• 1982 – 1988

  Konzervatórium v Košiciach, štúdium hry na klavíri

 • 1988 – 1992

  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, štúdium odboru Hudobná veda

 • 2004 – 2009

  Doktorandské štúdium Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, odbor Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy

 • 1992 – 1996

  Základná umelecká škola v Sabinove, pedagóg hry na klavíri

 • 1998 – 2018

  Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, vyučovanie pedagogických predmetov

 • od 2019

  Súkromná základná umelecká škola v Prešove, pedagóg hry na klavíri

Mgr. Katarína Burgrová, PhD. sa po ukončení štúdia hudobnej vedy na FF UK v Bratislave sa venovala hudobnej pedagogike na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovsekj univerzity v Prešove. Spolu s Františkom Matúšom stála pri zrode občianskeho združenia Prešovský hudobný spolok Súzvuk a v súčasnosti je jeho predsedníčkou. Hlavnou činnosťou tohto združenia je záchrana a zachovanie hudobno-kultúrneho dedičstva. Ďalšou oblasťou jej činnosti je koncertná pedagogika, vzdelávanie detí a mládeže v oblasti hudobnej percepcie. Je autorkou a organizátorkou viacerých hudobno-vzdelávacích projektov pre deti a mládež, ku ktorým napísala pracovné zošity pre žiakov základných škôl s názvom Dnes si dáme klasikuDnes si dáme operu. Je editorkou niekoľkých zväzkov pramenno-kritického vydania hudobných diel neznámych skladateľov z 18. storočia v rámci edície Prešovského hudobného spolku Musica Scepusii Veteris. Spolupracuje s Hudobným centrom v Bratislave na príprave medzinárodného hudobného festivalu Pro musica nostra sarossiensi. Venuje sa aj hudobnej kritike a publicistike.

x