the Joint International Conference. The 6th International Symposium on Systematic and Comparative Musicology, Bruges, Belgium, September 8 – 11, 1996, Bruges, s. 90 – 94

1995

Ľudová hudba a hudobnovýchovné systémy

Tradičná ľudová kultúra a výchova v Európe. Medzinárodné sympózium v rámci festivalu Akademická Nitra ’94, Feglová, Viera (ed.), 1995, Katedra folkloristiky a regionalistiky, Vysoká škola pedagogická, Nitra, s. 1 – 14

1995

Etnomuzikológia, hudobná folkloristika, ľudová pieseň, inštrumentálna hudba, typy ľudových hudobných nástrojov, nástrojová hudba, tanečná hudba, ľudové muziky, výrobcovia a hudobníci

Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 1, 2, 1995, Ústav etnológie SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
(60 encyklopedických príspevkov)

1995

Musik, Zeitgeist und Persönlichkeit

Csáky, Moritz – Pass, Walter (Hrsg.): Europa im Zeitalter Mozarts, 1995, Böhlau Verlag, Wien – Köln – Weimar, s. 21 – 29

1994

Zur Erforschung afrikanischer Musikidiome

Schmidhofer, August – Schüller, Dietrich (Hrsg.): For Gerhard Kubik. Festschrift on the Occasion of His 60th Birthday. Series: Vergleichende Musikwissenschaft. Bd. 3, 1994, Peter Lang, Frankfurt am Main, s. 291 – 313

1994

Philologisch-kritische und aufzeichnungstechnische Aspekte in den Werken von Béla Bartók

Studia Musicologica, 1994, Academiae Scientiarum Hungaricae (Akadémiai Kiadó), Akadémiai Kiadó, Budapešť, roč. XXXV, s. 51 – 75
(zv. 1 – 3)

1994

Die Integration der Volksmusik in der städtischen Unterhaltungsmusik

Schnur, Helga (Hrsg.): Ländliche Kulturformen – ein Phänomen in der Stadt. Sätze und Gegensätze. Beiträge zur Volkskultur. Bd. 2, 1994, Steirisches Volksliedwerk, Graz, s. 52 – 61

1994

Aktuelle Fragen der Musikalischen Grundlagenforschung (I)

Fachbereiche, Wechselwirkungen, Definitionen und Inhalte. Forschungbereiche

Systematische Musikwissenschaft 2/1 (1994), 1994, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 7 – 61

1994

Experimentelle, systematische und vergleichende Musikwissenschaft

Fritz-Hilscher, Elisabeth Theresia – Antonicek, Theophil (Hrsg.): Vergleichend-systematische Musikwissenschaft. Beiträge zu Methode und Problematik der systematischen, ethnologischen und historischen Musikwissenschaft, 1994, Hans Schneider Verlag, Tutzing, s. 11 – 22
(Franz Födermayr zum 60. Geburtstag. Series: Wiener Veröffentlichungen zur Musikwissenschaft. Bd. 31)

1993

Systematische Musikwissenschaft und Persönlichkeitsgeschichte

Systematische Musikwissenschaft 1/2 (1993). Theoretische und Methodische Aspekte, 1993, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 207 – 236

1993

Systematische Musikwissenschaft heute?

Systematische Musikwissenschaft 1/1 (1993). Fragen und Antworten, 1993, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 25 – 46

1993

Genetické teórie ľudovej hudby a Kresánkova teória slovenskej ľudovej piesne

Ethnomusicologicum 1/1, 1993, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 11 – 25

1993

Beziehungen der Musik Mitteleuropas in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts

Musik Mitteleuropas in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Congressus internationales musicologici Bratislavensis, Bratislava, 23. bis 25. März 1992, 1993, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 5 – 7
(Edícia: Historia musicae Europae centralis, Tomus 1)

1993

ELSCHEK, Oskár – SCHNEIDER, Albrecht (ed.): Systematische Musikwissenschaft 1/2, 1993

Tagungsbericht des 1. Internationalen musikwissenschaftlichen Symposiums veranstaltet vom 26. – 29. September 1993 im Schloss von Moravany

Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava
(394 s., 1. vyd.)

1992

Muzikologická konferencia v Karibskej oblasti

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 16, s. 7

1992

Systematika hudobných nástrojov

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1992, Bratislava, roč. 18, č. 3, s. 396 – 440

1992

MÓŽI, Alexander: Oskár Elschek: Slovenské ľudové píšťaly a ďalšie aerofóny

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 12, s. 5

1992

Európa v mozartovskej dobe

Kultúrnohistorické rozhovory

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 4, s. 1, 3

1992

ELSCHEK, Oskár (ed.): Die Musikforschung der Gegenwart: ihre Systematik, Theorie und Entwicklung. Band 1. Band 2

Acta Ethnologica et Linguistica, Nr. 64, Series Musicologica, Nr. 4. Stieglmayr, Engelbert (ed.)

Wien-Föhrenau
(Zv. 1 - 269 s., Zv. 2 - 490 s., 1. vyd.)

1992

Instrumentarium der Volksmusikmembranophone

Carl Dahlhaus (Hrsg.): Neues Handbuch der Musikwissenschaft. Bd. 12, 1992, Laaber-Verlag, Laaber, s. 298 – 303

1992

Česko-moravsko-slovenské etnomuzikologické projekty

Česko-slovenské vztahy v bádání o lidové kultuře. Zborník z vedeckej konferencie, Luhačovice, 21. – 23. októbra 1991. Marhoulová, Zuzana – Pavlištík, Karel (ed.), 1992, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín
(Acta musealia, Řada A, č. 2/92)

1992

Instrumentarium der Volksmusik-Aerophone

Carl Dahlhaus (Hrsg.): Neues Handbuch der Musikwissenschaft. Bd. 12, 1992, Laaber-Verlag, Laaber, s. 313 – 328, 329 – 347

1992

Das Europa der Volksmusikregionen

Dokumentation. Sommerakademie Volkskultur 1992. Musik [22. August – 4. September 1992, Altmünster/Gmunden, Oberösterreich], 1992, Österreichisches Volksliedwerk, Viedeň, s. 49 – 55

1992

Elektroakustische und Computergestützte Mess-Analyse- und Aufzeichnungenverfahren

Carl Dahlhaus (Hrsg.): Neues Handbuch der Musikwissenschaft. Bd. 12, 1992, Laaber-Verlag, Laaber, s. 21 – 26

1992

Regionale Instrumentalmusikpraktiken

Carl Dahlhaus (Hrsg.): Neues Handbuch der Musikwissenschaft. Bd. 12, 1992, Laaber-Verlag, Laaber, s. 349 – 388

1992

The Dual Role of the Mass Media in Traditional Music Cultures

Baumann, Max Peter (ed.): World Music: Musics of the World. Aspects of Documentation, Mass Media and Acculturation. Series: Intercultural Music Studies. Vol. 3, 1992, Florian Noetzel Verlag, Wilhelmshaven, s. 37 – 54

1992

Schallplatten-, Film- und Videodokumentation

Carl Dahlhaus (Hrsg.): Neues Handbuch der Musikwissenschaft. Bd. 12, 1992, Laaber-Verlag, Laaber, s. 27 – 33

1991

URBANCOVÁ, Hana: Musicologica Slovaca 1989. Ľudové hudobné a tanečné zvykoslovie

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 1, s. 5

1991

ALBRECHT, Ján: K životnému jubileu Oskára Elscheka

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 14, s. 3

1991

Slovenské ľudové píšťaly a ďalšie aerofóny

VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, SAV, Bratislava
(232 s., 1. vyd., resumé v nemčine a ruštine)

1991

Reedícia slovenských spevov – retrospektíva

Český lid, 1991, roč. 79, č. 1, s. 7 – 12

1991

URBANCOVÁ, Hana: Svet hudobnej fantázie. Nová monografia o slovenských ľudových nástrojoch

Národná obroda, 1991, roč. 2, č. 302 (28. 12.), s. 12

1991

Über die Zusammenarbeit der österreichischen und slowakischen Musikwissenschaft

Colloquium Danubianum 1/1 (1991). Bulletin for Cooperation in Musicology, 1991, Institut für Musikwissenschaft, Universität Wien, Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Viedeň – Brno, s. 12 – 15
(v českej a nemeckej verzii)

1991

Organológia ako disciplína hudobnej vedy

Hudební nástroje, 1991, roč. 28, č. 2, s. 69 – 71

1991

Traditional Music and Cultural Policy

Music in the Dialogue of Cultures. Traditional Music and Cultural Policy. Baumann, Max Peter (ed.), 1991, Wilhelmshaven, Florian Noetzel Verlag, s. 32 – 55

1991

Ideas, Principies, Motivations and Results in East European Folk Music Research

Comparative Musicology and Anthropology of Music. Essays on the History of Ethnomusicology. Nettl, Bruno – Bohlman, Philip Vilas (ed.), 1991, The University of Chicago Press, Chicago, s. 91 – 109
(Chicago Studies in Ethnomusicology)

1991

ELSCHEK, Oskár – MOCKOVČIAKOVÁ, Oľga: Nie v Detve, ale v Hongkongu

Slobodný piatok, 1991, roč. 2, č. 32, s. 12

1991

Občan, politika, veci každodenné a “štát”

Poznámky k ponovembrovému stavu Česko-Slovenska

Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 17, s. 12 – 13

1991

Ad causam academiae

Čiže bude veda opäť hračkou v rukách politikov, ideológov a administrátorov?

Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 37, s. 12

1991

Musikinstrumente und -gruppen

Ethnographischer Atlas der Slowakei, 1991, Národopisný ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 192 – 198

1991

Publications, Studies and Activities of the Study Group on Analysis and Systematisation of Folk Music of the ICTM

Yearbook for Traditional Music. Vol. 23 (1991), 1991, International Council for Traditional Music, s. 181 – 189
(spoluautorka Lýdia Mikušová)

1990

K nedožitej šesťdesiatke Ladislava Lenga

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 24, s. 7

1990

ELSCHEK, Oskár – RAJTEROVÁ, Alžbeta: Ako ďalej v hudobnom školstve

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 8, s. 4

1990

Morálne memento včerajška

Veda, výskum, akadémia a vysoké školy

Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 22 – 23, s. 3

1990

ELSCHEK, Oskár – KOVÁČ, Ladislav: Je vôbec dialóg možný?

A s kým! Otvorený list ministrovi školstva, vedy, mládeže a športu SR

Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 29, s. 12 – 13

1990

Žraloky v rybníku

Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 46, s. 15

1990

ELSCHEK, Oskár (ed.): Rhythmik und Metrik in Traditionellen Musikkulturen. Musicologica Slovaca XVI

Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
(295 s., 1. vyd.)

1990

Zeitgenössiche Musik und slowakische Volksmusik

Volks- und Kunstmusik im 20. Jahrhundert in Europa. Slowenische Musiktage in Ljubljana vom April 3 – 7, 1989. Jahrbuch für Volksliedforschung 34 (1989). Spaude-Schulze, Edelgard (Hrsg.), 1990, Deutsches Volksliedarchiv, Freiburg im Breisgau, s. 43 – 47

1990

Zeitliche und räumliche Prinzipien der Musikgestaltung

Musicologica Slovaca XVI. Rhythmik und Metrik in Traditionellen Musikkulturen, 1990, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 21 – 30

1990

Nový študijný program muzikológie na Komenského univerzite v Bratislave

Hudební rozhledy, 1990, roč. 43, č. 9, s. 426 – 427

1990

Slovenské spevy – reedícia a jej význam

Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 28, s. 15

1990

Koncept hudobnovednej výchovy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 15, s. 11

1990

Die Komplementarität von Tonalität, Rhythmus und Metrum im Formaufbau

Braun, Hartmut (Hrsg.): Probleme der Volksmusikforschung. Bericht über die 10. Arbeitstagung der “Study Group for Analysis and Systematization of Folk Music” im “International Council for Traditional Music” vom 17. bis 22. Mai 1987 in Freiburg i. Br, 1990, Peter Lang, Bern – Frankfurt am Main – New York – Paríž, s. 80 – 94
(336 s., 1. vyd., Series: Studien zur Volksliedforschung. Volume 5)

1990

Hudobné nástroje a zoskupenia

Soňa Kovačevičová (ed.): Etnografický atlas Slovenska (kol.), 1990, Národopisný ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 98 – 100

1990

Tage slowakischer Musik

Programm. Internationales Institut für vergleichende Musikstudien, 1990, Berlin
(12 s., 1. vyd.)

1990

Metodika empirického výskumu hudobnosti

Sociologické a štýlovokritické koncepty v etnomuzikológii. Zborník z 20. etnomuzikologického seminára, Krajčiová, Zuzana (ed.), 1990, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Bratislava, s. 30 – 40

1990

Volkstanzmusik heute und gestern

Dörfliche Tanzmusik im westpannonischen Raum. Vorträge des 17. Seminars für Volksmusikforschung. Series: Schriften zur Volksmusik. Bd. 15. Eisenstadt 1988, 1990, Verlag A. Schendl, Viedeň, s. 171 – 187

1989

ELSCHEK, Oskár – RAJTEROVÁ, Alžbeta: “Niet zázrakov”

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 6, s. 11

1989

Carl Dahlhaus. Veľká osobnosť dnešnej hudobnej vedy

Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 31, s. 14

1989

Ľudové hudobné zvykoslovie

Musicologica Slovaca XIV. Ľudové hudobné a tanečné zvykoslovie, 1989, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 13 – 19

1989

Miesto a perspektívy československej hudobnej vedy v medzinárodnom kontexte

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 13, s. 12

1989

Koncepcia rozvoja hudobnej vedy na Slovensku

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 5, s. 10 – 11

1989

Herstellung von Volksmusikinstrumenten

Prinzipien und Erfassungsmöglichkeiten

Studia instrumentorum musicae popularis, 1989, Stockholm, roč. IX, s. 10 – 14

1989

Ľudová pieseň v učebniciach hudobnej výchovy a na školách

Ešte raz k otázkam estetickej a hudobnej výchovy

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 2, s. 10 – 11

1989

ELSCHEK, Oskár (ed.): Ľudové hudobné a tanečné zvykloslovie. Musicologica Slovaca XIV

Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
(211 s., 1. vyd.)

1988

ELSCHEK, Oskár (ed.): Hudobnofolklórne druhy a ich systémové súvzťažnosti. Musicologica Slovaca XII

Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
(171 s., 1. vyd.)

1988

CHALUPKA, Ľubomír: Hudobná veda súčasnosti

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 8, s. 6

1988

Typen und Stile der dörflichen Volkstanzmusik in der Slowakei

Österreichische Musikzeitschrift 43 (1988), 1988, Viedeň, s. 465 – 474

1988

Synkretickosť folklóru a komplexnosť folkloristiky

Musicologica Slovaca XIII. Hudobnofolklórne druhy a ich systémové súvzťažnosti, 1988, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 15 – 18

1988

Ľudové hudobné nástroje a ľudová nástrojová hudba

Horehronie. Folklórne prejavy v živote ľudu, 1988, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, SAV, Bratislava, s. 173 – 256

1988

kol.: Horehronie. Folklórne prejavy v živote ľudu

VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, SAV, Bratislava
(372 s., 1. vyd.)

1987

Píšťalkár Vincent Jantoš

Lidová píseň, hudba a tanec. Miísto, funkce, proměny. Zborník zo 16. etnomuzikologického seminára Katedry histórie, archívnictva a etnografie Filozofickej fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brne, Jihlava, 23. – 25. septembra 1986, 1987, Krajské kulturní středisko, Brno, s. 97 – 110

1987

Stilevyje typy narodnoj instrumentalnoj muziky v Slovakii

Narodnyje muzykaľnije instrumenty i instrumentalnaja muzyka, 1987, Moskva, s. 68 – 106

1987

Za Ladislavom Galkom

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 21, s. 7

1986

...a predsa ich potrebujeme

Slovenské spevy v novom kritickom vydaní (Ladislav Galko)

Nové Slovo, 1986, Bratislava, roč. 28, č. 20

1986

ELSCHEK, Oskár (ed.): Entwicklungswege der Musikwissenschaft. Musicologica Slovaca XI

Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
(104 s., 1. vyd.)

1986

Das Forschungskonzept der vergangenen und gegenwärtigen Musikwissenschaft

Musicologica Slovaca, 1986, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. XI, s. 52 – 104

1986

Methodenpluralität und Methodendivergenzen in der Musikwissenschaft

Musicologica Austriaca, 1986, roč. 6, s. 75 – 88

1985

Dahlhaus, Carl: Nová príručka hudobnej vedy (Neues Handbuch der Musikwissenschaft)

Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 1, s. 8

1985

ELSCHEK, Oskár (ed.): Slovenská ľudová nástrojová hudba a ľudové piesne. Musicologica Slovaca X

Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
(175 s., 1. vyd.)

1985

Slovenská ľudová hudobná tradícia

Slovakistické štúdie. Zborník vybraných prednášok Letného seminára slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. Mistrík, Jozef (zost.), 1985, Matica slovenská, Martin
(1. vyd., Edícia: Teória a výskum, Séria: Vedecké zborníky)

1985

Die historische Erforschung mündlich, teilschriftlich und schriftlich überlieferter traditioneller Musik

Beiträge zur Musikwissenschaft 27/2 (1985), 1985, Verlag Neue Musik, Berlín, s. 103 – 109

1985

Štýlové vrstvy a štýlové typy slovenskej ľudovej nástrojovej hudby

Musicologica Slovaca, 1985, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. X, s. 7 – 46

1985

Význam folklórnych festivalov pre dokumentáciu ľudovej hudby

Leščák, Milan (ed.): Folklór a festivaly. K významu folklórnych festivalov v súčasnej socialistickej kultúre. Zborník z medzinárodnej konferencie k 30. výročiu Folklórneho festivalu Východná, 1985, Osvetový ústav, Bratislava, s. 78 – 84
(Edícia: Záujmová umelecká činnosť)

1985

BURLASOVÁ, Soňa: Elschek, Oskár: Die Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei. Teil 2

Slovenský národopis, 1985, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 33, č. 4, s. 800 – 802

1985

Die ethnischen Besonderheiten der slowakischen instrumentalen Volksmusik

Ethnologica Slavica 14/1982. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 1985, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, s. 13 – 55

1985

Volksmusik und Volksmusikinstrumente der Karpaten und des Balkans

Prinzipien eines interkulturellen Projekts

Studia instrumentorum musicae popularis, 1985, Stockholm, roč. VIII, s. 63 – 66

1985

Možnosti využitia filmovej techniky a videotechniky v národopisnom výskume

Slovenský národopis, 1985, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 33, č. 4, s. 755 – 759

1985

BURLASOVÁ, Soňa: Slovenské ľudové hudobné nástroje v medzinárodnej edícii

Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 6, s. 4, 7

1985

Hudobná veda súčasnosti

Osvetová práca, 1985, Obzor, Bratislava, roč. 35, č. 1, s. 45

1985

Nositelia tradícií

Pieseň a hudba na žilinskej prehliadke folklórnych skupín

Rytmus, 1985, roč. 36, č. 10, s. 11 – 13

1984

Hudobná veda súčasnosti

Systematika, teória, vývin

VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, SAV, Bratislava
(386 s., 1. vyd., resumé v nemčine a ruštine)

1984

Pastierske píšťaly. Slovenské ľudové hudobné nástroje

Rytmus, 1984, roč. 35, č. 12, s. 18

1984

Výchova odborníkov v oblasti hudobnonástrojovej výroby

Hudební nástroje, 1984, roč. 21, s. 148 – 150

1984

Ethnomusicology in Slovakia – State and Teaching Programme

European Seminar in Ethnomusicology (ESEM), 1984, Oxford, s. 9 – 13

1984

Die Beziehung zwischen Musikgeschichtforschung und Ethnomusikologie

Zur interdisziplinären Zusammenarbeit in der Musikwisseschaft

Dzieło muzyczne (teoria – historia – interpretacja), 1984, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Krakov, s. 107 – 119

1983

O akustických zvláštnostiach slovenských ľudových píšťal

Akustické a technické aspekty hudebních nástrojů. Výběr z přednášek konference, Kraslice, 6. – 9. septembra 1983, 1983, České Budějovice, s. 73 – 80
(Dům techniky ČSVTS)

1983

Das Bildungsideal in der gegenwärtigen Musikwissenschaft und Musikethnologie

Musikethnologische Sammelbände 6. Musikethnologisches Kolloquium. Die Südosteuropäische Volkskultur in der Gegenwart. Suppan, Wolfgang – Mauerhofer, Alois (Hrsg.), 1983, ADEVA – Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Graz, s. 9 – 23

1983

Ľudová piesňová tradícia na Slovensku

Vlastivedný časopis (Pamiatky a múzeá). Revue pre kultúrne dedičstvo, 1983, Slovenské národné múzeum, Obzor, Bratislava, roč. 32, č. 3, s. 101 – 106

1983

Gramoedície a autentická ľudová hudba

Národopisné aktuality, 1983, Ústav lidového umění, Strážnice, roč. XX, č. 2, s. 144 – 147

1983

Folklór, folkloristika, folklorizmus, estetika

Rytmus, 1983, roč. 34, č. 12, s. 13 – 15

1983

KUNZ, Ludvík – ELSCHEK, Oskár – LANGER, Karel: Die Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei. Teil 2. Die slowakischen Volksmusikinstrumente (Elschek, Oskár)

Series: Handbuch der europäischen Volksmusikinstrumente

Deutscher Verlag für Musik, Leipzig
(278 s., 1. vyd.)

1982

Slovenská ľudová nástrojová hudba [zvukový dokument]

1. Vzduchozvučné nástroje. 2. Nástrojová súhra a druhy muzík. 3. Západoslovenské, stredoslovenské a východoslovenské muziky

Opus, Bratislava
(3 gramoplatne, 1. vyd., antológia, resumé v angličtine)

1982

ELSCHEK, Oskár – ELSCHEKOVÁ, Alica: Slovenské ľudové piesne a nástrojová hudba

Antológia

Osvetový ústav, Bratislava
(1. vyd. 1980, 2. vyd. 1982; 375 s., Edícia: Záujmová umelecká činnosť, resumé v ruštine a nemčine.)

1982

BURLAS, Ladislav: K životnému jubileu Alice a Oskára Elschekovcov

Slovenský národopis, 1982, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 30, č. 1, s. 104 – 110

1982

Slovenská ľudová pieseň a ľudová hudba – jej funkčné a historické aspekty

Studia Academica Slovaca 11. Zborník prednášok XVIII. Letného seminára slovenského jakyka a kultúry, Mistrík, Jozef (zost.), 1982, Bratislava, s. 137 – 155

1982

Autentickosť ľudovej hudby

K otázke pôvodnosti alebo nepôvodnosti ľudovej hudby a jej interpretácie

Rytmus, 1982, roč. 33, č. 2, s. 12 – 14

1982

Pohronie, Opus a ďalšie problémy hudobnofolklórnych gramoedícií

Rytmus, 1982, roč. 33, č. 7, 8, s. 14 – 15, 18

1982

Prix de musique folklorique de Radio Bratislava 1981

Rytmus, 1982, roč. 33, č. 1, s. 12 – 13

1982

Hudba a spev na prehliadke v Žiline

Rytmus, 1982, roč. 33, č. 6, s. 11 – 13

1981

MÓŽI, Alexander: Významný podiel na poli hudobnej vedy: Alica Elscheková, Oskár Elschek

Rytmus, 1981, roč. 32, č. 10, s. 19

1981

KREKOVIČOVÁ, Eva: Alica Elscheková – Oskár Elschek: Slovenské ľudové piesne a nástrojová hudba. Antológia

Slovenský národopis, 1981, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 29, č. 2 – 3, s. 478 – 479

1981

Súťažili všetky generácie

Západoslovenská krajská súťaž ľudových hudieb, inštrumentalistov a spevákov ľudových piesní (Skalica, 28. februára 1981)

Rytmus, 1981, roč. 32, č. 6, s. 14 – 15

1981

Z dielní hudobných majstrov

Výrobcovia hudobných nástrojov o Cenu dr. Ladislava Lenga v Detve

Smer, 1981, roč. 33, č. 165 (15. 7.), s. 4

1981

DÚŽEK, Stanislav – ELSCHEK, Oskár: Folklórne hnutie – súčasť našej národnej kultúry

Rytmus, 1981, roč. 32, č. 10, s. 32 – 33

1981

MAČÁK, Ivan: K životnému jubileu Oskára Elscheka

Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 12, s. 3

1981

Die musikalische Individualität der slowakischen Primgeiger

Studia instrumentorum musicae popularis, 1981, Stockholm, roč. VII, s. 70 – 85

1981

Národopisný film a jeho realizačné problémy

Slovenský národopis, 1981, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 29, č. 4, s. 605 – 610

1981

ELSCHEK, Oskár – SZABÓ, Tibor: Ľudové piesne a ľudové hudobné kultúry Karpát a Balkánu

Slovenský národopis, 1981, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 29, č. 2 – 3, s. 224 – 233

1981

Územné rozšírenie slovenských ľudových hudobných nástrojov

Hudební nástroje, 1981, roč. 18, s. 94 – 95, 131 – 135

1981

Slawische Musik – der Begriff und seine Deutung

Music of the Slavic Nations and its Influence upon European Musical Culture. Pečman, Rudolf (ed.), 1981, Česká hudební společnost, Brno, s. 45 – 51

1981

Stratigraphische Probleme der Volksmusik in der Karpaten und auf dem Balkan

Elschekova, Alica, (ed.): Stratigraphische Probleme der Volksmusik in den Karpaten und auf dem Balkan, 1981, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, SAV, Bratislava, s. 15 – 31

1981

Súčasná situácia vo výskume ľudovej hudby maďarského etnika na Slovensku

Teoretické a praktické problémy národopisného výskumu maďarskej národnosti v Československu. Zborník z rovnomenného seminára v Dunajskej Strede, 26. – 28. mája 1980, 1981, Národopisný ústav SAV, Bratislava, s. 137 – 141

1980

Ľudové muziky Gemera

Rytmus, 1980, roč. 31, č. 9, s. 18 – 19

1980

Skladateľ a ľudová hudba

Folklór a umenie dneška. K štúdiu folklorizmu v súčasnej kultúre. Zborník z medzinárodného seminára na XXV. Folklórnom festivale Východná, 1980, Osvetový ústav, Bratislava, s. 101 – 108

1980

Súťaž folklórnych speváckych skupín v Skalici

Rytmus, 1980, roč. 31, č. 6, s. 18 – 19

1980

ELSCHEK, Oskár – PAVLOVIČOVÁ, Ľubica: Myjava ’80

Rytmus, 1980, roč. 31, č. 9, s. 20 – 21

1980

Repertoárová a hudobnoštylistická diferencovanosť pastierskych bezdierkových píšťal v Európe

Interetnické vzťahy vo folklóre karpatskej oblasti, Gašparíková, Viera (ed.), 1980, Národopisný ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 277 – 300
(Edícia: Ethnographica Carpatobalcanica)

1980

Svadobné a ľúbostné piesne zo západného Slovenska

Rytmus, 1980, roč. 31, č. 7, s. 22 – 23

1980

Ľudové hudobné nástroje a nástrojová hudba v Gemeri

Rytmus, 1980, roč. 31, č. 8, s. 16 – 17

1979

Melographische Interpretationscharakteristika von Flötenmusik

Studia instrumentorum musicae popularis, 1979, Stockholm, roč. VI, s. 43 – 58

1979

Dedinské folklórne skupiny – ich spoločenská funkcia a význam v súčasnosti

K 1. celoslovenskej prehliadke dedinských folklórnych skupín, Žilina, 9. – 11. marca 1979

Rytmus, 1979, roč. 30, č. 6, s. 12 – 14

1979

Hajdukentänze in Geschichte und Gegenwart

Historische Volksmusikforschung. Bericht über die 4. Arbeitstagung der Studiengruppe zur Erforschung und Edition historischer Volksmusikquellen im International Folk Music Council vom 7. bis 12. April 1975 in Kazimierz Dolny, 1979, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Krakov, s. 45 – 71

1979

Ľudové hudobné nástroje a nástrojová hudba

Podpoľanie – tradície a súčasnosť. Švehlák, Svetozár – Kovačovič, Igor (zost.), 1979, Obzor, Bratislava, s. 73 – 92

1979

Ľudová piesňová kultúra na Slovensku

Ľudová hudba v rozhlase. Materiály zo seminára, 1979, Metodicko-výskumný kabinet Československého rozhlasu, Bratislava, s. 17 – 35

1979

KYSEĽ, Vladimír – ELSCHEK, Oskár: Krajská súťaž Západoslovenského kraja ľudových hudieb, sólistov v hre na ľudové nástroje, sólistov tanečníkov a tanečných párov

Rytmus, 1979, roč. 30, č. 5, s. 12 – 13

1978

ELSCHEK, Oskár – MAČÁK, Ivan – STOCKMANN, Erich (zost.): Musikethnologische Jahresbibliographie Europas 10/1975

Slovenské národné múzeum, SAV, Opus, Bratislava
(111 s., 1. vyd.)

1978

ELSCHEK, Oskár – FELLÉGI, Pavol: Hudba storočí

O cennom kultúrnom počine vydavateľstva OPUS

Smena na nedeľu, 1978, roč. 13, č. 48 (1. 12.), s. 7

1978

Organológia: jej disciplinárna genéza a dnešné úlohy

Hudební nástroje, 1978, roč. 15, s. 2 – 3, 34 –36
(pokr. str. 66 – 68, 99 – 102, 130 – 135)

1978

Fujara. Ein slowakisches Volksmusikinstrument zwischen gestern und morgen

TIBIA 2/1978. Magazin für Freunde alter und neuer Bläsermusik, 1978, Moeck Musikinstrumente + Verlag, Celle, s. 89 – 94

1978

Archaické typy bezdierkových hranových píšťal v severnom Gemeri

Gemer. Národopisné štúdie 3, 1978, Osveta, Martin, s. 303 – 383

1978

Zvukový záznam a ľudová hudba

Ľudová hudba v rozhlase. Materiály zo seminára, 1978, Metodicko-výskumný kabinet Československého rozhlasu, Bratislava, roč. 8, s. 6 – 19

1978

Volksliedanalyse und Volksliedklassifikation im Bezug zur Studiengruppenarbeit

Studia Musicologica, 1978, Academiae Scientiarum Hungaricae (Akadémiai Kiadó), Akadémiai Kiadó, Budapešť, roč. XX, s. 217 – 226

1977

Slovenská etnoorganológia

Hudební nástroje, 1977, roč. 14, s. 98 – 101, 130 – 133

1977

Recherche de la musique populaire des Carpathes et du Balkan

Carpatobalcanica 7/1 – 2 (1977). Informatívny bulletin Medzinárodnej komisie pre štúdium ľudovej kultúry v oblasti Karpát a Balkánu, 1977, Národopisný ústav SAV, Bratislava, s. 51 – 62

1976

Zum gegenwärtigen Stand der Volksliedanalyse und Volksliedklassifikation

Yearbook of the International Folk Music Council 8 (1976), 1976, s. 21 – 34

1976

Über den Sinn oder Unsinn der “Musikethnologischen Jahresbibliographie Europas”

Die Musikforschung 29/1976, 1976, Gesellschaft für Musikforschung, Bärenreiter, Kassel, s. 190 – 194

1976

Fujara – Instrumentum Excellens

Hudební nástroje, 1976, roč. 13, č. 1, s. 8 – 10

1976

Historische Quellen der Instrumentenkunde und die ihnen angemessenen quellenkritischen Methoden

Studia instrumentorum musicae popularis, 1976, Stockholm, roč. IV, s. 10 – 30

1975

Poznámky k filmovej dokumentácii v etnomuzikológii

Informácie Slovenskej národopisnej spoločnosti, 1975, Slovenská národopisná spoločnosť pri SAV, Bratislava, roč. III, s. 105 – 115

1975

Výskum ľudovej hudobnej kultúry Slovákov v Maďarsku

Slovenský národopis, 1975, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 23, s. 301 – 315

1975

Der Quellenwert älterer Volksliedaufzeichnungen

Handbuch des Volksliedes. Bd. 2, 1975, München, s. 501 – 515

1975

Piesne a hudba

Slovensko 3. Ľud 2. Ľudová kultúra, 1975, Bratislava, s. 1096 – 1118

1975

Musikethnologie und Elektroakustik

Handbuch des Volksliedes. Bd. 2, 1975, München, s. 623 – 645

1974

Tendenzen und Aufgaben der Instrumentenforschung

Kongressbericht Kopenhagen 1972. Internationale Gesellschaft für Musikwissenschaft, 1974, Edition Wilhelm Hansen, Kodaň, s. 220 – 226

1974

Bartók ako etnomuzikológ

Musicologica Slovaca, 1974, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. V, s. 277 – 290

1974

Muzykaľnij instrument i narodnaja instrumentalna muzyka

Teoretičeskije problemy narodnoj instrumentaľnoj muziky, 1974, Moskva, s. 21 – 30

1974

Instrumenty muzyczne jako przedmiot badan historycznych a antropologicznych

Muzyka, 1974, Varšava, s. 21 – 30

1973

Systematika a predmet dnešnej hudobnej vedy

Musicologica Slovaca, 1973, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. IV, s. 147 – 183

1973

Gegenwartsprobleme der musikwissenschaftlichen Systematik

Acta Musicologica, 1973, roč. 45, s. 1 – 23

1973

Súčasný stav a perspektívy hudobnofolkloristického bádania na Slovensku

Súčasný stav etnomuzikologického bádania na Slovensku / Die gegenwärtige ethomusikologische Forschung in der Slowakei. 1. Etnomuzikologický seminár, Trenčín, 18. – 21. novembra 1970, 1973, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 11 – 31
(Series: Seminarium ethnomusicologicum 1/1)

1973

Entwurf einer neuen musikwissenschaftlischen Systematik

Die Musikforschung 26/1973, 1973, Gesellschaft für Musikforschung, Bärenreiter, Kassel, s. 421 – 432

1972

Charakteristické znaky súčasnej slovenskej etnomuzikológie

Slovenský národopis, 1972, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 20, s. 253 – 274

1972

Bartóks Beziehungen zur Volksmusik und Volksmusikforschung

International Musicological Conference in Commemoration of Béla Bartók 1971, Budapešť, 24. – 27. marca 1971, 1972, Editio Musica Budapest, Budapešť, s. 197 – 207

1972

Hudobná notácia a samočinné počítače

Lidová píseň a samočinný počítač. 1. Sborník materiálů z 1. semináře o využití samočinného počítače při studiu lidové písně, Strážnice, 14. – 15. septembra 1971, 1972, Brno, s. 163 – 188

1971

Opäť o slovenskej hudobnej publicistike

Slovenská hudba, 1971, Bratislava, roč. 15, s. 73 – 77

1971

Hudba, človek, spoločnosť

Slovenská hudba, 1971, Bratislava, roč. 15, s. 348 – 355

1970

Die Quellenlage der Volksmusikforschung

Kongressbericht Ljubljana 1967. Internationale Gesellschaft für Musikwissenschaft, 1970, Kassel, č. 282 – 286

1970

Mensch, Musik, Instrument. Funktionelle Schichtung der Primarformen

Musik als Gestalt und Erlebnis. Festschrift Walter Graf zum 65. Geburtstag. Wiener Musikwissenschaftliche Beiträge. Band 9, 1970, Böhlau Verlag, Viedeň, s. 41 – 56

1969

ELSCHEK, Oskár – MAČÁK, Ivan – STOCKMANN, Erich (zost.): Musikethnologische Jahresbibliographie Europas 3/1968

Slovenské národné múzeum, SAV, Bratislava
(108 s., 1. vyd.)

1969

Systém grafických a symbolických znakov pre nástrojovú typológiu aerofónov

System von graphischen und symbolischen Zeichen für die Instrumententypologie der Aerophone / System of Graphical and Symbolic Signs for the Typology of the Aerphones

SAV, Bratislava
(35 s., 1. vyd., aj v nemčine a angličtine)

1969

Typologische Arbeitsverfahren bei Volksmusikinstrumenten

Studia instrumentorum musicae popularis, 1969, Stockholm, roč. I, s. 23 – 40

1969

Hudobnovedecká systematika a etnoorganológia

Musicologica Slovaca, 1969, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. I, s. 5 – 41

1969

ELSCHEK, Oskár – STOCKMANN, Doris (ed.): Methoden der Klassifikation von Volksliedweisen

Series: Symposiums. 2

Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
(155 s., 1. vyd., Die Tagung der Studiengruppe hat in den Tagen vom 31. August bis 4. September 1965 im Institut für Musikwissenschaften der Slowakischen Akademie der Wissenschaften in Bratislava stattgefunden)

1969

Vorwort / Predhovor

Methoden der Klassifikation von Volksliedweisen. Series: Symposiums. 2. Hrsg. Elschek, Oskár – Stockmann, Doris, 1969, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
(155 s., Die Tagung der Studiengruppe hat in den Tagen vom 31. August bis 4. September 1965 im Institut für Musikwissenschaften der Slowakischen Akademie der Wissenschaften in Bratislava stattgefunden)

1969

ELSCHEK, Oskár – STOCKMANN, Erich: Zur Typologie der Volksmusikinstrumente

Studia instrumentorum musicae populartis, 1969, Stockholm, roč. I, s. 11 – 22

1968

ELSCHEK, Oskár – MAČÁK, Ivan – STOCKMANN, Erich (zost.): Musikethnologische Jahresbibliographie Europas 2/1967

Slovenské národné múzeum, SAV, Bratislava
(82 s., 1. vyd.)

1968

Nástroje a nástrojová hudba

Slovenský národopis, 1968, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 16, s. 6 – 30

1968

Európska hudobná tradícia včera a dnes

Slovenská hudba, 1968, Bratislava, roč. 12, s. 197 – 201

1968

Lidová nástrojová hudba

Československá vlastiveda. Zv. 3. Lidová kultura, 1968, Praha, s. 664 – 692

1967

ELSCHEK, Oskár – MAČÁK, Ivan – STOCKMANN, Erich (zost.): Musikethnologische Jahresbibliographie Europas 1/1966

Slovenské národné múzeum, SAV, Bratislava
(72 s., 1. vyd.)

1967

ELSCHEK, Oskár – MAČÁK, Ivan – STOCKMANN, Erich (zost.): Musikethnologische Jahresbibliographie Europas / Annual Bibliography of European Ethnomusicology 1 – 10 (1966 – 1975)

Slovenské národné múzeum, SAV, Bratislava
(11 zväzkov)

1966

Prisma der gegenwärtigen slowakischen Volksmusik

Die Welt der Slaven XI. Vierteljahrsschrift für Slavistik. Koschmieder, Erwin (Hrsg.), 1966, Köln, č. 4, s. 410 – 429

1966

Methodological Problems in Slovak Ethnomusicology

Ethnomusicology and folk music: an international bibliography of dissertations and theses, compiled and annotated by Gillis, Frank – Merriam, Alan Parkhurst, 1966, Society for Ethnomusicology, Wesleyan University Press, Middletown Connecticut, č. 10, s. 191 – 198

1966

Oponická zbierka, jej štýlová charakteristika a vzťah k slovenskej ľudovej hudobnej tradícii

Hudobnovedné štúdie, 1966, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. VII, s. 87 – 96

1966

Prehľadne syntetizujúce práce z oblasti etnomuzikológie po roku 1950

Hudobnovedné štúdie, 1966, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. VII, s. 227 – 242

1965

Problem of Variation in 18th Century Slovak Folk Music Manuscripts

Studia Musicologica, 1965, Academiae Scientiarum Hungaricae (Akadémiai Kiadó), Akadémiai Kiadó, Budapešť, roč. VII, č. 7, s. 47 – 59

1965

ELSCHEK, Oskár (zost.): Béla Bartók: Postrehy a názory

Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava
(218 s., 1. vyd., Edícia hudobnej literatúry, zv. 38, preložila Eva Hykischová)

1963

Porovnávacia úvodná štúdia k európskemu ľudovému viachlasnému spevu

Hudobnovedné štúdie, 1963, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. VI, s. 79 – 116

1963

Ciele hudobnej výchovy a hudobnej osvety v dnešnej spoločnosti

Slovenská hudba, 1963, Bratislava, roč. 7, č. 1, s. 4 – 9

1963

Teória a hudobnoštylistická skladba ruskej vokálnej ľudovej polyfónie

Slovenský národopis, 1963, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 11, s. 286 – 309

1963

Súčasná hudba vo vzťahu k dnešnému hudobnému životu a hudobná výchova

Kresánek, Jozef (ved. redaktor): K problematike súčasnej hudby, 1963, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 5 – 87

1962

K dejinám formovania slovenského národného hudobného jazyka

Slovenská hudba, 1962, Bratislava, roč. 6, č. 4, s. 97 – 101

1962

Sólová inštrumentálna hudba na Slovensku

Antologie autentických forem československého hudebního folkóru, 1962, Státní hudební vydavatelství, Praha, s. 42 – 72
(s 3 gramoplatňami)

1961

Podmienky a zásady vydávania autentickej ľudovej hudby na gramofónových platniach

Slovenská hudba, 1961, Bratislava, roč. 5, č. 5, s. 221 – 225

1961

Elektroakustika a etnomuzikológia

Slovenský národopis, 1961, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 9, s. 295 – 309

1961

Objet et buts des recherches portant sur la musique populaire Carpatique

Slovenský národopis, 1961, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 9, s. 661 – 665

1961

K problémom “malých” foriem

Slovenská hudba, 1961, Bratislava, roč. 5, č. 6, s. 245 – 251

1959

ELSCHEK, Oskár (ed.): Béla Bartók: Slovenské ľudové piesne. Zv. 1. Slowakische Volkslieder. Bd. 1

Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
(752 s., 1. vyd.)

1959

Dnešný stav a perspektívy hudobnofolkloristickej a hudobnoetnologickej práce na Slovensku

Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 5, s. 218 – 223

1959

Pojem a základné znaky hudobného folklóru

Hudobnovedné štúdie, 1959, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. III, s. 5 – 42

1956

ELSCHEK, Oskár – ELSCHEKOVÁ, Alica: O slovenskej ľudovej piesni a ľudovej hudbe

Osveta, Martin
(42 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia

 • 2015

  „Východná, Východná“ (úvaha)

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 25

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 2009

  Fujara ako výtvarné dielo

  Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV), Bratislava
  (210 s., 1. vyd., + DVD, Edícia: Tradícia dnes)

 • 2006

  Fujara – The Slovak Queen of European Flutes

  Hudobné centrum, Bratislava
  (112 s., 1. vyd.)

 • 2005

  ELSCHEK, Oskár – ELSCHEKOVÁ, Alica: Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby

  Hudobné centrum, Bratislava
  (2005 - 220 s., 3. vyd., 1996 - 2. vyd., Národné osvetové centrum, 1962 - 1. vyd., Osvetový ústav)

 • 1996

  ELSCHEK, Oskár – ELSCHEKOVÁ, Alica: Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby

  Zv. 1. Zv. 2. Zv. 3

  Osvetový ústav, Bratislava
  (1962 - 1. vyd., Zv. 1 - 61 s., Zv. 2 - 134 s., Zv. 3 - 62 s., 1996 - 2. rozšírené vyd., 3 zväzky, resumé v nemčine)

 • 1991

  Slovenské ľudové píšťaly a ďalšie aerofóny

  VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, SAV, Bratislava
  (232 s., 1. vyd., resumé v nemčine a ruštine)

 • 1988

  kol.: Horehronie. Folklórne prejavy v živote ľudu

  VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, SAV, Bratislava
  (372 s., 1. vyd.)

 • 1984

  Hudobná veda súčasnosti

  Systematika, teória, vývin

  VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, SAV, Bratislava
  (386 s., 1. vyd., resumé v nemčine a ruštine)

 • 1983

  KUNZ, Ludvík – ELSCHEK, Oskár – LANGER, Karel: Die Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei. Teil 2. Die slowakischen Volksmusikinstrumente (Elschek, Oskár)

  Series: Handbuch der europäischen Volksmusikinstrumente

  Deutscher Verlag für Musik, Leipzig
  (278 s., 1. vyd.)

 • 1982

  Slovenská ľudová nástrojová hudba [zvukový dokument]

  1. Vzduchozvučné nástroje. 2. Nástrojová súhra a druhy muzík. 3. Západoslovenské, stredoslovenské a východoslovenské muziky

  Opus, Bratislava
  (3 gramoplatne, 1. vyd., antológia, resumé v angličtine)

 • 1982

  ELSCHEK, Oskár – ELSCHEKOVÁ, Alica: Slovenské ľudové piesne a nástrojová hudba

  Antológia

  Osvetový ústav, Bratislava
  (1. vyd. 1980, 2. vyd. 1982; 375 s., Edícia: Záujmová umelecká činnosť, resumé v ruštine a nemčine.)

 • 1969

  Systém grafických a symbolických znakov pre nástrojovú typológiu aerofónov

  System von graphischen und symbolischen Zeichen für die Instrumententypologie der Aerophone / System of Graphical and Symbolic Signs for the Typology of the Aerphones

  SAV, Bratislava
  (35 s., 1. vyd., aj v nemčine a angličtine)

 • 1956

  ELSCHEK, Oskár – ELSCHEKOVÁ, Alica: O slovenskej ľudovej piesni a ľudovej hudbe

  Osveta, Martin
  (42 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2008

  “Slovenská hudba”, slovenská hudobná publicistika, hudobné a hudobnovedecké časopisy

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2008, Bratislava, roč. 34, č. 1, s. 5 – 9

 • 2006

  Hudba, umenie, politika a totalizmus v strednej Európe

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2006, Bratislava, roč. 32, č. 1, s. 5 – 15

 • 2006

  Fujara – "mytológia", či reálna existencia?

  Remeslo, umenie, dizajn 7 (2006). Revue o hodnotách remesla a dizajnu, 2006, Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV), Bratislava, č. 1, s. 28 – 30

 • 2005

  Minulosť a súčasnosť hudobnohistorického bádania na Slovensku

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 2, s. 122 – 128

 • 2004

  Etnologické reflexie o koncepciách a stereotypoch

  Slovenský národopis, 2004, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 52, č. 1, s. 65 – 71

 • 2004

  Empirische Musikwissenschaft. Rezeption und systematische Untersuchung der medialen “World Music”

  Musicologica Istropolitana III. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2004, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 11 – 47

 • 2004

  Zmeny paradigmy a konceptov v európskej etnomuzikológii – v minulosti a dnes

  Zborník z 30. Etnomuzikologického seminára / 30. Seminarium Ethnomusicologicum 2003, Kaštieľ Mojmírovce, 16. – 17. septembra 2003. Ethnomusicologicum III. Revue pre etnomuzikológiu a etnochoreológiu, 2004, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava

 • 2003

  Integrácia ľudovej hudby do mestskej zábavnej hudby

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, roč. 29, č. 3 – 4, s. 516 – 524

 • 2003

  Gedankliche und methodische Konzepte der europäischen Musikwissenschaft

  Musicologica Istropolitana II. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2003, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 11 – 29

 • 2002

  Ciele a úlohy 29. Etnomuzikologického seminára o Stredoeurópskej tradičnej hudbe a tanci a niektoré globálne aspekty

  Stredoeurópske štýly tradičnej hudby a tanca. Musicologica actualis 5, Elschek, Oskár (ed.), 2002, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava
  (29. Etnomuzikologický seminár / 29. Seminarium Ethnomusicologicum 2002, Bratislava, November 2002)

 • 2002

  Die Komplementarität von Funktions- Gattungs- und Stilkategorie der Musik (Abstrakt)

  Sympózium Musikalische Gattungstheorie und ihre Geschichte, Universität Mozarteum, Salzburg, 7. – 8. júna 2002

  Salzburg

 • 2002

  Vzťah medzi hudobnou filozofiou a hudobnou estetikou

  Musicologica Istropolitana I. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2002, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 11 – 24

 • 2002

  Klang- und Stilbereiche der instrumentalen Volksmusik

  Studia instrumentorum musicae popularis XII. Stockmann, Erich – Michel, A. (eds.), Grassi Musik-Instrumentenmuseum, 2002, Leipzig, s. 9 – 26

 • 2002

  Má stredoeurópský inštrumentár svoje zvláštnosti?

  Stredoeurópske štýly tradičnej hudby a tanca. Musicologica actualis 5, Elschek, Oskár (ed.), 2002, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava
  (29. Etnomuzikologický seminár / 29. Seminarium Ethnomusicologicum 2002, Bratislava, November 2002)

 • 2002

  Digitalizácia filmových a videodokumentov (s M. Ruttkayom)

  Stredoeurópske štýly tradičnej hudby a tanca. Musicologica actualis 5, Elschek, Oskár (ed.), 2002, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava
  (29. Etnomuzikologický seminár / 29. Seminarium Ethnomusicologicum 2002, Bratislava, November 2002)

 • 2002

  Concepts and Strategies of Sound Archives in the Past and Present

  Music Archiving in the World. Papers Presented at the Conference on the Occasion of the 100th Anniversary of the Berlin Phonogramm-Archiv. Eds. Berlin, Gabriele – Simon, Artur, 2002, VWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung, Berlín, s. 434 – 526

 • 2002

  Kultúrne dedičstvo a UNESCO

  Tradícia a súčasnosť 2, 2002, Národné osvetové centrum, Bratislava, s. 9 – 13

 • 2000

  Traditionelle Kulturen der Kontinente

  The 3rd World Congress of the IOV. International Organization of Folk Art UNESCO, 2000, č. 2, s. 10 – 12

 • 2000

  Die Sammlung der “Soldatenlieder der k. u. k. Armee”

  Soldatenlieder der k. u. k. Armee / Soldier Songs of the Austro-Hungarian Army. Tondokumente aus dem Phonogrammarchiv. Serie/Series 4, 2000, 2012, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaft, Viedeň, s. 24 – 49
  (text k 2 CD, 2000 - 1. vyd., 2012 - 2. vyd., Audio-Edition)

 • 2000

  Zmeny konceptov a paradigiem v etnografii a antropológii (Aspekty historické a aktuálne)

  Ethnologica Actualis Slovaca 1/2000. Revue pre etnológiu, folkloristiku, kultúrnu a sociálnu antropológiu. Zborník z vedeckého seminára Katedry etnológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava, 28. apríla 2000, 2000, Univerzita sv. Cyrila Metoda, Trnava, s. 53 – 64

 • 2000

  Technique, documentation, archives (actual results)

  Systematische Musikwissenschaft 7/3 (1999), 2000/2002, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 271 – 284

 • 2000

  Marxistische Musikwissenschaft. Realität oder Wunschtraum

  Musikwissenschaftlicher Paradigmenwechsel. Zum Stellenwert marxistischer Ansätze in der Musikforschung. Hrsg. Stroh, Wolfgang Martin – Mayer, Günter, 2000, Universität Oldenburg, s. 137 – 151

 • 2000

  Organology-Instrumentenforaschung. A selective Bibliography-Eine selektive Bibliographie

  Systematische Musikwissenschaft 6/2 – 3 (1998), 2000, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 255 – 284

 • 2000

  ELSCHEK, Oskár – ELSCHEKOVÁ, Alica: Analytische Verfahren und Schichten in der Volksmusikforschung

  Volksmusik – Wandel und Bedeutung. Hrsg. Haid, Gerlinde – Hemetek, Ursula – Pietsch, Rudolf, 2000, Böhlau Verlag, Wien, s. 48 – 78

 • 2000

  O asynchrónnosti vývoja tradičného ľudového umenia a jeho výskumu

  Profantová, Zuzana (ed.): Na prahu milénia. Folklór a folkloristika na Slovensku. Medzinárodný zborník venovaný k 60. narodeninám Doc. PhDr. Milana Leščáka, CSc., 2000, Ústav etnológie SAV, ARM 333, Bratislava, s. 40 – 52

 • 2000

  Die Musik der Roma und Sinti in der Mehrheitsgesellschaft. Funktionen, Stile und Chancen

  Baumann, Max Peter (ed.): Music, Language and Literature of the Roma and Sinti. Intercultural Music Studies. Vol. 11, 2000, VWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung, Berlín, s. 179 – 196

 • 2000

  Digitizing concepts for and in audiovisual archives – the 3rd millenium strategies. Historical and actual tasks in ethnomusicology

  Systematische Musikwissenschaft 7/3 (1999), 2000/2002, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 153 – 195

 • 2000

  Musikpsychologie – Psychology of Music. A selective Bibliography 1980 – 2000

  Systematische Musikwissenschaft 7/1 – 2 (1999), 2000, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 107 – 125

 • 2000

  Die Musikforschung in der Slowakei. Ihr Stellenwert in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts

  Musikwissenschaftlicher Paradigmenwechsel. Zum Stellenwert marxistischer Ansätze in der Musikforschung. Hrsg. Stroh, Wolfgang Martin – Mayer, Günter, 2000, Universität Oldenburg, s. 65 – 70

 • 1999

  Corpus Musicae Popularis. Eine Beitrag zu den europäischen Volksmusik-Gesamtausgaben

  Narodna umjetnost. Croatian Journal of Ethnology and Folklore Research. Institut za Folklora, 1999, Zagreb, s. 85 – 97
  (ďalšie vydanie v Glasba Folklor i kultura, s. 15 – 24)

 • 1999

  Lieder der Frauen und Mädchen in der slowakischen Volksmusik

  Traditiones. Zbornik Inštituta za Slovensko Narodopisje in Glasbenonarodopisnego Inštituta. Acta 28/2, 1999, Ljubljana, s. 133 – 142

 • 1999

  Die Beziehung zwischen Klang und graphischer Notation: ihr symbolischer und semantischer Hintergrund

  Ioannis Zannos (ed.): Music and Signs: Semiotic and Cognitive Studies in Music. Proceedings of the 5th International Symposium on Systematic and Comparative Musicology. Berlin, September 10 – 14, 1997, 1999, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 119 – 130

 • 1999

  ELSCHEK, Oskár – MATÚŠKOVÁ, Margita: Musical physiology. A selective bibliography

  Systematische Musikwissenschaft 6/4 (1998), 1999, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 415 – 437

 • 1998

  Slowakei. Kunstmusik. Volksmusik

  Finscher, Ludwig (Hrsg.): Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Bd. 6, 1998, Bärenreiter, Kassel, s. 1520 – 1542

 • 1998

  Tri stránky jednej veci: univerzálne, národné, a individuálne v hudbe – charakterizované na príklade európskych diel v hudbe

  Národné, individuálne a univerzálne prvky v hudbe. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Bratislava, 3. – 5. októbra 1996. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 3, Lengová, Jana (ed.), 1998, Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica, s. 15 – 24

 • 1998

  Musikgeschichtliche Prozesse im mitteleuropäischen Raum und ihre Musikwissenschaftliche Reflexion. Konzepte mitteleuropäischer Musikgeschichten

  Österreichische Musik. Musik in Österreich. Beiträge zur Musikgeschichte Mitteleuropas. Series: Wiener Veröffentlichungen zur Musikwissenschaft. 34. Fritz-Hilscher, Elisabeth Theresia (Hrsg.), 1998, Hans Schneider Verlag, Tutzing, s. 11 – 27

 • 1998

  Verschriftlichung von Musik

  Bruhn, Herbert – Rösing, Helmut (Hrsg.): Musikwissenschaft. Ein Grundkurs. Reinbeck bei Hamburg. Rowohlt Enzyklopädie, 1998, Hamburg, s. 253 – 268

 • 1997

  Slovenské ľudové hudobné nástroje

  Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1997, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 46, č. 2, s. 46 – 49

 • 1997

  Slovenská hudba medzi minulosťou a dneškom

  Retrospektívne poznámky k posledným päťdesiatim rokom vývoja

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1997, Bratislava, roč. 23, č. 3 – 4, s. 211 – 233

 • 1997

  Regionálne hudobné štýly – ich európske a slovenské kontexty

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1997, Bratislava, roč. 23, č. 1 – 2, s. 88 – 100

 • 1997

  Entwicklungswege und Entwicklungsziele der europäischen Volkslied- und Volksmusikforschung

  Mahling, Christoph-Hellmut – Seibers, Ruth (Hrsg.): Festschrift Walter Wiora zum 90. Geburtstag (30. Dezember 1996), 1997, Hans Schneider Verlag, Tutzing, s. 44 – 60

 • 1997

  Die Beziehung zwischer Klang und graphischer Notation – ihr symbolischer und semantischer Hintergrund

  Music and Signs. The 5th International Symposium on Systematic and Comparative Musicology. Abstract, 1997, Staatliches Institut für Musikforschung, Berlín, s. 59

 • 1997

  Das Idion der afrikanischen Musik

  Stockmann, Erich (Hrsg.): Musikkulturen in Afrika, 1997, Verlag Neue Musik, Berlín

 • 1997

  Herstellungstechnologien von Musikinstrumenten und audiovisuellen Dokumentationsmedien

  Sine musica nulla vita. Festschrift Hermann Moek zum 75. Geburtstag am 16. September 1997. Dibelius, Nikolaus (Hrsg.), 1997, Moeck Musikinstrumente + Verlag, s. 307 – 319

 • 1997

  Folk music

  Rastislava Stoličná (ed.) a kol.: Slovakia. European Context of Folk Culture, 1997, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, SAV, Bratislava, s. 341 – 358

 • 1997

  Musiktheorie als Form der Normatisierung und Reflexion der Musik. Festschrift Jaroslav Jiránek

  Musicologica III. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica. Philosophica-Aesthetica XXX, 1997, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, s. 63 – 75

 • 1997

  Gibt es einheitliche Methoden und Techniken in der Musikwissenschaft

  Ethnomusikologie und historische Musikwissenschaft. Gemeinsame Ziele, gleiche Methoden? (Mainzer Studien zur Musikwissenschaft. Bd. 36). Erich Stockmann zum 70. Geburtstag. Mahling, Christoph-Hellmut – Münch, Stephan (Hrsg.), 1997, Hans Schneider Verlag, Tutzing, s. 57 – 68

 • 1997

  Neue Zeitschriften aus dem Bereich der Systematischen Musikwissenschaft

  Systematische Musikwissenschaft 5/2 (1997), 1997, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 361 – 393

 • 1997

  Slovak and Middle-European Folk Music and Folk Music Research

  Abstracts in Ethnomusicology. The 34th World Conference of the International Council for Traditional Music (ICTM). 50th Anniversary of the International Folk Music Council (IFMC)-ICTM, Nitra, Slovakia, June 24 – July 2, 1997, 1997, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 41 – 42

 • 1996

  Vážený pán Lovaš... [inc.]

  Slovenská literatúra. Revue pre literárnu vedu, 1996, Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava, roč. 43, č. 5, s. 364 – 365

 • 1996

  Tri stránky jednej veci – univerzálne, národné, individuálne

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 19, s. 1 – 2

 • 1996

  Počiatky hudby na Slovensku

  Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, Elschek, Oskár (ed.), 1996, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 46 – 53

 • 1996

  ELSCHEK, Oskár – ELSCHEKOVÁ, Alica: Theorie und Praxis der Erforschung der traditionellen Musik der Minderheiten

  Hemetek, Ursula (Hrsg.): Echo der Vielfalt / Echoes of Diversity. Traditionelle Musik von Minderheiten/ethnischen Gruppen / Traditional Music of Ethnic Groups/Minorities. Series: Schriften zur Volksmusik. 16, 1996, Böhlau Verlag, Viedeň, s. 17 – 30
  (príloha CD)

 • 1996

  Ľudové hudobné nástroje a nástrojová hudba

  Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, Elschek, Oskár (ed.), 1996, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 412 – 430

 • 1996

  Research on Stylistic Areas of Slovak Instrumental Folk Music

  The World of Music 3/1996. Journal of the International Institute for Traditional Music (IITM). Baumann, Max Peter (ed.), 1996, Berlín, s. 51 – 69

 • 1996

  Musiktheoretische Paradigmentbildung und ihre disziplinären Konsequenzen in der Musikforschung

  Systematische Musikwissenschaft 3/1 (1995), 1996, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 87 – 124

 • 1996

  Slovenská hudba v spoločenskom a kultúrnom kontexte Európe

  Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, Elschek, Oskár (ed.), 1996, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 21 – 45

 • 1996

  Gestalt as a Cognitive, Graphical and Verbal Model, Semantics and Cultural Context

  Proceedings of the Joint International Conference. The 6th International Symposium on Systematic and Comparative Musicology, Bruges, Belgium, September 8 – 11, 1996, Bruges, s. 90 – 94

 • 1995

  Ľudová hudba a hudobnovýchovné systémy

  Tradičná ľudová kultúra a výchova v Európe. Medzinárodné sympózium v rámci festivalu Akademická Nitra ’94, Feglová, Viera (ed.), 1995, Katedra folkloristiky a regionalistiky, Vysoká škola pedagogická, Nitra, s. 1 – 14

 • 1995

  Musik, Zeitgeist und Persönlichkeit

  Csáky, Moritz – Pass, Walter (Hrsg.): Europa im Zeitalter Mozarts, 1995, Böhlau Verlag, Wien – Köln – Weimar, s. 21 – 29

 • 1995

  Etnomuzikológia, hudobná folkloristika, ľudová pieseň, inštrumentálna hudba, typy ľudových hudobných nástrojov, nástrojová hudba, tanečná hudba, ľudové muziky, výrobcovia a hudobníci

  Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 1, 2, 1995, Ústav etnológie SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
  (60 encyklopedických príspevkov)

 • 1994

  Philologisch-kritische und aufzeichnungstechnische Aspekte in den Werken von Béla Bartók

  Studia Musicologica, 1994, Academiae Scientiarum Hungaricae (Akadémiai Kiadó), Akadémiai Kiadó, Budapešť, roč. XXXV, s. 51 – 75
  (zv. 1 – 3)

 • 1994

  Die Integration der Volksmusik in der städtischen Unterhaltungsmusik

  Schnur, Helga (Hrsg.): Ländliche Kulturformen – ein Phänomen in der Stadt. Sätze und Gegensätze. Beiträge zur Volkskultur. Bd. 2, 1994, Steirisches Volksliedwerk, Graz, s. 52 – 61

 • 1994

  Zur Erforschung afrikanischer Musikidiome

  Schmidhofer, August – Schüller, Dietrich (Hrsg.): For Gerhard Kubik. Festschrift on the Occasion of His 60th Birthday. Series: Vergleichende Musikwissenschaft. Bd. 3, 1994, Peter Lang, Frankfurt am Main, s. 291 – 313

 • 1994

  Aktuelle Fragen der Musikalischen Grundlagenforschung (I)

  Fachbereiche, Wechselwirkungen, Definitionen und Inhalte. Forschungbereiche

  Systematische Musikwissenschaft 2/1 (1994), 1994, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 7 – 61

 • 1994

  Experimentelle, systematische und vergleichende Musikwissenschaft

  Fritz-Hilscher, Elisabeth Theresia – Antonicek, Theophil (Hrsg.): Vergleichend-systematische Musikwissenschaft. Beiträge zu Methode und Problematik der systematischen, ethnologischen und historischen Musikwissenschaft, 1994, Hans Schneider Verlag, Tutzing, s. 11 – 22
  (Franz Födermayr zum 60. Geburtstag. Series: Wiener Veröffentlichungen zur Musikwissenschaft. Bd. 31)

 • 1993

  Beziehungen der Musik Mitteleuropas in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts

  Musik Mitteleuropas in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Congressus internationales musicologici Bratislavensis, Bratislava, 23. bis 25. März 1992, 1993, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 5 – 7
  (Edícia: Historia musicae Europae centralis, Tomus 1)

 • 1993

  Genetické teórie ľudovej hudby a Kresánkova teória slovenskej ľudovej piesne

  Ethnomusicologicum 1/1, 1993, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 11 – 25

 • 1993

  Systematische Musikwissenschaft heute?

  Systematische Musikwissenschaft 1/1 (1993). Fragen und Antworten, 1993, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 25 – 46

 • 1993

  Systematische Musikwissenschaft und Persönlichkeitsgeschichte

  Systematische Musikwissenschaft 1/2 (1993). Theoretische und Methodische Aspekte, 1993, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 207 – 236

 • 1992

  Európa v mozartovskej dobe

  Kultúrnohistorické rozhovory

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 4, s. 1, 3

 • 1992

  Systematika hudobných nástrojov

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1992, Bratislava, roč. 18, č. 3, s. 396 – 440

 • 1992

  Instrumentarium der Volksmusikmembranophone

  Carl Dahlhaus (Hrsg.): Neues Handbuch der Musikwissenschaft. Bd. 12, 1992, Laaber-Verlag, Laaber, s. 298 – 303

 • 1992

  Česko-moravsko-slovenské etnomuzikologické projekty

  Česko-slovenské vztahy v bádání o lidové kultuře. Zborník z vedeckej konferencie, Luhačovice, 21. – 23. októbra 1991. Marhoulová, Zuzana – Pavlištík, Karel (ed.), 1992, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín
  (Acta musealia, Řada A, č. 2/92)

 • 1992

  Instrumentarium der Volksmusik-Aerophone

  Carl Dahlhaus (Hrsg.): Neues Handbuch der Musikwissenschaft. Bd. 12, 1992, Laaber-Verlag, Laaber, s. 313 – 328, 329 – 347

 • 1992

  Das Europa der Volksmusikregionen

  Dokumentation. Sommerakademie Volkskultur 1992. Musik [22. August – 4. September 1992, Altmünster/Gmunden, Oberösterreich], 1992, Österreichisches Volksliedwerk, Viedeň, s. 49 – 55

 • 1992

  Elektroakustische und Computergestützte Mess-Analyse- und Aufzeichnungenverfahren

  Carl Dahlhaus (Hrsg.): Neues Handbuch der Musikwissenschaft. Bd. 12, 1992, Laaber-Verlag, Laaber, s. 21 – 26

 • 1992

  Regionale Instrumentalmusikpraktiken

  Carl Dahlhaus (Hrsg.): Neues Handbuch der Musikwissenschaft. Bd. 12, 1992, Laaber-Verlag, Laaber, s. 349 – 388

 • 1992

  The Dual Role of the Mass Media in Traditional Music Cultures

  Baumann, Max Peter (ed.): World Music: Musics of the World. Aspects of Documentation, Mass Media and Acculturation. Series: Intercultural Music Studies. Vol. 3, 1992, Florian Noetzel Verlag, Wilhelmshaven, s. 37 – 54

 • 1992

  Schallplatten-, Film- und Videodokumentation

  Carl Dahlhaus (Hrsg.): Neues Handbuch der Musikwissenschaft. Bd. 12, 1992, Laaber-Verlag, Laaber, s. 27 – 33

 • 1991

  Reedícia slovenských spevov – retrospektíva

  Český lid, 1991, roč. 79, č. 1, s. 7 – 12

 • 1991

  Organológia ako disciplína hudobnej vedy

  Hudební nástroje, 1991, roč. 28, č. 2, s. 69 – 71

 • 1991

  Über die Zusammenarbeit der österreichischen und slowakischen Musikwissenschaft

  Colloquium Danubianum 1/1 (1991). Bulletin for Cooperation in Musicology, 1991, Institut für Musikwissenschaft, Universität Wien, Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Viedeň – Brno, s. 12 – 15
  (v českej a nemeckej verzii)

 • 1991

  Traditional Music and Cultural Policy

  Music in the Dialogue of Cultures. Traditional Music and Cultural Policy. Baumann, Max Peter (ed.), 1991, Wilhelmshaven, Florian Noetzel Verlag, s. 32 – 55

 • 1991

  Ideas, Principies, Motivations and Results in East European Folk Music Research

  Comparative Musicology and Anthropology of Music. Essays on the History of Ethnomusicology. Nettl, Bruno – Bohlman, Philip Vilas (ed.), 1991, The University of Chicago Press, Chicago, s. 91 – 109
  (Chicago Studies in Ethnomusicology)

 • 1991

  Musikinstrumente und -gruppen

  Ethnographischer Atlas der Slowakei, 1991, Národopisný ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 192 – 198

 • 1991

  Publications, Studies and Activities of the Study Group on Analysis and Systematisation of Folk Music of the ICTM

  Yearbook for Traditional Music. Vol. 23 (1991), 1991, International Council for Traditional Music, s. 181 – 189
  (spoluautorka Lýdia Mikušová)

 • 1990

  Nový študijný program muzikológie na Komenského univerzite v Bratislave

  Hudební rozhledy, 1990, roč. 43, č. 9, s. 426 – 427

 • 1990

  Slovenské spevy – reedícia a jej význam

  Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 28, s. 15

 • 1990

  Koncept hudobnovednej výchovy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 15, s. 11

 • 1990

  Zeitgenössiche Musik und slowakische Volksmusik

  Volks- und Kunstmusik im 20. Jahrhundert in Europa. Slowenische Musiktage in Ljubljana vom April 3 – 7, 1989. Jahrbuch für Volksliedforschung 34 (1989). Spaude-Schulze, Edelgard (Hrsg.), 1990, Deutsches Volksliedarchiv, Freiburg im Breisgau, s. 43 – 47

 • 1990

  Die Komplementarität von Tonalität, Rhythmus und Metrum im Formaufbau

  Braun, Hartmut (Hrsg.): Probleme der Volksmusikforschung. Bericht über die 10. Arbeitstagung der “Study Group for Analysis and Systematization of Folk Music” im “International Council for Traditional Music” vom 17. bis 22. Mai 1987 in Freiburg i. Br, 1990, Peter Lang, Bern – Frankfurt am Main – New York – Paríž, s. 80 – 94
  (336 s., 1. vyd., Series: Studien zur Volksliedforschung. Volume 5)

 • 1990

  Hudobné nástroje a zoskupenia

  Soňa Kovačevičová (ed.): Etnografický atlas Slovenska (kol.), 1990, Národopisný ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 98 – 100

 • 1990

  Tage slowakischer Musik

  Programm. Internationales Institut für vergleichende Musikstudien, 1990, Berlin
  (12 s., 1. vyd.)

 • 1990

  Zeitliche und räumliche Prinzipien der Musikgestaltung

  Musicologica Slovaca XVI. Rhythmik und Metrik in Traditionellen Musikkulturen, 1990, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 21 – 30

 • 1990

  Volkstanzmusik heute und gestern

  Dörfliche Tanzmusik im westpannonischen Raum. Vorträge des 17. Seminars für Volksmusikforschung. Series: Schriften zur Volksmusik. Bd. 15. Eisenstadt 1988, 1990, Verlag A. Schendl, Viedeň, s. 171 – 187

 • 1990

  Metodika empirického výskumu hudobnosti

  Sociologické a štýlovokritické koncepty v etnomuzikológii. Zborník z 20. etnomuzikologického seminára, Krajčiová, Zuzana (ed.), 1990, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Bratislava, s. 30 – 40

 • 1989

  Herstellung von Volksmusikinstrumenten

  Prinzipien und Erfassungsmöglichkeiten

  Studia instrumentorum musicae popularis, 1989, Stockholm, roč. IX, s. 10 – 14

 • 1989

  Koncepcia rozvoja hudobnej vedy na Slovensku

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 5, s. 10 – 11

 • 1989

  Miesto a perspektívy československej hudobnej vedy v medzinárodnom kontexte

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 13, s. 12

 • 1989

  Ľudové hudobné zvykoslovie

  Musicologica Slovaca XIV. Ľudové hudobné a tanečné zvykoslovie, 1989, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 13 – 19

 • 1988

  Typen und Stile der dörflichen Volkstanzmusik in der Slowakei

  Österreichische Musikzeitschrift 43 (1988), 1988, Viedeň, s. 465 – 474

 • 1988

  Synkretickosť folklóru a komplexnosť folkloristiky

  Musicologica Slovaca XIII. Hudobnofolklórne druhy a ich systémové súvzťažnosti, 1988, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 15 – 18

 • 1988

  Ľudové hudobné nástroje a ľudová nástrojová hudba

  Horehronie. Folklórne prejavy v živote ľudu, 1988, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, SAV, Bratislava, s. 173 – 256

 • 1987

  Píšťalkár Vincent Jantoš

  Lidová píseň, hudba a tanec. Miísto, funkce, proměny. Zborník zo 16. etnomuzikologického seminára Katedry histórie, archívnictva a etnografie Filozofickej fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brne, Jihlava, 23. – 25. septembra 1986, 1987, Krajské kulturní středisko, Brno, s. 97 – 110

 • 1987

  Stilevyje typy narodnoj instrumentalnoj muziky v Slovakii

  Narodnyje muzykaľnije instrumenty i instrumentalnaja muzyka, 1987, Moskva, s. 68 – 106

 • 1986

  Das Forschungskonzept der vergangenen und gegenwärtigen Musikwissenschaft

  Musicologica Slovaca, 1986, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. XI, s. 52 – 104

 • 1986

  Methodenpluralität und Methodendivergenzen in der Musikwissenschaft

  Musicologica Austriaca, 1986, roč. 6, s. 75 – 88

 • 1985

  Štýlové vrstvy a štýlové typy slovenskej ľudovej nástrojovej hudby

  Musicologica Slovaca, 1985, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. X, s. 7 – 46

 • 1985

  Volksmusik und Volksmusikinstrumente der Karpaten und des Balkans

  Prinzipien eines interkulturellen Projekts

  Studia instrumentorum musicae popularis, 1985, Stockholm, roč. VIII, s. 63 – 66

 • 1985

  Možnosti využitia filmovej techniky a videotechniky v národopisnom výskume

  Slovenský národopis, 1985, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 33, č. 4, s. 755 – 759

 • 1985

  Die ethnischen Besonderheiten der slowakischen instrumentalen Volksmusik

  Ethnologica Slavica 14/1982. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 1985, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, s. 13 – 55

 • 1985

  Die historische Erforschung mündlich, teilschriftlich und schriftlich überlieferter traditioneller Musik

  Beiträge zur Musikwissenschaft 27/2 (1985), 1985, Verlag Neue Musik, Berlín, s. 103 – 109

 • 1985

  Význam folklórnych festivalov pre dokumentáciu ľudovej hudby

  Leščák, Milan (ed.): Folklór a festivaly. K významu folklórnych festivalov v súčasnej socialistickej kultúre. Zborník z medzinárodnej konferencie k 30. výročiu Folklórneho festivalu Východná, 1985, Osvetový ústav, Bratislava, s. 78 – 84
  (Edícia: Záujmová umelecká činnosť)

 • 1984

  Pastierske píšťaly. Slovenské ľudové hudobné nástroje

  Rytmus, 1984, roč. 35, č. 12, s. 18

 • 1984

  Výchova odborníkov v oblasti hudobnonástrojovej výroby

  Hudební nástroje, 1984, roč. 21, s. 148 – 150

 • 1984

  Ethnomusicology in Slovakia – State and Teaching Programme

  European Seminar in Ethnomusicology (ESEM), 1984, Oxford, s. 9 – 13

 • 1984

  Die Beziehung zwischen Musikgeschichtforschung und Ethnomusikologie

  Zur interdisziplinären Zusammenarbeit in der Musikwisseschaft

  Dzieło muzyczne (teoria – historia – interpretacja), 1984, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Krakov, s. 107 – 119

 • 1983

  Gramoedície a autentická ľudová hudba

  Národopisné aktuality, 1983, Ústav lidového umění, Strážnice, roč. XX, č. 2, s. 144 – 147

 • 1983

  Folklór, folkloristika, folklorizmus, estetika

  Rytmus, 1983, roč. 34, č. 12, s. 13 – 15

 • 1983

  Ľudová piesňová tradícia na Slovensku

  Vlastivedný časopis (Pamiatky a múzeá). Revue pre kultúrne dedičstvo, 1983, Slovenské národné múzeum, Obzor, Bratislava, roč. 32, č. 3, s. 101 – 106

 • 1983

  O akustických zvláštnostiach slovenských ľudových píšťal

  Akustické a technické aspekty hudebních nástrojů. Výběr z přednášek konference, Kraslice, 6. – 9. septembra 1983, 1983, České Budějovice, s. 73 – 80
  (Dům techniky ČSVTS)

 • 1983

  Das Bildungsideal in der gegenwärtigen Musikwissenschaft und Musikethnologie

  Musikethnologische Sammelbände 6. Musikethnologisches Kolloquium. Die Südosteuropäische Volkskultur in der Gegenwart. Suppan, Wolfgang – Mauerhofer, Alois (Hrsg.), 1983, ADEVA – Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Graz, s. 9 – 23

 • 1982

  Pohronie, Opus a ďalšie problémy hudobnofolklórnych gramoedícií

  Rytmus, 1982, roč. 33, č. 7, 8, s. 14 – 15, 18

 • 1982

  Autentickosť ľudovej hudby

  K otázke pôvodnosti alebo nepôvodnosti ľudovej hudby a jej interpretácie

  Rytmus, 1982, roč. 33, č. 2, s. 12 – 14

 • 1982

  Slovenská ľudová pieseň a ľudová hudba – jej funkčné a historické aspekty

  Studia Academica Slovaca 11. Zborník prednášok XVIII. Letného seminára slovenského jakyka a kultúry, Mistrík, Jozef (zost.), 1982, Bratislava, s. 137 – 155

 • 1981

  Die musikalische Individualität der slowakischen Primgeiger

  Studia instrumentorum musicae popularis, 1981, Stockholm, roč. VII, s. 70 – 85

 • 1981

  Národopisný film a jeho realizačné problémy

  Slovenský národopis, 1981, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 29, č. 4, s. 605 – 610

 • 1981

  ELSCHEK, Oskár – SZABÓ, Tibor: Ľudové piesne a ľudové hudobné kultúry Karpát a Balkánu

  Slovenský národopis, 1981, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 29, č. 2 – 3, s. 224 – 233

 • 1981

  Územné rozšírenie slovenských ľudových hudobných nástrojov

  Hudební nástroje, 1981, roč. 18, s. 94 – 95, 131 – 135

 • 1981

  Slawische Musik – der Begriff und seine Deutung

  Music of the Slavic Nations and its Influence upon European Musical Culture. Pečman, Rudolf (ed.), 1981, Česká hudební společnost, Brno, s. 45 – 51

 • 1981

  Stratigraphische Probleme der Volksmusik in der Karpaten und auf dem Balkan

  Elschekova, Alica, (ed.): Stratigraphische Probleme der Volksmusik in den Karpaten und auf dem Balkan, 1981, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, SAV, Bratislava, s. 15 – 31

 • 1981

  Súčasná situácia vo výskume ľudovej hudby maďarského etnika na Slovensku

  Teoretické a praktické problémy národopisného výskumu maďarskej národnosti v Československu. Zborník z rovnomenného seminára v Dunajskej Strede, 26. – 28. mája 1980, 1981, Národopisný ústav SAV, Bratislava, s. 137 – 141

 • 1980

  Ľudové muziky Gemera

  Rytmus, 1980, roč. 31, č. 9, s. 18 – 19

 • 1980

  Ľudové hudobné nástroje a nástrojová hudba v Gemeri

  Rytmus, 1980, roč. 31, č. 8, s. 16 – 17

 • 1980

  Svadobné a ľúbostné piesne zo západného Slovenska

  Rytmus, 1980, roč. 31, č. 7, s. 22 – 23

 • 1980

  Repertoárová a hudobnoštylistická diferencovanosť pastierskych bezdierkových píšťal v Európe

  Interetnické vzťahy vo folklóre karpatskej oblasti, Gašparíková, Viera (ed.), 1980, Národopisný ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 277 – 300
  (Edícia: Ethnographica Carpatobalcanica)

 • 1980

  Skladateľ a ľudová hudba

  Folklór a umenie dneška. K štúdiu folklorizmu v súčasnej kultúre. Zborník z medzinárodného seminára na XXV. Folklórnom festivale Východná, 1980, Osvetový ústav, Bratislava, s. 101 – 108

 • 1979

  Melographische Interpretationscharakteristika von Flötenmusik

  Studia instrumentorum musicae popularis, 1979, Stockholm, roč. VI, s. 43 – 58

 • 1979

  Dedinské folklórne skupiny – ich spoločenská funkcia a význam v súčasnosti

  K 1. celoslovenskej prehliadke dedinských folklórnych skupín, Žilina, 9. – 11. marca 1979

  Rytmus, 1979, roč. 30, č. 6, s. 12 – 14

 • 1979

  Hajdukentänze in Geschichte und Gegenwart

  Historische Volksmusikforschung. Bericht über die 4. Arbeitstagung der Studiengruppe zur Erforschung und Edition historischer Volksmusikquellen im International Folk Music Council vom 7. bis 12. April 1975 in Kazimierz Dolny, 1979, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Krakov, s. 45 – 71

 • 1979

  Ľudové hudobné nástroje a nástrojová hudba

  Podpoľanie – tradície a súčasnosť. Švehlák, Svetozár – Kovačovič, Igor (zost.), 1979, Obzor, Bratislava, s. 73 – 92

 • 1979

  Ľudová piesňová kultúra na Slovensku

  Ľudová hudba v rozhlase. Materiály zo seminára, 1979, Metodicko-výskumný kabinet Československého rozhlasu, Bratislava, s. 17 – 35

 • 1978

  Volksliedanalyse und Volksliedklassifikation im Bezug zur Studiengruppenarbeit

  Studia Musicologica, 1978, Academiae Scientiarum Hungaricae (Akadémiai Kiadó), Akadémiai Kiadó, Budapešť, roč. XX, s. 217 – 226

 • 1978

  Zvukový záznam a ľudová hudba

  Ľudová hudba v rozhlase. Materiály zo seminára, 1978, Metodicko-výskumný kabinet Československého rozhlasu, Bratislava, roč. 8, s. 6 – 19

 • 1978

  Organológia: jej disciplinárna genéza a dnešné úlohy

  Hudební nástroje, 1978, roč. 15, s. 2 – 3, 34 –36
  (pokr. str. 66 – 68, 99 – 102, 130 – 135)

 • 1978

  Archaické typy bezdierkových hranových píšťal v severnom Gemeri

  Gemer. Národopisné štúdie 3, 1978, Osveta, Martin, s. 303 – 383

 • 1978

  Fujara. Ein slowakisches Volksmusikinstrument zwischen gestern und morgen

  TIBIA 2/1978. Magazin für Freunde alter und neuer Bläsermusik, 1978, Moeck Musikinstrumente + Verlag, Celle, s. 89 – 94

 • 1977

  Slovenská etnoorganológia

  Hudební nástroje, 1977, roč. 14, s. 98 – 101, 130 – 133

 • 1977

  Recherche de la musique populaire des Carpathes et du Balkan

  Carpatobalcanica 7/1 – 2 (1977). Informatívny bulletin Medzinárodnej komisie pre štúdium ľudovej kultúry v oblasti Karpát a Balkánu, 1977, Národopisný ústav SAV, Bratislava, s. 51 – 62

 • 1976

  Historische Quellen der Instrumentenkunde und die ihnen angemessenen quellenkritischen Methoden

  Studia instrumentorum musicae popularis, 1976, Stockholm, roč. IV, s. 10 – 30

 • 1976

  Fujara – Instrumentum Excellens

  Hudební nástroje, 1976, roč. 13, č. 1, s. 8 – 10

 • 1976

  Über den Sinn oder Unsinn der “Musikethnologischen Jahresbibliographie Europas”

  Die Musikforschung 29/1976, 1976, Gesellschaft für Musikforschung, Bärenreiter, Kassel, s. 190 – 194

 • 1976

  Zum gegenwärtigen Stand der Volksliedanalyse und Volksliedklassifikation

  Yearbook of the International Folk Music Council 8 (1976), 1976, s. 21 – 34

 • 1975

  Poznámky k filmovej dokumentácii v etnomuzikológii

  Informácie Slovenskej národopisnej spoločnosti, 1975, Slovenská národopisná spoločnosť pri SAV, Bratislava, roč. III, s. 105 – 115

 • 1975

  Výskum ľudovej hudobnej kultúry Slovákov v Maďarsku

  Slovenský národopis, 1975, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 23, s. 301 – 315

 • 1975

  Der Quellenwert älterer Volksliedaufzeichnungen

  Handbuch des Volksliedes. Bd. 2, 1975, München, s. 501 – 515

 • 1975

  Piesne a hudba

  Slovensko 3. Ľud 2. Ľudová kultúra, 1975, Bratislava, s. 1096 – 1118

 • 1975

  Musikethnologie und Elektroakustik

  Handbuch des Volksliedes. Bd. 2, 1975, München, s. 623 – 645

 • 1974

  Bartók ako etnomuzikológ

  Musicologica Slovaca, 1974, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. V, s. 277 – 290

 • 1974

  Muzykaľnij instrument i narodnaja instrumentalna muzyka

  Teoretičeskije problemy narodnoj instrumentaľnoj muziky, 1974, Moskva, s. 21 – 30

 • 1974

  Tendenzen und Aufgaben der Instrumentenforschung

  Kongressbericht Kopenhagen 1972. Internationale Gesellschaft für Musikwissenschaft, 1974, Edition Wilhelm Hansen, Kodaň, s. 220 – 226

 • 1974

  Instrumenty muzyczne jako przedmiot badan historycznych a antropologicznych

  Muzyka, 1974, Varšava, s. 21 – 30

 • 1973

  Systematika a predmet dnešnej hudobnej vedy

  Musicologica Slovaca, 1973, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. IV, s. 147 – 183

 • 1973

  Gegenwartsprobleme der musikwissenschaftlichen Systematik

  Acta Musicologica, 1973, roč. 45, s. 1 – 23

 • 1973

  Súčasný stav a perspektívy hudobnofolkloristického bádania na Slovensku

  Súčasný stav etnomuzikologického bádania na Slovensku / Die gegenwärtige ethomusikologische Forschung in der Slowakei. 1. Etnomuzikologický seminár, Trenčín, 18. – 21. novembra 1970, 1973, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 11 – 31
  (Series: Seminarium ethnomusicologicum 1/1)

 • 1973

  Entwurf einer neuen musikwissenschaftlischen Systematik

  Die Musikforschung 26/1973, 1973, Gesellschaft für Musikforschung, Bärenreiter, Kassel, s. 421 – 432

 • 1972

  Charakteristické znaky súčasnej slovenskej etnomuzikológie

  Slovenský národopis, 1972, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 20, s. 253 – 274

 • 1972

  Bartóks Beziehungen zur Volksmusik und Volksmusikforschung

  International Musicological Conference in Commemoration of Béla Bartók 1971, Budapešť, 24. – 27. marca 1971, 1972, Editio Musica Budapest, Budapešť, s. 197 – 207

 • 1972

  Hudobná notácia a samočinné počítače

  Lidová píseň a samočinný počítač. 1. Sborník materiálů z 1. semináře o využití samočinného počítače při studiu lidové písně, Strážnice, 14. – 15. septembra 1971, 1972, Brno, s. 163 – 188

 • 1971

  Opäť o slovenskej hudobnej publicistike

  Slovenská hudba, 1971, Bratislava, roč. 15, s. 73 – 77

 • 1971

  Hudba, človek, spoločnosť

  Slovenská hudba, 1971, Bratislava, roč. 15, s. 348 – 355

 • 1970

  Die Quellenlage der Volksmusikforschung

  Kongressbericht Ljubljana 1967. Internationale Gesellschaft für Musikwissenschaft, 1970, Kassel, č. 282 – 286

 • 1970

  Mensch, Musik, Instrument. Funktionelle Schichtung der Primarformen

  Musik als Gestalt und Erlebnis. Festschrift Walter Graf zum 65. Geburtstag. Wiener Musikwissenschaftliche Beiträge. Band 9, 1970, Böhlau Verlag, Viedeň, s. 41 – 56

 • 1969

  ELSCHEK, Oskár – STOCKMANN, Erich: Zur Typologie der Volksmusikinstrumente

  Studia instrumentorum musicae populartis, 1969, Stockholm, roč. I, s. 11 – 22

 • 1969

  Hudobnovedecká systematika a etnoorganológia

  Musicologica Slovaca, 1969, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. I, s. 5 – 41

 • 1969

  Typologische Arbeitsverfahren bei Volksmusikinstrumenten

  Studia instrumentorum musicae popularis, 1969, Stockholm, roč. I, s. 23 – 40

 • 1969

  Vorwort / Predhovor

  Methoden der Klassifikation von Volksliedweisen. Series: Symposiums. 2. Hrsg. Elschek, Oskár – Stockmann, Doris, 1969, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
  (155 s., Die Tagung der Studiengruppe hat in den Tagen vom 31. August bis 4. September 1965 im Institut für Musikwissenschaften der Slowakischen Akademie der Wissenschaften in Bratislava stattgefunden)

 • 1968

  Nástroje a nástrojová hudba

  Slovenský národopis, 1968, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 16, s. 6 – 30

 • 1968

  Európska hudobná tradícia včera a dnes

  Slovenská hudba, 1968, Bratislava, roč. 12, s. 197 – 201

 • 1968

  Lidová nástrojová hudba

  Československá vlastiveda. Zv. 3. Lidová kultura, 1968, Praha, s. 664 – 692

 • 1966

  Oponická zbierka, jej štýlová charakteristika a vzťah k slovenskej ľudovej hudobnej tradícii

  Hudobnovedné štúdie, 1966, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. VII, s. 87 – 96

 • 1966

  Prehľadne syntetizujúce práce z oblasti etnomuzikológie po roku 1950

  Hudobnovedné štúdie, 1966, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. VII, s. 227 – 242

 • 1966

  Prisma der gegenwärtigen slowakischen Volksmusik

  Die Welt der Slaven XI. Vierteljahrsschrift für Slavistik. Koschmieder, Erwin (Hrsg.), 1966, Köln, č. 4, s. 410 – 429

 • 1966

  Methodological Problems in Slovak Ethnomusicology

  Ethnomusicology and folk music: an international bibliography of dissertations and theses, compiled and annotated by Gillis, Frank – Merriam, Alan Parkhurst, 1966, Society for Ethnomusicology, Wesleyan University Press, Middletown Connecticut, č. 10, s. 191 – 198

 • 1965

  Problem of Variation in 18th Century Slovak Folk Music Manuscripts

  Studia Musicologica, 1965, Academiae Scientiarum Hungaricae (Akadémiai Kiadó), Akadémiai Kiadó, Budapešť, roč. VII, č. 7, s. 47 – 59

 • 1963

  Porovnávacia úvodná štúdia k európskemu ľudovému viachlasnému spevu

  Hudobnovedné štúdie, 1963, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. VI, s. 79 – 116

 • 1963

  Ciele hudobnej výchovy a hudobnej osvety v dnešnej spoločnosti

  Slovenská hudba, 1963, Bratislava, roč. 7, č. 1, s. 4 – 9

 • 1963

  Teória a hudobnoštylistická skladba ruskej vokálnej ľudovej polyfónie

  Slovenský národopis, 1963, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 11, s. 286 – 309

 • 1963

  Súčasná hudba vo vzťahu k dnešnému hudobnému životu a hudobná výchova

  Kresánek, Jozef (ved. redaktor): K problematike súčasnej hudby, 1963, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 5 – 87

 • 1962

  K dejinám formovania slovenského národného hudobného jazyka

  Slovenská hudba, 1962, Bratislava, roč. 6, č. 4, s. 97 – 101

 • 1962

  Sólová inštrumentálna hudba na Slovensku

  Antologie autentických forem československého hudebního folkóru, 1962, Státní hudební vydavatelství, Praha, s. 42 – 72
  (s 3 gramoplatňami)

 • 1961

  Elektroakustika a etnomuzikológia

  Slovenský národopis, 1961, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 9, s. 295 – 309

 • 1961

  Objet et buts des recherches portant sur la musique populaire Carpatique

  Slovenský národopis, 1961, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 9, s. 661 – 665

 • 1961

  K problémom “malých” foriem

  Slovenská hudba, 1961, Bratislava, roč. 5, č. 6, s. 245 – 251

 • 1961

  Podmienky a zásady vydávania autentickej ľudovej hudby na gramofónových platniach

  Slovenská hudba, 1961, Bratislava, roč. 5, č. 5, s. 221 – 225

 • 1959

  Pojem a základné znaky hudobného folklóru

  Hudobnovedné štúdie, 1959, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. III, s. 5 – 42

 • 1959

  Dnešný stav a perspektívy hudobnofolkloristickej a hudobnoetnologickej práce na Slovensku

  Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 5, s. 218 – 223

Personálna bibliografia – Monografie v zborníkoch a časopisoch

 • 1998

  Slovenské ľudové aerofóny: príspevok k charakteristike ľudových hudobných nástrojov a organológie na Slovensku

  Musicologica actualis 1/1 (1997)

  Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava
  (61 s., 1. vyd.)

 • 1985

  Slovenská ľudová hudobná tradícia

  Slovakistické štúdie. Zborník vybraných prednášok Letného seminára slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. Mistrík, Jozef (zost.), 1985, Matica slovenská, Martin
  (1. vyd., Edícia: Teória a výskum, Séria: Vedecké zborníky)

Personálna bibliografia – Editorská činnosť

 • 2005

  ELSCHEK, Oskár (ed.): Multimediálna spoločnosť na prahu 21. storočia: jej kultúra, umenie a neprekonané problémy

  Centrum mediálnej kultúry pri Ústave hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava
  (367 s., 1. vyd.)

 • 2004

  ELSCHEK, Oskár (ed.): Výskumy v teréne. Študijné plány etnológie a etnomuzikológie

  Ethnomusicologicum III. Revue pre etnomuzikológiu a etnochoreológiu. 30. Etnomuzikologický seminár / 30. Seminarium Ethnomusicologicum 2003, Kaštieľ Mojmírovce, 16. – 17. septembra 2003

  Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava
  (230 s., 1. vyd.)

 • 2003

  ELSCHEK, Oskár (ed.): Etnologické a folkloristické inštitúcie na Slovensku

  Ethnologica Actualis Slovaca 3 (2003). Revue pre etnológiu, folkloristiku, kultúrnu a sociálnu antropológiu. Zborník z konferencie Katedry etnológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava, 21. – 22. mája 2001

  Univerzita sv. Cyrila Metoda, Trnava
  (166 s., 1. vyd.)

 • 2003

  ELSCHEK, Oskár (ed.): A History of Slovak Music from the Earliest Times to the Present

  Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
  (662 s., 1. vyd., preložené zo slovenského originálu Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1996, 572 s., 1. vyd., resumé v angličtine)

 • 2002

  ELSCHEK, Oskár (ed.): Stredoeurópske štýly tradičnej hudby a tanca

  Musicologica actualis 5 (2002). 29. Etnomuzikologický seminár / 29. Seminarium Ethnomusicologicum 2002, Bratislava, November 2002

  Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava
  (159 s., 1. vyd.)

 • 2000

  ELSCHEK, Oskár – SCHNEIDER, Albrecht (ed.): Digitizing World Music / Digitalisierung von Weltmusik

  Systematische Musikwissenschaft 7/3 (1999)

  Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 153 – 195

 • 2000

  ELSCHEK, Oskár (ed.): Slovenská liturgická hudba na nových cestách. Musicologica Slovaca et Europaea XX – XXI

  Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
  (294 s., 1. vyd.)

 • 2000

  ELSCHEK, Oskár (ed.): Etnológia versus antropológia?

  Ethnologica Actualis Slovaca 1/1 (2000). Revue pre etnológiu, folkloristiku, kultúrnu a sociálnu antropológiu. Zborník z vedeckého seminára Katedry etnológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava, 28. apríla 2000

  Univerzita sv. Cyrila Metoda, Trnava
  (78 s., 1. vyd.)

 • 1999

  ELSCHEK, Oskár – SCHNEIDER, Albrecht (ed.): Organology and computer applications / Instrumentenforschung und Computeranwendungen

  Systematische Musikwissenschaft 6/2 – 3 (1998)

  Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 131 – 306

 • 1996

  ELSCHEK, Oskár (ed.): Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť

  Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava
  (572 s., 1. vyd., resumé v angličtine)

 • 1993

  ELSCHEK, Oskár – SCHNEIDER, Albrecht (ed.): Systematische Musikwissenschaft 1/2, 1993

  Tagungsbericht des 1. Internationalen musikwissenschaftlichen Symposiums veranstaltet vom 26. – 29. September 1993 im Schloss von Moravany

  Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava
  (394 s., 1. vyd.)

 • 1992

  ELSCHEK, Oskár (ed.): Die Musikforschung der Gegenwart: ihre Systematik, Theorie und Entwicklung. Band 1. Band 2

  Acta Ethnologica et Linguistica, Nr. 64, Series Musicologica, Nr. 4. Stieglmayr, Engelbert (ed.)

  Wien-Föhrenau
  (Zv. 1 - 269 s., Zv. 2 - 490 s., 1. vyd.)

 • 1990

  ELSCHEK, Oskár (ed.): Rhythmik und Metrik in Traditionellen Musikkulturen. Musicologica Slovaca XVI

  Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
  (295 s., 1. vyd.)

 • 1989

  ELSCHEK, Oskár (ed.): Ľudové hudobné a tanečné zvykloslovie. Musicologica Slovaca XIV

  Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
  (211 s., 1. vyd.)

 • 1988

  ELSCHEK, Oskár (ed.): Hudobnofolklórne druhy a ich systémové súvzťažnosti. Musicologica Slovaca XII

  Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
  (171 s., 1. vyd.)

 • 1986

  ELSCHEK, Oskár (ed.): Entwicklungswege der Musikwissenschaft. Musicologica Slovaca XI

  Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
  (104 s., 1. vyd.)

 • 1985

  ELSCHEK, Oskár (ed.): Slovenská ľudová nástrojová hudba a ľudové piesne. Musicologica Slovaca X

  Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
  (175 s., 1. vyd.)

 • 1978

  ELSCHEK, Oskár – MAČÁK, Ivan – STOCKMANN, Erich (zost.): Musikethnologische Jahresbibliographie Europas 10/1975

  Slovenské národné múzeum, SAV, Opus, Bratislava
  (111 s., 1. vyd.)

 • 1969

  ELSCHEK, Oskár – STOCKMANN, Doris (ed.): Methoden der Klassifikation von Volksliedweisen

  Series: Symposiums. 2

  Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
  (155 s., 1. vyd., Die Tagung der Studiengruppe hat in den Tagen vom 31. August bis 4. September 1965 im Institut für Musikwissenschaften der Slowakischen Akademie der Wissenschaften in Bratislava stattgefunden)

 • 1969

  ELSCHEK, Oskár – MAČÁK, Ivan – STOCKMANN, Erich (zost.): Musikethnologische Jahresbibliographie Europas 3/1968

  Slovenské národné múzeum, SAV, Bratislava
  (108 s., 1. vyd.)

 • 1968

  ELSCHEK, Oskár – MAČÁK, Ivan – STOCKMANN, Erich (zost.): Musikethnologische Jahresbibliographie Europas 2/1967

  Slovenské národné múzeum, SAV, Bratislava
  (82 s., 1. vyd.)

 • 1967

  ELSCHEK, Oskár – MAČÁK, Ivan – STOCKMANN, Erich (zost.): Musikethnologische Jahresbibliographie Europas / Annual Bibliography of European Ethnomusicology 1 – 10 (1966 – 1975)

  Slovenské národné múzeum, SAV, Bratislava
  (11 zväzkov)

 • 1967

  ELSCHEK, Oskár – MAČÁK, Ivan – STOCKMANN, Erich (zost.): Musikethnologische Jahresbibliographie Europas 1/1966

  Slovenské národné múzeum, SAV, Bratislava
  (72 s., 1. vyd.)

 • 1965

  ELSCHEK, Oskár (zost.): Béla Bartók: Postrehy a názory

  Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava
  (218 s., 1. vyd., Edícia hudobnej literatúry, zv. 38, preložila Eva Hykischová)

 • 1959

  ELSCHEK, Oskár (ed.): Béla Bartók: Slovenské ľudové piesne. Zv. 1. Slowakische Volkslieder. Bd. 1

  Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
  (752 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Vedecké recenzie

 • 1986

  ...a predsa ich potrebujeme

  Slovenské spevy v novom kritickom vydaní (Ladislav Galko)

  Nové Slovo, 1986, Bratislava, roč. 28, č. 20

 • 1985

  Dahlhaus, Carl: Nová príručka hudobnej vedy (Neues Handbuch der Musikwissenschaft)

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 1, s. 8

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2008

  Multimediálny kraj a jeho ľudia

  SME, 2008, Bratislava, roč. 16, č. 32 (7. 2.)
  (Kultúra, s. 18)

 • 2007

  Grand Prix Svetozára Stračinu 2007

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 6, s. 28

 • 2002

  Ľudová umelecká tradícia a európske hudobné kontexty v 21. storočí

  (10. európska konferencia Medzinárodnej organizácie pre ľudové umenie UNESCO v Trenčianskych Tepliciach)

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 9, s. 7 – 9

 • 2002

  Absencia kultúrnosti

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 3, s. 5 – 7

 • 1999

  Grand Prix Svetozára Stračinu

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 10, s. 26 – 27

 • 1992

  Muzikologická konferencia v Karibskej oblasti

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 16, s. 7

 • 1991

  Ad causam academiae

  Čiže bude veda opäť hračkou v rukách politikov, ideológov a administrátorov?

  Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 37, s. 12

 • 1991

  Občan, politika, veci každodenné a “štát”

  Poznámky k ponovembrovému stavu Česko-Slovenska

  Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 17, s. 12 – 13

 • 1991

  ELSCHEK, Oskár – MOCKOVČIAKOVÁ, Oľga: Nie v Detve, ale v Hongkongu

  Slobodný piatok, 1991, roč. 2, č. 32, s. 12

 • 1990

  Žraloky v rybníku

  Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 46, s. 15

 • 1990

  ELSCHEK, Oskár – KOVÁČ, Ladislav: Je vôbec dialóg možný?

  A s kým! Otvorený list ministrovi školstva, vedy, mládeže a športu SR

  Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 29, s. 12 – 13

 • 1990

  Morálne memento včerajška

  Veda, výskum, akadémia a vysoké školy

  Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 22 – 23, s. 3

 • 1990

  ELSCHEK, Oskár – RAJTEROVÁ, Alžbeta: Ako ďalej v hudobnom školstve

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 8, s. 4

 • 1990

  K nedožitej šesťdesiatke Ladislava Lenga

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 24, s. 7

 • 1989

  ELSCHEK, Oskár – RAJTEROVÁ, Alžbeta: “Niet zázrakov”

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 6, s. 11

 • 1989

  Ľudová pieseň v učebniciach hudobnej výchovy a na školách

  Ešte raz k otázkam estetickej a hudobnej výchovy

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 2, s. 10 – 11

 • 1989

  Carl Dahlhaus. Veľká osobnosť dnešnej hudobnej vedy

  Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 31, s. 14

 • 1987

  Za Ladislavom Galkom

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 21, s. 7

 • 1985

  Nositelia tradícií

  Pieseň a hudba na žilinskej prehliadke folklórnych skupín

  Rytmus, 1985, roč. 36, č. 10, s. 11 – 13

 • 1985

  Hudobná veda súčasnosti

  Osvetová práca, 1985, Obzor, Bratislava, roč. 35, č. 1, s. 45

 • 1982

  Hudba a spev na prehliadke v Žiline

  Rytmus, 1982, roč. 33, č. 6, s. 11 – 13

 • 1982

  Prix de musique folklorique de Radio Bratislava 1981

  Rytmus, 1982, roč. 33, č. 1, s. 12 – 13

 • 1981

  Z dielní hudobných majstrov

  Výrobcovia hudobných nástrojov o Cenu dr. Ladislava Lenga v Detve

  Smer, 1981, roč. 33, č. 165 (15. 7.), s. 4

 • 1981

  Súťažili všetky generácie

  Západoslovenská krajská súťaž ľudových hudieb, inštrumentalistov a spevákov ľudových piesní (Skalica, 28. februára 1981)

  Rytmus, 1981, roč. 32, č. 6, s. 14 – 15

 • 1980

  ELSCHEK, Oskár – PAVLOVIČOVÁ, Ľubica: Myjava ’80

  Rytmus, 1980, roč. 31, č. 9, s. 20 – 21

 • 1980

  Súťaž folklórnych speváckych skupín v Skalici

  Rytmus, 1980, roč. 31, č. 6, s. 18 – 19

 • 1979

  KYSEĽ, Vladimír – ELSCHEK, Oskár: Krajská súťaž Západoslovenského kraja ľudových hudieb, sólistov v hre na ľudové nástroje, sólistov tanečníkov a tanečných párov

  Rytmus, 1979, roč. 30, č. 5, s. 12 – 13

 • 1978

  ELSCHEK, Oskár – FELLÉGI, Pavol: Hudba storočí

  O cennom kultúrnom počine vydavateľstva OPUS

  Smena na nedeľu, 1978, roč. 13, č. 48 (1. 12.), s. 7

Bibliografia

 • 2011

  GARAJ, Bernard: K etnomuzikologickému dielu Oskára Elscheka

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2011, Bratislava, roč. 37, č. 4, s. 317 – 331

 • 2006

  ĎURIŠ, Juraj: Oskár Elschek (ed.): Multimediálna spoločnosť na prahu 21. storočia

  Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 11 – 12, s. 59

 • 2004

  KREKOVIČOVÁ, Eva: Ad: Elschek, Oskár: Etnologické reflexie o koncepciách a stereotypoch

  Slovenský národopis, 2004, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 52, č. 2, s. 163 – 167

 • 2003

  URBANCOVÁ, Hana: Oskár Elschek – Lýdia Mikušová (ed.): Podpoľanie – ľudové piesne a hudba

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, roč. 29, č. 2, s. 305 – 308

 • 2003

  LUKÁČOVÁ, Alžbeta: Oskár Elschek (ed.): Stredoeurópske štýly tradičnej hudby a tanca

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, roč. 29, č. 1, s. 135 – 139

 • 2002

  URBANCOVÁ, Hana: Oskár Elschek – Albrecht Schneider (ed.): Digitizing World Music

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, roč. 28, č. 2, s. 284 – 286

 • 2001

  LENGOVÁ, Jana: Životné jubileum prof. PhDr. Oskára Elscheka, DrSc. (16. 6. 1931)

  Slovenský národopis, 2001, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 49, č. 2, s. 225 – 230

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Hommage à Oskár Elschek

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 6, s. 4 – 5

 • 2001

  URBANCOVÁ, Hana: Prínos Oskára Elscheka k európskej muzikológii

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, Bratislava, roč. 27, č. 1, s. 99 – 122

 • 1998

  VAJDA, Igor: Elschek, Oskár: Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť

  Viera a život, 1998, roč. 8, č. 1, s. 69 – 70

 • 1998

  BURLAS, Ladislav – FÖDERMAYR, Franz (ed.): Ethnologische, historische und systematische Musikwissenschaft (Oskár Elschek zum 65. Geburtstag)

  Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava
  (448 s., 1. vyd.)

 • 1997

  MUNTÁG, Emanuel: Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť

  Slovenské národné noviny, 1997, Matica slovenská, Martin, roč. 8 (12), č. 36 – 37, s. 12

 • 1996

  CHALUPKA, Ľubomír: Jubileum slovenskej muzikológie

  (K dielu 65-ročného Oskára Elscheka)

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 13, s. 6

 • 1992

  MÓŽI, Alexander: Oskár Elschek: Slovenské ľudové píšťaly a ďalšie aerofóny

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 12, s. 5

 • 1991

  ALBRECHT, Ján: K životnému jubileu Oskára Elscheka

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 14, s. 3

 • 1991

  URBANCOVÁ, Hana: Musicologica Slovaca 1989. Ľudové hudobné a tanečné zvykoslovie

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 1, s. 5

 • 1991

  URBANCOVÁ, Hana: Svet hudobnej fantázie. Nová monografia o slovenských ľudových nástrojoch

  Národná obroda, 1991, roč. 2, č. 302 (28. 12.), s. 12

 • 1988

  CHALUPKA, Ľubomír: Hudobná veda súčasnosti

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 8, s. 6

 • 1985

  BURLASOVÁ, Soňa: Elschek, Oskár: Die Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei. Teil 2

  Slovenský národopis, 1985, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 33, č. 4, s. 800 – 802

 • 1985

  BURLASOVÁ, Soňa: Slovenské ľudové hudobné nástroje v medzinárodnej edícii

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 6, s. 4, 7

 • 1982

  BURLAS, Ladislav: K životnému jubileu Alice a Oskára Elschekovcov

  Slovenský národopis, 1982, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 30, č. 1, s. 104 – 110

 • 1981

  DÚŽEK, Stanislav – ELSCHEK, Oskár: Folklórne hnutie – súčasť našej národnej kultúry

  Rytmus, 1981, roč. 32, č. 10, s. 32 – 33

 • 1981

  MÓŽI, Alexander: Významný podiel na poli hudobnej vedy: Alica Elscheková, Oskár Elschek

  Rytmus, 1981, roč. 32, č. 10, s. 19

 • 1981

  KREKOVIČOVÁ, Eva: Alica Elscheková – Oskár Elschek: Slovenské ľudové piesne a nástrojová hudba. Antológia

  Slovenský národopis, 1981, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 29, č. 2 – 3, s. 478 – 479

 • 1981

  MAČÁK, Ivan: K životnému jubileu Oskára Elscheka

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 12, s. 3

x