Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2017

  Improvizácie Mariána Vargu – hudba vnútornej slobody

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2017, roč. 43, č. 4, s. 399 – 403

 • 2017

  Na margo osobitej hudobno-intermediálnej by(t)nosti Milana Adamčiaka

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2017, roč. 43, č. 2, s. 117 – 122

 • 2016

  Transgresia smr(teľnos)ti v diskurze nekonvenčnej hudby

  Ballay, Miroslav a kol.: (De)tabuizácia smrti v diskurzoch súčasného umenia, 2016, Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 11 – 28
  (215 s., 1. vyd.)

 • 2015

  Aktuálnosť hudobno-semiotickej koncepcie Petra Faltina

  Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2013, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 357 – 367
  (376 s., 1. vyd., Chalupka, Ľubomír, ed.)

 • 2015

  The Commentary to Some Motifs of Peter Faltin’s Semiotics of Music

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Contributions to the Music Theory Conceptions in Slovakia. Zborník vedeckých štúdií, 2015, Katedra hudby, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 50 – 65
  (152 s., 1. vyd.)

 • 2015

  Živá mortalita v dielach Rudolfa Dičku

  Svedectvo kurátora

  Kumšt (k) smrti z kulturologických priezorov. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, 6. – 7. novembra 2014, 2015, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 165 – 170

 • 2014

  Postmodern Mutations of Jazz Idioms in Slovak Alternative Music

  Kajanová, Yvetta (ed.): Musicologica [elektronický zdroj], 2014, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, roč. 7, č. 1, s. 53 – 63

 • 2014

  Alternatívne modely hudobno-umeleckej semiózy

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2014, Bratislava, roč. 40, č. 1, s. 7 – 17

 • 2014

  The commentary to some motifs of Peter Faltin's semiotics of music

  Interdisciplinary Studies in Musicology, 2014, Poznaň, roč. 23, č. 14, s. 100 – 113
  (Wydawnictwo Naukowe, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 • 2014

  Zopár poznámok k pseudotike

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2014, Bratislava, roč. 14, č. 59, s. 14 – 17

 • 2014

  Influence of Musical Semiotics and Aesthetics on Music-Intermedia Arts

  Examples from Personal Practice

  Performance. The Artist Researcher. Journal of Research Creation on Performing and Spectacular Art [(Sorbonne Paris 1 University, EsPAS Research Department)], 2014, Paríž, roč. 1, č. 1, s. 31 – 40

 • 2014

  Kultúra “zdola”. Význam pôsobenia nezávislých kultúrnych a umeleckých komunít v Nitre

  Ballay, Miroslav – Gabašová, Katarína – Kudlačáková, Veronika (ed.): Minority v subsystéme kultúry. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 24. – 25. októbra 2013, 2014, Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 309 – 316
  (v spolupráci s Kulturologickou spoločnosťou v Nitre)

 • 2014

  Definition of music in 21st century

  Rosenberg 3.0 not violin music, 2014, Milton Keynes, s. 241
  (Lighting Source)

 • 2014

  Alternatívne modely hudobného znaku a semiózy

  Acta Nitriensiae 16. Interdisciplinárne dialógy. Reprezentačný zborník Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Fujak, Július – Štúr, Martin (ed.), 2014, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 175 – 192

 • 2014

  (Sonic) Notes of Comproviser on J. C.

  John Cage: Człowiek – Dzieło – Paradoks: (Man – Work – Paradox), 2014, Akademia Muzyczna w Krakowie, Krakov, s. 87 – 106

 • 2014

  Živá mortalita v dielach Rudolfa Dičku

  Kumšt (k) smrti: z kulturologických priezorov. Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila na Katedre kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v dňoch 6. – 7. novembra 2014, 2014, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 39
  (1. vyd., Ballay, Miroslav – Kudlačáková, Veronika – Moravčíková, Erika (ed.)

 • 2014

  Živá mortalita v dielach Rudolfa Dičku

  (Svedectvo kurátora)

  Umenie na “periférii” a “periféria” v umení. Zborník konferenčných abstraktov, 11. decembra 2014 [elektronický zdroj], Migašová, Jana – Makky, Lukáš (ed.), 2014, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, s. 27 – 28
  (70 s., 1. vyd.)

 • 2013

  The Sources of the Revitalization of Education in Musical Semiotics (In the Range of Initiatives from Peter Faltin to Existential Semiotics)

  ICMS XI. Music: Function and Value. Proceedings from the 11th International Congress on Musical Signification, 27. 9. – 2. 10. 2010, Kraków, Poland, 2013, Akademia Muzyczna w Krakowie, Krakov, s. 163 – 171

 • 2013

  Experimental Music-Intermedia Arts from Semiotic Perspective

  In Theoretical Range from Peter Faltin to Jozef Cseres

  Music – Semiotics – Intermediality. E-Proceedings of the XIIth International Congress on Musical Signification. Abstracts and Extended Abstracts 12th International Conference of Musical Signification. Music, semiotics, intermediality, 2013, Louvain-la-Neuve, s. 112
  (Centro di studi italiani (UCL), Edition: 12 location: Louvain-la-Neuve, Brussels, date: 2 – 6 April 2013)

 • 2012

  4 a pol minúty textu ticha Johnovi Cageovi. 1 strana = 1 minúta

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2012, Bratislava, roč. 38, č. 4, s. 410 – 417

 • 2012

  Comprovisation. Notes pour une discussion sur la validité de la notion

  Improjazz, 2012, roč. 14, č. 182, s. 31 – 35

 • 2012

  Sounds Will Sound Even After Death (80 bars for 100 of John Cage)

  Hudobná skladba/performancia

  Sounds Will Sound Even After Death, 2012, Akademia Muzyczna w Krakowie, Krakov, s. 1 – 20
  (Andrej Gál – cello, Peter Katina – accordeon, voice of John Cage and sounds of concrete environment + speech of composer Juraj Vajo (50 min. at the begining in Slovak language). Taken from live broadcasting of Radio Devín – Košice (Slovakia) October 2012)

 • 2012

  Komprovizácia – na margo diskusie o opodstatnenosti termínu

  Rataj, Michal (ed.): Zvukem do hlavy. Sondy do současné audiokultury, 2012, Akademie múzických umění v Praze, Český rozhlas, Praha, s. 139 – 146

 • 2012

  Pár viet k antropologickému vidu Profesora Červeňáka

  Muránska, Natália – Vladár, Jozef (ed.): Náš jubilant Andrej Červeňák. K nedožitým 80-tym narodeninám, 2012, Spolok slovenských spisovateľov, Nitra, s. 209 – 211

 • 2012

  Comprovisation – notes to discussion on validity of notion

  John Cage: Man – Work – Paradox. Academic Conference, 16 – 18 October 2012, Academy of Music in Krakow, 2012, Akademia Muzyczna w Krakowie, Krakov, s. 7 – 19

 • 2012

  Hľadanie ticha v akustickom smogu dnešných “kaviarní”

  Červeňák, Andrej (ed.): Almanach Nitra 2012, 2012, Mesto Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 319 – 320

 • 2012

  Pseudokultúrny smog a nezávislá kultúra v dusivej klíme postindustriálnej globalizácie

  Moravčíková, Erika (ed.): Kultúra v premenách globalizácie. Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutočnila na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, dňa 27. októbra 2011, 2012, Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 79 – 93
  (Edícia: Studia culturologica, 12)

 • 2012

  Comprovisation – Notes to Discussion on the Validity of a Notion

  Martináková, Zuzana (ed.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení VII. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: venované Ivanovi Hrušovskému pri príležitosti 10. výročia úmrtia, 2012, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, s. 25 – 30

 • 2011

  Komprovizácia – na margo diskusie o opodstatnenosti termínu

  Kajanová, Yvetta (ed.): Musicologica [elektronický zdroj], 2011, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, roč. 4, č. 1, s. 40 – 48

 • 2011

  Zenový rozmer Mikovho (non)verbálneho gesta v dialógu [zamyslenie]

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2011, Bratislava, roč. 13, č. 46, s. 54 – 59

 • 2011

  Zenový rozmer Mikovho (non)verbálneho gesta v dialógu

  O interpretácii umeleckého textu 25. Od analýzy k interpretácii. K metodologickým impulzom vedeckého myslenia Františka Mika. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie v Nitre, dňa 14. septembra 2010, 2011, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 153 – 162

 • 2010

  Korela(k)tivita tekutej hudobno-umeleckej intermediality

  Kloaka. Magazín experimentálnej a nekonvenčnej tvorby, 2010, Občianske združenie Literis, Bratislava, roč. 1, č. 1 – 2, s. 54 – 60

 • 2010

  Zdroje revitalizovania edukácie v hudobnej semiotike

  (V rozpätí iniciatív od Petra Faltina po existenciálnu semiotiku)

  Fujak, Július (ed.): Otáz(ni)ky hudobnej semiotiky a estetiky. Zborník (kolektívna monografia) z česko-slovenského vedeckého sympózia, ktoré sa uskutočnilo 15. októbra 2009 na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2010, Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 11 – 26
  (176 s., 1. vyd., podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti nedožitých 70. narodenín významného slovenského muzikológa a semiotika Petra Faltina (1939 – 1981)

 • 2010

  Correla(c)tivity of Liquid Music-Artistic Intermediality

  Before And After Music. Proceedings from the 10th International Congress on Musical Signification 2008. Vilnius, 21 – 25 October 2008, Lithuanian Academy of Music and Theatre (LIT), 2010, International Semiotics Institute, Imatra, s. 136 – 145

 • 2009

  Na margo niektorých motívov v hudobnej semiotike Petra Faltina

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2009, Bratislava, roč. 35, č. 1, s. 39 – 45

 • 2009

  FUJAK, Július – ALLEGUE, Ludivine: Wordless project on non-verbal correspondence (2009)

  Wordless. Výstava projektu nonverbálnej korešpondencie (výtvarných a hudobných “listov”), 2009, Slovenský inštitút, Rím, s. 1 – 20

 • 2009

  Korelaktivity tela, (ne)vedomia a tekutej umeleckej intermediality

  Inštitorisová, Dagmar (ed.) a kol.: Divadlo – interaktivita, inscenovanosť, diskurz. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 10. – 11. júna 2008 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, 2009, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 138 – 148

 • 2008

  Spln odvrátenej strany?

  Na margo univerzálnosti a “autentickosti” úpadkových tendencií v súčasnej slovenskej kultúre

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2008, Bratislava, roč. 10, č. 37, s. 54 – 61

 • 2008

  Na margo dvoch podôb súčasnej opery

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2008, Bratislava, roč. 10, č. 35, s. 113 – 115
  (recenzia na Martin Burlas / Petr Kofroň / Zdeněk Plachý: Kóma / SND Bratislava / Národní divadlo Brno, 2008)

 • 2008

  NUSKA, Bohumil – FUJAK, Július – INŠTITORISOVÁ, Dagmar: Kontrastnosť výrazu

  Plesník, Ľubomír (ed.): Tezaurus estetických výrazových kvalít, 2008, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 305 – 307

 • 2008

  FUJAK, Július a kol.: Detailnosť výrazu

  Plesník, Ľubomír (ed.): Tezaurus estetických výrazových kvalít, 2008, 2011, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 98 – 104

 • 2008

  The Remarkable Creativity of Music Perception

  Music – Senses – Body. Proceedings from the 9th International Congress on Musical Signification 2006. Roma, Universtita Tor Vergata (I), September 19 – 23 2006, 2008, International Semiotics Institute, Imatra, s. 298 – 304

 • 2008

  Transmutácia princípov a tém komiksu v hudbe postmoderny

  Fujak Július (ed.): K. O. MIX. Multimediálny zborník na DVD nosiči z medzinárodnej konferencie K. O. MIX, ktorá sa uskutočnila v rámci výstavy K. O. MIX, dňa 4. decembra 2007 v Nitrianskej galérii, 2008, Nitrianska galéria, Nitra, s. 58 – 66

 • 2008

  INŠTITORISOVÁ, Dagmar – KAPSOVÁ, Eva – FUJAK, Július: Divadelnosť výrazu

  Plesník, Ľubomír (ed.): Tezaurus estetických výrazových kvalít, 2008, 2011, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 411 – 418

 • 2007

  Korela(k)tivita hudobno-umeleckej intermediality v súčasnosti

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, roč. 33, č. 1, s. 111 – 118

 • 2007

  Zur Korrela(k)tivität der musikalisch-kunstlerichen Intermedialität in der Gegenwart

  Intermedialität. Lyrik des 20. Jahrhunderts in Ost-Mittel-Europa III. Zborník z medzinárodného sympózia 2005 v Lipsku, 2007, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO), Universität Leipzig, Frank & Timme, Lipsko, Berlín, s. 21 – 32

 • 2007

  The Modus of (Un)Consciousness in Music Perception (in Existential Perspective)

  Convergences and Divergences of Existential Semiotics. Proceedings from International Symposium at Constantine the Philosopher University, April 12th 2007. Zborník z medzinárodného vedeckého sympózia, ktoré sa uskutočnilo 12. apríla 2007 v Nitre, 2007, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 139 – 154
  (Fujak, Július, (ed.)

 • 2007

  Mutual Correlation of Lyrics and Non-conventional Music (Contemporary Intermedial Projects in Slovakia)

  Intermedialität. Lyrik des 20. Jahrhunderts in Ost-Mittel-Europa. Bd. III. Hrsg. von Alfrun Kliems – Ute Rassloff – Peter Zajac, 2007, Frank & Timme, Berlín

 • 2006

  Modus (ne)vedomia v hudobnom vnímaní nekonvenčnej hudby na Slovensku

  Plesník, Ľubomír (ed.): Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti – Prolegomena. Zborník vedeckých štúdií, 2006, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 258 – 266

 • 2006

  Intercultural Dimension of Improvise Music

  Tarasti, Eero (ed.): Signes du monde. Interculturalité et globalisation / Signs of the World. Interculturality and Globalization, Lyon, France, July 7 – 12, 2004. Proceedings from the 8th Congress of the International Association for Semiotic Studies, 2006, Lyon
  (L’Université de Lyon)

 • 2006

  Stretnutia s výzvami Bulgakova

  Muránska, Natália (ed.): Bulgakov a dnešok. Zborník z vedeckého seminára, ktorý sa uskutočnil 23. novembra 2005 na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2006, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, s. 222 – 223
  (252 s., 1. vyd., Michail Afanasjevič Bulgakov)

 • 2004

  Pop-princíp v kultúre kedysi a dnes

  Žilková, Marta (ed.): V labyrinte popkultúry, 2004, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 13 – 20
  (Zborník textov zo seminára o popkultúre)

 • 2004

  Intuitive Music, Its Correla(c)tivity and Intermedial Overlaps

  Tarasti, Eero – Forsell, Paul (eds.): From Nature To Psyche. Proceedings from the ISI Summer Congress at Imatra in 2001 – 2002, 2004, International Semiotics Institute, Helsinki, s. 132 – 142

 • 2003

  Filmový obrazopohyb v intuitívnej hudbe (autoreflexívne poznámky)

  Kino-Ikon. Časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, 2003, Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK), Slovenský filmový ústav, Bratislava, roč. 7, č. 2, s. 209 – 216

 • 2003

  Puskunigisove hudobné hry v Strindbergových snoch

  Inštitorisová, Dagmar (zost.): Interpretačné sondy do súčasného slovenského divadla, 2003, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 118 – 123
  (príloha 1 CD)

 • 2002

  The Correla(c)tivity of Musical Shape

  Pokrivčák, Anton a kol.: Form – Struktur – Komposition. Pragmatik and Rezeption. Semiotische berichte mit Linguistik Interdisziplinär. Akten des 3. Internationalen Bilateralen Symposiums “Offene Grenzen”, 7. – 8. Dezember 2001, 2002, Karl-Franzens-Universität Graz, Graz, roč. 26, č. 1 – 4, s. 179 – 190

 • 2002

  The Correla(c)tivity of Musical Shape

  Vzájomné vzťahy hudobných foriem

  Valentová, Mária (ed.): Work of Art. From Reception to Morphology (Essays in Pragmatic Aesthetics), 2002, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 89 – 96

 • 2002

  Notion “Text” and the Being of Musical Work of Art

  Poetics of the Text. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Poetika textu organizovanej Katedrou anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 7. – 8. júna 2002, 2002, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 227 – 232

 • 2002

  Ambivalentnosť periférnosti

  Fujak, Július – Kubalová, Dana (zost.): O periférnosti trochu inak. Monografia štúdií z kolokvia Periférnosť súčasného umenia a estetiky, 2002, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 13 – 16

 • 2001

  Dialóg s ne/náhodou v (ne)konvenčnej hudbe

  Acta Nitriensiae Iuvenorum. 1. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre [zborník mladých pracovníkov], 2001, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 47 – 61

 • 2001

  Korela(k)tivita hudobného tvaru

  Monografia štúdií O interpretácii umeleckého textu 22. Pragmatika vyjadrovacích prostriedkov umenia, 2001, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 175 – 188

 • 2000

  Intuitívna hudba v mediálnych presahoch

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2000, Občianske združenie Vlna, Bratislava, roč. 2, č. 2

 • 2000

  Korelatívna energia hudobného tvaru

  Vereš, Jozef (ed.): Hudobno-pedagogické interpretácie 5, 2000, Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 40 – 45

 • 1999

  Pozícia ne/náhody v kompozícii (ne)konvenčnej hudby

  Monografia štúdií O interpretácii umeleckého textu 20. Pragmatika umeleckej kompozície, 1999, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 219 – 238

 • 1999

  Trojkolo: Beh fiktivity (-aj o intuitívnej hudbe)

  Monografia štúdií O interpretácii umeleckého textu 21. Tvaroslovná interpretácia umeleckého diela, 1999, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 63 – 79

 • 1998

  Hudba (z) lebky alebo tvorivé bytie recepcie hudobného tvaru

  Zborník štúdií O interpretácii umeleckého textu 19. Od recepcie k morfológii umeleckého diela, 1998, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 339 – 354

 • 1997

  Odcudzenia v odcudzení

  Zborník štúdií O interpretácii umeleckého textu 18. Show ako výrazový princíp, 1997, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Fakulta humanitných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 109 – 118

Personálna bibliografia – Vedecké recenzie

 • 1999

  Martin Burlas (Recenzia na CD “martin burlas”)

  Almanach ’98. Texty o filme, filozofii, hudbe a výtvarnom umení, 1999, Vydavateľstvo Archa, Sorosovo centrum súčasného umenia (SCCA), Bratislava, s. 173 – 174

 • 1999

  SOUND OFF (recenzia na multimediálne CD “SOUND OFF” – “Odtrúbené” z podujatia výstav a koncertov)

  Almanach ’98. Texty o filme, filozofii, hudbe a výtvarnom umení, 1999, Vydavateľstvo Archa, Sorosovo centrum súčasného umenia (SCCA), Bratislava, s. 185 – 186

Personálna bibliografia – Učebnice, kapitoly v učebniciach

 • 2001

  ŽILKOVÁ, Marta (ed.) a kol.: Praktická estetika 1

  Metodika praktickej estetiky pre základné školy

  Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
  (2001 - 196 s., 1. vyd., 2009 - 198 s., 2. doplnené vyd.)

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2020

  Koronamatrix - mutácia neskorého kapitalizmu

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2020, roč. 21, č. 82

 • 2019

  AD HŽ 1-2/2019: Júliu Fujak - Emanácie hudobnej semiosféry

  Hudobný život, 2019, Hudobné centrum, Bratislava, roč. 51, č. 5, s. 2

 • 2019

  Výňatky z pamäti na moje deväťdesiate

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2019, roč. 21, č. 78

 • 2018

  Žijeme v dronokracii (?!)

  Viva Musica 2018

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2018, Bratislava, roč. 20, č. 76

 • 2018

  Odkrývanie skrytého kafkovstva = XAFOO

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2018, Bratislava, roč. 20, č. 75

 • 2018

  Za Zdenkom Plachým...

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2018, Bratislava, roč. 20, č. 75

 • 2017

  Z kreatívnej hry nie je a priori nič vylúčené (rozhovor s Ivanom Buffom)

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2017, Bratislava, roč. 19, č. 73

 • 2017

  Svet akustických umení žije svojim životom

  rozhovor s Michalom Ratajom

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2017, roč. 19, č. 72

 • 2017

  Hommage a Marián Varga

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2017, roč. 19, č. 72

 • 2017

  Akcie, performancie, projekty, koncepty a výstavy

  Milan Adamčiak & Michal Murín : Archív IV (Akty)

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2017, roč. 19, č. 70

 • 2016

  50 rokov experimentálneho štúdia v Bratislave

  Rozhovor s Jurajom Ďurišom

  sonicART.sk (online), 2016, Bratislava, s. 1 – 6

 • 2015

  Ľudová hudba Pokošovci

  Nový populár, 2015, Bratislava, roč. 8, č. 1, s. 23
  (recenzia na CD Ľudová hudba Pokošovci, Nitra, Tradana, 2014)

 • 2015

  PALITEFKA, Jozef a kol.: Otočenie sa za Ivanom – vyjadrenie kolegov, doktorantov, študentov

  Civitas. Časopis pre politické a sociálne vedy, 2015, Fakulta humanitných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, roč. 21, č. 1, s. 14

 • 2015

  Ostravské dny 2015

  8. bienále výnimočného hudobného festivalu

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2015, Bratislava, roč. 17, č. 64, s. 40 – 51

 • 2015

  FUJÁK, Július – ŠŤASTNÝ, Jaroslav – GRAHAM, Peter: Jedno ovlivňuje druhé. Ale co ovlivňuji já?

  Rozhovor s Jaroslavom Šťastným a Petrom Grahamom

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2015, Bratislava, roč. 17, č. 64, s. 32 – 39

 • 2015

  Komara

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2015, Bratislava, roč. 17, č. 63, s. 120 – 121
  (recenzia na Komara, Košice, Hevhetia, 2015)

 • 2015

  Anketa

  Spojenie pojmov “definícia a hudba”...

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2015, Bratislava, roč. 17, č. 63, s. 10

 • 2015

  TJ Vjuga: Hudba. Editoriál 2

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2015, Bratislava, roč. 17, č. 63, s. 7

 • 2015

  Rotations: Sequoia

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2015, Bratislava, roč. 17, č. 63, s. 118
  (recenzia na Rotations: Sequoia, Berlín, Evil Rabbit Records, 2014)

 • 2015

  Ivan Acher: La Loba, Riders

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2015, Bratislava, roč. 17, č. 62, s. 100 – 101
  (recenzia na La Loba, Riders / Ivan Acher, Praha, Lenka Vagnerová Company & Acher, 2014)

 • 2015

  TJ Vjuga: Ex-post-psy-che-de-lia

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2015, Bratislava, roč. 17, č. 62, s. 5

 • 2015

  Hudobná kontrakultúra

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2015, Bratislava, roč. 17, č. 62, s. 87 – 88
  (recenzia na Hudobná kontrakultúra na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 20. storočia v kulturologickej perspektíve I., Lukáš Perný, Nitra, UKF, 2014, 84 s.)

 • 2015

  Text a tvár v spisbe Braňa Hudeca

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2015, Bratislava, roč. 17, č. 62, s. 52 – 57

 • 2015

  Ostravské dny 2015

  8. bienále výnimočného hudobného festivalu

  Ostravské centrum nové hudby (online), 2015, Ostrava, s. 1 – 7

 • 2015

  FUJÁK, Július – AMBRÓZOVÁ, Jana – PLEŠTINSKÝ, Andrej: NE:BO:DAJ: leter tu develoter

  Hevhetia, Košice
  (1. vyd., 1 CD)

 • 2015

  Pozdrav orchestru

  Mesto Čadca (online), 2015, Čadca, s. 1
  (www.mestocadca.sk/novinky-z-kultury/pozdrav-orchestru-od-jula-fujaka.html)

 • 2014

  Port Mone: Thou

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2014, Bratislava, roč. 16, č. 61, s. 112

 • 2014

  FUJÁK, Július – ACHER, Ivan: Ale hudbu vidím

  Rozhovor s Ivanom Acherom

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2014, Bratislava, roč. 16, č. 60, s. 34 – 39

 • 2014

  Iva Bittová: Entwine/Proplétám

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2014, Bratislava, roč. 16, č. 59, s. 124 – 125
  (recenzia na Iva Bittová: Entwine/Proplétám (CD), Bratislava, Pavian records, 2014)

 • 2014

  TJ Vjuga: Pseudokola

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2014, Bratislava, roč. 16, č. 59, s. 18

 • 2014

  TJ Vjuga: 5 strof po českosLOVEensky

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2014, Bratislava, roč. 16, č. 58, s. 17

 • 2014

  Tomáš Vtípil: System Error

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2014, Bratislava, roč. 16, č. 58, s. 135 – 136
  (recenzia na CD Tomáš Vtípil: Syntax Error, Brno, Dinn, 2013)

 • 2014

  Jaga Jazzist: Live with Britten Orchestra

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2014, Bratislava, roč. 16, č. 58, s. 130 – 131
  (recenzia na CD Jaga Jazzist: Live with Britten Orchestra, Londýn, Ninja Tune, 2013)

 • 2014

  Quasars Ensemble: Arnold Schonberg/Alexander Albrecht/Paul Hindemith

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2014, Bratislava, roč. 14, č. 59, s. 133 – 135

 • 2014

  TJ Vjuga: Pseudoplňovačka

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2014, Bratislava, roč. 14, č. 59, s. 19

 • 2014

  Oneskorený nekrológ za Rudom Dičkom [elektronický zdroj]

  jeToTak.sk. Le Monde Diplomatique [online dokument], 2014, Bratislava, č. 18. 8., s. 1 – 3
  (www.jetotak.sk/editorial/oneskoreny-nekrolog-za-rudom-dickom)

 • 2014

  Pseudo číha všade [elektronický zdroj]

  Zopár poznámok o pseudotike (skrátená verzia)

  Priatelia Zeme (online), 2014, Košice, s. 1 – 4
  (www.priateliazeme.sk)

 • 2014

  Rok plíženia a optimizmu... [elektronický zdroj]

  jeToTak.sk. Le Monde Diplomatique [online dokument], 2014, Bratislava, s. 1 – 3
  (www.jetotak.sk/autonomna-zona/rok-plizenia-aoptimizmu)

 • 2013

  AD: Žilinek, J.: NE:BO:DAJ: HŽ 1 – 2/2013

  Hudobný život, 2013, Bratislava, roč. 45, č. 3, s. 2

 • 2013

  Reakcia

  Kloaka. Magazín experimentálnej a nekonvenčnej tvorby, 2013, Občianske združenie Literis, Bratislava, roč. 4, č. 3, s. 21

 • 2013

  Kultúra “zdola”. Význam pôsobenia nezávislých kultúrnych a umeleckých komunít v Nitre

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2013, Bratislava, roč. 15, č. 57, s. 24 – 31

 • 2013

  David Kollar: The Son

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2013, Bratislava, roč. 15, č. 57, s. 93 – 94
  (recenzia na David Kollar: The Son, Košice, Hevhetia, 2013)

 • 2013

  Milan Adamčiak (Michal Murin, ed.): Archív III (Nôty) – notácie a grafické partitúry

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2013, Bratislava, roč. 15, č. 56, s. 108 – 109
  (recenzia na Milan Adamčiak (Michal Murin, ed.): Archív III (Nôty) – notácie a grafické partitúry, Košice, dive buki, 2013)

 • 2012

  Grzegorz Karnas: Karnas

  Nový Populár – hudobný dvojmesačník, 2012, Bratislava, roč. 5, č. 1, s. 5
  (recenzia na Grzegorz Karnas: Karnas (2 LP/CD), Košice, Hevhetia, 2011)

 • 2012

  Vladimír Godár: Zrod opery z ducha rétoriky

  Hudobný život, 2012, Bratislava, roč. 44, č. 2, s. 57 – 58
  (recenzia na publikáciu Vladimír Godár: Zrod opery z ducha rétoriky, Bratislava, AEPress, 2012)

 • 2012

  Koncertná sála v Nitre konečne opäť ožila hudbou

  Denník Pravda, 28. 9. 2012, Bratislava, roč. 22, č. 224, s. 38 – 39

 • 2012

  FUJAK, Július – KRAJČOVIČOVÁ, Jela: O interdisciplinárnych dialógoch

  Rozhovor s Jelou Krajčovičovou

  Náš čas. Časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2012, Nitra, roč. 16, č. 3, s. 10 – 11

 • 2012

  Komprovizácia – na margo diskusie o opodstatnenosti termínu

  Vlna. Multimediálna CD extra príloha “Compro.sk11”, 2012, Bratislava, roč. 14, č. 51, s. 2 – 7

 • 2012

  Quasars Ensemble: Debussy/Mahler/Albrecht/Poulenc

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2012, Bratislava, roč. 14, č. 50, s. 125 – 126
  (recenzia na CD Quasars Ensemble: Debussy/Mahler/Albrecht/Poulenc, Košice, Hevhetia, 2011)

 • 2012

  Sto múch: Skorotlčúce

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2012, Bratislava, roč. 14, č. 50, s. 119
  (recenzia na CD Sto múch: Skorotlčúce, Košice, Hevhetia, 2011)

 • 2012

  Kristián Benyovszky: Odkrytie štylistického znaku

  Kontexty Mikovej výrazovej teórie

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2012, Bratislava, roč. 14, č. 50, s. 112 – 114
  (recenzia na Kristián Benyovszky: Odkrytie štylistického znaku, Nitra, ÚLUK, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2011, s. 230)

 • 2012

  CHADIMA, Mikoláš – FUJAK, Július: Xafoo [CD]

  Hevhetia, Košice
  (1 CD)

 • 2012

  PostmutArt Fest 02: zvukobraz-gestotext

  PostmutArt Fest02: dramaturgia a koncepcia medzinárodného intermediálneho festivalu, 2012, Nitrianska galéria, Nitra, s. 1 – 20

 • 2012

  FUJAK, Július – AMBRÓZOVÁ, Jana – PLEŠTINSKÝ, Andrej: NE:BO:DAJ

  Vydavateľstvo Azyl, Bratislava
  (1 CD)

 • 2011

  Gabriel Jonáš – Impresie, Gentle Rain

  Nový Populár – hudobný dvojmesačník, 2011, Bratislava, roč. 4, č. 3, s. 39
  (recenzia na 2 CD Gabriel Jonáš – Impresie, Gentle Rain, Bratislava, Opus, Forza, 2010)

 • 2011

  Od analógového k digitálnemu

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2011, Bratislava, roč. 13, č. 46, s. 107
  (recenzia na publikáciu Jozef Cseres, Michal Murin: Od analógového k digitálnemu, Banská Bystrica, Akadémia umení, Fakulta výtvarných umení, Banská Bystrica, 2010, s. 223)

 • 2011

  Vyhlásenie Compro.sk 11, 2011

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2011, Bratislava, roč. 13, č. 46, s. 5

 • 2011

  Vladimír Merta – Live, Malostranská beseda 1988, Zuzana Homolová – čas odchádza z domu

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2011, Bratislava, roč. 13, č. 46, s. 123 – 124
  (recenzia na CD Vladimír Merta – Live, Malostranská beseda 1988, CD Zuzana Homolová – čas odchádza z domu, Praha, Galén, 2010)

 • 2011

  Én/Q./Ahad – Paw Music

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2011, Bratislava, roč. 13, č. 45, s. 100
  (recenzia na CD Én/Q./Ahad – Paw Music, Nové Zámky, Heyermears Discorbie, Records, Ronda-Label, 2008)

 • 2011

  Pentrofónia/Pentrophony 2010

  Český rozhlas, Praha
  (CD kompilácia Radiocustica 2010, Vydavateľstvo Český rozhlas 3 – Vltava)

 • 2011

  FUJAK, Július – ŠTEKLÁČ, Peter – ŠUSTEK, Vlado – VARSAVÍK, Peter: Teória odrazu

  Komplet

  Hevhetia, Košice
  (1 CD)

 • 2010

  David Kollar: Film Soundtrack and Ideas

  Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 6, s. 36 – 37
  (recenzia na CD David Kollar: Film Soundtrack and Ideas, Košice, Hevhetia, 2010)

 • 2010

  Peter Katina: Dmitri Shostakovich – Preludes and Fugues op. 87

  Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 1 – 2, s. 52
  (recenzia na Katina: Dmitri Shostakovich – Preludes and Fugues op. 87, Košice, Hevhetia)

 • 2010

  Dve Andriessenove podoby politickej hudby

  Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 1 – 2, s. 10 – 11
  (recenzia na koncert festivalu Melos-Étos 2009, Bratislava, Hudobné centrum, 2009)

 • 2010

  Melos-Étos. 10. ročník medzinárodného festivalu súčasnej hudby

  6. novembra – 15. novembra 2009, Hudobné centrum, Bratislava

  Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 1 – 2, s. 10 – 11

 • 2010

  Dmitrij Shostakovich. Preludes and Fugues op. 87

  Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 1 – 2, s. 52

 • 2010

  Agon Orchestra & Ivan M. Jirous – Magorova Summa

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2010, Bratislava, roč. 12, č. 45, s. 98 – 99
  (recenzia na CD Agon Orchestra & Ivan M. Jirous – Magorova Summa, Praha, Guerilla Records, 2009)

 • 2010

  Nefixná osobitosť LENGOW & HEyeRMEarS: Gambling With Arts

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2010, Bratislava, roč. 12, č. 44, s. 109 – 110
  (recenzia na Katalóg LENGOW & HEyeRMEarS: Gambling With Arts, Banská Bystrica, Akadémia umení, 2010)

 • 2010

  Ročenka galérie Cypriána Majerníka 2009: Transmusic Comp.

  Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava
  (48 s., 1. vyd.)

 • 2010

  Konvergencie do vrecka

  Hevhetia, Košice
  (1 CD)

 • 2009

  Nemý filmový obraz-pohyb a komprovizovaná hudba

  Hudba, 2009, Hevhetia, Košice, roč. IV, č. I – II. Q, s. 24 – 25

 • 2009

  FUJAK, Július – MIKO, Valér: Nové podoby rhizomatickej osoby

  Rozhovor s Valérom Mikom

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2009, Bratislava, roč. 11, č. 39, s. 68 – 71

 • 2009

  Sto múch: Fšehochuť

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2009, Bratislava, roč. 11, č. 38, s. 141
  (recenzia na Sto múch: Fšehochuť, Hevhetia, 2008)

 • 2009

  Lonely Drifter Karen: Grass Is Singing

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2009, Bratislava, roč. 11, č. 38, s. 140 – 141
  (recenzia na Lonely Drifter Karen Grass Is Singing, Crammed Discs, 2008)

 • 2009

  Kysuce – 10 poznámok na (o)kraj

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2009, Bratislava, roč. 11, č. 38, s. 5 – 6

 • 2008

  Franz Hautzinger. Gomberg II. The Neubacher Blech

  Hudba, 2008, roč. III, č. II – III. Q, s. 90
  (recenzia na Franz Hautzinger Gomberg II. The Neubacher Blech / Loewenhertz / Extraplatte, 2007)

 • 2008

  Amy Knoles: transžánrová diva intermediálnej hudby

  Hudba, 2008, roč. III, č. II – III. Q, s. 8 – 9

 • 2008

  Don@u.com. Lieder ohne worte

  Hudba, 2008, roč. III, č. I. Q, s. 70 – 71

 • 2008

  Nitriansky Multimost 2013

  Náš čas. Časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2008, Nitra, roč. 8, č. 2, s. 7

 • 2008

  Genius Loci v Levoči

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2008, Bratislava, roč. 10, č. 37, s. 107

 • 2008

  FUJAK, Július – BOLESLAV KLADIVO, Ján: Fluff Modulation [zvukový dokument]

  Vlna, Bratislava
  (1 DVD, Sound recorded live 2006, November 18, Next festival in Bratislava, Slovakia)

 • 2008

  Úchytkom/Cursorily: Úryvky z nultých rokov

  Hevhetia, Košice
  (1 CD)

 • 2007

  Na našu trochu inú basovú nôtu-

  Hudba, 2007, Hevhetia, Košice, roč. II, č. III. Q, s. 11

 • 2007

  Peter Varso – kysucký Syd Barrett

  Hudba, 2007, Hevhetia, Košice, roč. II, č. I. Q, s. 89

 • 2007

  (Post)alternatívna úderka Šramot

  Hudba, 2007, Hevhetia, Košice, roč. II, č. I. Q, s. 88

 • 2007

  Niektoré cesty ešte vedú do Ríma...

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2007, Bratislava, roč. 9, č. 30, s. 60 – 63

 • 2007

  Hudobné alternatívy na Slovensku v 80. a 90. rokov 20. storočia (2. časť)

  RozRazil. Kulturní magazín, 2007, Brno, roč. 3, č. 5, s. 75 – 79

 • 2007

  Hudobné alternatívy v Bratislave na prelome 80. a 90. rokov

  RozRazil. Kulturní magazín, 2007, Brno, roč. 3, č. 4, s. 67 – 70

 • 2007

  tEóRia OtraSu & Jana Lewitová, Vladimír Merta: Jánošík

  Hevhetia, Košice
  (1 CD)

 • 2006

  Sú tu aj iné hlasy... (?)

  Hudba, 2006, Hevhetia, Košice, roč. I, č. III. Q, s. 42 – 43

 • 2006

  Július Fujak & kol.: Slovenské hudobné alternatívy

  Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 4, s. 33 – 34

 • 2006

  transPOPsitions! Intermedia Wrestling (Live in L. A.)

  The California EAR Unit & Julius Fujak

  Hevhetia, Košice
  (1 DVD)

 • 2005

  Natural Plastic. Nitra, Synagóga, 9. apríl

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 5, s. 41

 • 2005

  Slovenské hudobné alternatívy. Tornádo Lue, J. B. Kladivo, Dlhé diely... osobité podoby alternatívnej piesne

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 3, s. 39 – 40

 • 2005

  Slovenské hudobné alternatívy. Od Teórie Odrazu po teóriu Otrasu... a iné paralelné aktivity Jula Fujaka

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 2, s. 37 – 38

 • 2005

  Slovenské hudobné alternatívy. Lues de Funes, Jesus Underground Band a iné...

  ...alternatívne variácie na temnú nôtu

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 1, s. 36 – 37

 • 2005

  Otvor 4´33´´ – intermediálna performancia

  Nitrianska galéria, Nitra, s. 1 – 20

 • 2004

  Slovenské hudobné alternatívy. Od Ali Ibn Rachid cez Stoku až... k tvorbe Ľubomíra Burgra

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 9, s. 40 – 41

 • 2004

  Bez ladu a skladu a iné “Kaščákoviny” (slovenské hudobné alternatívy)

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 7 – 8, s. 51 – 52

 • 2004

  Slovenské hudobné alternatívy. Martin Burlas (ne)chcený iniciátor slovenskej alternatívy?

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 6, s. 42 – 43

 • 2004

  Slovenské hudobné alternatívy (introdukcia)

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 5, s. 39 – 40

 • 2004

  Hear And Now (Peter Niklas Wilson – Hear And Now /Úvahy o improvizovanej hudbe/

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 3, s. 45 – 46

 • 2004

  Peter Niklas Wilson: Hear and now

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 3, s. 45 – 46

 • 2004

  O čom je spev... (vystúpenie Meredith Monkovej v divadle Astorka, Bratislava, 25. októbra 2004)

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 12, s. 16

 • 2004

  Slovenské hudobné alternatívy. Karpatské chrbáty a Vrbovskí víťazi: bizarní nadšenci (nielen) hudobného humoru

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 12, s. 40 – 41

 • 2004

  Slovenské hudobné alternatívy. VENI, Večery novej hudby, Vapori del Cuore...

  ...impulzy Dana Mateja & spol.

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 11, s. 36 – 38

 • 2004

  Slovenské hudobné alternatívy. Transmusic Comp. a SNEH. Adamčiak, Machajdík, Murin, Cseres

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 10, s. 36 – 38

 • 2003

  Svět jiné hudby...

  Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 6, s. 46

 • 2003

  CD Monumentum and WAG, CD – Henry, 2003

  UNI, 2003, roč. 13, č. 3, s. 8 – 9

 • 2003

  FUJAK, Július – VADELOVÁ, Lucia: Kvety vĺn

  Animartis, Nitra
  (1 CD)

 • 2003

  FUJÁK, Július – MACSOVSZKY, Peter – VARSO, Igor: Fujak – Macsovszky – Varso: Trojkolo: beh fiktivity 02

  Animartis, Nitra
  (1 CD)

 • 2002

  Nevšedné texty o poetike progresívnej hudby

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 2002, Bratislava, roč. 6, č. 10, s. 70 – 71
  (In: Aluze, roč. 4, č. 3 (2002), s. 135 – 136, recenzia na Jozef Cseres: Hudobné simulakrá, Bratislava, Hudobné centrum, 2001)

 • 2002

  Recenzia na CD Chiki liki tu-a: Kysak

  3/4 revue, 2002, Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru, Bratislava, roč. 4, č. 14, s. 87

 • 2002

  Recenzia na CD Palinckx: Momentum & Wag

  3/4 revue, 2002, Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru, Bratislava, roč. 4, č. 13, s. 93

 • 2002

  Zlodeji uší

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2002, Občianske združenie Vlna, Bratislava, roč. 4, č. 13, s. 98

 • 2002

  Hudobní “outsideri” a pseudohrdinovia

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2002, Občianske združenie Vlna, Bratislava, roč. 4, č. 12, s. 64 – 65

 • 2002

  Hermovo ucho v tretej sezóne

  Kultúrny život, 2002, Bratislava, roč. 3, č. 17, s. 10

 • 2001

  O Hermovom uchu v Nitre do tretice-

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 2001, Bratislava, roč. 5, č. 4, s. 62 – 63

 • 2001

  Sound Off 2000? Pupanimart!

  3/4 revue, 2001, Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru, Bratislava, roč. 3, č. 1, s. 16 – 17

 • 2001

  O nitrianskom projekte osobitého slovníka

  Kultúrny život, 2001, Bratislava, roč. 2, č. 46, s. 5

 • 2001

  O hudbe nanovo

  Kultúrny život, 2001, Bratislava, roč. 2, č. 38, s. 8

 • 2001

  Periférna hudba (II. časť). Frank Zappa

  Dotyky. Časopis pre mladú literatúru a umenie, 2001, Bratislava, roč. 13, č. 4, s. 73 – 75

 • 2000

  Mať možnosť vysloviť sa v čase...

  K životnému jubileu Františka Miku

  Slovenská literatúra. Revue pre literárnu vedu, 2000, Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava, roč. 47, č. 3, s. 256 – 257

 • 2000

  O Hermovom uchu v Nitre po druhýkrát

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 2000, Bratislava, roč. 4, č. 9, s. 68 – 69

 • 2000

  Hermovo ucho v Hermovom uchu v Nitre

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 2000, Bratislava, roč. 4, č. 3, s. 70 – 71

 • 2000

  Na pobyte s Palinckx – pohľad zvnútra

  3/4 revue, 2000, Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru, Bratislava, roč. 2, č. 3, s. 5 – 6

 • 2000

  Kysucký gitarový šaman Peter Varso

  3/4 revue, 2000, Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru, Bratislava, roč. 2, č. 3, s. 7

 • 2000

  FUJAK, Július – VARGA, Marián: Rozhovor s Mariánom Vargom

  (v nedeľu 26. 3. poobede, v byte na Kozej ulici v Bratislave)

  3/4 revue, 2000, Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru, Bratislava, roč. 2, č. 3, s. 28 – 29

 • 2000

  Lúče & vlnenia na Sound Off 1999 – 2000

  3/4 revue, 2000, Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru, Bratislava, roč. 2, č. 2, s. 22 – 23

 • 2000

  Dialóg s ne/náhodnou a (ne)konvenčná hudba

  3/4 revue, 2000, Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru, Bratislava, roč. 2, č. 1, s. 27 – 29

 • 2000

  Dva osobité festivaly

  Literárny týždenník, 2000, Bratislava, roč. 13, č. 14, s. 11

 • 1999

  Reportáž písaná zo SOUND OFF a TRANS COMMUNICATIONS 1998, 1999

  Ticho – současník hudby, 1999, Brno, roč. 4, č. 11, s. 16 – 19

 • 1999

  Schwere Takkteile ohne Takt

  Ticho – současník hudby, 1999, Brno, roč. 4, č. 11, s. 7 – 9

 • 1999

  Ľavá ruka (hudobného) univerza

  Ticho – současník hudby, 1999, Brno, roč. 4, č. 11, s. 2 – 3

 • 1999

  Human bodies electronics v Nových Zámkoch

  Romboid. Časopis pre literatúru a umeleckú komunikáciu, 1999, Bratislava, roč. 34, č. 10, s. 84 – 86

 • 1999

  Ľavorukosť hudobného univerza

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, roč. 3, č. 5, s. 89

 • 1999

  Význam(ovosť) Susanne K. Langerovej (nielen) v hudbe

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, roč. 3, č. 12, s. 94

 • 1998

  Jim Meneses a Focus Pokus v Nových Zámkoch

  Originál, 1998, Nitra, roč. 5, č. 8, s. 5

 • 1998

  Sound Off

  Ticho – současník hudby, 1998, Brno, roč. 3, s. 38

 • 1998

  Teleshopping hudobného tovaru

  Dotyky. Časopis pre mladú literatúru a umenie, 1998, Bratislava, roč. 10, č. 4 – 5, s. 44 – 45

 • 1998

  Jim Meneses a Focus Pokus v Nových Zámkoch

  Bulletin Galérie K-49, 1998, Nové Zámky, č. 6, s. 4 – 5

 • 1997

  Sound Off (CD Sound Off)

  Originál, 1997, Nitra, roč. 4, č. 11, s. 2

 • 1997

  Sound Off (CD Sound Off)

  Ticho – současník hudby, 1997, Brno, roč. 2, s. 51

 • 1997

  Ťežké doby bez taktu

  Ticho – současník hudby, 1997, Brno, roč. 2, s. 31 – 33

 • 1989

  Kontratenor Jochena Kowalského

  Z produkcie gramofónovej firmy Eterna

  Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 26, s. 15

Personálna bibliografia – Recenzie

 • 2020

  Adrián Demoč — Žiadba (Another Timbre) [recenzia CD]

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2020, roč. 21, č. 82

 • 2018

  Marcus Zagorski: Kapitoly z estetiky seriálnej hudby

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2018, roč. 20, č. 74

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 2018

  VIS-à-VIS

  dialógy (nielen) o HUDBE

  Občianske združenie Vlna, Drewo a srd, Bratislava
  (199 s., 1. vyd.)

 • 2018

  FUJAK, Július - HAĽÁK, Miroslav: Nepokoj vzdoru

  Magma, Čadca

 • 2018

  Emanácie hudobnej semiosféry

  Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  (182 s., 1. vyd.)

 • 2015

  Various comprovisations

  Texts on music (and) semiotics

  Acta Semiotica Fennica XLVII, 2015, Helsinki
  (120 s., 1. vyd., Semiotic Society of Finland)

 • 2013

  Margonálie

  Monografia

  Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Vydavateľstvo Modrý Peter, Nitra, Levoča
  (126 s., 1. vyd., Edícia: Sivá brada)

 • 2012

  Compro.sk 11

  Multimediálna príloha časopisu Vlna (hudobné a video diela, odborné texty)

  Občianske združenie Vlna, Bratislava
  (50 s., 1. vyd.)

 • 2008

  Hudobné korela(k)tivity

  Výber štúdií a článkov (nielen) o hudobno-intermediálnej semióze z rokov 2002 – 2008

  Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
  (110 s., 1. vyd.)

 • 2007

  FUJAK, Július – SMIEŠKA, Bohdan – GONTKO, Ivan: Nitra 2013

  Publikácia kandidatúry mesta Nitry na EHMK 2013

  Mesto Nitra, Nitra
  (80 s., 1. vyd.)

 • 2006

  FUJAK, Július – KALINKA, Martin – REHÁK, Oliver: Slovenské hudobné alternatívy

  Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
  (126 s., 1. vyd., príloha 1 CD)

 • 2005

  Musical Correla(c)tivity

  (Notes on Unconventional Music Aesthetics)

  Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
  (140 s., 1. vyd.)

 • 2004

  Tvorivosť hudobného vnímania

  (Interpretačné sondy do /ne/konvenčnéj hudby)

  Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
  (122 s., rukopis, dizertačná práca)

 • 2000

  Tvorivosť v načúvaní hudobnému tvaru

  (Interpretačné sondy do /ne/konvenčnej hudby)

  Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
  (92 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Editorská činnosť

 • 2014

  FUJÁK, Július – ŠTÚR, Martin (ed.): Acta Nitriensiae 16. Interdisciplinárne dialógy

  Reprezentačný zborník Filozofickej fakulty UKF v Nitre

  Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
  (258 s., 1. vyd.)

 • 2010

  FUJAK, Július (ed.): Otáz(ni)ky hudobnej semiotiky a estetiky

  Zborník (kolektívna monografia) z česko-slovenského vedeckého sympózia, ktoré sa uskutočnilo 15. októbra 2009 na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

  Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
  (176 s., 1. vyd., podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti nedožitých 70. narodenín významného slovenského muzikológa a semiotika Petra Faltina (1939 – 1981)

 • 2007

  FUJAK, Július (ed.): Convergences and Divergences of Existential Semiotics

  Proceedings from International Symposium at Constantine the Philosopher University, April 12th 2007. Zborník z medzinárodného vedeckého sympózia, ktoré sa uskutočnilo 12. apríla 2007 v Nitre

  Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
  (157 s., 1. vyd.)

 • 2002

  FUJAK, Július – KUBALOVÁ, Dana (zost.): O periférnosti trochu inak

  Monografia štúdií z kolokvia Periférnosť súčasného umenia a estetiky

  Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
  (133 s., 1. vyd.)

 • 2001

  FUJAK, Július (zost.): Muzicírovanie v živote jedného kysuckého rodu

  Vydavateľstvo Magma, Čadca
  (79 s., 1. vyd.)

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

Bibliografia – Recenzie

 • 2019

  KAJANOVÁ, Yvetta: Emanácie hudobnej semiosféry

  Hudobný život, 2019, Bratislava, roč. 51, č. 1 – 2, s. 54

 • 2018

  KOČIŠ, Michal: FUJAK, Július: Vis-á-Vis dialógy (nielen) o Hudbe

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2018, Bratislava, roč. 20

Bibliografia – Knižné monografie

 • 2018

  FUJAK, Július - HAĽÁK, Miroslav: Rudo Dička - Nepokoj vzdoru

  Magma, Čadca

Bibliografia

 • 2018

  KAJANOVÁ, Yvetta: Vis-à-Vis. Dialógy (nielen) o hudbe [recenzia knihy]

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 10, s. 39 – 40

 • 2018

  VESELÝ, Ondrej: Vedieť sa nadchnúť pre bizarný nápad

  Rozhovor s Júliusom Fujakom

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 6, s. 14 – 16

 • 2017

  KAČUROVÁ, Michaela: Sólo – duo – trio

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 19

 • 2016

  TIHLÁRIK, Rado: NE:BO:DAJ * letur tu develoter [recenzia CD]

  Nový Populár, 2016, Bratislava, roč. 9, č. 1

 • 2016

  KOLÁŘ, Robert: Eva Šušková: secret VOICE electric [recenzia CD]

  Hudobný život, 2016, Bratislava, roč. 48, č. 5, s. 37 – 38

 • 2016

  ČERNÁKOVÁ, Jana – FUJAK, Július: V živote i hudbe rád “komprovizuje”

  [rozvovor Jany Černákovej s Júliusom Fujákom, multiinštrumentalistom a vysokoškolským pedagógom UKF]

  MY Nitriansky noviny, 2016, Nitra, roč. 25, č. 14, s. 9

 • 2015

  KATINA, Peter: Ne:Bo:Daj : Leter tu develoter [recenzia CD]

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 12, s. 39

 • 2013

  KATINA, Peter: Recenzie: XAFOO. M. Chadima, J. Fujak

  Hudobný život, 2013, Bratislava, roč. 45, č. 1 – 2, s. 53

 • 2013

  ŽILINEK, Jozef: Recenzie: NE:BO:DAJ

  Hudobný život, 2013, Bratislava, roč. 45, č. 1 – 2, s. 53

 • 2010

  MIKO, Valér: Július Fujak a kol.: Slovenské hudobné alternatívy

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2010, Bratislava, roč. 36, č. 1, s. 86 – 87

 • 2010

  MIKO, Valér: Július Fujak: Hudobné korela(k)tivity

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2010, Bratislava, roč. 36, č. 1, s. 87

 • 2010

  MIKO, Valér: Čo je za sférou postmodernej hudby?

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2010, Bratislava, roč. 36, č. 1, s. 88
  (Július Fujak, recenzia na CD)

 • 2008

  FUJAK, Július – MACHAJDÍK, Peter: Hudba v tichu medzi nádychom a výdychom

  Rozhovor s Petrom Machajdíkom

  Hudba, 2008, Hevhetia, Košice, roč. III, č. IV. Q, s. 70 – 71

 • 2008

  MIKO, Valér: Ján Boleslav Kladivo a Julo Fujak: Fluff Modulation

  Hudba, 2008, Hevhetia, Košice, roč. III, č. II – III. Q, s. 96

 • 2008

  FUJAK, Július – KRAJČOVIČOVÁ, Jela: O Nitre 2013

  Rozhovor s Jelou Krajčovičovou

  Náš čas. Časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2008, Nitra, roč. 8, č. 2, s. 6 – 7

 • 2007

  CABADAJ, Peter: Július Fujak a kolektív. Slovenské hudobné alternatívy

  Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev

  Knižnica, 2007, Slovenská národná knižnica, Martin, roč. 8, č. 7, s. 62 – 63

 • 2006

  SALAY, Rastislav – FUJAK, Július: Úvahy o inej hudbe, hudbe na periférii

  Rozhovor s Júliusom Fujakom

  Hudba, 2006, Hevhetia, Košice, roč. I, č. IV. Q, s. 82 – 83

 • 2006

  MIKO, Valér: Musical Correla(c)tivity

  Romboid. Časopis pre literatúru a umeleckú komunikáciu, 2006, Bratislava, roč. 41, č. 4, s. 87

 • 2004

  MACSOVSZKY, Peter – FUJAK, Július: Už neverím na náhody s malým “n”

  S experimentálnym hudobníkom a muzikológom Júliusom Fujakom sa zhováral Peter Macsovszky

  Slovo. Spoločensko-politický týždenník, 2004, Bratislava, roč. 6, č. 1, s. 16

 • 2001

  FUJAK, Július – KRAJČOVIČOVÁ, Jela: Zviditeľniť inú hudbu

  Zhovárame sa s Júliusom Fujakom

  Kultúrny život, 2001, Bratislava, roč. 2, č. 27 – 28, s. 3

x