• 1954 – 1959

  pedagóg na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave (hudobná paleografia)

 • 1955

  absolvoval hudobnú vedu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave

 • od 1961

  pedagóg na VŠMU (dejiny hudby, hudobná sociológia, 1990 – 1993 manažment hudobnej kultúry)

 • 1961 – 1968

  pracovník Ústavu hudobnej vedy SAV

 • 1968 – 1992

  riaditeľ Slovenskej filharmónie

 • 1968 – 1975

  člen Výkonného výboru Medzinárodnej hudobnej rady UNESCO

 • 1969 – 1971

  redaktor vydavateľstva Tatran a Štátneho hudobného vydavateľstva

 • 1971 – 1975

  generálny tajomník Medzinárodnej hudobnej rady UNESCO

 • 1976 – 1982

  viceprezident Medzinárodnej hudobnej rady UNESCO

 • 1980 – 1988

  člen festivalového výboru Pražskej jari

 • 1990 – 1992

  riaditeľ Slovkoncertu

 • 1997 – 1999

  riadieľ Sekcie metodiky, výskumu hudobnej kultúry a dokumentačnej činnosti v Národnom hudobnom centre

 • od 1997

  viceprezident Dvořákovej spoločnosti (The Dvořák Society) so sídlom v Londýne

Vo svojom výskume sa zameriaval na dejiny slovenskej hudby, hudobnú sociológiu, hudobnú kultúru, venoval sa reflexii slovenskej hudobnej tvorby, slovenskej muzikológie, slovenských hudobných inštitúcií a sociálnej funkcii slovenskej hudobnej kultúry.

Je autor statí, štúdií, prác z oblasti starších dejín slovenskej a slovanskej hudby, hudobnej sociológie, spoluautor Dejín slovenskej hudby (1957), prekladateľ odbornej hudobnej literatúry.

Aktívne zasahoval do rozvoja hudobného a koncertného života na Slovensku. Stál pri zrode medzinárodného festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, kde pôsobil dlhé roky ako podpredseda a neskôr predseda festivalového výboru; zastával viaceré funkcie v hudobných spolkoch, inštitúciách, kolégiách a radách, v časoch železnej opony napomáhal rozvoju medzinárodných vzťahov a umeleckej výmeny.

x