• 2008 – 2013

  štúdium muzikológie na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

 • 2013 – 2018

  doktorandské štúdium, Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied – Oddelenie hudobnej histórie

 • od 2017

  pracovník Ústavu hudobnej vedy SAV – Oddelenie systematickej hudobnej vedy

 • od 2018

  vedúci Oddelenia systematickej hudobnej vedy, Ústav hudobnej vedy SAV

Michal Ščepán študoval na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave, ako jeden z posledných absolventov prof. Ľubomíra Chalupku. V štúdiu pokračoval na Ústave hudobnej vedy SAV, kde získal titul PhD. s dizertačnou prácou Tadeáš Salva, život dielo (školiteľka PhDr. Jana Lengová, CSc.). Od roku 2017 pracuje v Oddelení systematickej hudobnej vedy Ústavu hudobnej vedy SAV. Od roku 2018 je vedúcim tohto oddelenia a člen vedeckej rady ÚHV.

Vo svojej vedecko-výskumnej práci využíva prelínanie postupov hudobnej historiografie a hudobnej teórie. Špecializuje sa na hudbu 20. storočia, so zameraním na dejiny slovenskej hudby a hudobnej kultúry Slovenska. Osobitnú pozornosť venuje hudobnej tvorbe slovenských skladateľov druhej polovice 20. storočia a jej charakteristike z hudobno-štýlového a hudobno-analytického hľadiska, so zaradením do širších kontextov vývoja európskej hudby.

x