2024

BLÜML, Jan: Josef Kotek and Popular Music Research in Czech Lands / Josef Kotek a výzkum populární hudby v českých zemích

Hudební věda, 2024, roč. LXI, č. 1, s. 73 – 120

2012

MÁLIKOVÁ, Mária: Oslávili 80. výročie narodenia Ladislava Mokrého

Topoľčianske noviny. Dnešok, 2012, Topoľčany, roč. 53, č. 24, s. 9

2007

VICELOVÁ, Eva (zost.): Ladislav Mokrý (1932 – 2000)

Tribečská knižnica, Topoľčany, roč. 1. vyd.

2003

URSÍNYOVÁ, Terézia: Venované pamiatke Ladislava Mokrého

Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 1, s. 22

2003

MARTINÁKOVÁ, Zuzana (ed.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení II

Medzinárodné sympózium Jána Albrechta, venované Ladislavovi Mokrému, zostavila a redigovala Zuzana Martináková

Vysoká škola múzických umení, Bratislava
(132 s., 1. vyd.)

2002

-ek-: ZUŠ Ladislava Mokrého

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 9, s. 4

2002

KURAJDOVÁ, Ema: Ladislav Mokrý (1932 – 2000)

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, roč. 28, č. 1, s. 96 – 115

2001

URSÍNYIOVÁ, Terézia: Doc. PhDr. Ladislav Mokrý, CSc.

Maťašík, Andrej (zost.) a kol.: Umelecké hodnoty 20. storočia, 2001, Združenie literátov Svojpomoc, Bratislava, s. 32 – 34
(167 s., 1. vyd.)

2001

KURAJDOVÁ, Ema: Filozofické koncepcie v hudbe a umení, Banská Bystrica, 5. – 8. októbra 2001

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, Bratislava, roč. 27, č. 2 – 3, s. 412 – 414

2001

VAJDA, Igor: Docent PhDr. Ladislav Mokrý, CSc. (1932 – 2000)

Viera a život, 2001, roč. 11, č. 1, s. 72

2000

POKORNÝ, Juraj: Za Ladislavom Mokrým

Slovo. Politicko-spoločenský týždenník, 2000, Bratislava, roč. 2, č. 40, s. 11

2000

PALOVČÍK, Michal: Za Ladislavom Mokrým

Literárny týždenník, 2000, Bratislava, roč. 13, č. 35, s. 2

2000

FECSKOVÁ, Silvia: Za doc. dr. Ladislavom Mokrým, CSc.

Zomrela popredná osobnosť slovenskej hudobnej kultúry

Bardejovské novosti, 2000, Bardejov, roč. 11, č. 42, s. 5

2000

BLAHO, Vladimír: Za Ladislavom Mokrým (2. 6. 1932 Topoľčany – 19. 9. 2000 Bratislava)

Opustila nás jedinečná osobnosť hudobnej kultúry

Národná osveta, 2000, Bratislava, roč. 10, č. 18, s. 23

2000

BEYREUTHER-RAIMONDI, A.: Zum Tode von Prof. Dr. Ladislav Mokrý

Neue Solidarität. Teil II, 2000, Schiller-Institut, Vereinigung für Staatskunst e. V., Wiesbaden, č. 46 (15. 11.)

2000

MIKLOŠKO, Jozef: Wer gibt uns nun neue Ideen?

Neue Solidarität. Teil II, 2000, Schiller-Institut, Vereinigung für Staatskunst e. V., Wiesbaden, č. 46 (15. 11.)

2000

Doc. PhDr. Ladislav Mokrý, CSc. (2. 6. 1932 – 19. 9. 2000)

Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 10, s. 2 – 3

2000

MOKRÝ, Ladislav: Die Musik der Slowakei im Spiegel ihrer Geschichte

Ibykus. Časopis pre poéziu, umenie a vedu, 2000, č. 72, s. 34 – 36

2000

BULLA, Marián: Odišiel vzácny človek Laco Mokrý

Kultúra, 2000, Bratislava, roč. 3, č. 22, s. 15

1999

MOKRÝ, Ladislav: Koľko bolo spišských Nemcov

OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, roč. 3, č. 8, s. 50

1999

MOKRÝ, Ladislav: Veľké jubileum spišského klenotu

Národná obroda, 1999, Bratislava, roč. 10, č. 214 (17. 9.), s. 19

1999

MOKRÝ, Ladislav: Za Zdeňkou Pilkovou

Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 5, s. 3

1999

MOKRÝ, Ladislav: Kultúra 2000

OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, roč. 3, č. 1, s. 75 – 76

1999

MOKRÝ, Ladislav: Hansiho návrat

OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, roč. 3, č. 3, s. 92
(Ján Albrecht)

1999

MOKRÝ, Ladislav: Alexander Moyzes a budovanie profesionálnych hudobných inštitúcií

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1999, Bratislava, roč. 25, č. 4, s. 454 – 458

1998

MOKRÝ, Ladislav: Duchovné oratórium dnes?

Listy, 1998, roč. 11, č. 1, s. 23

1996

MOKRÝ, Ladislav: Kult kráľa Ladislava: Vo svetle kultúrnych tradícií

Historická revue. Vedecko-populárny časopis o histórii a archeológii, 1996, Slovenský archeologický a historický inštitút – SAHI, Bratislava, roč. 7, č. 2, s. 3 – 4

1996

MOKRÝ, Ladislav: Z najslávnejšieho zázračného dieťaťa charizmatická osobnosť

Profil Yehudi Menuhina

Národná obroda. Príloha Štýl, 1996, Bratislava, roč. 7, č. 108 (10. 5.)

1996

MOKRÝ, Ladislav: Milénium “Ostarricki”

Národná obroda. Príloha Štýl, 1996, Bratislava, roč. 7, č. 255 (31. 10.), s. 8

1996

MOKRÝ, Ladislav: Kniha pre mladých Európanov

Národná obroda. Príloha Štýl, 1996, Bratislava, roč. 7, č. 75 (19. 3.), s. 7
(recenzia knihy Dejiny Európy, Mladé letá, Bratislava 1995)

1996

MOKRÝ, Ladislav: König, Franz: Spoločenská funkcia cirkvi (1963)

Duchovný pastier. Mesačník katolíckeho duchovenstva, 1996, Spolok svätého Vojtecha, Trnava, roč. 77, č. 4, s. 156 – 159
(preklad)

1995

MOKRÝ, Ladislav: Učenec, ktorého poznamenala nežičlivosť doby

Ernest Zavarský – nekrológ

Národná obroda, 1995, Bratislava, roč. 6, č. 210 (11. 9.), s. 8

1995

MOKRÝ, Ladislav: Úsilie o večný mier

Polstoročie Organizácie spojených národov

Roľnícke noviny, 1995, Bratislava, č. 243 (20. 10.), s. 3

1995

MOKRÝ, Ladislav: Za Václavom Neumannom

Práca, 1995, Bratislava, roč. 50, č. 208 (8. 9.), s. 9

1995

MOKRÝ, Ladislav: Rodí sa ďalšie špičkové komorné teleso

Národná obroda, 1995, Bratislava, roč. 6, č. 204 (4. 9.), s. 8

1994

MOKRÝ, Ladislav: Jubileum košickej Štátnej filharmónie

Dobrý deň a Roľnícke noviny, 1994, Bratislava, roč. 28, č. 84 (13. 4.), s. 5

1992

ONDREJIČKOVÁ, Ivica – MOKRÝ, Ladislav: Docent Ladislav Mokrý: “Aj hudba zviditeľňuje Slovensko”

Život, 1992, Bratislava, roč. 42, č. 39, s. 6

1992

URSÍNYIOVÁ, Terézia: Osobnosť hudobnej kultúry

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 12, s. 7

1992

MOKRÝ, Ladislav: Tóny i podtóny slávností hudby

S Ladislavom Mokrým o tradícii i nových problémoch BHS

Národná obroda. Príloha Víkend, 1992, Bratislava, roč. 3, č. 227 (25. 9.), s. 3

1991

IVANOVÁ, M. – MOKRÝ, Ladislav: Lákadlom hviezdy a hviezdičky

Hudba v znamení letných festivalov

Práca, 1991, Bratislava, roč. 46, č. 159 (10. 7.), s. 6

1991

POSPÍŠILOVÁ, Iveta – MOKRÝ, Ladislav: Vážne o vážnej hudbe

Slobodný piatok, 1991, Bratislava, roč. 2, č. 13, s. 12

1991

(ipaž): Komu vyjde hviezda

S predsedom festivalového výboru BHS Ladislavom Mokrým

Práca, 1991, Bratislava, roč. 46, č. 227 (27. 9.), s. 6

1990

Heslo o Ladislavovi Mokrom

kol.: Encyklopédia dramatických umení. Zv. 2. M – Ž, 1990, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 76

1989

MOKRÝ, Ladislav: Odraz francúzskej revolúcie v hudobnom umení

Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 27, s. 15

1989

MOKRÝ, Ladislav: Slovenská filharmónia v Španielsku

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 2, s. 7

1989

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia – MOKRÝ, Ladislav: S Ladislavom Mokrým o 40. koncertnej sezóne Slovenskej filharmónie

Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 8, s. 15

1989

kol.: Encyklopédia dramatických umení Slovenska

Zv. 1, Zv. 2

Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
(1. zv. 1989; 2. zv. 1990)

1989

RAJTEROVÁ, Alžbeta – MOKRÝ, Ladislav: Slovenská filharmónia: Tvorivý kolektív

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 21, s. 1, 4, 12

1989

FELLEGI, Pavol (ed.) a kol.: Slovenská filharmónia

Tatran, Bratislava
(122 s., 1. vyd.)

1989

KOPICOVÁ, Gabriela – MOKRÝ, Ladislav: Hudba nie je len jedna

Hovoríme s dr. Ladislavom Mokrým, CSc., riaditeľom Slovenskej filharmónie

Televízia, 1989, Bratislava, roč. 24, č. 14, s. 28 – 29

1989

URSÍNYOVÁ, Terézia – MOKRÝ, Ladislav: Pracovať s plným nasadením

Nové Slovo, 1989, Bratislava, roč. 31, č. 43, s. 13

1988

MOKRÝ, Ladislav: Exegi monumentum

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 17, s. 9
(Eugen Suchoň)

1988

MOKRÝ, Ladislav: V širších súvislostiach

O hudbe na 24. ročníku Bratislavských hudobných slávností

Populár. Mesačník pre populárnu hudbu, 1988, Obzor, Bratislava, roč. 20, č. 12, s. 4 – 5

1988

MOKRÝ, Ladislav: Premeny československého hudobného kontextu

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 23, s. 10

1988

URSÍNYIOVÁ, Terézia – MOKRÝ, Ladislav: O prínosoch a rezervách

Rozhovor s Ladislavom Mokrým, riaditeľom Slovenskej filharmónie

Pravda, 1988, Bratislava, roč. 69, č. 177 (29. 7.), s. 5

1987

PALOVČÍK, Michal – MOKRÝ, Ladislav: Mladí umelci potrebujú priestor

O aktuálnych problémoch s riaditeľom Slovenskej filharmónie

Pravda, 1987, Bratislava, roč. 68, č. 205 (2. 9.), s. 5

1987

MOKRÝ, Ladislav: Významná osobnosť slovenskej hudobnej kultúry

Zaslúžilý umelec Ladislav Burlas sa dožíva 60 rokov

Pravda, 1987, Bratislava, roč. 68, č. 78 (3. 4.), s. 5

1987

MOKRÝ, Ladislav: Na riešenie čakajú mnohé úlohy

Pred zjazdmi umeleckých zväzov

Pravda, 1987, Bratislava, roč. 68, č. 41 (19. 2.), s. 5

1987

MOKRÝ, Ladislav: Zamyslenie po zjazde

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 9, s. 1
(Zväz slovenských skladateľov a koncertných umelcov)

1987

MOKRÝ, Ladislav: Za Zdenkom Nováčkom

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 16, s. 1

1986

MOKRÝ, Ladislav: Mikuláš Kresák: Husliarske umenie na Slovensku

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 16, s. 4

1986

MOKRÝ, Ladislav: Významné podnety k nášmu hudobnému životu

Perspektívny rozvoj sovietskej kultúry v intenciách 27. zjazdu KSSZ

Pravda, 1986, Bratislava, roč. 67, č. 261 (5. 11.), s. 5

1986

MOKRÝ, Ladislav: Prehlbovať spoločenskú funkciu umenia

Rozhovor s riaditeľom Slovenskej filharmónie pred novou sezónou

Pravda, 1986, Bratislava, roč. 67, č. 196 (21. 8.), s. 5

1986

MOKRÝ, Ladislav: Naše umenie presvedčilo

Úspech Slovenskej filharmónie v Japonsku

Práca, 1986, Bratislava, roč. 41, č. 42 (19. 2.), s. 6

1986

KINCELOVÁ, Emília: O výchove k hudbe a čo s tým súvisí

Hovoríme s riaditeľom Slovenskej filharmónie Ladislavom Mokrým

Práca, 1986, Bratislava, roč. 41, č. 270 (15. 11.), s. 6

1986

MOKRÝ, Ladislav – KOŠLER, Zdeněk – REŽUCHA, Bystrík – DANEL, Ewald – KANTA, Ľudovít: Úspech Slovenskej filharmónie v Japonsku

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 6, s. 1, 6

1986

MOKRÝ, Ladislav: Slovenská a česká hudba

Angeli, Oriente: Prvé stretnutie s hudbou, 1986, Mladé letá, Bratislava, s. 187 – 195

1986

BACHLEDA, Stanislav – MOKRÝ, Ladislav: Slúžiť ideálom humanizmu

Hovoríme na tému významu hudby pre mier

Populár. Mesačník pre populárnu hudbu, 1986, Obzor, Bratislava, roč. 18, č. 1, s. 4

1986

OLACH, Ľubomír – MOKRÝ, Ladislav: Úspech, ktorý zaväzuje

Sloboda, 1986, Obzor, Bratislava, roč. 41, č. 43, s. 4

1986

TRUHLÁŘOVÁ, Agneša – MOKRÝ, Ladislav: Máme čo ponúknuť

Nedeľná Pravda, 1986, Bratislava, roč. 19, č. 37, s. 6

1985

MOKRÝ, Ladislav: Moderný romantik

K 100. výročiu narodenia Albana Berga

Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 3, s. 3

1985

MOKRÝ, Ladislav: Návšteva v redakcii. O súčasnej hudobnej kultúre v podmienkach jej ďalšieho rozvoja vo svete i u nás

Hovoríme s riaditeľom Slovenskej filharmónie v Bratislave

Osvetová práca. Dvojtýždenník pre teóriu a prax kultúry, výchovy a vzdelávania, 1985, Obzor, Bratislava, roč. 35, č. 24, s. 20 – 22

1984

MOKRÝ, Ladislav: Veľký prínos národnej kultúre

Slovenská filharmónia skončila koncertnú sezónu

Pravda, 1984, Bratislava, roč. 65, č. 176 (27. 7.), s. 5

1984

MOKRÝ, Ladislav – SLOVÁK, Ladislav – ŤAPAJOVÁ, Elena: Po moste menom hudba

Slovensko, 1984, roč. 8, č. 9, s. 18 – 19

1984

URSÍNYOVÁ, Terézia – MOKRÝ, Ladislav: Problémy a perspektívy festivalu [rozhovor]

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 18, s. 4, 7

1984

MOKRÝ, Ladislav: Druhý medzinárodný hudobný festival v Moskve

Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 14, s. 1

1984

MOKRÝ, Ladislav: Olympiáda hudobného umenia v Moskve

Pravda, 1984, Bratislava, roč. 65, č. 143 (19. 6.), s. 5

1983

MOKRÝ, Ladislav: Kapitoly z hudobnej estetiky

Pravda, 1983, Bratislava, roč. 64, č. 98 (27. 4.), s. 5
(Zdenko Nováček)

1983

MOKRÝ, Ladislav: Iniciatívna a angažovaná osobnosť

Muzikológ a pedagóg Zdenko Nováček 60-ročný

Pravda, 1983, Bratislava, roč. 64, č. 192 (16. 8.), s. 5

1983

MOKRÝ, Ladislav: Slovenský filharmonický zbor v Holandsku

Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 4, s. 6

1983

MOKRÝ, Ladislav: Na margo Talichovej medaily

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 11, s. 1

1982

BÁZLIK, Igor – BURLAS, Ladislav – ČERNECKÁ, Ida – FERENCZY, Oto – MOKRÝ, Ladislav – NOVÁK, Milan – OČENÁŠ, Andrej – PAPP, Gustáv – SUCHOŇ, Eugen: Priateľstvo pretrvávajúce veky

Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 23, s. 1, 3
(Československo-sovietske vzťahy)

1982

MOKRÝ, Ladislav: Ofenzívne na mnohých frontoch

Hovoríme s riaditeľom Slovenskej filharmónie doc. dr. Ladislavom Mokrým, CSc.

Ľud, 1982, roč. 35, č. 174 (24. 7.), s. 4

1982

NOVÁČEK, Zdenko: Mnohostrannosť vedca

K päťdesiatke Ladislava Mokrého

Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 11, s. 3

1982

PALOVČÍK, Michal: Vždy osožné stretnutia

Z dielne muzikológa

Pravda, 1982, Bratislava, roč. 63, č. 138 (12. 6.), s. 5

1982

MOKRÝ, Ladislav: V hudobnom umení máme čo zlepšovať

Realizácia kultúrnej politiky strany

Pravda, 1982, Bratislava, roč. 63, č. 204 (28. 8.), s. 5

1981

TRUHLÁŘOVÁ, Agneša – MOKRÝ, Ladislav: Nech hudba znie mestami

Nové Slovo, 1981, Bratislava, roč. 23, č. 41, s. 13

1981

VAŠEČKOVÁ, Viera – MOKRÝ, Ladislav: Hudba je všadeprítomná

Život, 1981, Bratislava, roč. 31, č. 1, s. 18 – 21

1981

MOKRÝ, Ladislav: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 21, s. 1, 8

1981

MOKRÝ, Ladislav: Dramaturgické akcenty Bratislavských hudobných slávností 1981

Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 16, s. 1

1981

MOKRÝ, Ladislav: Medzi dvoma sezónami

Hovoríme s riaditeľom Slovenskej filharmónie dr. Ladislavom Mokrým, CSc.

Večerník, 1981, Bratislava, roč. 26, č. 154 (7. 8.), s. 6 – 7

1981

MOKRÝ, Ladislav: Prekypujúce nadšenie pre orchester

Na záver turné Slovenskej filharmónie po NSR hovorí dr. Ladislav Mokrý, CSc.

Večerník, 1981, Bratislava, roč. 26, č. 32 (16. 2.), s. 5

1981

MOKRÝ, Ladislav: Výrazná osobnosť slovenskej hudby

Za zaslúžilým umelcom Vojtechom Gabrielom

Pravda, 1981, Bratislava, roč. 62, č. 80 (4. 4.), s. 5

1981

MOKRÝ, Ladislav: Tvorba a interpretácia

Pravda, 1981, Bratislava, roč. 62, č. 67 (20. 3.), s. 5

1981

BURLAS, Ladislav – MOKRÝ, Ladislav – PALOVČÍK, Michal: Osobnosť socialistickej kultúry

Národný umelec prof. Ján Cikker 70-ročný

Pravda, 1981, Bratislava, roč. 62, č. 177 (29. 7.), s. 5

1981

MOKRÝ, Ladislav: Mierové poslanie umenia

Medzinárodný hudobný festival v Moskve

Pravda, 1981, Bratislava, roč. 62, č. 126 (30. 5.), s. 5

1981

MOKRÝ, Ladislav: Medzinárodný deň hudby

Rytmus, 1981, Obzor, Bratislava, roč. 32, č. 9, s. 1

1980

MOKRÝ, Ladislav – KOŠLER, Zdeněk – LAPŠANSKÝ, Marián: Slovenská filharmónia v Japonsku

Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 16, s. 3

1980

MOKRÝ, Ladislav: Jerevanské plénum a dva zaujímavé podnety

Súťažná prehliadka tvorby mladých sovietskych skladateľov

Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 24, s. 6

1980

MOKRÝ, Ladislav: Odborová prognóza rozvoja hudobnej kultúry

Prognóza rozvoja kultúry v SSR do roku 2000

Výskumný ústav kultúry, Bratislava
(33 s., 1. vyd.)

1980

HORVÁTH, Vladimír (ed.) a kol.: Slovenská filharmónia 1949 – 1979

Obzor, Bratislava
(200 s., 1. vyd., úvod napísal Ladislav Mokrý)

1980

OKAPCOVÁ, Taťjana – HALUZICKÝ, Juraj – MOKRÝ, Ladislav – BARTOŠEK, František – MACHALA, Drahoslav: Vízum do Európy

Nové Slovo, 1980, Bratislava, roč. 22, č. 40, s. 18 – 19

1980

PALOVČÍK, Michal – MOKRÝ, Ladislav: V kontexte s úlohami doby

Rozhovor o koncertnej sezóne a niektorých problémoch

Pravda, 1980, Bratislava, roč. 61, č. 151 (28. 6.), s. 5

1980

GROŠ, Martin – MOKRÝ, Ladislav: Pred cestami a kolaudáciou

S riaditeľom Slovenskej filharmónie dr. Ladislavom Mokrým

Smena, 1980, Bratislava, roč. 33, č. 73 (26. 3.), s. 6

1980

MACHALA, Drahoslav – MOKRÝ, Ladislav: Víťazné umelecké ťaženie

Postrehy z japonského zájazdu Slovenskej filharmónie

Nové Slovo, 1980, Bratislava, roč. 22, č. 25, s. 15

1980

SNOPKO, Ladislav – MOKRÝ, Ladislav: Seriózne vo všetkých žánroch

Populár. Mesačník pre populárnu hudbu, 1980, Obzor, Bratislava, roč. 12, č. 2, s. 1 – 2

1980

MOKRÝ, Ladislav: Jedinečný stánok kultúry

Činnosť Domu umenia v Piešťanoch

Slovenské kúpele, 1980, Piešťany, roč. 12, č. 4, s. 18 – 19

1979

MOKRÝ, Ladislav: Tretí svetový týždeň hudby

Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 18, s. 1, 3

1979

MOKRÝ, Ladislav: Hudobná teória a súčasnosť

Pravda, 1979, Bratislava, roč. 60, č. 39 (15. 2.), s. 5
(Ladislav Burlas)

1979

MOKRÝ, Ladislav: V službách národnej kultúry

Národný umelec prof. Ladislav Slovák 60-ročný

Pravda, 1979, Bratislava, roč. 60, č. 212 (8. 9.), s. 5

1979

LV – MOKRÝ, Ladislav: Triumf Vzkriesenia v Berne

Večerník, 1979, Bratislava, roč. 24, č. 93 (15. 5.), s. 5

1979

MOKRÝ, Ladislav: Zomrel Louis Durey

Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 18, s. 6

1979

MOKRÝ, Ladislav: Hudba v premenách našej doby

Rozhovor s riaditeľom Slovenskej filharmónie

Pravda, 1979, Bratislava, roč. 60, č. 29 (3. 2.), s. 5

1979

MOKRÝ, Ladislav: Tridsať rokov Slovenskej filharmónie

Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 22, s. 8

1979

GROŠ, Martin – RAPOŠ, Gabriel – MOKRÝ, Ladislav: Dobrý chýr Slovenskej filharmónie

Hovoríme s riaditeľom SF dr. Ladislavom Mokrým

Práca, 1979, Bratislava, roč. 34, č. 278 (24. 11.), s. 6

1979

GROŠ, Martin – MOKRÝ, Ladislav: O sezóne – po sezóne

Hovoríme s riaditeľom SF dr. Ladislavom Mokrým

Práca, 1979, Bratislava, roč. 34, č. 160 (10. 7.), s. 6

1979

KRISTOVÁ, Z. – MOKRÝ, Ladislav: Otvárať nové obzory

Na prelome sezón sa zhovárame s riaditeľom Slovenskej filharmónie PhDr. Ladislavom Mokrým, CSc.

Večerník, 1979, Bratislava, roč. 24, č. 126 (29. 6.), s. 7

1979

Heslo o Ladislavovi Mokrom

kol.: Encyklopédia dramatických umení. Zv. 3. K – M, 1979, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 612

1978

MOKRÝ, Ladislav: Posledný zo súhvezdia

Zomrel hudobný skladateľ, národný umelec ZSSR Aram Chačaturian

Pravda, 1978, Bratislava, roč. 59, č. 108 (10. 5.), s. 5

1978

MOKRÝ, Ladislav: Život zasvätený hudbe

Medailónik národného umelca Eugena Suchoňa

Bratislava, roč. 5, č. 2, s. 10 – 11

1978

MOKRÝ, Ladislav: Slávnostné tóny

Smena na nedeľu, 1978, Bratislava, roč. 13, č. 40 (6. 10.), s. 1, 7

1978

MOKRÝ, Ladislav: Tvorcovia modernej slovenskej muzikológie (Jozef Kresánek)

Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 24, s. 2

1978

PALOVČÍK, Michal – MOKRÝ, Ladislav: Umelecký monument tejto doby

Slovenská filharmónia plodom víťazstva nášho ľudu

Pravda, 1978, Bratislava, roč. 59, č. 24 (28. 1.), s. 5

1977

PALOVČÍK, Michal: Spoločné ciele tvorby a teórie

Rozhovor muzikológov pred zjazdom slovenských skladateľov

Pravda, 1977, Bratislava, roč. 58, č. (12. 2.), s. 5

1977

MOKRÝ, Ladislav – RYBARIČ, Richard – MAČÁK, Ivan – VAJDIČKA, Ľudovít – BALLOVÁ, Ľubica – MÚDRA, Darina – ČÍŽIK, Vladimír – ŽITNÁ, Viera: Pramene slovenskej hudby

Slovenské národné múzeum, Opus, Bratislava
(155 s., 1. vyd.)

1977

URSÍNYOVÁ, Terézia a kol.: O súčasnosti a perspektívach slovenskej hudby

Rozhovor o aktuálnych problémoch slovenskej hudby

Hudobný život, 1977, Bratislava, roč. 9, č. 2, s. 1, 8

1976

MOKRÝ, Ladislav: Skladateľ bytostne slovenský

K 65. výročiu narodenia národného umelca prof. Jána Cikkera

Pravda, 1976, Bratislava, roč. 57, č. (29. 7.), s. 5

1976

MOKRÝ, Ladislav: Sezóna Slovenskej filharmónie

Práca, 1976, Bratislava, roč. 31, č. (27. 11.), s. 5

1975

MOKRÝ, Ladislav: Valné zhromaždenie MHR

Hudobný život, 1975, roč. 7, č. 22, s. 1

1973

MOKRÝ, Ladislav: III. Tribúna ázijskej hudby

Hudobný život, 1973, Bratislava, roč. 5, č. 22, s. 1, 8

1973

MOKRÝ, Ladislav: Za Miroslavom Filipom

Hudobný život, 1973, Bratislava, roč. 5, č. 13, s. 7

1973

MOKRÝ, Ladislav: Valné zhromaždenie MHR

Hudobný život, 1973, Bratislava, roč. 5, č. 24, s. 8

1971

kol.: Československá vlastivěda

Díl IX. Umění. Hudba. Svazek 3

Československá akadémia vied, Horizont, Praha, s. 26 – 30, 315 – 386

1969

MOKRÝ, Ladislav: O hudbe v Paríži

Hudobný život, 1969, Bratislava, roč. 1, č. 22, s. 1, 7

1969

JURÍK, Marián (ed.) a kol.: Malá encyklopédia hudby

Obzor, Bratislava
(642 s., 1. vyd., Supraphon, Praha 1983)

1969

MOKRÝ, Ladislav: Zvuk, hudba a dnešný človek

Životné prostredie. Revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 1969, Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava, roč. 3, č. 1, s. 24 – 26

1968

MOKRÝ, Ladislav: O mladej Slovenskej filharmónii

Nové Slovo, 1968, Bratislava, roč. 10, č. 210, s. 26

1968

MOKRÝ, Ladislav: Slovenská filharmónia, interpretka najpozitívnejších hodnôt

Televízia, 1968, Československá televízia, Bratislava, roč. 4, č. 44, s. 7

1968

MOKRÝ, Ladislav: Eugen Suchoň

Estetická výchova. Príloha Hudební výchova, 1968, Státní pedagogické nakladatelství, Praha, roč. 9 – 10, č. 5, s. 5 – 6

1966

MOKRÝ, Ladislav: Hudba a veda

Studie a úvahy, 1966, Československý rozhlas, Praha, roč. 4, č. 3, s. 32 – 36
(Čtvrtletník pro otázky rozhlasové tvorby a pro výzkum posluchačů)

1966

MOKRÝ, Ladislav: Der Kanon zur Ehre des hl. Demetrius als Quelle für die Frühgeschichte des kirchenslavischen Gesanges

Kánon k úcte sv. Demetria ako prameň raných dejín cirkevno-slovanského spevu

Anfänge der slavischen Musik, 1966, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 35 – 41
(sympózium)

1966

MOKRÝ, Ladislav: Počiatky hudobného baroka na Slovensku

Hudobnovedné štúdie, 1966, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. VII, s. 97 – 108

1965

MOKRÝ, Ladislav: Bibliografia hudobnej sociológie a príbuzných disciplín

Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
(32 s., 1. vyd.)

1965

MOKRÝ, Ladislav: Sympózium o počiatkoch slovanskej hudby

Bratislava, 24. – 27. 8. 1964

Věstník Československé akademie věd, 1965, Academia, Praha, roč. 74, č. 1, s. 98 – 100

1965

MOKRÝ, Ladislav: Dvadsať rokov slovenskej hudobnej tvorby v diskusii (I. 1945 – 1948)

Slovenská hudba, 1965, Bratislava, roč. 9, č. 5, s. 196 – 201

1965

MOKRÝ, Ladislav: “Vedeme si čile?” 20 rokov slovenskej muzikológie

Slovenská hudba, 1965, Bratislava, roč. 9, č. 5, s. 202 – 205

1965

MOKRÝ, Ladislav: Hudobná kultúra a prostriedky masovej komunikácie

Slovenská hudba, 1965, Bratislava, roč. 9, č. 9, s. 401 – 402

1965

MOKRÝ, Ladislav: Paul Collaer – Albert Vander Linden – Frans von den Bremt: Bildatlas der Musikgeschichte

Slovenská hudba, 1965, Bratislava, roč. 9, č. 2, s. 89 – 90

1965

MOKRÝ, Ladislav: Gracián Černušák: Dějiny evropské hudby

Slovenská hudba, 1965, Bratislava, roč. 9, č. 2, s. 91 – 92

1965

Heslo o Ladislavovi Mokrom

kol.: Československý hudebni slovník osob a institucí. Zv. 2. M – Ž, 1965, Státní hudební vydavatelství, Praha, s. 108

1965

MOKRÝ, Ladislav: Hudobná sociológia – genéza a základné kategórie

Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
(239 s., rukopis, dizertačná práca)

1965

MOKRÝ, Ladislav: Vladimír Karbusický – Jaroslav Kasan: Výzkum současné hudebnosti, hudebního vkusu a zájmů v roce 1963 a jeho výsledky

Friedrich Klausmeier: Jugend und Musik in technischen Zeitalter

Slovenská hudba, 1965, Bratislava, roč. 9, č. 7, s. 341 – 342

1965

MOKRÝ, Ladislav: Österreichische Komponisten des XX. Jahrhunderts

Band 1: Erik Werba, Joseph Marx. Band 2: Robert Schollum, Egon Wellesz. Band 3: Rudolf Klein, Johann Nepomuk David

Slovenská hudba, 1965, Bratislava, roč. 9, č. 7, s. 346 – 347

1965

MOKRÝ, Ladislav: Contemporary Music in Europe. A Comprehensive Survey

The Musical Quarterly. Vol. LI (1965). No. 1

Slovenská hudba, 1965, Bratislava, roč. 9, č. 6, s. 284 – 285

1965

MOKRÝ, Ladislav: Bence Szabolcsi: Geschichte der ungarischen Musik

Slovenská hudba, 1965, Bratislava, roč. 9, č. 2, s. 90 – 91

1965

MOKRÝ, Ladislav: Monumenta Hungariae Musica I.

Codex Albensis Ein Antiphonar aus dem 12. Jahrhundert. Von Z. Falvy – L. Mezey

Slovenská hudba, 1965, Bratislava, roč. 9, č. 2, s. 88

1965

MOKRÝ, Ladislav: Günter Fleischhauer: Etrurien und Rom

Musikgeschichte in Bildern. Band II.

Slovenská hudba, 1965, Bratislava, roč. 9, č. 7, s. 344

1965

MOKRÝ, Ladislav: Max Wegner: Griechenland

Musikgeschichte in Bildern

Slovenská hudba, 1965, Bratislava, roč. 9, č. 2, s. 89

1964

MOKRÝ, Ladislav: Kríza alebo boj o perspektívu?

Slovenská hudba, 1964, Bratislava, roč. 8, č. 1, s. 4 – 7

1964

MOKRÝ, Ladislav: Konečne Mr Scrooge

Slovenské pohľady. Mesačník pre literatúru a umenie, 1964, Slovenský spisovateľ, Bratislava, roč. 80, č. 3, s. 109 – 111

1964

MOKRÝ, Ladislav: Hudba legendy zbavená

Slovenská hudba, 1964, Bratislava, roč. 8, č. 8, s. 233 – 235

1964

MOKRÝ, Ladislav – TVRDOŇ, Jozef: Dejiny slovenskej hudby

Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava
(193 s., 1. vyd.)

1964

MOKRÝ, Ladislav: Paul Hindemith

Slovenské pohľady. Mesačník pre literatúru a umenie, 1964, Slovenský spisovateľ, Bratislava, roč. 80, č. 3, s. 139 – 140

1964

MOKRÝ, Ladislav: Hallskí madrigalisti

Slovenská hudba, 1964, Bratislava, roč. 8, č. 8, s. 255 – 256

1964

MOKRÝ, Ladislav: Rozhovor o novej hudbe s Romanom Haubenstockom Ramatim

Slovenská hudba, 1964, Bratislava, roč. 8, č. 5, s. 146 – 148

1964

MOKRÝ, Ladislav: Bratislava

Medzinárodné sympózium Počiatky slovenskej hudby v Bratislave

Slovenská hudba, 1964, Bratislava, roč. 8, č. 10, s. 329 – 330

1964

MOKRÝ, Ladislav: Úvaha o kontinuite

Carlo Gesualdo da Venosa

Slovenská hudba, 1964, Bratislava, roč. 8, č. 2, s. 49 – 50

1964

MOKRÝ, Ladislav: Úspech celkom triumfálny

Kultúrny život, 1964, Bratislava, roč. 19, č. 41, s. 5
(Úspech Cikkerovej opery Vzkriesenie v zahraničí)

1964

MOKRÝ, Ladislav: Nová literatúra k dejinám hudobného baroka na Slovensku

Prehľad literatúry

Slovenská hudba, 1964, Bratislava, roč. 8, č. 5, s. 160

1964

MOKRÝ, Ladislav: Sociálna základňa slovenskej hudobnej kultúry

Slovenská hudba, 1964, Bratislava, roč. 8, č. 6, s. 168 – 172

1964

MOKRÝ, Ladislav: Nie každodenná rozhlasová premiéra

Premiéra kantáty Ilju Zeljenku Oświęcim v bratislavskom rozhlase

Slovenské pohľady. Mesačník pre literatúru a umenie, 1964, Slovenský spisovateľ, Bratislava, roč. 80, č. 4, s. 143 – 144

1963

MOKRÝ, Ladislav: Kronika maďarskej hudby

Slovenská hudba, 1963, Bratislava, roč. 7, č. 3, s. 93 – 94
(Legány Dezsö: A magyar zene krónikája, Zenei mübelödésünk ezer éve dokumentumokban)

1963

MOKRÝ, Ladislav: Nedokončená diskusia

Slovenské pohľady. Mesačník pre literatúru a umenie, 1963, Slovenský spisovateľ, Bratislava, roč. 79, č. 11, s. 81 – 87

1963

MOKRÝ, Ladislav: Najväčšie úspechy: hudobnodramatická oblasť

Slovenská hudba, 1963, Bratislava, roč. 7, č. 4, s. 107 – 109

1963

MOKRÝ, Ladislav: Na hudobnom fronte nepokoj

Kultúrny život, 1963, Bratislava, roč. 18, č. 41, s. 8

1963

MOKRÝ, Ladislav: “Svadba” v koncertnej sieni

Hudební rozhledy, 1963, roč. 16, č. 4, s. 161

1963

MOKRÝ, Ladislav: J. L. Bella a dnešok

Slovenská hudba, 1963, Bratislava, roč. 7, č. 9, s. 285 – 286

1963

kol.: Československý hudební slovník osob a institucí

Svazek 1. Svazek 2

Státní hudební vydavatelství, Praha

1963

MOKRÝ, Ladislav: Zabudnutá správa o ruskej hudbe z roku 1774

Slovenská hudba, 1963, Bratislava, roč. 7, č. 2, s. 62 – 64

1963

MOKRÝ, Ladislav: Hudobné posoniensia vo viedenských zbierkach

Slovenská hudba, 1963, Bratislava, roč. 7, č. 8, s. 235 – 237

1963

MOKRÝ, Ladislav: Hudba v Košiciach v období klasicizmu

Slovenská hudba, 1963, Bratislava, roč. 7, č. 9, s. 272 – 273

1963

MOKRÝ, Ladislav: Stokowski, Leopold: Hudba pre všetkých

Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava
(258 s., 1. vyd., Edícia: Knižnica estetického vzdelania, preklad z ruského vydania a zrevidované podľa anglického originálu)

1963

MOKRÝ, Ladislav: Päťdesiatka Jozefa Kresánka

Hudební rozhledy, 1963, roč. 16, č. 22, s. 950

1962

MOKRÝ, Ladislav: Medzník vo vývoji československej muzikológie?

Slovenská hudba, 1962, Bratislava, roč. 6, č. 5, s. 138 – 140

1962

MOKRÝ, Ladislav: Funkcie hudobného vysielania rozhlasu v našej spoločnosti

Slovenská hudba, 1962, Bratislava, roč. 6, č. 4, s. 105 – 107

1962

MOKRÝ, Ladislav: ŠHV (Štátne hudobné vydavateľstvo) po prvom roku

Slovenská hudba, 1962, Bratislava, roč. 6, č. 2, s. 47 – 49

1962

MOKRÝ, Ladislav: Ďalší úspech Bratislavského kvarteta

Slovenská hudba, 1962, Bratislava, roč. 6, č. 1, s. 24 – 25

1962

MOKRÝ, Ladislav: Zahraničie o “Vzkriesení”

Kultúrny život, 1962, Bratislava, roč. 17, č. 28, s. 5

1962

MOKRÝ, Ladislav: Príležitosť mladým umelcom

Koncerty SF v Bratislave

Hudební rozhledy, 1962, roč. 15, č. 10, s. 427

1962

MOKRÝ, Ladislav: Tri skladateľské profily

Slovenská hudba, 1962, Bratislava, roč. 6, č. 8, s. 255 – 256
(Friedrich Streller Sergej Prokofjew, Lajos Lesznai Béla Bartók, Vladimír Jankélévitch Ravel)

1962

MOKRÝ, Ladislav: Niektoré problémy slovenskej hudobnej terminológie

Československý terminologický časopis, 1962, SAV, Bratislava, roč. 1, č. 6, s. 369 – 374

1962

MOKRÝ, Ladislav: J. S. Bach: Dobre temperovaný klavír

Slovenská hudba, 1962, Bratislava, roč. 6, č. 9, s. 288

1962

MOKRÝ, Ladislav: Cesty modernej opery

Slovenská hudba, 1962, Bratislava, roč. 6, č. 10, s. 311
(recenzia knihy Vladimíra Lébla)

1962

MOKRÝ, Ladislav: Dve monografie – dva prístupy

Slovenské pohľady. Mesačník pre literatúru a umenie, 1962, Slovenský spisovateľ, Bratislava, roč. 78, č. 3, s. 104 – 106
(recenzia knihy Jozefa Kresánka: Národný umelec Eugen Suchoň a knihy Miloša Šafránka: Bohuslav Martinů)

1962

MOKRÝ, Ladislav: Dejiny hudby v obrazoch

Slovenská hudba, 1962, Bratislava, roč. 6, č. 9, s. 286 – 287
(recenzia knihy Musikgeschichte in Bildern)

1962

MOKRÝ, Ladislav: Georg Knepler: Musikgeschichte des 19. Jahrhundert

Slovenská hudba, 1962, Bratislava, roč. 6, č. 4, s. 127

1962

MOKRÝ, Ladislav: Príkladná biografia

Slovenská hudba, 1962, Bratislava, roč. 6, č. 10, s. 311
(László Eösze: Zoltán Kodály. His Life and Work)

1962

MOKRÝ, Ladislav: Nové príručky dejín hudby

Hudební rozhledy, 1962, roč. 15, č. 23 – 24, s. 1008 – 1009
(Karl Heinz Wörner: Geschichte der Musik, Grout Donald Jay: A History of Modern Music)

1961

MOKRÝ, Ladislav: Hudobnopedagogická knižnica

Slovenská hudba, 1961, Bratislava, roč. 5, č. 2, s. 94
(Eberhard Preussner: Allgemeine Musikerziehung, Curt Sachs: Vergleichende Musikwissenschaft)

1961

MOKRÝ, Ladislav: Nový operný sprievodca

Ernst Krause: Oper A – Z

Slovenská hudba, 1961, Bratislava, roč. 5, č. 4, s. 193

1961

MOKRÝ, Ladislav: Klavírna tvorba Antonína Dvořáka

Slovenská hudba, 1961, Bratislava, roč. 5, č. 4, s. 192
(recenzia knihy M. Smirnova: Fortepijannoe tvorčestvo A. Dvoržaka)

1961

MOKRÝ, Ladislav: K Očenášovej päťdesiatke

Kultúrny život, 1961, Bratislava, roč. 16, č. 1, s. 10

1961

VANEK, R. – MOKRÝ, Ladislav: O problémoch nášho koncertného života

Slovenská hudba, 1961, Bratislava, roč. 5, č. 12, s. 522 – 524

1961

MOKRÝ, Ladislav: Die Dokumente seines Lebens

Slovenská hudba, 1961, Bratislava, roč. 5, č. 11, s. 506

1960

MOKRÝ, Ladislav: Priekopnícka monografia o Chopinovi

Slovenská hudba, 1960, Bratislava, roč. 4, č. 6, s. 331 – 332
(recenzia knihy Igora Belzda)

1960

MOKRÝ, Ladislav: O niektorých problémoch súčasnej hudobnej vedy

Slovenská hudba, 1960, Bratislava, roč. 4, č. 8, s. 388 – 391

1960

MOKRÝ, Ladislav: Istoria russkoj sovietskoj muzyki I. – II.

Slovenská hudba, 1960, Bratislava, roč. 4, č. 5, s. 270 – 271

1960

MOKRÝ, Ladislav: Janáčkove fejtóny v nemčine

Slovenská hudba, 1960, Bratislava, roč. 4, č. 4, s. 222 – 223
(recenzia knihy Leoša Janáčka: Feuilletons aus den “Lidové noviny”)

1960

MOKRÝ, Ladislav: Nina Tanská: Cvičebnica ruského jazyka pre poslucháčov hudobnej fakulty VŠMU v Bratislave

Slovenská hudba, 1960, Bratislava, roč. 4, č. 1 – 2, s. 121 – 122

1960

MOKRÝ, Ladislav: Štúdie o robotníckej piesni a ľudovej hudbe

Ľudová tvorivosť. Časopis súborov ľudovej umeleckej tvorivosti, 1960, Matica slovenská, Martin, roč. 10, č. 12, s. 550
(recenzia Hudobnovedných štúdií IV)

1960

MOKRÝ, Ladislav: Čajkovskij a Musorgskij

Slovenská hudba, 1960, Bratislava, roč. 4, č. 6, s. 332 – 333
(recenzia kníh A. Aľšvanga: P. I. Čajkovskij a Musorgského: Hudby života)

1960

MOKRÝ, Ladislav: Hudobnovedné štúdie IV

Slovenská hudba, 1960, Bratislava, roč. 4, č. 9, s. 463 – 464
(vydavateľstvo SAV, Bratislava 1960)

1960

MOKRÝ, Ladislav: A magyar zene évszázadai tanulmányok

Slovenská hudba, 1960, Bratislava, roč. 4, č. 9, s. 467 – 468
(recenzia štúdie)

1960

MOKRÝ, Ladislav: Michail Semionovič Druskin: Klavirnaja muzyka

Slovenská hudba, 1960, Bratislava, roč. 4, č. 9, s. 466

1960

MOKRÝ, Ladislav: Slovenská hudba na vzostupe

Hudební rozhledy, 1960, roč. 13, č. 7, s. 269 – 273

1960

MOKRÝ, Ladislav: Ako vzniklo hudobné písmo

Príroda a spoločnosť, 1960, roč. 9, č. 5, s. 16 – 17

1960

MOKRÝ, Ladislav: “Revista de folklor”, ročník 3, 1958

Slovenský národopis, 1960, Národopisný ústav SAV, Bratislava, roč. 8, č. 1, s. 171 – 174
(recenzia časopisu)

1960

MOKRÝ, Ladislav: Hudba na sovietskych univerzitách kultúry

Slovenská hudba, 1960, Bratislava, roč. 4, č. 9, s. 434 – 437

1959

MOKRÝ, Ladislav: Ferdinand Klinda: Alexander Albrecht

Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 7 – 8, s. 257 – 258

1959

MOKRÝ, Ladislav: Bedřich Smetana

Čitateľ. Mesačník pre jednotnú sústavu knižníc, 1959, Matica slovenská, Martin, roč. 8, č. 4, s. 154 – 156

1959

MOKRÝ, Ladislav: Georg Friedrich Händel

Čitateľ. Mesačník pre jednotnú sústavu knižníc, 1959, Matica slovenská, Martin, roč. 8, č. 3, s. 112 – 114

1959

MOKRÝ, Ladislav: Oživený archív

Kultúrny život, 1959, Bratislava, roč. 14, č. 18, s. 12
(recenzia zbierky piesní od Ladislava Galku: Ľudové piesne z Liptova a Oravy)

1959

MOKRÝ, Ladislav: Pamiatke B. V. Asafieva

Jubilejný článok o skladateľovi

Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 1, s. 44

1959

MOKRÝ, Ladislav: Budú Košice hudobnou metropolou?

Na okraj Janáčkovej opery Jej pastorkyňa

Kultúrny život, 1959, Bratislava, roč. 14, č. 6, s. 8

1959

MOKRÝ, Ladislav: Úspech a povzbudenie

O predstaveniach opery a baletu pražského ND v Bratislave

Kultúrny život, 1959, Bratislava, roč. 14, č. 38, s. 9

1959

MOKRÝ, Ladislav: Príklon k pokrokovým tradíciám

O festivale “Pražská jar”

Kultúrny život, 1959, Bratislava, roč. 14, č. 23, s. 5

1959

MOKRÝ, Ladislav: Sjazdové symfonické koncerty

Hudobní rozhledy, 1959, roč. 12, č. 24, s. 1023 – 1033

1959

MOKRÝ, Ladislav: Zomrel Curt Sachs

Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 4, s. 202

1959

MOKRÝ, Ladislav: Do novej etapy rozvoja slovenskej hudby

Hudební rozhledy, 1959, roč. 12, č. 24, s. 1010 – 1011

1959

MOKRÝ, Ladislav: Vynikajúca monografia o Janáčkovi

Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 6, s. 298 – 299
(recenzia knihy Jaroslava Vogla: Leoš Janáček)

1959

MOKRÝ, Ladislav: Maurice J. E. Brown: Schubert

A Critical Biography

Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 2, s. 90 – 91

1959

MOKRÝ, Ladislav: Sovietske publikácie o Čajkovskom

Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 11 – 12, s. 546 – 547

1959

MOKRÝ, Ladislav: Otázky renesančnej hudby a súčasná hudobná historiografia

Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 2, s. 55 – 60

1959

MOKRÝ, Ladislav: Siegmund-Schultze, Walther: Georg Friedrich Händel

Život a dielo

Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava
(preklad z nemeckého originálu)

1959

MOKRÝ, Ladislav: Neznámy Liszt

Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 11 – 12, s. 549 – 550
(recenzia knihy Bence Szabolcsiho: Franz Liszt an seinem Lebensabend)

1959

MOKRÝ, Ladislav: Romain Rolland: Beethoven III

Velká tvůrčí období. Nekonečná katedrála I. Deváta symfonie

Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 11 – 12, s. 550

1959

MOKRÝ, Ladislav: Haydn očami dneška

Medzinárodná hudobná vedecká konferencia v Bratislave

Hudební rozhledy, 1959, roč. 12, č. 19, s. 797 – 799

1958

MOKRÝ, Ladislav: Edwin Fischer: Ludwig van Beethovens Klaviersonaten

Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 11, s. 494 – 495

1958

MOKRÝ, Ladislav: Oto Erich Deutsch: Schubert. Die Erinnerung seiner Freunde

Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 4, s. 177

1958

MOKRÝ, Ladislav: Nová kniha prof. Racka “Česká hudba”...

Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 7 – 8, s. 346

1958

MOKRÝ, Ladislav: Igor Belza: Vítězslav Novák

Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 7 – 8, s. 350

1958

MOKRÝ, Ladislav: Z dziejów polskiej kultury muzycznej I. Kultura Staropolska

Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 10, s. 450 – 451

1958

MOKRÝ, Ladislav: Slovenská a česká hudba

Tvorba, 1958, Bratislava, roč. 23, č. 50, s. 1185

1958

MOKRÝ, Ladislav: Koncerty Slovenskej filharmónie na Pražskej jari 1958

Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 6, s. 270

1958

MOKRÝ, Ladislav: Ohlas “Krútňavy” v Berlíne

Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 5, s. 218 – 220

1958

MOKRÝ, Ladislav: Andrašovanov “Figliar Geľo”

Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 5, s. 220 – 222

1958

MOKRÝ, Ladislav: Neznámy rukopis Franza Schuberta

Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 4, s. 153 – 156

1958

MOKRÝ, Ladislav: K prameňom teoretických názorov J. L. Bellu

Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 3, s. 132

1958

MOKRÝ, Ladislav: Poznámky o súčasnej seriálnej hudbe

Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 11, s. 461 – 466

1957

BURLAS, Ladislav – MOKRÝ, Ladislav – NOVÁČEK, Zdenko (ed.): Dejiny slovenskej hudby

SAV, Bratislava
(540 s., 1. vyd.)

1957

MOKRÝ, Ladislav: Hudobná paleografia

Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava
(190 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)

1957

MOKRÝ, Ladislav: Pestrý zborník. (Štúdia)

Hudobnovedné štúdie, 1957, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. II, s. 106 – 166

1957

MOKRÝ, Ladislav: Dr. Ladislav Burlas

Profil hudobného skladateľa

Rozhlas a televízia, 1957, Československý rozhlas, Bratislava, roč. 13, č. 10, s. 14

1957

MOKRÝ, Ladislav: Bartók: sa vie et son oeuvre

Slovenská hudba, 1957, Bratislava, roč. 1, č. 7, s. 232
(recenzia zborníka)

1957

MOKRÝ, Ladislav: Na okraj “Dejín slovenskej hudby”

Slovenská hudba, 1957, Bratislava, roč. 1, č. 4 – 5, s. 128 – 130

1957

MOKRÝ, Ladislav: Krok vpred

O slovenskom skladateľovi Iljovi Zeljenkovi

Mladá tvorba, 1957, Bratislava, roč. 2, č. 3, s. 74 – 75

1957

MOKRÝ, Ladislav: Sborník o Sergejovi Prokofjevovi

Slovenská hudba, 1957, Bratislava, roč. 1, č. 2, s. 78

1957

MOKRÝ, Ladislav: Slovenské ľudové balady

Slovenská hudba, 1957, Bratislava, roč. 1, č. 3, s. 106 – 107

1957

MOKRÝ, Ladislav: O niektorých úlohách hudobnej vedy

Hudební rozhledy, 1957, roč. 10, č. 23

1957

MOKRÝ, Ladislav: Slovenská hudba a Pražská jar 1957

O vystúpení SF v Prahe

Predvoj. Týždenník pre politiku, kultúru a hospodárstvo, 1957, Bratislava, roč. 1, č. 9, s. 14 – 15

1957

MOKRÝ, Ladislav: Súborné vydanie diela J. S. Bacha a G. F. Händla

O prípravách nového vydania v Nemecku

Slovenská hudba, 1957, Bratislava, roč. 1, č. 7, s. 231

1957

MOKRÝ, Ladislav: Pražská jar 1957

Slovenská hudba, 1957, Bratislava, roč. 1, č. 1, s. 47

1957

MOKRÝ, Ladislav: Banícka obec Žakarovce

Slovenská hudba, 1957, Bratislava, roč. 1, č. 1, s. 43
(recenzia historicko-národopisnej monografie Banícka dedina Žakarovce)

1957

MOKRÝ, Ladislav: Sovietske muzikologické štúdie

Slovenská hudba, 1957, Bratislava, roč. 1, č. 7, s. 231 – 232
(recenzia 9. zošita)

1957

BURLAS, Ladislav – MOKRÝ, Ladislav: 40 rokov slovenskej hudby

Slovenská hudba, 1957, Bratislava, roč. 1, č. 8 – 9, s. 245 – 258

1956

MOKRÝ, Ladislav: Významná hudobnohistorická práca

Hudební rozhledy, 1956, roč. 9, č. 5, s. 210
(recenzia publikácie Ladislava Burlasa, Jána Fišera, Antonína Hořejša: Hudba na Slovensku v XVII. storočí)

1955

MOKRÝ, Ladislav: Čert a Káča v košickom divadle

Kultúrny život, 1955, Bratislava, roč. 10, č. 25, s. 7
(inscenácia opery Antonína Dvořáka)

1955

MOKRÝ, Ladislav: Významná hudobná monografia

Kultúrny život, 1955, Bratislava, roč. 10, č. 31, s. 7
(recenzia knihy Ernesta Zavarského: Ján Levoslav Bella)

1955

MOKRÝ, Ladislav: Burlas – Fišer – Hořejš: Hudba na Slovensku v XVII. storočí

Historický časopis, 1955, Historický ústav SAV, Bratislava, roč. 3, č. 3, s. 438 – 440

1955

MOKRÝ, Ladislav: Poľská renesančná hudba

Hudební rozhledy, 1955, roč. 8, č. 19, s. 979
(recenzia knihy a notového zborníka Zofie Lissy a Józefa Chomińského: Muzyka polskiego odrodzenia)

1954

MOKRÝ, Ladislav: Hudobnovedný sborník

Naša veda. Časopis Slovenskej akadémie vied, 1954, SAV, Bratislava, roč. 1, č. 11, s. 346 – 347

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 1977

  MOKRÝ, Ladislav – RYBARIČ, Richard – MAČÁK, Ivan – VAJDIČKA, Ľudovít – BALLOVÁ, Ľubica – MÚDRA, Darina – ČÍŽIK, Vladimír – ŽITNÁ, Viera: Pramene slovenskej hudby

  Slovenské národné múzeum, Opus, Bratislava
  (155 s., 1. vyd.)

 • 1965

  MOKRÝ, Ladislav: Hudobná sociológia – genéza a základné kategórie

  Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
  (239 s., rukopis, dizertačná práca)

 • 1965

  MOKRÝ, Ladislav: Bibliografia hudobnej sociológie a príbuzných disciplín

  Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
  (32 s., 1. vyd.)

 • 1963

  MOKRÝ, Ladislav: Stokowski, Leopold: Hudba pre všetkých

  Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava
  (258 s., 1. vyd., Edícia: Knižnica estetického vzdelania, preklad z ruského vydania a zrevidované podľa anglického originálu)

 • 1959

  MOKRÝ, Ladislav: Siegmund-Schultze, Walther: Georg Friedrich Händel

  Život a dielo

  Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava
  (preklad z nemeckého originálu)

Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2000

  MOKRÝ, Ladislav: Die Musik der Slowakei im Spiegel ihrer Geschichte

  Ibykus. Časopis pre poéziu, umenie a vedu, 2000, č. 72, s. 34 – 36

 • 1999

  MOKRÝ, Ladislav: Alexander Moyzes a budovanie profesionálnych hudobných inštitúcií

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1999, Bratislava, roč. 25, č. 4, s. 454 – 458

 • 1996

  MOKRÝ, Ladislav: König, Franz: Spoločenská funkcia cirkvi (1963)

  Duchovný pastier. Mesačník katolíckeho duchovenstva, 1996, Spolok svätého Vojtecha, Trnava, roč. 77, č. 4, s. 156 – 159
  (preklad)

 • 1996

  MOKRÝ, Ladislav: Kult kráľa Ladislava: Vo svetle kultúrnych tradícií

  Historická revue. Vedecko-populárny časopis o histórii a archeológii, 1996, Slovenský archeologický a historický inštitút – SAHI, Bratislava, roč. 7, č. 2, s. 3 – 4

 • 1989

  FELLEGI, Pavol (ed.) a kol.: Slovenská filharmónia

  Tatran, Bratislava
  (122 s., 1. vyd.)

 • 1989

  kol.: Encyklopédia dramatických umení Slovenska

  Zv. 1, Zv. 2

  Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
  (1. zv. 1989; 2. zv. 1990)

 • 1988

  MOKRÝ, Ladislav: Exegi monumentum

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 17, s. 9
  (Eugen Suchoň)

 • 1986

  MOKRÝ, Ladislav: Slovenská a česká hudba

  Angeli, Oriente: Prvé stretnutie s hudbou, 1986, Mladé letá, Bratislava, s. 187 – 195

 • 1980

  HORVÁTH, Vladimír (ed.) a kol.: Slovenská filharmónia 1949 – 1979

  Obzor, Bratislava
  (200 s., 1. vyd., úvod napísal Ladislav Mokrý)

 • 1980

  MOKRÝ, Ladislav: Odborová prognóza rozvoja hudobnej kultúry

  Prognóza rozvoja kultúry v SSR do roku 2000

  Výskumný ústav kultúry, Bratislava
  (33 s., 1. vyd.)

 • 1979

  MOKRÝ, Ladislav: Tridsať rokov Slovenskej filharmónie

  Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 22, s. 8

 • 1971

  kol.: Československá vlastivěda

  Díl IX. Umění. Hudba. Svazek 3

  Československá akadémia vied, Horizont, Praha, s. 26 – 30, 315 – 386

 • 1969

  MOKRÝ, Ladislav: Zvuk, hudba a dnešný človek

  Životné prostredie. Revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 1969, Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava, roč. 3, č. 1, s. 24 – 26

 • 1969

  JURÍK, Marián (ed.) a kol.: Malá encyklopédia hudby

  Obzor, Bratislava
  (642 s., 1. vyd., Supraphon, Praha 1983)

 • 1968

  MOKRÝ, Ladislav: Eugen Suchoň

  Estetická výchova. Príloha Hudební výchova, 1968, Státní pedagogické nakladatelství, Praha, roč. 9 – 10, č. 5, s. 5 – 6

 • 1966

  MOKRÝ, Ladislav: Počiatky hudobného baroka na Slovensku

  Hudobnovedné štúdie, 1966, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. VII, s. 97 – 108

 • 1966

  MOKRÝ, Ladislav: Hudba a veda

  Studie a úvahy, 1966, Československý rozhlas, Praha, roč. 4, č. 3, s. 32 – 36
  (Čtvrtletník pro otázky rozhlasové tvorby a pro výzkum posluchačů)

 • 1966

  MOKRÝ, Ladislav: Der Kanon zur Ehre des hl. Demetrius als Quelle für die Frühgeschichte des kirchenslavischen Gesanges

  Kánon k úcte sv. Demetria ako prameň raných dejín cirkevno-slovanského spevu

  Anfänge der slavischen Musik, 1966, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 35 – 41
  (sympózium)

 • 1965

  MOKRÝ, Ladislav: Hudobná kultúra a prostriedky masovej komunikácie

  Slovenská hudba, 1965, Bratislava, roč. 9, č. 9, s. 401 – 402

 • 1965

  MOKRÝ, Ladislav: Dvadsať rokov slovenskej hudobnej tvorby v diskusii (I. 1945 – 1948)

  Slovenská hudba, 1965, Bratislava, roč. 9, č. 5, s. 196 – 201

 • 1965

  MOKRÝ, Ladislav: “Vedeme si čile?” 20 rokov slovenskej muzikológie

  Slovenská hudba, 1965, Bratislava, roč. 9, č. 5, s. 202 – 205

 • 1964

  MOKRÝ, Ladislav: Hudba legendy zbavená

  Slovenská hudba, 1964, Bratislava, roč. 8, č. 8, s. 233 – 235

 • 1964

  MOKRÝ, Ladislav: Sociálna základňa slovenskej hudobnej kultúry

  Slovenská hudba, 1964, Bratislava, roč. 8, č. 6, s. 168 – 172

 • 1964

  MOKRÝ, Ladislav: Nová literatúra k dejinám hudobného baroka na Slovensku

  Prehľad literatúry

  Slovenská hudba, 1964, Bratislava, roč. 8, č. 5, s. 160

 • 1964

  MOKRÝ, Ladislav: Úvaha o kontinuite

  Carlo Gesualdo da Venosa

  Slovenská hudba, 1964, Bratislava, roč. 8, č. 2, s. 49 – 50

 • 1964

  MOKRÝ, Ladislav: Kríza alebo boj o perspektívu?

  Slovenská hudba, 1964, Bratislava, roč. 8, č. 1, s. 4 – 7

 • 1963

  MOKRÝ, Ladislav: Hudba v Košiciach v období klasicizmu

  Slovenská hudba, 1963, Bratislava, roč. 7, č. 9, s. 272 – 273

 • 1963

  MOKRÝ, Ladislav: J. L. Bella a dnešok

  Slovenská hudba, 1963, Bratislava, roč. 7, č. 9, s. 285 – 286

 • 1963

  MOKRÝ, Ladislav: Hudobné posoniensia vo viedenských zbierkach

  Slovenská hudba, 1963, Bratislava, roč. 7, č. 8, s. 235 – 237

 • 1963

  MOKRÝ, Ladislav: Zabudnutá správa o ruskej hudbe z roku 1774

  Slovenská hudba, 1963, Bratislava, roč. 7, č. 2, s. 62 – 64

 • 1963

  kol.: Československý hudební slovník osob a institucí

  Svazek 1. Svazek 2

  Státní hudební vydavatelství, Praha

 • 1962

  MOKRÝ, Ladislav: Medzník vo vývoji československej muzikológie?

  Slovenská hudba, 1962, Bratislava, roč. 6, č. 5, s. 138 – 140

 • 1962

  MOKRÝ, Ladislav: Funkcie hudobného vysielania rozhlasu v našej spoločnosti

  Slovenská hudba, 1962, Bratislava, roč. 6, č. 4, s. 105 – 107

 • 1962

  MOKRÝ, Ladislav: Niektoré problémy slovenskej hudobnej terminológie

  Československý terminologický časopis, 1962, SAV, Bratislava, roč. 1, č. 6, s. 369 – 374

 • 1960

  MOKRÝ, Ladislav: O niektorých problémoch súčasnej hudobnej vedy

  Slovenská hudba, 1960, Bratislava, roč. 4, č. 8, s. 388 – 391

 • 1959

  MOKRÝ, Ladislav: Otázky renesančnej hudby a súčasná hudobná historiografia

  Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 2, s. 55 – 60

 • 1959

  MOKRÝ, Ladislav: Sovietske publikácie o Čajkovskom

  Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 11 – 12, s. 546 – 547

 • 1958

  MOKRÝ, Ladislav: Neznámy rukopis Franza Schuberta

  Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 4, s. 153 – 156

 • 1958

  MOKRÝ, Ladislav: K prameňom teoretických názorov J. L. Bellu

  Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 3, s. 132

 • 1958

  MOKRÝ, Ladislav: Poznámky o súčasnej seriálnej hudbe

  Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 11, s. 461 – 466

 • 1957

  MOKRÝ, Ladislav: Pestrý zborník. (Štúdia)

  Hudobnovedné štúdie, 1957, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. II, s. 106 – 166

 • 1957

  BURLAS, Ladislav – MOKRÝ, Ladislav: 40 rokov slovenskej hudby

  Slovenská hudba, 1957, Bratislava, roč. 1, č. 8 – 9, s. 245 – 258

 • 1957

  MOKRÝ, Ladislav: Na okraj “Dejín slovenskej hudby”

  Slovenská hudba, 1957, Bratislava, roč. 1, č. 4 – 5, s. 128 – 130

Personálna bibliografia – Učebnice, kapitoly v učebniciach

 • 1964

  MOKRÝ, Ladislav – TVRDOŇ, Jozef: Dejiny slovenskej hudby

  Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava
  (193 s., 1. vyd.)

 • 1957

  MOKRÝ, Ladislav: Hudobná paleografia

  Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava
  (190 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)

Personálna bibliografia – Vedecké recenzie

 • 1986

  MOKRÝ, Ladislav: Mikuláš Kresák: Husliarske umenie na Slovensku

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 16, s. 4

 • 1965

  MOKRÝ, Ladislav: Vladimír Karbusický – Jaroslav Kasan: Výzkum současné hudebnosti, hudebního vkusu a zájmů v roce 1963 a jeho výsledky

  Friedrich Klausmeier: Jugend und Musik in technischen Zeitalter

  Slovenská hudba, 1965, Bratislava, roč. 9, č. 7, s. 341 – 342

 • 1965

  MOKRÝ, Ladislav: Günter Fleischhauer: Etrurien und Rom

  Musikgeschichte in Bildern. Band II.

  Slovenská hudba, 1965, Bratislava, roč. 9, č. 7, s. 344

 • 1965

  MOKRÝ, Ladislav: Österreichische Komponisten des XX. Jahrhunderts

  Band 1: Erik Werba, Joseph Marx. Band 2: Robert Schollum, Egon Wellesz. Band 3: Rudolf Klein, Johann Nepomuk David

  Slovenská hudba, 1965, Bratislava, roč. 9, č. 7, s. 346 – 347

 • 1965

  MOKRÝ, Ladislav: Contemporary Music in Europe. A Comprehensive Survey

  The Musical Quarterly. Vol. LI (1965). No. 1

  Slovenská hudba, 1965, Bratislava, roč. 9, č. 6, s. 284 – 285

 • 1965

  MOKRÝ, Ladislav: Bence Szabolcsi: Geschichte der ungarischen Musik

  Slovenská hudba, 1965, Bratislava, roč. 9, č. 2, s. 90 – 91

 • 1965

  MOKRÝ, Ladislav: Monumenta Hungariae Musica I.

  Codex Albensis Ein Antiphonar aus dem 12. Jahrhundert. Von Z. Falvy – L. Mezey

  Slovenská hudba, 1965, Bratislava, roč. 9, č. 2, s. 88

 • 1965

  MOKRÝ, Ladislav: Gracián Černušák: Dějiny evropské hudby

  Slovenská hudba, 1965, Bratislava, roč. 9, č. 2, s. 91 – 92

 • 1965

  MOKRÝ, Ladislav: Max Wegner: Griechenland

  Musikgeschichte in Bildern

  Slovenská hudba, 1965, Bratislava, roč. 9, č. 2, s. 89

 • 1965

  MOKRÝ, Ladislav: Paul Collaer – Albert Vander Linden – Frans von den Bremt: Bildatlas der Musikgeschichte

  Slovenská hudba, 1965, Bratislava, roč. 9, č. 2, s. 89 – 90

 • 1965

  MOKRÝ, Ladislav: Sympózium o počiatkoch slovanskej hudby

  Bratislava, 24. – 27. 8. 1964

  Věstník Československé akademie věd, 1965, Academia, Praha, roč. 74, č. 1, s. 98 – 100

 • 1964

  MOKRÝ, Ladislav: Bratislava

  Medzinárodné sympózium Počiatky slovenskej hudby v Bratislave

  Slovenská hudba, 1964, Bratislava, roč. 8, č. 10, s. 329 – 330

 • 1963

  MOKRÝ, Ladislav: Kronika maďarskej hudby

  Slovenská hudba, 1963, Bratislava, roč. 7, č. 3, s. 93 – 94
  (Legány Dezsö: A magyar zene krónikája, Zenei mübelödésünk ezer éve dokumentumokban)

 • 1962

  MOKRÝ, Ladislav: Dve monografie – dva prístupy

  Slovenské pohľady. Mesačník pre literatúru a umenie, 1962, Slovenský spisovateľ, Bratislava, roč. 78, č. 3, s. 104 – 106
  (recenzia knihy Jozefa Kresánka: Národný umelec Eugen Suchoň a knihy Miloša Šafránka: Bohuslav Martinů)

 • 1962

  MOKRÝ, Ladislav: Dejiny hudby v obrazoch

  Slovenská hudba, 1962, Bratislava, roč. 6, č. 9, s. 286 – 287
  (recenzia knihy Musikgeschichte in Bildern)

 • 1962

  MOKRÝ, Ladislav: Georg Knepler: Musikgeschichte des 19. Jahrhundert

  Slovenská hudba, 1962, Bratislava, roč. 6, č. 4, s. 127

 • 1962

  MOKRÝ, Ladislav: Príkladná biografia

  Slovenská hudba, 1962, Bratislava, roč. 6, č. 10, s. 311
  (László Eösze: Zoltán Kodály. His Life and Work)

 • 1962

  MOKRÝ, Ladislav: Cesty modernej opery

  Slovenská hudba, 1962, Bratislava, roč. 6, č. 10, s. 311
  (recenzia knihy Vladimíra Lébla)

 • 1962

  MOKRÝ, Ladislav: Nové príručky dejín hudby

  Hudební rozhledy, 1962, roč. 15, č. 23 – 24, s. 1008 – 1009
  (Karl Heinz Wörner: Geschichte der Musik, Grout Donald Jay: A History of Modern Music)

 • 1961

  MOKRÝ, Ladislav: Klavírna tvorba Antonína Dvořáka

  Slovenská hudba, 1961, Bratislava, roč. 5, č. 4, s. 192
  (recenzia knihy M. Smirnova: Fortepijannoe tvorčestvo A. Dvoržaka)

 • 1961

  MOKRÝ, Ladislav: Nový operný sprievodca

  Ernst Krause: Oper A – Z

  Slovenská hudba, 1961, Bratislava, roč. 5, č. 4, s. 193

 • 1961

  MOKRÝ, Ladislav: Hudobnopedagogická knižnica

  Slovenská hudba, 1961, Bratislava, roč. 5, č. 2, s. 94
  (Eberhard Preussner: Allgemeine Musikerziehung, Curt Sachs: Vergleichende Musikwissenschaft)

 • 1961

  MOKRÝ, Ladislav: Die Dokumente seines Lebens

  Slovenská hudba, 1961, Bratislava, roč. 5, č. 11, s. 506

 • 1960

  MOKRÝ, Ladislav: “Revista de folklor”, ročník 3, 1958

  Slovenský národopis, 1960, Národopisný ústav SAV, Bratislava, roč. 8, č. 1, s. 171 – 174
  (recenzia časopisu)

 • 1960

  MOKRÝ, Ladislav: Michail Semionovič Druskin: Klavirnaja muzyka

  Slovenská hudba, 1960, Bratislava, roč. 4, č. 9, s. 466

 • 1960

  MOKRÝ, Ladislav: A magyar zene évszázadai tanulmányok

  Slovenská hudba, 1960, Bratislava, roč. 4, č. 9, s. 467 – 468
  (recenzia štúdie)

 • 1960

  MOKRÝ, Ladislav: Hudobnovedné štúdie IV

  Slovenská hudba, 1960, Bratislava, roč. 4, č. 9, s. 463 – 464
  (vydavateľstvo SAV, Bratislava 1960)

 • 1960

  MOKRÝ, Ladislav: Čajkovskij a Musorgskij

  Slovenská hudba, 1960, Bratislava, roč. 4, č. 6, s. 332 – 333
  (recenzia kníh A. Aľšvanga: P. I. Čajkovskij a Musorgského: Hudby života)

 • 1960

  MOKRÝ, Ladislav: Priekopnícka monografia o Chopinovi

  Slovenská hudba, 1960, Bratislava, roč. 4, č. 6, s. 331 – 332
  (recenzia knihy Igora Belzda)

 • 1960

  MOKRÝ, Ladislav: Istoria russkoj sovietskoj muzyki I. – II.

  Slovenská hudba, 1960, Bratislava, roč. 4, č. 5, s. 270 – 271

 • 1960

  MOKRÝ, Ladislav: Janáčkove fejtóny v nemčine

  Slovenská hudba, 1960, Bratislava, roč. 4, č. 4, s. 222 – 223
  (recenzia knihy Leoša Janáčka: Feuilletons aus den “Lidové noviny”)

 • 1960

  MOKRÝ, Ladislav: Nina Tanská: Cvičebnica ruského jazyka pre poslucháčov hudobnej fakulty VŠMU v Bratislave

  Slovenská hudba, 1960, Bratislava, roč. 4, č. 1 – 2, s. 121 – 122

 • 1960

  MOKRÝ, Ladislav: Štúdie o robotníckej piesni a ľudovej hudbe

  Ľudová tvorivosť. Časopis súborov ľudovej umeleckej tvorivosti, 1960, Matica slovenská, Martin, roč. 10, č. 12, s. 550
  (recenzia Hudobnovedných štúdií IV)

 • 1959

  MOKRÝ, Ladislav: Ferdinand Klinda: Alexander Albrecht

  Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 7 – 8, s. 257 – 258

 • 1959

  MOKRÝ, Ladislav: Vynikajúca monografia o Janáčkovi

  Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 6, s. 298 – 299
  (recenzia knihy Jaroslava Vogla: Leoš Janáček)

 • 1959

  MOKRÝ, Ladislav: Maurice J. E. Brown: Schubert

  A Critical Biography

  Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 2, s. 90 – 91

 • 1959

  MOKRÝ, Ladislav: Neznámy Liszt

  Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 11 – 12, s. 549 – 550
  (recenzia knihy Bence Szabolcsiho: Franz Liszt an seinem Lebensabend)

 • 1959

  MOKRÝ, Ladislav: Romain Rolland: Beethoven III

  Velká tvůrčí období. Nekonečná katedrála I. Deváta symfonie

  Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 11 – 12, s. 550

 • 1959

  MOKRÝ, Ladislav: Oživený archív

  Kultúrny život, 1959, Bratislava, roč. 14, č. 18, s. 12
  (recenzia zbierky piesní od Ladislava Galku: Ľudové piesne z Liptova a Oravy)

 • 1958

  MOKRÝ, Ladislav: Igor Belza: Vítězslav Novák

  Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 7 – 8, s. 350

 • 1958

  MOKRÝ, Ladislav: Nová kniha prof. Racka “Česká hudba”...

  Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 7 – 8, s. 346

 • 1958

  MOKRÝ, Ladislav: Oto Erich Deutsch: Schubert. Die Erinnerung seiner Freunde

  Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 4, s. 177

 • 1958

  MOKRÝ, Ladislav: Edwin Fischer: Ludwig van Beethovens Klaviersonaten

  Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 11, s. 494 – 495

 • 1958

  MOKRÝ, Ladislav: Z dziejów polskiej kultury muzycznej I. Kultura Staropolska

  Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 10, s. 450 – 451

 • 1957

  MOKRÝ, Ladislav: Sovietske muzikologické štúdie

  Slovenská hudba, 1957, Bratislava, roč. 1, č. 7, s. 231 – 232
  (recenzia 9. zošita)

 • 1957

  MOKRÝ, Ladislav: Bartók: sa vie et son oeuvre

  Slovenská hudba, 1957, Bratislava, roč. 1, č. 7, s. 232
  (recenzia zborníka)

 • 1957

  MOKRÝ, Ladislav: Slovenské ľudové balady

  Slovenská hudba, 1957, Bratislava, roč. 1, č. 3, s. 106 – 107

 • 1957

  MOKRÝ, Ladislav: Sborník o Sergejovi Prokofjevovi

  Slovenská hudba, 1957, Bratislava, roč. 1, č. 2, s. 78

 • 1957

  MOKRÝ, Ladislav: Banícka obec Žakarovce

  Slovenská hudba, 1957, Bratislava, roč. 1, č. 1, s. 43
  (recenzia historicko-národopisnej monografie Banícka dedina Žakarovce)

 • 1956

  MOKRÝ, Ladislav: Významná hudobnohistorická práca

  Hudební rozhledy, 1956, roč. 9, č. 5, s. 210
  (recenzia publikácie Ladislava Burlasa, Jána Fišera, Antonína Hořejša: Hudba na Slovensku v XVII. storočí)

 • 1955

  MOKRÝ, Ladislav: Poľská renesančná hudba

  Hudební rozhledy, 1955, roč. 8, č. 19, s. 979
  (recenzia knihy a notového zborníka Zofie Lissy a Józefa Chomińského: Muzyka polskiego odrodzenia)

 • 1955

  MOKRÝ, Ladislav: Burlas – Fišer – Hořejš: Hudba na Slovensku v XVII. storočí

  Historický časopis, 1955, Historický ústav SAV, Bratislava, roč. 3, č. 3, s. 438 – 440

 • 1955

  MOKRÝ, Ladislav: Významná hudobná monografia

  Kultúrny život, 1955, Bratislava, roč. 10, č. 31, s. 7
  (recenzia knihy Ernesta Zavarského: Ján Levoslav Bella)

 • 1954

  MOKRÝ, Ladislav: Hudobnovedný sborník

  Naša veda. Časopis Slovenskej akadémie vied, 1954, SAV, Bratislava, roč. 1, č. 11, s. 346 – 347

Personálna bibliografia – Editorská činnosť

 • 1957

  BURLAS, Ladislav – MOKRÝ, Ladislav – NOVÁČEK, Zdenko (ed.): Dejiny slovenskej hudby

  SAV, Bratislava
  (540 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 1999

  MOKRÝ, Ladislav: Za Zdeňkou Pilkovou

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 5, s. 3

 • 1999

  MOKRÝ, Ladislav: Koľko bolo spišských Nemcov

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, roč. 3, č. 8, s. 50

 • 1999

  MOKRÝ, Ladislav: Hansiho návrat

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, roč. 3, č. 3, s. 92
  (Ján Albrecht)

 • 1999

  MOKRÝ, Ladislav: Kultúra 2000

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, roč. 3, č. 1, s. 75 – 76

 • 1999

  MOKRÝ, Ladislav: Veľké jubileum spišského klenotu

  Národná obroda, 1999, Bratislava, roč. 10, č. 214 (17. 9.), s. 19

 • 1998

  MOKRÝ, Ladislav: Duchovné oratórium dnes?

  Listy, 1998, roč. 11, č. 1, s. 23

 • 1996

  MOKRÝ, Ladislav: Kniha pre mladých Európanov

  Národná obroda. Príloha Štýl, 1996, Bratislava, roč. 7, č. 75 (19. 3.), s. 7
  (recenzia knihy Dejiny Európy, Mladé letá, Bratislava 1995)

 • 1996

  MOKRÝ, Ladislav: Milénium “Ostarricki”

  Národná obroda. Príloha Štýl, 1996, Bratislava, roč. 7, č. 255 (31. 10.), s. 8

 • 1996

  MOKRÝ, Ladislav: Z najslávnejšieho zázračného dieťaťa charizmatická osobnosť

  Profil Yehudi Menuhina

  Národná obroda. Príloha Štýl, 1996, Bratislava, roč. 7, č. 108 (10. 5.)

 • 1995

  MOKRÝ, Ladislav: Učenec, ktorého poznamenala nežičlivosť doby

  Ernest Zavarský – nekrológ

  Národná obroda, 1995, Bratislava, roč. 6, č. 210 (11. 9.), s. 8

 • 1995

  MOKRÝ, Ladislav: Rodí sa ďalšie špičkové komorné teleso

  Národná obroda, 1995, Bratislava, roč. 6, č. 204 (4. 9.), s. 8

 • 1995

  MOKRÝ, Ladislav: Za Václavom Neumannom

  Práca, 1995, Bratislava, roč. 50, č. 208 (8. 9.), s. 9

 • 1995

  MOKRÝ, Ladislav: Úsilie o večný mier

  Polstoročie Organizácie spojených národov

  Roľnícke noviny, 1995, Bratislava, č. 243 (20. 10.), s. 3

 • 1994

  MOKRÝ, Ladislav: Jubileum košickej Štátnej filharmónie

  Dobrý deň a Roľnícke noviny, 1994, Bratislava, roč. 28, č. 84 (13. 4.), s. 5

 • 1992

  MOKRÝ, Ladislav: Tóny i podtóny slávností hudby

  S Ladislavom Mokrým o tradícii i nových problémoch BHS

  Národná obroda. Príloha Víkend, 1992, Bratislava, roč. 3, č. 227 (25. 9.), s. 3

 • 1991

  (ipaž): Komu vyjde hviezda

  S predsedom festivalového výboru BHS Ladislavom Mokrým

  Práca, 1991, Bratislava, roč. 46, č. 227 (27. 9.), s. 6

 • 1989

  MOKRÝ, Ladislav: Slovenská filharmónia v Španielsku

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 2, s. 7

 • 1989

  MOKRÝ, Ladislav: Odraz francúzskej revolúcie v hudobnom umení

  Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 27, s. 15

 • 1988

  MOKRÝ, Ladislav: Premeny československého hudobného kontextu

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 23, s. 10

 • 1988

  MOKRÝ, Ladislav: V širších súvislostiach

  O hudbe na 24. ročníku Bratislavských hudobných slávností

  Populár. Mesačník pre populárnu hudbu, 1988, Obzor, Bratislava, roč. 20, č. 12, s. 4 – 5

 • 1987

  MOKRÝ, Ladislav: Významná osobnosť slovenskej hudobnej kultúry

  Zaslúžilý umelec Ladislav Burlas sa dožíva 60 rokov

  Pravda, 1987, Bratislava, roč. 68, č. 78 (3. 4.), s. 5

 • 1987

  MOKRÝ, Ladislav: Na riešenie čakajú mnohé úlohy

  Pred zjazdmi umeleckých zväzov

  Pravda, 1987, Bratislava, roč. 68, č. 41 (19. 2.), s. 5

 • 1987

  MOKRÝ, Ladislav: Zamyslenie po zjazde

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 9, s. 1
  (Zväz slovenských skladateľov a koncertných umelcov)

 • 1987

  MOKRÝ, Ladislav: Za Zdenkom Nováčkom

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 16, s. 1

 • 1986

  MOKRÝ, Ladislav: Významné podnety k nášmu hudobnému životu

  Perspektívny rozvoj sovietskej kultúry v intenciách 27. zjazdu KSSZ

  Pravda, 1986, Bratislava, roč. 67, č. 261 (5. 11.), s. 5

 • 1986

  MOKRÝ, Ladislav: Prehlbovať spoločenskú funkciu umenia

  Rozhovor s riaditeľom Slovenskej filharmónie pred novou sezónou

  Pravda, 1986, Bratislava, roč. 67, č. 196 (21. 8.), s. 5

 • 1986

  MOKRÝ, Ladislav: Naše umenie presvedčilo

  Úspech Slovenskej filharmónie v Japonsku

  Práca, 1986, Bratislava, roč. 41, č. 42 (19. 2.), s. 6

 • 1986

  KINCELOVÁ, Emília: O výchove k hudbe a čo s tým súvisí

  Hovoríme s riaditeľom Slovenskej filharmónie Ladislavom Mokrým

  Práca, 1986, Bratislava, roč. 41, č. 270 (15. 11.), s. 6

 • 1986

  MOKRÝ, Ladislav – KOŠLER, Zdeněk – REŽUCHA, Bystrík – DANEL, Ewald – KANTA, Ľudovít: Úspech Slovenskej filharmónie v Japonsku

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 6, s. 1, 6

 • 1985

  MOKRÝ, Ladislav: Moderný romantik

  K 100. výročiu narodenia Albana Berga

  Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 3, s. 3

 • 1985

  MOKRÝ, Ladislav: Návšteva v redakcii. O súčasnej hudobnej kultúre v podmienkach jej ďalšieho rozvoja vo svete i u nás

  Hovoríme s riaditeľom Slovenskej filharmónie v Bratislave

  Osvetová práca. Dvojtýždenník pre teóriu a prax kultúry, výchovy a vzdelávania, 1985, Obzor, Bratislava, roč. 35, č. 24, s. 20 – 22

 • 1984

  MOKRÝ, Ladislav – SLOVÁK, Ladislav – ŤAPAJOVÁ, Elena: Po moste menom hudba

  Slovensko, 1984, roč. 8, č. 9, s. 18 – 19

 • 1984

  MOKRÝ, Ladislav: Veľký prínos národnej kultúre

  Slovenská filharmónia skončila koncertnú sezónu

  Pravda, 1984, Bratislava, roč. 65, č. 176 (27. 7.), s. 5

 • 1984

  MOKRÝ, Ladislav: Olympiáda hudobného umenia v Moskve

  Pravda, 1984, Bratislava, roč. 65, č. 143 (19. 6.), s. 5

 • 1984

  MOKRÝ, Ladislav: Druhý medzinárodný hudobný festival v Moskve

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 14, s. 1

 • 1983

  MOKRÝ, Ladislav: Na margo Talichovej medaily

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 11, s. 1

 • 1983

  MOKRÝ, Ladislav: Kapitoly z hudobnej estetiky

  Pravda, 1983, Bratislava, roč. 64, č. 98 (27. 4.), s. 5
  (Zdenko Nováček)

 • 1983

  MOKRÝ, Ladislav: Iniciatívna a angažovaná osobnosť

  Muzikológ a pedagóg Zdenko Nováček 60-ročný

  Pravda, 1983, Bratislava, roč. 64, č. 192 (16. 8.), s. 5

 • 1983

  MOKRÝ, Ladislav: Slovenský filharmonický zbor v Holandsku

  Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 4, s. 6

 • 1982

  MOKRÝ, Ladislav: V hudobnom umení máme čo zlepšovať

  Realizácia kultúrnej politiky strany

  Pravda, 1982, Bratislava, roč. 63, č. 204 (28. 8.), s. 5

 • 1982

  MOKRÝ, Ladislav: Ofenzívne na mnohých frontoch

  Hovoríme s riaditeľom Slovenskej filharmónie doc. dr. Ladislavom Mokrým, CSc.

  Ľud, 1982, roč. 35, č. 174 (24. 7.), s. 4

 • 1982

  BÁZLIK, Igor – BURLAS, Ladislav – ČERNECKÁ, Ida – FERENCZY, Oto – MOKRÝ, Ladislav – NOVÁK, Milan – OČENÁŠ, Andrej – PAPP, Gustáv – SUCHOŇ, Eugen: Priateľstvo pretrvávajúce veky

  Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 23, s. 1, 3
  (Československo-sovietske vzťahy)

 • 1981

  MOKRÝ, Ladislav: Výrazná osobnosť slovenskej hudby

  Za zaslúžilým umelcom Vojtechom Gabrielom

  Pravda, 1981, Bratislava, roč. 62, č. 80 (4. 4.), s. 5

 • 1981

  MOKRÝ, Ladislav: Tvorba a interpretácia

  Pravda, 1981, Bratislava, roč. 62, č. 67 (20. 3.), s. 5

 • 1981

  BURLAS, Ladislav – MOKRÝ, Ladislav – PALOVČÍK, Michal: Osobnosť socialistickej kultúry

  Národný umelec prof. Ján Cikker 70-ročný

  Pravda, 1981, Bratislava, roč. 62, č. 177 (29. 7.), s. 5

 • 1981

  MOKRÝ, Ladislav: Mierové poslanie umenia

  Medzinárodný hudobný festival v Moskve

  Pravda, 1981, Bratislava, roč. 62, č. 126 (30. 5.), s. 5

 • 1981

  MOKRÝ, Ladislav: Medzinárodný deň hudby

  Rytmus, 1981, Obzor, Bratislava, roč. 32, č. 9, s. 1

 • 1981

  MOKRÝ, Ladislav: Prekypujúce nadšenie pre orchester

  Na záver turné Slovenskej filharmónie po NSR hovorí dr. Ladislav Mokrý, CSc.

  Večerník, 1981, Bratislava, roč. 26, č. 32 (16. 2.), s. 5

 • 1981

  MOKRÝ, Ladislav: Medzi dvoma sezónami

  Hovoríme s riaditeľom Slovenskej filharmónie dr. Ladislavom Mokrým, CSc.

  Večerník, 1981, Bratislava, roč. 26, č. 154 (7. 8.), s. 6 – 7

 • 1981

  MOKRÝ, Ladislav: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 21, s. 1, 8

 • 1981

  MOKRÝ, Ladislav: Dramaturgické akcenty Bratislavských hudobných slávností 1981

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 16, s. 1

 • 1980

  OKAPCOVÁ, Taťjana – HALUZICKÝ, Juraj – MOKRÝ, Ladislav – BARTOŠEK, František – MACHALA, Drahoslav: Vízum do Európy

  Nové Slovo, 1980, Bratislava, roč. 22, č. 40, s. 18 – 19

 • 1980

  MOKRÝ, Ladislav: Jedinečný stánok kultúry

  Činnosť Domu umenia v Piešťanoch

  Slovenské kúpele, 1980, Piešťany, roč. 12, č. 4, s. 18 – 19

 • 1980

  MOKRÝ, Ladislav: Jerevanské plénum a dva zaujímavé podnety

  Súťažná prehliadka tvorby mladých sovietskych skladateľov

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 24, s. 6

 • 1980

  MOKRÝ, Ladislav – KOŠLER, Zdeněk – LAPŠANSKÝ, Marián: Slovenská filharmónia v Japonsku

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 16, s. 3

 • 1979

  MOKRÝ, Ladislav: Hudobná teória a súčasnosť

  Pravda, 1979, Bratislava, roč. 60, č. 39 (15. 2.), s. 5
  (Ladislav Burlas)

 • 1979

  MOKRÝ, Ladislav: Hudba v premenách našej doby

  Rozhovor s riaditeľom Slovenskej filharmónie

  Pravda, 1979, Bratislava, roč. 60, č. 29 (3. 2.), s. 5

 • 1979

  MOKRÝ, Ladislav: V službách národnej kultúry

  Národný umelec prof. Ladislav Slovák 60-ročný

  Pravda, 1979, Bratislava, roč. 60, č. 212 (8. 9.), s. 5

 • 1979

  LV – MOKRÝ, Ladislav: Triumf Vzkriesenia v Berne

  Večerník, 1979, Bratislava, roč. 24, č. 93 (15. 5.), s. 5

 • 1979

  MOKRÝ, Ladislav: Tretí svetový týždeň hudby

  Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 18, s. 1, 3

 • 1979

  MOKRÝ, Ladislav: Zomrel Louis Durey

  Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 18, s. 6

 • 1978

  MOKRÝ, Ladislav: Posledný zo súhvezdia

  Zomrel hudobný skladateľ, národný umelec ZSSR Aram Chačaturian

  Pravda, 1978, Bratislava, roč. 59, č. 108 (10. 5.), s. 5

 • 1978

  MOKRÝ, Ladislav: Život zasvätený hudbe

  Medailónik národného umelca Eugena Suchoňa

  Bratislava, roč. 5, č. 2, s. 10 – 11

 • 1978

  MOKRÝ, Ladislav: Slávnostné tóny

  Smena na nedeľu, 1978, Bratislava, roč. 13, č. 40 (6. 10.), s. 1, 7

 • 1978

  MOKRÝ, Ladislav: Tvorcovia modernej slovenskej muzikológie (Jozef Kresánek)

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 24, s. 2

 • 1976

  MOKRÝ, Ladislav: Skladateľ bytostne slovenský

  K 65. výročiu narodenia národného umelca prof. Jána Cikkera

  Pravda, 1976, Bratislava, roč. 57, č. (29. 7.), s. 5

 • 1976

  MOKRÝ, Ladislav: Sezóna Slovenskej filharmónie

  Práca, 1976, Bratislava, roč. 31, č. (27. 11.), s. 5

 • 1975

  MOKRÝ, Ladislav: Valné zhromaždenie MHR

  Hudobný život, 1975, roč. 7, č. 22, s. 1

 • 1973

  MOKRÝ, Ladislav: Valné zhromaždenie MHR

  Hudobný život, 1973, Bratislava, roč. 5, č. 24, s. 8

 • 1973

  MOKRÝ, Ladislav: III. Tribúna ázijskej hudby

  Hudobný život, 1973, Bratislava, roč. 5, č. 22, s. 1, 8

 • 1973

  MOKRÝ, Ladislav: Za Miroslavom Filipom

  Hudobný život, 1973, Bratislava, roč. 5, č. 13, s. 7

 • 1969

  MOKRÝ, Ladislav: O hudbe v Paríži

  Hudobný život, 1969, Bratislava, roč. 1, č. 22, s. 1, 7

 • 1968

  MOKRÝ, Ladislav: Slovenská filharmónia, interpretka najpozitívnejších hodnôt

  Televízia, 1968, Československá televízia, Bratislava, roč. 4, č. 44, s. 7

 • 1968

  MOKRÝ, Ladislav: O mladej Slovenskej filharmónii

  Nové Slovo, 1968, Bratislava, roč. 10, č. 210, s. 26

 • 1964

  MOKRÝ, Ladislav: Nie každodenná rozhlasová premiéra

  Premiéra kantáty Ilju Zeljenku Oświęcim v bratislavskom rozhlase

  Slovenské pohľady. Mesačník pre literatúru a umenie, 1964, Slovenský spisovateľ, Bratislava, roč. 80, č. 4, s. 143 – 144

 • 1964

  MOKRÝ, Ladislav: Konečne Mr Scrooge

  Slovenské pohľady. Mesačník pre literatúru a umenie, 1964, Slovenský spisovateľ, Bratislava, roč. 80, č. 3, s. 109 – 111

 • 1964

  MOKRÝ, Ladislav: Paul Hindemith

  Slovenské pohľady. Mesačník pre literatúru a umenie, 1964, Slovenský spisovateľ, Bratislava, roč. 80, č. 3, s. 139 – 140

 • 1964

  MOKRÝ, Ladislav: Hallskí madrigalisti

  Slovenská hudba, 1964, Bratislava, roč. 8, č. 8, s. 255 – 256

 • 1964

  MOKRÝ, Ladislav: Rozhovor o novej hudbe s Romanom Haubenstockom Ramatim

  Slovenská hudba, 1964, Bratislava, roč. 8, č. 5, s. 146 – 148

 • 1964

  MOKRÝ, Ladislav: Úspech celkom triumfálny

  Kultúrny život, 1964, Bratislava, roč. 19, č. 41, s. 5
  (Úspech Cikkerovej opery Vzkriesenie v zahraničí)

 • 1963

  MOKRÝ, Ladislav: Nedokončená diskusia

  Slovenské pohľady. Mesačník pre literatúru a umenie, 1963, Slovenský spisovateľ, Bratislava, roč. 79, č. 11, s. 81 – 87

 • 1963

  MOKRÝ, Ladislav: Najväčšie úspechy: hudobnodramatická oblasť

  Slovenská hudba, 1963, Bratislava, roč. 7, č. 4, s. 107 – 109

 • 1963

  MOKRÝ, Ladislav: Na hudobnom fronte nepokoj

  Kultúrny život, 1963, Bratislava, roč. 18, č. 41, s. 8

 • 1963

  MOKRÝ, Ladislav: “Svadba” v koncertnej sieni

  Hudební rozhledy, 1963, roč. 16, č. 4, s. 161

 • 1963

  MOKRÝ, Ladislav: Päťdesiatka Jozefa Kresánka

  Hudební rozhledy, 1963, roč. 16, č. 22, s. 950

 • 1962

  MOKRÝ, Ladislav: J. S. Bach: Dobre temperovaný klavír

  Slovenská hudba, 1962, Bratislava, roč. 6, č. 9, s. 288

 • 1962

  MOKRÝ, Ladislav: Tri skladateľské profily

  Slovenská hudba, 1962, Bratislava, roč. 6, č. 8, s. 255 – 256
  (Friedrich Streller Sergej Prokofjew, Lajos Lesznai Béla Bartók, Vladimír Jankélévitch Ravel)

 • 1962

  MOKRÝ, Ladislav: ŠHV (Štátne hudobné vydavateľstvo) po prvom roku

  Slovenská hudba, 1962, Bratislava, roč. 6, č. 2, s. 47 – 49

 • 1962

  MOKRÝ, Ladislav: Ďalší úspech Bratislavského kvarteta

  Slovenská hudba, 1962, Bratislava, roč. 6, č. 1, s. 24 – 25

 • 1962

  MOKRÝ, Ladislav: Zahraničie o “Vzkriesení”

  Kultúrny život, 1962, Bratislava, roč. 17, č. 28, s. 5

 • 1962

  MOKRÝ, Ladislav: Príležitosť mladým umelcom

  Koncerty SF v Bratislave

  Hudební rozhledy, 1962, roč. 15, č. 10, s. 427

 • 1961

  MOKRÝ, Ladislav: K Očenášovej päťdesiatke

  Kultúrny život, 1961, Bratislava, roč. 16, č. 1, s. 10

 • 1960

  MOKRÝ, Ladislav: Ako vzniklo hudobné písmo

  Príroda a spoločnosť, 1960, roč. 9, č. 5, s. 16 – 17

 • 1960

  MOKRÝ, Ladislav: Hudba na sovietskych univerzitách kultúry

  Slovenská hudba, 1960, Bratislava, roč. 4, č. 9, s. 434 – 437

 • 1960

  MOKRÝ, Ladislav: Slovenská hudba na vzostupe

  Hudební rozhledy, 1960, roč. 13, č. 7, s. 269 – 273

 • 1959

  MOKRÝ, Ladislav: Bedřich Smetana

  Čitateľ. Mesačník pre jednotnú sústavu knižníc, 1959, Matica slovenská, Martin, roč. 8, č. 4, s. 154 – 156

 • 1959

  MOKRÝ, Ladislav: Georg Friedrich Händel

  Čitateľ. Mesačník pre jednotnú sústavu knižníc, 1959, Matica slovenská, Martin, roč. 8, č. 3, s. 112 – 114

 • 1959

  MOKRÝ, Ladislav: Zomrel Curt Sachs

  Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 4, s. 202

 • 1959

  MOKRÝ, Ladislav: Pamiatke B. V. Asafieva

  Jubilejný článok o skladateľovi

  Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 1, s. 44

 • 1959

  MOKRÝ, Ladislav: Budú Košice hudobnou metropolou?

  Na okraj Janáčkovej opery Jej pastorkyňa

  Kultúrny život, 1959, Bratislava, roč. 14, č. 6, s. 8

 • 1959

  MOKRÝ, Ladislav: Úspech a povzbudenie

  O predstaveniach opery a baletu pražského ND v Bratislave

  Kultúrny život, 1959, Bratislava, roč. 14, č. 38, s. 9

 • 1959

  MOKRÝ, Ladislav: Príklon k pokrokovým tradíciám

  O festivale “Pražská jar”

  Kultúrny život, 1959, Bratislava, roč. 14, č. 23, s. 5

 • 1959

  MOKRÝ, Ladislav: Sjazdové symfonické koncerty

  Hudobní rozhledy, 1959, roč. 12, č. 24, s. 1023 – 1033

 • 1959

  MOKRÝ, Ladislav: Do novej etapy rozvoja slovenskej hudby

  Hudební rozhledy, 1959, roč. 12, č. 24, s. 1010 – 1011

 • 1959

  MOKRÝ, Ladislav: Haydn očami dneška

  Medzinárodná hudobná vedecká konferencia v Bratislave

  Hudební rozhledy, 1959, roč. 12, č. 19, s. 797 – 799

 • 1958

  MOKRÝ, Ladislav: Slovenská a česká hudba

  Tvorba, 1958, Bratislava, roč. 23, č. 50, s. 1185

 • 1958

  MOKRÝ, Ladislav: Koncerty Slovenskej filharmónie na Pražskej jari 1958

  Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 6, s. 270

 • 1958

  MOKRÝ, Ladislav: Ohlas “Krútňavy” v Berlíne

  Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 5, s. 218 – 220

 • 1958

  MOKRÝ, Ladislav: Andrašovanov “Figliar Geľo”

  Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 5, s. 220 – 222

 • 1957

  MOKRÝ, Ladislav: Krok vpred

  O slovenskom skladateľovi Iljovi Zeljenkovi

  Mladá tvorba, 1957, Bratislava, roč. 2, č. 3, s. 74 – 75

 • 1957

  MOKRÝ, Ladislav: Dr. Ladislav Burlas

  Profil hudobného skladateľa

  Rozhlas a televízia, 1957, Československý rozhlas, Bratislava, roč. 13, č. 10, s. 14

 • 1957

  MOKRÝ, Ladislav: O niektorých úlohách hudobnej vedy

  Hudební rozhledy, 1957, roč. 10, č. 23

 • 1957

  MOKRÝ, Ladislav: Slovenská hudba a Pražská jar 1957

  O vystúpení SF v Prahe

  Predvoj. Týždenník pre politiku, kultúru a hospodárstvo, 1957, Bratislava, roč. 1, č. 9, s. 14 – 15

 • 1957

  MOKRÝ, Ladislav: Súborné vydanie diela J. S. Bacha a G. F. Händla

  O prípravách nového vydania v Nemecku

  Slovenská hudba, 1957, Bratislava, roč. 1, č. 7, s. 231

 • 1957

  MOKRÝ, Ladislav: Pražská jar 1957

  Slovenská hudba, 1957, Bratislava, roč. 1, č. 1, s. 47

 • 1955

  MOKRÝ, Ladislav: Čert a Káča v košickom divadle

  Kultúrny život, 1955, Bratislava, roč. 10, č. 25, s. 7
  (inscenácia opery Antonína Dvořáka)

Bibliografia

 • 2012

  MÁLIKOVÁ, Mária: Oslávili 80. výročie narodenia Ladislava Mokrého

  Topoľčianske noviny. Dnešok, 2012, Topoľčany, roč. 53, č. 24, s. 9

 • 2007

  VICELOVÁ, Eva (zost.): Ladislav Mokrý (1932 – 2000)

  Tribečská knižnica, Topoľčany, roč. 1. vyd.

 • 2003

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Venované pamiatke Ladislava Mokrého

  Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 1, s. 22

 • 2003

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana (ed.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení II

  Medzinárodné sympózium Jána Albrechta, venované Ladislavovi Mokrému, zostavila a redigovala Zuzana Martináková

  Vysoká škola múzických umení, Bratislava
  (132 s., 1. vyd.)

 • 2002

  -ek-: ZUŠ Ladislava Mokrého

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 9, s. 4

 • 2002

  KURAJDOVÁ, Ema: Ladislav Mokrý (1932 – 2000)

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, roč. 28, č. 1, s. 96 – 115

 • 2001

  KURAJDOVÁ, Ema: Filozofické koncepcie v hudbe a umení, Banská Bystrica, 5. – 8. októbra 2001

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, Bratislava, roč. 27, č. 2 – 3, s. 412 – 414

 • 2001

  VAJDA, Igor: Docent PhDr. Ladislav Mokrý, CSc. (1932 – 2000)

  Viera a život, 2001, roč. 11, č. 1, s. 72

 • 2001

  URSÍNYIOVÁ, Terézia: Doc. PhDr. Ladislav Mokrý, CSc.

  Maťašík, Andrej (zost.) a kol.: Umelecké hodnoty 20. storočia, 2001, Združenie literátov Svojpomoc, Bratislava, s. 32 – 34
  (167 s., 1. vyd.)

 • 2000

  Doc. PhDr. Ladislav Mokrý, CSc. (2. 6. 1932 – 19. 9. 2000)

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 10, s. 2 – 3

 • 2000

  BULLA, Marián: Odišiel vzácny človek Laco Mokrý

  Kultúra, 2000, Bratislava, roč. 3, č. 22, s. 15

 • 2000

  POKORNÝ, Juraj: Za Ladislavom Mokrým

  Slovo. Politicko-spoločenský týždenník, 2000, Bratislava, roč. 2, č. 40, s. 11

 • 2000

  PALOVČÍK, Michal: Za Ladislavom Mokrým

  Literárny týždenník, 2000, Bratislava, roč. 13, č. 35, s. 2

 • 2000

  FECSKOVÁ, Silvia: Za doc. dr. Ladislavom Mokrým, CSc.

  Zomrela popredná osobnosť slovenskej hudobnej kultúry

  Bardejovské novosti, 2000, Bardejov, roč. 11, č. 42, s. 5

 • 2000

  BLAHO, Vladimír: Za Ladislavom Mokrým (2. 6. 1932 Topoľčany – 19. 9. 2000 Bratislava)

  Opustila nás jedinečná osobnosť hudobnej kultúry

  Národná osveta, 2000, Bratislava, roč. 10, č. 18, s. 23

 • 2000

  BEYREUTHER-RAIMONDI, A.: Zum Tode von Prof. Dr. Ladislav Mokrý

  Neue Solidarität. Teil II, 2000, Schiller-Institut, Vereinigung für Staatskunst e. V., Wiesbaden, č. 46 (15. 11.)

 • 2000

  MIKLOŠKO, Jozef: Wer gibt uns nun neue Ideen?

  Neue Solidarität. Teil II, 2000, Schiller-Institut, Vereinigung für Staatskunst e. V., Wiesbaden, č. 46 (15. 11.)

 • 1992

  ONDREJIČKOVÁ, Ivica – MOKRÝ, Ladislav: Docent Ladislav Mokrý: “Aj hudba zviditeľňuje Slovensko”

  Život, 1992, Bratislava, roč. 42, č. 39, s. 6

 • 1992

  URSÍNYIOVÁ, Terézia: Osobnosť hudobnej kultúry

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 12, s. 7

 • 1991

  IVANOVÁ, M. – MOKRÝ, Ladislav: Lákadlom hviezdy a hviezdičky

  Hudba v znamení letných festivalov

  Práca, 1991, Bratislava, roč. 46, č. 159 (10. 7.), s. 6

 • 1991

  POSPÍŠILOVÁ, Iveta – MOKRÝ, Ladislav: Vážne o vážnej hudbe

  Slobodný piatok, 1991, Bratislava, roč. 2, č. 13, s. 12

 • 1990

  Heslo o Ladislavovi Mokrom

  kol.: Encyklopédia dramatických umení. Zv. 2. M – Ž, 1990, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 76

 • 1989

  URSÍNYOVÁ, Terézia – MOKRÝ, Ladislav: Pracovať s plným nasadením

  Nové Slovo, 1989, Bratislava, roč. 31, č. 43, s. 13

 • 1989

  KOPICOVÁ, Gabriela – MOKRÝ, Ladislav: Hudba nie je len jedna

  Hovoríme s dr. Ladislavom Mokrým, CSc., riaditeľom Slovenskej filharmónie

  Televízia, 1989, Bratislava, roč. 24, č. 14, s. 28 – 29

 • 1989

  RAJTEROVÁ, Alžbeta – MOKRÝ, Ladislav: Slovenská filharmónia: Tvorivý kolektív

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 21, s. 1, 4, 12

 • 1989

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia – MOKRÝ, Ladislav: S Ladislavom Mokrým o 40. koncertnej sezóne Slovenskej filharmónie

  Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 8, s. 15

 • 1988

  URSÍNYIOVÁ, Terézia – MOKRÝ, Ladislav: O prínosoch a rezervách

  Rozhovor s Ladislavom Mokrým, riaditeľom Slovenskej filharmónie

  Pravda, 1988, Bratislava, roč. 69, č. 177 (29. 7.), s. 5

 • 1987

  PALOVČÍK, Michal – MOKRÝ, Ladislav: Mladí umelci potrebujú priestor

  O aktuálnych problémoch s riaditeľom Slovenskej filharmónie

  Pravda, 1987, Bratislava, roč. 68, č. 205 (2. 9.), s. 5

 • 1986

  OLACH, Ľubomír – MOKRÝ, Ladislav: Úspech, ktorý zaväzuje

  Sloboda, 1986, Obzor, Bratislava, roč. 41, č. 43, s. 4

 • 1986

  TRUHLÁŘOVÁ, Agneša – MOKRÝ, Ladislav: Máme čo ponúknuť

  Nedeľná Pravda, 1986, Bratislava, roč. 19, č. 37, s. 6

 • 1986

  BACHLEDA, Stanislav – MOKRÝ, Ladislav: Slúžiť ideálom humanizmu

  Hovoríme na tému významu hudby pre mier

  Populár. Mesačník pre populárnu hudbu, 1986, Obzor, Bratislava, roč. 18, č. 1, s. 4

 • 1984

  URSÍNYOVÁ, Terézia – MOKRÝ, Ladislav: Problémy a perspektívy festivalu [rozhovor]

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 18, s. 4, 7

 • 1982

  NOVÁČEK, Zdenko: Mnohostrannosť vedca

  K päťdesiatke Ladislava Mokrého

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 11, s. 3

 • 1982

  PALOVČÍK, Michal: Vždy osožné stretnutia

  Z dielne muzikológa

  Pravda, 1982, Bratislava, roč. 63, č. 138 (12. 6.), s. 5

 • 1981

  VAŠEČKOVÁ, Viera – MOKRÝ, Ladislav: Hudba je všadeprítomná

  Život, 1981, Bratislava, roč. 31, č. 1, s. 18 – 21

 • 1981

  TRUHLÁŘOVÁ, Agneša – MOKRÝ, Ladislav: Nech hudba znie mestami

  Nové Slovo, 1981, Bratislava, roč. 23, č. 41, s. 13

 • 1980

  PALOVČÍK, Michal – MOKRÝ, Ladislav: V kontexte s úlohami doby

  Rozhovor o koncertnej sezóne a niektorých problémoch

  Pravda, 1980, Bratislava, roč. 61, č. 151 (28. 6.), s. 5

 • 1980

  GROŠ, Martin – MOKRÝ, Ladislav: Pred cestami a kolaudáciou

  S riaditeľom Slovenskej filharmónie dr. Ladislavom Mokrým

  Smena, 1980, Bratislava, roč. 33, č. 73 (26. 3.), s. 6

 • 1980

  MACHALA, Drahoslav – MOKRÝ, Ladislav: Víťazné umelecké ťaženie

  Postrehy z japonského zájazdu Slovenskej filharmónie

  Nové Slovo, 1980, Bratislava, roč. 22, č. 25, s. 15

 • 1980

  SNOPKO, Ladislav – MOKRÝ, Ladislav: Seriózne vo všetkých žánroch

  Populár. Mesačník pre populárnu hudbu, 1980, Obzor, Bratislava, roč. 12, č. 2, s. 1 – 2

 • 1979

  GROŠ, Martin – RAPOŠ, Gabriel – MOKRÝ, Ladislav: Dobrý chýr Slovenskej filharmónie

  Hovoríme s riaditeľom SF dr. Ladislavom Mokrým

  Práca, 1979, Bratislava, roč. 34, č. 278 (24. 11.), s. 6

 • 1979

  GROŠ, Martin – MOKRÝ, Ladislav: O sezóne – po sezóne

  Hovoríme s riaditeľom SF dr. Ladislavom Mokrým

  Práca, 1979, Bratislava, roč. 34, č. 160 (10. 7.), s. 6

 • 1979

  KRISTOVÁ, Z. – MOKRÝ, Ladislav: Otvárať nové obzory

  Na prelome sezón sa zhovárame s riaditeľom Slovenskej filharmónie PhDr. Ladislavom Mokrým, CSc.

  Večerník, 1979, Bratislava, roč. 24, č. 126 (29. 6.), s. 7

 • 1979

  Heslo o Ladislavovi Mokrom

  kol.: Encyklopédia dramatických umení. Zv. 3. K – M, 1979, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 612

 • 1978

  PALOVČÍK, Michal – MOKRÝ, Ladislav: Umelecký monument tejto doby

  Slovenská filharmónia plodom víťazstva nášho ľudu

  Pravda, 1978, Bratislava, roč. 59, č. 24 (28. 1.), s. 5

 • 1977

  URSÍNYOVÁ, Terézia a kol.: O súčasnosti a perspektívach slovenskej hudby

  Rozhovor o aktuálnych problémoch slovenskej hudby

  Hudobný život, 1977, Bratislava, roč. 9, č. 2, s. 1, 8

 • 1977

  PALOVČÍK, Michal: Spoločné ciele tvorby a teórie

  Rozhovor muzikológov pred zjazdom slovenských skladateľov

  Pravda, 1977, Bratislava, roč. 58, č. (12. 2.), s. 5

 • 1965

  Heslo o Ladislavovi Mokrom

  kol.: Československý hudebni slovník osob a institucí. Zv. 2. M – Ž, 1965, Státní hudební vydavatelství, Praha, s. 108

 • 1961

  VANEK, R. – MOKRÝ, Ladislav: O problémoch nášho koncertného života

  Slovenská hudba, 1961, Bratislava, roč. 5, č. 12, s. 522 – 524

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2024

  BLÜML, Jan: Josef Kotek and Popular Music Research in Czech Lands / Josef Kotek a výzkum populární hudby v českých zemích

  Hudební věda, 2024, roč. LXI, č. 1, s. 73 – 120

x