• 1973 – 1978

  Filozofická fakulta UK v Bratislave (hudobná veda), 1979 titul PhDr., rigorózna práca Ľubický spevník

 • 1985

  hodnosť CSc., kandidátska práca Levočská zbierka hudobnín

 • 1996

  habilitácia s prácou Hudobné pramene 17. storočia na území Slovenska (titul doc.)

 • 1999 – 2005

  vedecká pracovníčka Ústavu hudobnej vedy SAV

 • 2005

  menovanie za profesorku, inauguračná prednáška: Hudobná výchova v kontexte hudobnej kultúry starších dejín na Slovensku

V oblasti výskumu sa zameriavala na staršie dejiny hudobnej kultúry na území Slovenska (16. – 18. storočie). Publikovala mnohé štúdie, monografie, pramenné edície. Je editorkou zborníka Musicologica Istropolitana.

Venovala sa pedagogickej činnosti na Katedre estetiky a vied o umení Filozofickej fakulty UK v Bratislave (od 1981), na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave (od 1989), prednášala hudobnú historiografiu, hudobnú paleografiu, staršie dejiny slovenskej hudby v období stredoveku, renesancie, baroka a klasicizmu. Mnohí z jej odchovancov sa uplatnili a dosiahli pozoruhodné výsledky na poli výskumu staršej hudby.

x