Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2018

  Italian music in the 17th century in the regions of Spiš and Šariš in the Evangelical churches of the Augsburg confession

  Musicologica Brunensia, 2018, roč. 53, č. 2, s. 41 – 60

 • 2018

  Konfesijné zmeny v 16. storočí v Európe a ich vplyv na cirkevnú hudbu na území Slovenska

  Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície. Medzinárodná konferencia pri príležitosti sedemdesiatin profesora Daniela Škovieru, ktorá sa konala 18. – 19. novembra 2016, 2018, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 204 – 216
  (1. vyd.)

 • 2016

  Die Messen im Tabulaturbuch von Johann Plotz und ihre Verwendung in der Liturgie des evangelischen Gottesdienstes

  Musicologica Brunensia, 2016, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, roč. 51, č. 1, s. 63 – 77

 • 2016

  Cesty šírenia hudobného repertoára z európskych hudobných centier na Spiš v 17. storočí – hudobniny v Levočskej zbierke hudobnín

  Tesař, Stanislav a kol.: Cantantibus organis. Hudební kultura raného novověku ve středoevropských souvislostech. Ad honorem Jiří Sehnal, Brno, Moravská zemská knihovna v Brně, 2016, Brno, s. 33 – 46
  (227 s., 1. vyd.)

 • 2015

  The reception of the oeuvre of composers active at the court of Rudolf II in Prague in the contemporaneous musical repertoire of historical Upper Hungary

  Hudební věda, 2015, Etnologický ústav AV ČR, Praha, roč. 52, č. 2, s. 133 – 157

 • 2015

  Jazykové podoby textov a hudba v domácich hymnologických prameňoch zo 17. storočia

  Jazykovedné štúdie XXXII. Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Eds. Balleková, Katarína – Múcsková, Gabriela – Králik, Ľubomír, 2015, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 529 – 536
  (592 s., 1. vyd., Zborník vedeckých štúdií, venovaný jubilujúcemu prof. PhDr. Pavlovi Žigovi, CSc.)

 • 2015

  Poňatie disciplíny hudobnej historiografie u Jozefa Kresánka a jeho žiaka Richarda Rybariča

  Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2013, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 115 – 125
  (Chalupka, Ľubomír, ed.)

 • 2014

  Vydavateľské aktivity starej hudby na Slovensku – Musicologica Istropolitana

  Muzikologické fórum, 2014, Česká společnost pro hudební vědu, Praha, roč. 3, č. 1 – 2, s. 30 – 40

 • 2013

  kol.: Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 7., In – Kalg

  Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
  (684 s., 1. vyd.)

 • 2013

  Stredoeurópske súvislosti šiestich rukopisných organových tabulatúrnych zborníkov z čias reformácie pochádzajúcich z územia Spiša

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana X – XI. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2013, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 187 – 225

 • 2013

  Hudobniny zo 16. a 17. storočia na pôde knižníc Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Levoči a v Kežmarku

  Kniha 2013. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Dejiny knižnej kultúry Spiša, 2013, Slovenská národná knižnica, Martin, s. 145 – 156

 • 2012

  Muzyczne kontakty między Spiszem a Śląskiem w 16 i 17 wieku

  The Journal of Maria Curie-Sklodowska University. Sectio L, Artes, 2012, Lublin, roč. 10, č. 1, s. 61 – 75

 • 2012

  Hudobný klasicizmus vo vedeckých výstupoch Dariny Múdrej, pracovníčky dvoch bratislavských hudobných inštitúcií

  Bugalová, Edita (ed.): Hudobné inštitúcie na Slovensku. Vznik – vývoj – poslanie – perspektívy – medzinárodné kontexty, 2012, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava, s. 226 – 232
  (233 s., 1. vyd., 1 CD-ROM [elektronický zdroj])

 • 2012

  Hudobné tlače Bardejovskej zbierky hudobnín zo 16. storočia – spojitosti s českými vzdelancami

  Clavibus unitis 1 [elektronický zdroj], 2012, Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě, Praha, s. 54 – 60

 • 2012

  Musikalische Handschriften aus der Wendezeit des 16. und 17. Jahrhunderts in der Musikaliensammlung von Levoča (Leutschau/Lőcse)

  The Musical Heritage of the Jagiellonian Era, 2012, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 253 – 267

 • 2011

  Spevník z Hôrky a spišské rukopisné spevníky zo 17. a 18. storočia

  Ad honorem Richard Rybarič. Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I., venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930 – 1989). Petőczová, Janka (ed.), 2011, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 87 – 102

 • 2011

  Ein Musikkonvolut aus der Lyzeumsbibliothek in Kežmarok (Käsmark)

  Musical culture of the Bohemian lands and Central Europe before 1620, 2011, Koniasch Latin Press, Praha, s. 243 – 250

 • 2011

  Levočská zbierka hudobnín (16. – 17. storočia) ako viacgeneračná bádateľská úloha

  Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska. Zborník príspevkov z konferencie, Bratislava, 23. – 24. novembra 2011. Ed. Sylvia Urdová, 2011, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava, s. 235 – 244
  (usporiadanej pri príležitosti 20. výročia existencie samostatného Slovenského národného múzea – Hudobného múzea)

 • 2010

  Stilveränderungen im zeitgenössischen Repertoire und im biesigen Musikschaffen vom 16. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts

  Slowakei: Geschichte – Theater – Musik – Sprache – Literatur – Volkskultur – Bildende Kunst – Slowaken im Ausland – Film, 2010, Wieser Verlag, Klagenfurt/Celovec, s. 103 – 108

 • 2010

  Die ältesten musikalischen Wuellen auf dem Gebiet der Slowakei bis zum Ende des 15. Jahrhunderts

  Slowakei: Geschichte – Theater – Musik – Sprache – Literatur – Volkskultur – Bildende Kunst – Slowaken im Ausland – Film, 2010, Wieser Verlag, Klagenfurt/Celovec, s. 99 – 103

 • 2010

  Begräbnislieder im Repertoire des Gegangbuchs aus Ľubica/Leibitz (17. – 18. Jh.) Zu dir o Herr Gott alleine von A. F. de Hethars

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VIII – IX. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2010, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 61 – 78

 • 2010

  Hudobná kultúra v mestách a regiónoch v 16. storočí na území Slovenska – stav bádania a perspektívne úlohy

  Hulková, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia II., 2010, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 175 – 199

 • 2010

  kol.: Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 6., His – Im

  Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
  (686 s., 1. vyd.)

 • 2009

  Hudobné rukopisy z prelomu 16. a 17. storočia v rámci Levočskej zbierky hudobnín

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Príspevky k vývoju hudobnej kultúry na Slovensku, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 11 – 28
  (278 s., 1. vyd.)

 • 2009

  Pohrebné piesne v repertoári Ľubického spevníka (17. – 18. storočie)

  Urbancová, Hana (ed.): Lament v hudbe, 2009, Ústav hudobnej vedy SAV, AEPress, Bratislava, s. 215 – 227
  (265 s., 1. vyd., Studia Ethnomusicologica IV)

 • 2009

  Musikzentren im Gebiet der Zips im 17. Jahrhundert

  Kulturelle Identität durch Musik? Das Burgenland und seine Nachbarn, 2009, Kliment, Wien, s. 115 – 126

 • 2008

  Vplyv Cithary sanctorum na rukopisné spevníky v 17. storočí

  Cithara Sanctorum 1636 – 2006. Zborník prác z vedeckej konferencie, ktorá sa konala pri príležitosti 370. výročia 1. vydania kancionála v dňoch 22. a 23. novembra 2006 v Liptovskom Mikuláši a Liptovskom Jáne, 2008, Slovenská národná knižnica, Martin, s. 154 – 166

 • 2008

  Hudobné tlače s viachlasnou hudbou zo 16. a 17. storočia v Pentapolitane

  (Teória a výskum)

  Kniha 2008. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry, Domová, Miroslava (zost.), 2008, Slovenská národná knižnica, Martin, s. 79 – 86

 • 2007

  Prijímanie a využitie dobových hodnôt v repertoári hudobných pamiatok na území Slovenska v 16. a 17. storočí

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, roč. 33, č. 3 – 4, s. 361 – 368

 • 2007

  Musikaliensammlung des 16. und im 17. Jahrhunderts auf dem Gebiet der Slowakei im Kontext gesellschaftspolitischer Veränderungen

  Music-Sammlungen. Speicher interkultureller Prozesse. Teilband B, 2007, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, s. 536 – 547

 • 2007

  Tematické katalógy hudobnohistorických zbierok 16. a 17. storočia

  Hulková, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia I., 2007, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 449 – 457

 • 2007

  kol.: Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 5, Galb – Hir

  Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
  (670 s., 1. vyd.)

 • 2007

  Predslov

  František Xaver Tost (1754 – 1829): Duetto pastorale Bone Jesule. Ed. Antalová, Lenka, 2007, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 7 – 9
  (23, 35 s., 1. vyd., 1 partitúra, Edícia: Musicalia Istropolitana. Zv. 1)

 • 2006

  Aktuálne úlohy hudobno-historického bádania v oblasti starších dejín na Slovensku

  Acta musicologica. Revue pro hudební vědu, 2006, Masarykova univerzita, Brno, č. 2, s. 1 – 7

 • 2006

  Die verbreitung der Werke Samuel Scheidts auf dem Gebiet der Slowakei im 17. Jahrhundert

  Samuel Scheidt (1587 – 1654). Werk und Wirkung Bericht über die Internationale wissenschaftliche Konferenz am 5. und 6. November 2004 im Rahmen der Scheidt-Ehrung 2004 in der Stadt Halle und über das Symposium in Creuzburg zum 350. Todesjahr, 2006, Händel-Haus, Halle, s. 147 – 159
  (25. – 27. März 2004, v spolupráci s Institut für Musikwissenschaft der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)

 • 2006

  Najstaršie hudobné pramene z územia Slovenska do konca 15. storočia

  Slovensko. Dejiny – Divadlo – Hudba – Jazyk – Literatúra – Ľudová kultúra – Výtvarné umenie – Slováci v zahraničí, 2006, Literárne informačné centrum, Perfekt, Bratislava, s. 99 – 108

 • 2005

  Hudobno-historická reflexia domácej viachlasnej hudobnej tvorby prvej polovice 17. storočia

  Slovenský literárny barok. Venované 340. výročiu smrti Petra Benického. Zborník literárnovedných štúdií a interpretácií z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 24. marca 2004 v Bratislave, 2005, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 163 – 177
  (Usporiadatelia: Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Oddelením staršej slovenskej literatúry Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave)

 • 2005

  Hudobné zbierky spišsko-šarišskej oblasti v 16. a 17. storočí pochádzajúce z evanjelických cirkevných spoločenstiev

  Matúš, František – Petőczová, Janka (ed.): Zachariáš Zarevúcky (1605 – 1667). 400 rokov od narodenia bardejovského evanjelického organistu a skladateľa. Zborník z muzikologickej konferencie, 22. – 24. septembra 2005 v Prešove, 2005, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov, s. 125 – 132

 • 2005

  Príspevok k problematike hudobnej výchovy v mestských školách na území Slovenska v 16. storočí

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana IV. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2005, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 41 – 59

 • 2004

  Tvorba Samuela Scheidta na Slovensku v 17. storočí

  350. výročie úmrtia Samuela Scheidta (1587 – 1654). (Pôsobili žiaci S. Scheidta na území Slovenska?)

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 12, s. 37 – 39

 • 2004

  Príspevok k problematike hudobnej výchovy na území Slovenska v 16. storočí

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 3, s. 225 – 239

 • 2004

  Štýlové premeny v dobovom repertoári a v domácej tvorbe od 16. do 19. storočia

  Žigo, Pavol a kol.: Slovacicum. Kapitoly z dejín slovenskej kultúry, 2004, AEPress, Bratislava, s. 198 – 202

 • 2004

  Dejiny slovenskej hudby – najstaršie hudobné pramene z územia Slovenska do konca 15. storočia

  Žigo, Pavol a kol.: Slovacicum. Kapitoly z dejín slovenskej kultúry, 2004, AEPress, Bratislava, s. 195 – 198

 • 2003

  Hudobné tlače zo 16. storočia v spišsko-šarišskej oblasti

  Matúš, František (ed.): Štýlotvorné prvky vo vokálnej a inštrumentálnej hudbe 16. – 18. storočia. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Prešov, 5. – 7. novembra 2002, 2003, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov, s. 49 – 62
  (129 s., 1. vyd., Edícia: Vedecké spisy o hudbe. Zv. 5)

 • 2003

  Bardejovská a Levočská zbierka hudobnín – zhody a odlišnosti (16. a 17. storočie)

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana II. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2003, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 51 – 113

 • 2003

  HULKOVÁ, Marta – FERENCZI, Ilona: Spoločné muzikologické výskumy v partnerských ústavoch SAV a MAV / Közös szlovák és magyar zenetörténeti kutatások az akadémiai intézetekben

  Veda na oboch brehoch Dunaja / Tudomány a Duna két partján. Prednášky z vedeckej konferencie Naše spoločné akademické výskumy, konanej v Bratislave, 19. – 20. novembra 2001, 2003, Kalligram, Bratislava, s. 58 – 61, 131 – 134
  (148 s., 1. vyd., Edícia: Dialógus könyvek = Dialógy)

 • 2003

  Die Musikaliensammlungen von Bartfeld (Bardejov) und Leutschau (Levoča)

  Übereinstimmungen und Unterschiede (16. und 17. Jahrhundert)

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana II. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2003, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 51 – 113

 • 2003

  Musikalische Kontakte zwischen der Zips (Spiš) und Schlesien

  Early Music: Context and Ideas. International Conference in Musicology, Kraków, September 19 – 21 2003, 2003, Jagellonian University, Krakov, s. 205 – 214

 • 2002

  Duchovné piesne vo Vietorisovej tabulatúre a v spevníku Cantus Catholici (1655)

  Kačic, Ladislav (ed.): Cantus Catholici a duchovná pieseň 17. storočia v strednej Európe. Zborník z interdisciplinárnej vedeckej konferencie, konanej 25. – 26. septembra 2002 v Bratislave, 2002, Slavistický kabinet SAV, Bratislava, s. 141 – 153
  (184 s., 1. vyd.)

 • 2001

  Výskum starších dejín slovenskej hudby na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského

  Slovenská hudobná veda (1921 – 2001). Minulosť, súčasnosť, perspektívy. Zborník z vedeckého seminára z príležitosti 80. výročia Katedry hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, 12. decembra 2001, Chalupka, Ľubomír (ed.), 2001, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 55 – 61

 • 2001

  Hudobniny v knižnici Johanna Dernschwama (1. polovica 16. storočia)

  Banská Bystrica. Historicko-etnologické štúdie. Osobnosti v dejinách mesta. Zv. 2. Ed. Bitušíková, Alexandra – Darulová, Jolana, 2001, Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 91 – 102

 • 2001

  Súčasný stav katalogizačného spracovania viachlasnej hudby 16. a 17. storočia na Slovensku

  Kritické edice hudebních památek IV. Sborník příspěvků z konferencí “Digitalizace památek – metoda jejich ochrany a prezentace?” (Olomouc, 22. – 23. 11. 1999) a “Katalogizace jako teoretický a praktický problém muzikologické dokumentace”, 2001, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, s. 155 – 161
  (196 s., 1. vyd., Olomouc, 20. – 21. 11. 2000, Tesař, Stanislav ed.)

 • 2000

  Hudba v evanjelických kostoloch na Spiši v prvej polovici 18. storočia

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, roč. 26, č. 4, s. 433 – 444

 • 2000

  Príspevok k hudobnej kultúre Banskej Bystrice v druhej polovici 16. storočia

  Banská Bystrica. Historicko-etnologické štúdie. Osobnosti v dejinách mesta. Zv. 1. Ed. Bitušíková, Alexandra, 2000, Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 48 – 59

 • 2000

  Evangelische handschriftliche Gesangbücher aus der Spiš (Zips) von der Wende des 17. und 18. Jahrhunderts

  Kačic, Ladislav (ed.): Gegenreformation und Barock in Mitteleuropa in der Slowakei. Zborník z medzinárodnej konferencie, Bratislava, 18. – 20. októbra 1999, 2000, Slavistický kabinet SAV, Bratislava, s. 239 – 250

 • 1999

  Prayov kódex

  Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1999, Bratislava, roč. 48, č. 4, s. 52 – 53

 • 1999

  Zhody a odlišnosti Bardejovskej a Levočskej zbierky hudobnín (16. a 17. storočie)

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1999, Bratislava, roč. 25, č. 2 – 3, s. 150 – 200

 • 1999

  Schütz-Rezeption in der deutsch-domierten Stadt Levoča (Leutschau)

  Rezeption alter Musik, 1999, Heinrich-Schütz-Haus, Bad Köstritz, s. 135 – 139

 • 1998

  Hudobný konvolút z Lyceálnej knižnice v Kežmarku

  Príspevok k problematike renesančnej hudby 16. storočia na Slovensku

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1998, Bratislava, roč. 24, č. 3, s. 264 – 308

 • 1998

  Odpisovači a vydavatelia hudby na Spiši v 17. storočí

  Kritické edice hudebních památek II. Sborník příspěvků z konferencí Katedry muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci konaných v letech 1995, 1996, 1997, 1998, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, s. 166 – 178

 • 1998

  Die Zirkulation der Musik und Musikern in den evangelischen Kirchen im 17. Jahrhundert in der Slowakei

  Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Musicologica Olomucensia IV. De consortiis musicis et musicorum musicaeque in Bohemia Moraviaque circulatione 1600 – 1900 – fontium litterarumque status IV, 1998, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, s. 77 – 84
  (Soubor textů z mezinárodní konference Musical Institutions and the Circulation of Music and Musicians in Bohemia and Moravia 1600 – 1900 – the State of the Sources and the Current Literature, konané v Olomouci ve dnech 21. – 23. listopadu 1997)

 • 1997

  Europäische Kontexte der musikhistorischen Quellen des Zipser-Scharoscher Gebietes im 17. Jahrhundert

  Polák, Pavol (ed.): Mitteleuropäische Kontexte der Barockmusik. Internationale musikwissenschaftliche Konferenz, Bratislava, 23. bis 25. März 1994, 1997, Bratislava, s. 207 – 216
  (262 s., 1. vyd., Edícia: Historia musicae Europae centralis, Tomus 2, Slowakische Musikunion/Academic Electronic Press)

 • 1996

  Viachlasné úpravy duchovných piesní v domácich rukopisných kancionáloch v 17. storočí

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1996, Bratislava, roč. 22, č. 3 – 4, s. 370 – 374

 • 1996

  Mehrstimmige Bearbeitungen von Gemeindeliedern in den heimischen handschriftlichen Gesangbüchern des 17. Jahrhunderts

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1996, Bratislava, roč. 22, č. 3 – 4, s. 370 – 374

 • 1996

  Organové tabulatúrne hudobné pramene ako východisko kritickej edície starej hudby vo vydavateľstve OPUS

  Kritické edice hudebních památek I. Sborník příspěvků z konferencí Katedry muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, konaných v letech 1993 a 1994, 1996, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, s. 131 – 143

 • 1996

  Najstaršie hudobné pramene

  Poklady hudobnej minulosti. Katalóg k výstave, Kalinayová, Jana (ed.), 1996, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava, s. 71 – 72
  (104 s., 1. vyd., Edícia: Musaeum Musicum)

 • 1995

  Rukopisné hlasové zošity Levočskej zbierky hudobnín (17. storočie)

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1995, Bratislava, roč. 21, č. 2, s. 203 – 227

 • 1991

  Das Musikleben in Städten von Zips (Spiš) am Ende des 16. und im 17. Jahrhundert

  Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica 21/1988, 1991, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, s. 85 – 103

 • 1990

  Musikdenkmäler des Mittelalters, der Renaisance und des Barock in der Slowakei

  Slowakische Musik, 1990, Slovenský hudobný fond, Bratislava, č. 1, s. 1 – 6

 • 1989

  Hudobný život v spišských mestách koncom 16. a v 17. storočí

  Hudební věda, 1989, Etnologický ústav AV ČR, Praha, roč. XXVI, č. 1, s. 18 – 24

 • 1989

  Hudobné tlače ako súčasť šírenia viachlasnej hudby v Bratislave v 16. a 17. storočí

  Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 18. Horváthová, Katarína (zost.), 1989, Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava, s. 71 – 81
  (Referát z muzikologickej konferencie Hudobný život Bratislavy od stredoveku po barok v rámci Bratislavských hudobných slávností 1989)

 • 1988

  Zacharias Zerewutius: Magnificants and motets

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 15, s. 6

 • 1988

  Vietorisova tabulatúra vo svetle nových výskumov

  Sborník Společnosti pro starou hudbu pri ČHS, 1988, Česká hudební společnost, Praha, s. 149 – 159

 • 1988

  Die Musikaliensammlung von Levoča

  Ein bedeutendes Dokument des Musiklebens in Spiš zu Ende 16. und im 17. Jahrhundert

  Musica Antiqua Europae Orientalis VII, 1988, Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, Bydgoszcz, s. 135 – 150

 • 1988

  Ľubický spevník

  Kačic, Ladislav (ed.): Musicologica Slovaca XIII. K prameňom hudby na Slovensku v 17. – 18. storočí, 1988, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 11 – 134

 • 1987

  HULKOVÁ, Marta – FERENCZI, Ilona: Tabulatura Vietoris Saeculi XVII

  Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1987, Akadémiai Kiadó, Budapešť, roč. 29, s. 107 – 136

 • 1987

  Levočská zbierka hudobnín z konca 16. a zo 17. storočia

  Bakoš, Ján (ed.): Problémy umenia 16. – 18. storočia. Zborník referátov z vedeckého sympózia, Bratislava, 4. – 5. marca 1987, 1987, Umenovedný ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 92 – 99

 • 1987

  Zameranie hudobného repertoára Bratislavy v konfrontácii so spišskou oblasťou v 17. storočí

  Bratislavský hudobný barok. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 14, Horváthová, Katarína (zost.), 1987, Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava, s. 36 – 41
  (Zborník prác zo 14. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1985, 3. októbra 1985)

 • 1987

  Orgel-Tabulaturbücher der Musikaliensammlung von Levoča (17 Jh.)

  Von der Forschung der Musikgeschichte in der Slowakei

  Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského Musaica 18/1985, 1987, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, s. 57 – 79

 • 1984

  Nové nálezy hudebněhistorických materiálů v Levoči

  Opus musicum. Hudební revue, 1984, Brno, roč. 16, č. 9, s. 286 – 288

 • 1981

  O činnosti úseku hudobných rukopisov Literárnoarchívneho oddelenia Matice slovenskej v Martine

  Slovenská archivistika, 1981, Bratislava, roč. 16, č. 1, s. 206 – 208

 • 1980

  Gemeinsame ein- und mehrstimmige Stücke in dem Gradual von Eperjes in dem Gesangbuch aus Ľubica (17. Jh.)

  Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1980, Akadémiai Kiadó, Budapešť, roč. 22, s. 345 – 396

 • 1975

  Hudobná výchova na Slovensku v období renesancie

  Zborník Zväzu slovenských skladateľov, 1975, Bratislava, s. 232 – 251

Personálna bibliografia – Vedecké recenzie

 • 2012

  Reakcia na recenziu reakcia na poznámky Ladislava Kačica v recenzii zborníka ÚHV SAV Lament v hudbe v periodiku Musicologica Slovaca, roč. 2 (28), 2011, č. 1, s. 144

  Musicologica Slovaca, 2012, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. 3 (39), č. 2, s. 307 – 310

 • 2004

  Wenceslai Philomathis: Musicorum libri quattuor / Václav Philomathes: Čtyři knihy o hudbě

  Hudební věda, 2004, Etnologický ústav AV ČR, Praha, roč. 41, č. 3 – 4, s. 388 – 390

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2004

  Scheidtove oslavy 2004

  350. výročie úmrtia skladateľa

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 12, s. 10

 • 1998

  Anketa

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1998, Bratislava, roč. 24, č. 3, s. 412 – 416

 • 1997

  Reprezentatívna publikácia

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 4, s. 8

 • 1994

  Darina Múdra: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku II. Klasicizmus

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 13 – 14, s. 12

 • 1994

  Darina Múdra: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku 2

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 13 – 14, s. 12

 • 1986

  Konferencia spoločnosti pre starú hudbu

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 14, s. 4

 • 1985

  Vietorisova tabulatúra – zdroj nových poznatkov

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 18, s. 5

 • 1984

  Šimbracký, Ján: Opera Omnia 1

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 1, s. 8

 • 1983

  Vývoj európskeho notopisu

  Pravda, 1. 7. 1983, Bratislava, roč. 64, č. 153, s. 5

 • 1982

  Tabulatúrny zborník Samuela Marckfelnera

  Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 8, s. 5

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 1996

  Hudobné pramene 17. storočia na území Slovenska

  Bratislava
  (315 s., habilitačná práca)

 • 1985

  Levočská zbierka hudobnín. 1. a 2.

  Bratislava
  (s. n., dizertačná práca)

 • 1979

  Ľubický spevník

  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
  (rigorózna práca)

Personálna bibliografia – Editorská činnosť

 • 2018

  FERENCZI, Ilona – HULKOVÁ, Marta (zost.): Tabulatura Vietoris saeculi 17

  Musicalia Danubiana, zv. 5, 2018, Budapešť
  (317 s., 2. vyd., Zenetudományi Intézet)

 • 2013

  HULKOVÁ, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana X – XI

  Ročenka Katedry hudobnej vedy

  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava
  (503 s., 1. vyd.)

 • 2010

  HULKOVÁ, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia II.

  Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava
  (539 s., 1. vyd.)

 • 2010

  HULKOVÁ, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VIII – IX

  Ročenka Katedry hudobnej vedy

  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava
  (261 s., 1. vyd.)

 • 2008

  HULKOVÁ, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VII

  Ročenka Katedry hudobnej vedy

  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava
  (1. vyd.)

 • 2007

  HULKOVÁ, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia I.

  Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava
  (467 s., 1. vyd.)

 • 2007

  HULKOVÁ, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VI

  Ročenka Katedry hudobnej vedy

  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava
  (1. vyd.)

 • 2006

  HULKOVÁ, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana V

  Ročenka Katedry hudobnej vedy

  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava
  (1. vyd.)

 • 2005

  HULKOVÁ, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana IV

  Ročenka Katedry hudobnej vedy

  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava
  (1. vyd.)

 • 2004

  HULKOVÁ, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana III

  Ročenka Katedry hudobnej vedy

  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava
  (1. vyd.)

 • 2003

  HULKOVÁ, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana II

  Ročenka Katedry hudobnej vedy

  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava
  (1. vyd.)

 • 2002

  HULKOVÁ, Marta – CHALUPKA, Ľubomír (ed.): Musicologica Istropolitana I

  Ročenka Katedry hudobnej vedy

  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava
  (1. vyd.)

 • 1986

  HULKOVÁ, Marta – FERENCZI, Ilona (ed.): Tabulatura Vietoris Saeculi XVII

  Opus, Bratislava
  (251 s., 1. vyd., Edícia: Musicalia Danubiana 5)

Bibliografia

 • 2007

  ANTALOVÁ, Lenka: Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia I.

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, roč. 33, č. 3 – 4, s. 563 – 566

 • 2006

  SZÓRÁDOVÁ, Eva: Musicologica Istropolitana III

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2006, Bratislava, roč. 32, č. 2, s. 251 – 253

 • 2004

  SZÓRÁDOVÁ, Eva: Musicologica Istropolitana II, Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra hudobnej vedy, Bratislava 2003, editor Marta Hulková

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 3, s. 428 – 429

 • 2004

  SZÓRÁDOVÁ, Eva: Musica [t. j. Musicologica] Istropolitana I, Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra hudobnej vedy, Bratislava 2002, editori Marta Hulková, Ľubomír Chalupka

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 3, s. 426 – 428

x