• 1980 – 1984

  Filozofická fakulta UK v Bratislave (hudobná veda)

 • 1984 – 1985

  odborný asistent na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty v Nitre

 • 1986 – 1988

  odborný pracovník Metodicko-výskumného kabinetu Čs. rozhlasu v Bratislave

 • od 1994

  pracovník, od 2002 vedecký pracovník Kabinetu divadla a filmu SAV

 • 1996 – 1997

  vedúci koncertného oddelenia umeleckej agentúry Slovkoncert

 • 1997 – 2011

  odborný pracovník Národného divadelného centra (neskôr Divadelného ústavu)

 • 2001

  vedecká hodnosť PhD. na Kabinete divadla a filmu SAV a VŠMU, dizertačná práca Exotizmus v opere

 • 2003

  titul doc. na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU, habilitačná práca K problematike recepcie Janáčkových opier na Slovensku, habilitačná prednáška Estetická analýza opery a jej možnosti, 2003 – 2005 hosťujúci docent, 2005 – 2006 riadny docent, od 2006 mimoriadny profesor

V oblasti výskumu sa zameriaval na dejiny a teóriu estetiky opery, hudobného divadla, českej opery a slovenskej opery.

Bol členom vedeckých organizácií Slovenská hudobná únia, Slovenská muzikologická asociácia, Medzinárodná spoločnosť Johanna Straussa, Medzinárodná spoločnosť Leoša Janáčka, Slovenská teatrologická spoločnosť, Medzinárodná asociácia divadelných kritikov (AICT), Česká spoločnosť pre hudobnú vedu.

Venoval sa publicistickej činnosti, pôsobil ako redaktor časopisu Hudobný život (1985 – 1986), redaktor (1988 – 1996), od 1991 ako hlavný sekretár časopisu Literárny týždenník.

Pôsobil ako externý pedagóg na Katedre hudobnej teórie Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU (1986 – 1991, 1999 – 2003), na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave (1987 – 1989, 1997), kde vyučoval estetiku hudby, a Konzervatóriu v Bratislave (1997 – 2006).

x