2021

UNGER, Pavel: Miloš Blahynka by mal šesťdesiat. Bol skvelý muzikológ, hudobný estetik, kamarát

Opera Slovakia, 5. 6. 2021

2011

MISTRÍK, Miloš: Miloslav Blahynka (5. 6. 1961 – 27. 9. 2011)

Hudobný život, 2011, Bratislava, roč. 43, č. 11, s. 4

2010

BLAHYNKA, Miloslav: Hanslick, Eduard: O hudobnom krásne

Hudobné centrum, Bratislava
(142 s., 1. vyd., Miloslav Blahynka: odborná spolupráca, Ladislav Šimon: preklad)

2010

BLAHYNKA, Miloslav: História a mytológia v Suchoňovom Svätoplukovi

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2010, Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, Bratislava, roč. 58, č. 2, s. 73 – 82

2009

BLAHYNKA, Miloslav: K problematike dramaturgie Suchoňovho Svätopluka

Chalupka, Ľubomír (ed.): Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2008, 2009, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 283 – 290

2009

BLAHYNKA, Miloslav: Joseph Haydn a Jan Václav Tomášek

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2009, Bratislava, roč. 35, č. 4, s. 358 – 362

2009

BLAHYNKA, Miloslav: Prínos Otakara Hostinského k teórii opernej dramaturgie

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2009, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 57, č. 1, s. 3 – 10
(Tempo, 2009, roč. 6, č. 1, s. 10 – 12)

2009

BLAHYNKA, Miloslav: K problematike dramaturgie opier Martinů

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2009, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 57, č. 2 – 3, s. 134 – 143

2009

BLAHYNKA, Miloslav: Reflexia teórie opery a súborného umeleckého diela u predstaviteľov formovej estetiky 19. storočia

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2009, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 57, č. 4, s. 300 – 305

2009

BLAHYNKA, Miloslav: Dopad doktrinárskej estetiky na opernú tvorbu Eugena Suchoňa

Hudobný život. Príloha Eugen Suchoň Storočnica, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 1 – 2, s. 8 – 9

2008

BLAHYNKA, Miloslav – ŠTEFKOVÁ, Markéta (zost.): Prezentácie – Konfrontácie 2008

Zborník z medzinárodnej konferencie, konanej 16. – 17. mája 2008, Katedra teórie hudby a Centrum výskumu na HTF VŠMU v Bratislave, 6. ročník

Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava
(172 s., 1. vyd.)

2008

BLAHYNKA, Miloslav – MOJŽIŠOVÁ, Michaela – URSÍNYOVÁ, Terézia – UNGER, Pavel – BLAHO, Vladimír: Operná sezóna 2007/2008 očami kritikov

Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 8, s. 22 – 28

2008

BLAHYNKA, Miloslav: Princípy mimézis a fikcie v Lessingovej Hamburskej dramaturgii

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2008, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 56, č. 4, s. 393 – 401

2008

BLAHYNKA, Miloslav: Nové režijné výklady českej opery 19. storočia

(Na príkladoch Smolíkovej inscenácie Hubičky a Nekvasilovej Rusalky v Opere SND)

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2008, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 56, č. 3, s. 345 – 351
(Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Slovenské národné divadlo, Bratislava)

2008

BLAHYNKA, Miloslav: Kríza hudobnej kultúry a hudobná výchova

Hudba – Integrácie – Interpretácie 11. Mediálne a komunikačné aspekty hudby. Zborník štúdií z medzinárodnej vedeckej konferencie, 6. – 7. novembra 2007 v Nitre, Vereš, Jozef (ed.), 2008, Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 45 – 49

2008

BLAHYNKA, Miloslav: Bohuslav Martinů: Jeux

Karel Košárek, klavír, Supraphon 2008

Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 7, s. 36
(recenzia CD)

2008

ŘEZÁČOVÁ, Emílie: Miloslav Blahynka: Kapitoly z estetiky muzikálu [recenzia knihy]

Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 7, s. 39

2008

ŘEZÁČOVÁ, Emílie: Miloslav Blahynka: Eseje o opere [recenzia knihy]

Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 7, s. 38 – 39

2007

BLAHYNKA, Miloslav: Kapitoly z estetiky muzikálu

Slovenská teatrologická spoločnosť, Kabinet divadla a filmu SAV, Vysoká škola múzických umení, Bratislava
(142 s., 1. vyd.)

2007

BLAHYNKA, Miloslav – POKOJNÁ, Katarína – ŠTEFKOVÁ, Markéta (ed.): Prezentácie – Konfrontácie I

Zborník z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v rokoch 2004 – 2006

Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava
(170 s., 1. vyd.)

2007

BLAHYNKA, Miloslav: Dramatická funkcia hrdinu (osobnosti) v operách Jána Cikkera

Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, 2007, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 241 – 244

2007

BLAHYNKA, Miloslav – POKOJNÁ, Katarína – ŠTEFKOVÁ, Markéta (ed.): Prezentácie – Konfrontácie II

Zborník príspevkov z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie a hudby na HTF VŠMU v Bratislave v roku 2007 [5. ročník], elektronický zdroj

Divis-Slovakia, Bratislava
(1 CD-ROM)

2007

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Miloslav Blahynka: Janáčkove opery na Slovensku [recenzia knihy]

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 6, s. 35 – 36

2007

KŘUPKOVÁ, Lenka: Opera v esejách

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2007, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 55, č. 3, s. 526 – 529

2007

BLAHYNKA, Miloslav: Inszenierungen von Mozart-Opern in der Slowakei, betrachtet als Dialog über Regiegestaltungen

Kühnel, Jürgen – Müller, Ulrich – Panagl, Oswald (ed.): “Regietheater”. Konzeption und Praxis am Beispiel der Bühnenwerke Mozarts. Mit einem Anhang zu Franz Schrecker Die Gezeichneten. Vorträge des Salzburger Symposions 2005, 2007, Verlag Mueller-Speiser, Anif, Salzburg, s. 382 – 393

2007

BLAHYNKA, Miloslav: K problematike analýzy operného diela

Blahynka, Miloslav – Katarína Pokojná – Štefková, Markéta (zost.): Prezentácie – Konfrontácie II. Zborník z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v rokoch 2004 – 2006, 2007, Vysoká škola múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava, s. 57 – 62

2007

KŘUPKOVÁ, Lenka: K Janáčkovým operám na Slovensku

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2007, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 55, č. 2, s. 328 – 330

2007

BLAHYNKA, Miloslav: Sociology Issues of the Audience in Theatres of 17th and 18th Century

Slavko, Pavel – Srbová, Hana (ed.): The World of Baroque Theatre. A Compilation of the Český Krumlov Conferences 2004, 2005, 2006. Svět barokního divadla. Sborník přednášek z konferencí v Českém Krumlově 2004, 2005, 2006, 2007, Společnost přátel Českého Krumlova, Český Krumlov, s. 273 – 282

2007

BLAHYNKA, Miloslav: Podnety Hanslickovej estetiky pre analýzu hudobného diela

Blahynka, Miloslav – Katarína Pokojná – Štefková, Markéta (zost.): Prezentácie – Konfrontácie II. Zborník z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v rokoch 2004 – 2006, 2007, Vysoká škola múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava, s. 51 – 53

2007

BLAHYNKA, Miloslav: Niekoľko poznámok o opernom čase – štúdie k teórii interpretácie

Tempo, 2007, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 4, č. 1, s. 8 – 10

2007

BLAHYNKA, Miloslav: Priame prenosy opier v začiatkoch rozhlasového vysielania v Československu

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2007, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 55, č. 1, s. 55 – 58

2007

BLAHYNKA, Miloslav: Princípy mimezis a fikcie v barokovom opernom herectve

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2007, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 55, č. 3, s. 375 – 384

2007

BLAHYNKA, Miloslav: Mimézis a fikcia v opere serii na príklade Händelovej Alciny

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2007, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 55, č. 4, s. 582 – 590

2007

BLAHYNKA, Miloslav: Opera ako inscenačná výzva

impulz. Revue pre modernú katolícku kultúru, 2007, Bratislava, roč. 3, č. 3, s. 108 – 114

2007

BLAHYNKA, Miloslav: K problematice sociologie publika v opeře 17. a 18. století

Slavko, Pavel – Srbová, Hana (ed.): The World of Baroque Theatre. A Compilation of the Český Krumlov Conferences 2004, 2005, 2006. Svět barokního divadla. Sborník přednášek z konferencí v Českém Krumlově 2004, 2005, 2006, 2007, Český Krumlov, s. 263 – 272

2006

BLAHYNKA, Miloslav: Poznámka o interpretácii novej hudby

Tempo, 2006, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 3, č. 1, s. 10

2006

BLAHYNKA, Miloslav: Eseje o opere

Slovenská teatrologická spoločnosť, Kabinet divadla a filmu SAV, Vysoká škola múzických umení, Bratislava
(139 s., 1. vyd.)

2006

BLAHYNKA, Miloslav: Veristické dvojičky ako realistické divadlo

ARCH. Časopis o architektúre a inej kultúre, 2006, Bratislava, roč. 11, č. 12, s. 57

2006

BLAHYNKA, Miloslav: Hubova a Mozartova Figarova svadba v Opere SND

ARCH. Časopis o architektúre a inej kultúre, 2006, Bratislava, roč. 11, č. 11, s. 57

2006

BLAHYNKA, Miloslav: Mozartov Titus ako ukážka moderného režijného divadla v opere

ARCH. Časopis o architektúre a inej kultúre, 2006, Bratislava, roč. 11, č. 10, s. 57

2006

BLAHYNKA, Miloslav: Zachovajme pokoru pred čarom hudby

Predstavujeme hlavnú zbormajsterku jubilujúceho Slovenského filharmonického zboru Blanku Juhaňákovú

Mosty. Česko-slovenský týždenník, 2006, Bratislava, roč. 15, č. 9, s. 13

2006

BLAHYNKA, Miloslav: Myslivečkova Antigona v ND Praha

ARCH. Časopis o architektúre a inej kultúre, 2006, Bratislava, roč. 11, č. 9, s. 55

2006

BLAHYNKA, Miloslav: Svet barokového divadla v Českom Krumlove

ARCH. Časopis o architektúre a inej kultúre, 2006, Bratislava, roč. 11, č. 6, s. 55

2006

BLAHYNKA, Miloslav: Turandot ako baroková exotika

ARCH. Časopis o architektúre a inej kultúre, 2006, Bratislava, roč. 11, č. 4, s. 53

2006

BLAHYNKA, Miloslav: Janáčkove opery na Slovensku

VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
(183 s., 1. vyd.)

2006

BLAHYNKA, Miloslav: Eugen Onegin ako moderné operné divadlo

ARCH. Časopis o architektúre a inej kultúre, 2006, Bratislava, roč. 11, č. 3, s. 53

2006

BLAHYNKA, Miloslav: The Productions od Mozart´s Operas in Slovakia as a Discussion of the Versions of Theatre Staging

Slezák, Ján (ed.): Inauguration of Ivan Gašparovič President of the Slovak Republic as Protector of the European Academy of Sciences and Arts, 2006, SAV, Bratislava, s. 17 – 21

2006

BLAHYNKA, Miloslav: Muzikál v moderných médiách

Magál, Slavomír – Mistrík, Miloš: Masmediálna komunikácia v interdisciplinárnom výskume. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou, 2006, Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila Metoda, Trnava, s. 272 – 274

2006

BLAHYNKA, Miloslav: Poznámky o sociálnych aspektoch muzikálovej tvorby

Vereš, Jozef (ed.): Hudba – integrácie – interpretácie 10. Zborník štúdií z medzinárodného pracovného seminára, 10. – 12. septembra 2006 v Trenčianskych Tepliciach, 2006, Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 145 – 155

2006

BLAHYNKA, Miloslav: Inscenácie Mozartových opier na Slovensku

Tempo, 2006, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 3, č. 1, s. 13 – 15

2006

BLAHYNKA, Miloslav: Priame prenosy opier v začiatkoch rozhlasového vysielania v Československu

Tempo, 2006, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 3, č. 2, s. 19 – 20

2006

BLAHYNKA, Miloslav: Hudobnosť Hasprovho Pokusu o lietanie

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2006, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 54, č. 1, s. 94 – 97

2006

BLAHYNKA, Miloslav: Inscenácie Mozartových opier na Slovensku ako dialóg o podobách režijného divadla

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2006, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 54, č. 3, s. 367 – 380

2006

BLAHYNKA, Miloslav: Appia analyzuje Wagnera

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2006, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 54, č. 4, s. 646 – 656

2006

BLAHYNKA, Miloslav: Minimalizmus v opere

Hrčková, Naďa (ed.): Od Perotina po Steva Reicha. Idey “minimálneho” v hudobných dejinách a v súčasnosti / Vom Perotin bis Steve Reich. Die Ideen des “Minimalen” in der Musikgeschichte und Gegenwart, 2006, Hudobné centrum, AEPress, Bratislava, s. 207 – 211
(Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 2005, Bratislava, 8. – 10. novembra 2005)

2006

BLAHYNKA, Miloslav: Minimalismus in der Oper am Beispiel des Nationaltheaters Praha

Macek, Petr (ed.): Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Roč. LII-LIV, řada hudebněvědná (H), č. 38 – 40. Series musicologica. Jiřímu Fukačovi k nedožitým 70. narozeninám, 2006, Masarykova univerzita, Brno, s. 85 – 90

2005

BLAHYNKA, Miloslav: Príspevok k dejinám európskej hudby

Knižná revue, 2005, Literárne informačné centrum, Bratislava, roč. XV, č. 8, s. 6

2005

BLAHYNKA, Miloslav: Nekvasil a Dvořák inscenovali Rusalku

Hudební rozhledy, 2005, roč. 58, č. 5, s. 31

2005

BLAHYNKA, Miloslav: Operní příběh aztéckého panovníka jako podobenství o současném světě

Hudební rozhledy, 2005, roč. 58, č. 5, s. 20 – 21

2005

BLAHYNKA, Miloslav: Flotowova Marta v ND Brno

Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 4, s. 34
(Friedrich von Flotow: Marta, Národné divadlo Brno, premiéra: 25. februára 2005, Dagmar Bezačinská – soprán)

2005

BLAHYNKA, Miloslav: Minimalizmus v opere

Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 3, s. 28 – 29
(Michael Nyman: Man and Boy: Dada, Národné divadlo Praha, premiéra: 1. februára 2005, dirigent: Petr Kofroň, súbor Agon Orchestra)

2005

BLAHYNKA, Miloslav: Estetická analýza opery a jej možnosti

Tempo, 2005, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 2, č. 2, s. 17 – 19

2005

BLAHYNKA, Miloslav: Grécke pašie ako operný objav

Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 2, s. 27 – 28
(Bohuslav Martinu: Grécke pašie, Národné divadlo Brno, premiéra: 16. januára 2005, v spolupráci s Royal Opera House Covent Garden London)

2005

BLAHYNKA, Miloslav: Stretnutie s umeleckým dielom

Tempo, 2005, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 2, č. 1, s. 1

2005

BLAHYNKA, Miloslav: Poznámka o interpretácii Novej hudby

Tempo, 2005, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 2, č. 1, s. 1

2005

BLAHYNKA, Miloslav: Tradícia a inovácia v hudobnoestetickom myslení Václava Jana Tomáška

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 3 – 4, s. 356 – 360

2005

BLAHYNKA, Miloslav: Mozartovo Requiem pre človeka 20. storočia

SME, 2005, Bratislava, roč. 13, č. (21. 11.)

2005

BLAHYNKA, Miloslav: Čistou lidskou duši

(Poznámky k Dvořákovej Rusalke)

Bulletin Opery SND k inscenácii Rusalky Antonína Dvořáka, 2005, Slovenské národné divadlo, Bratislava, s. 10 – 21

2005

BLAHYNKA, Miloslav: Ideen des Franziskanertums und ihre Aktualisierung in der O. Messiaens Oper Saint Francois d´Assise

Kačic, Ladislav (ed.): Plaude turba paupercula. Franziskanischer Geist in Musik Literatur und Kunst. Konferenzenbericht, 4. – 6. október 2004, Bratislava, 2005, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava, s. 359 – 362

2005

PEČMAN, Rudolf: Miloslav Blahynka: Wasserbauerove inscenácie Janáčkových opier v Slovenskom národnom divadle [recenzia publikácie] e

Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 6, s. 46

2005

BLAHYNKA, Miloslav: Estetická analýza opery a jej možnosti

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2005, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 53, č. 1 – 2, s. 22 – 27

2005

BLAHYNKA, Miloslav: Poznámky o minimalizme v opere

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2005, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 53, č. 3, s. 223 – 228

2005

BLAHYNKA, Miloslav: Obraz inscenačnej poetiky súčasného českého operného divadla

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2005, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 53, č. 3, s. 309 – 310

2005

BLAHYNKA, Miloslav: Minimalizmus v opere

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2005, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 53, č. 3, s. 221 – 228

2005

BLAHYNKA, Miloslav: Čas v opere (poznámky o opernom čase)

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2005, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 53, č. 4, s. 356 – 360

2005

BLAHYNKA, Miloslav: Odišli... Ljuba Makovická (21. 1. 1921 – 2. 1. 2005)

Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 2, s. 7
(Ljuba Makovická – pedagogička na VŠMU, operný spev, teoretické a historické predmety)

2005

BLAHYNKA, Miloslav: Konflikt prírody a kultúry v Dvořákovej Rusalke

(Na margo novej inscenácie v Opere SND), Jaroslav Kyzlink – dirigent, Eva Jenisová – soprán, Iveta Matyášová – soprán, Ľudovít Ludha – tenor

Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 4, s. 31 – 32
(Peter Mikuláš – bas, Gustáv Beláček – bas, Jolana Fogašová – soprán, Ľubica Rybárska – soprán, Marta Beňačková – alt, Denisa Hamarová – mezzosoprán, Ivan Ožvát – tenor, Jana Valášková – soprán, Adriana Kučerová – soprán, Terézia Kružliaková – mezzosoprán)

2005

BLAHYNKA, Miloslav: Rackův spis o Descartově hudební estetice

Macek, Petr – Pečman, Rudolf (ed.): Musicologia brunensis. Ad honorem Jan Racek, Bohumír Štědroň et Zdeněk Blažek 1905 – 2005. Sborník příspěvků z mezinárodní hudebněvědné konference, 28. – 29. 1. 2005, 2005, Brno, Praha, s. 157 – 161

2004

BLAHYNKA, Miloslav: Na margo jednej zabudnutej inscenácie Janáčkovej opery z Mŕtveho domu v SND 1938

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2004, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 52, č. 3 – 4, s. 302 – 312

2004

BLAHYNKA, Miloslav: Alcina bez (režisérskych) čarov

Dva pohľady na poslednú premiéru sezóny Opery SND 2003/2004, G. F. Händel: Alcina HWV 34, Opera SND, premiéra: 4. júna 2004, dirigent: Jaroslav Kyzlink

Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 7 – 8, s. 34 – 36
(Agnesa Ferienčíková – čembalo, Juraj Struhárik – teorba, Ludmila Vernerová – soprán, Denisa Hamarová – mezzosoprán, Denisa Šlepkovská – alt, Adriana Kučerová – soprán, Marián Pavlovič – tenor, Gustáv Beláček – bas, Petra Nôtová – soprán)

2004

BLAHYNKA, Miloslav: Operní meditace na téma terorismus

K inscenaci Adamsovy opery Smrt Klinghoffera v Národním divadle Praha

Spurná, Helena (ed.): Hudební divadlo jako výzva. Interdisciplinární texty, 2004, Národní divadlo, Praha, s. 336 – 350

2004

BLAHYNKA, Miloslav: Za Jurajom Benešom

Tempo, 2004, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 1, č. 1, s. 2

2004

BLAHYNKA, Miloslav: Opery Leoša Janáčka v réžii Miloša Wasserbauera na scéne Opery Slovenského národného divadla

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 4, s. 529 – 540

2004

BLAHYNKA, Miloslav: Prvky postmoderny, ludickosti a absurdity v opere Cirostratus a v jej inscenáci

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2004, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 52, č. 1, s. 43 – 46

2004

BLAHYNKA, Miloslav: Literárne podnety v slovenskej opernej tvorbe a v jej libretách

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2004, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 52, č. 2, s. 115 – 125

2004

BLAHYNKA, Miloslav: Janáčkovo Brno 2004

Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 3, s. 33 – 34
(festival Janáčkovo Brno 2004, uvedenie všetkých Janáčkových scénických diel: 9 opier a 1 balet, 150 rokov od narodenia Leoša Janáčka, 100 rokov od svetovej premiéry opery Jej pastorkyňa)

2004

BLAHYNKA, Miloslav: Ondrej Lenárd a Česká filharmónia

Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 3, s. 34
(29. – 31. januára 2004, abonentný koncert Českej filharmónie, Ondrej Lenárd – dirigent, Jiří Válek – flauta)

2004

BLAHYNKA, Miloslav: Ideálom je rozhľadený umelec

(Rozhovor s dekanom HTF VŠMU prof. Jánom Vladimírom Michalkom, ArtD.)

Tempo, 2004, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 1, č. 1, s. 2 – 3

2004

BLAHYNKA, Miloslav: Bellova opera Kováč Wieland a otázka vývinového kontextu slovenskej opernej tvorby

Muntág, Emanuel (ed.): Ján Levoslav Bella – národovec a Európan. Zborník materiálov z podujatí usporiadaných pri príležitosti 160. výročia narodenia nestora slovenskej národnej hudby, 2004, Nadácia Jána Levoslava Bellu, Matica slovenská, Liptovský Mikuláš, Martin, s. 31 – 36

2004

BLAHYNKA, Miloslav – HALLON, Ľubor: Vzťah obyvateľov SR k hudbe

Šrámek, Ľudovít (ed.): Recepcia umenia na Slovensku po roku 2000, 2004, Národné osvetové centrum, Bratislava, s. 5 – 55

2004

BLAHYNKA, Miloslav: Wasserbauerove inscenácie Janáčkových opier v Slovenskom národnom divadle

Slovenská teatrologická spoločnosť, Bratislava
(53 s., 1. vyd.)

2004

BLAHYNKA, Miloslav: Genéza dynamizmu v hudbe u Jozefa Kresánka

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 1 – 2, s. 14 – 17

2003

BLAHYNKA, Miloslav: Operný návrat k Janáčkovi

Opera Slovenského národného divadla, Bratislava, Leoš Janáček: Káťa Kabanová

Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 12, s. 26
(Klaudia Dernerová – soprán, Eva Jenisová – soprán, Marta Beňačková – mezzosoprán/alt, Ida Kirilová – mezzosoprán/alt, Terézia Kružliaková – mezzosoprán, Denisa Šlepkovská – mezzosoprán/alt, Jozef Kundlák – tenor, Tomáš Juhás – tenor)

2003

BLAHYNKA, Miloslav: Aktuálna umelecká situácia v slovenských operných inštitúciách

Čimo, Jozef (ed.): Zborník Katedry marketingu z vedeckého seminára, 2003, Ekonomická univerzita v Bratislave, Brastislava, s. 34 – 37

2003

BLAHYNKA, Miloslav: Dvakrát z brnianskej opery

Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 2, s. 23
(Opera Národného divadla v Brne, divadelná sezóna 2002/2003, Antonín Dvořák: Jakobín, dirigent: Tomáš Hanus, Ludwig van Beethoven: Fidelio)

2003

BLAHYNKA, Miloslav: Tri extravagantné inscenácie

Literárny týždenník, 2003, Bratislava, roč. 16, č. 29 – 30, s. 15

2003

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Miloslav Blahynka: Exotizmus v opere [recenzia knihy]

Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 9, s. 46 – 47

2003

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Miloslav Blahynka: Exotizmus v opere

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, roč. 29, č. 2, s. 300 – 303

2003

BLAHYNKA, Miloslav: Dvakrát Janáček

Káťa Kabanová. Príhody líšky Bystroušky

Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 3, s. 35 – 36
(Národné divadlo Brno, premiéra: 7. februára 2003, dirigent: Jaroslav Kyzlink, Národné divadlo Praha, premiéra: 19. decembra 2002, Jolana Fogašová – soprán)

2003

BLAHYNKA, Miloslav: Umělecká a životní kréda dirigenta Ondreje Lenárda

Opus musicum. Hudební revue, 2003, Brno, roč. 35, č. 3, s. 20 – 23

2003

BLAHYNKA, Miloslav: Melos-Étos 2003

Opus musicum. Hudební revue, 2003, Brno, roč. 35, č. 6, s. 33 – 35

2003

BLAHYNKA, Miloslav: Wiener Festwochen 2003 – operné projekty

Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 7 – 8, s. 39, 43
(Giacomo Puccini: Madame Butterfly, operný súbor divadla z Klagenfurtu, Helmut Lachenmann: Dievča so zápalkami – hudobnoscénická kompozícia, Neue Opera Wien, Franz Schubert: Krásna mlynárka, réžia: Christoph Marthaler, Schauspielhaus Zürich)

2003

BLAHYNKA, Miloslav: Komerčná ponuka

Literárny týždenník, 2003, Bratislava, roč. 16, č. 7, s. 11
(recenzia inscenácie Rasputin Baletu Slovenského národného divadla v Bratislave)

2003

BLAHYNKA, Miloslav: Krása klasického tanca

Literárny týždenník, 2003, Bratislava, roč. 16, č. 19, s. 11
(recenzia inscenácie baletu Bajadéra v Slovenskom národnom divadle v Bratislave)

2003

BLAHYNKA, Miloslav: Zomrel Július Kowalski

Literárny týždenník, 2003, Bratislava, roč. 16, č. 25, s. 2

2003

BLAHYNKA, Miloslav: Svet živých obrazov. Divadlo v stredoveku

História. Revue o dejinách spoločnosti, 2003, Spoločnosť Pro Historia, Bratislava, roč. 3, č. 2, s. 4 – 6

2003

BLAHYNKA, Miloslav: Zur Rezeption der Operetten von Johann Strauss in der Slowakei vor 1920

Schneider, Hans (ed.): Die Fledermaus, 2003, Hans Schneider Verlag, Tutzing, s. 99 – 108
(Wien, Wiener Institut für Strauss-Forschung)

2003

BLAHYNKA, Miloslav: Jindřich Haugwitz: Smysl a cíl jeho úprav dobových oper a oratorií

Buš, Marek (ed.): Haugwitzové a hudba. Sborník přednášek z muzikologického sympózia konaného na zámku v Náměšti nad Oslavou dne 21. září 2002 v rámci projektu „Vivat musica“ u příležitosti výročí 250 let od zakoupení panství hraběcím rodem Haugwitzů, 2003, Náměšti nad Oslavou, s. 33 – 42

2003

BLAHYNKA, Miloslav: K problematice Durdíkova pojetí teorie kritiky

Dykast, Roman (ed.): Sborník z konference uspořádané ke 100. výročí úmrtí významného českého filozofa a estetika Josefa Durdíka, 2003, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha, s. 94 – 98

2003

BLAHYNKA, Miloslav: Oskar Nedbal a predpoklady modernej opernej dramaturgie

Chalupka, Ľubomír (ed.): Recepcia súčasnej európskej hudobnej tvorby v slovenskej hudobnej kultúre 1. polovice 20. storočia. Zborník z muzikologickej konferencie v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2002, 2003, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 37 – 44

2003

BLAHYNKA, Miloslav: Hľadanie inscenačného kľúča pre Káťu Kabanovú

Teatro, 2003, Divadelný ústav, Bratislava, roč. 9, č. 3 – 4

2003

BLAHYNKA, Miloslav: Obraz antihrdinu v slovenských absurdných operách

Koška, Ján (ed.): Hrdina v stredoeurópskych a balkánskych literatúrach 19. a 20. storočia, 2003, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 159 – 163

2003

BLAHYNKA, Miloslav: Jan Bedřich Kittl. Bianca a Giuseppe

Pohled na předsmetanovskou operu

Opus musicum. Hudební revue, 2003, Brno, roč. 35, č. 2, s. 24 – 25

2003

BLAHYNKA, Miloslav: Gluck a Orff v Presscentre

Literárny týždenník, 2003, Bratislava, roč. 16, č. 24, s. 11

2003

BLAHYNKA, Miloslav: Český triptych: Jan Bedřich Kittl

Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 5, s. 33 – 34

2003

BLAHYNKA, Miloslav: K problematike recepcie operiet Johanna Straussa v Bratislave pred rokom 1920

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2003, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 51, č. 1 – 2, s. 39 – 47

2003

BLAHYNKA, Miloslav: Dramaturgia a estetika Schönbergovho Očakávania

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2003, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 51, č. 3 – 4, s. 225 – 235

2003

BLAHYNKA, Miloslav: Opera vo filme a Loď pláva

Kino-Ikon. Časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, 2003, Asociácia slovenských filmových klubov, Bratislava, roč. 7, č. 2, s. 131 – 137

2003

BLAHYNKA, Miloslav: Baroková opera na Wiener Festwochen

Literárny týždenník, 2003, Bratislava, roč. 16, č. 21, s. 11
(recenzia inscenácie Cavalliho opery La Callisto)

2003

BLAHYNKA, Miloslav: Butterfly ako spor kultúr

Literárny týždenník, 2003, Bratislava, roč. 16, č. 23, s. 11

2003

BLAHYNKA, Miloslav: Ďalší návrat k opernému verizmu

Giordanova opera Andrea Chénier v Opere SND

Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 2003, Matica slovenská, Martin, roč. 4+119, č. 4, s. 153 – 155
(Umberto Giordano, Slovenské národné divadlo, Bratislava)

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Štúdio 12 – nový priestor pre divadlo

Učiteľské noviny, 2002, Bratislava, roč. 52, č. 6, s. 12

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Kohútik zlatý, ale ostnatý

Učiteľské noviny, 2002, Bratislava, roč. 52, č. 28, s. 12

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Pastorkyňa ako expresívna dráma

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 5, s. 25
(Leoš Janáček: Jenůfa – opera, Wiener Staatsoper, réžia: David Pountney (Veľká Británia)

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Wilsonov a Janáčkov Osud

Mosty. Česko-slovenský týždenník, 2002, Bratislava, roč. 11, č. 24, s. 12
(réžia: Robert Wilson, Leoš Janáček: Osud – opera, Národné divadlo Praha)

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Étos súčasnej hudby

Kultúrny život, 2002, Bratislava, roč. 3, č. 1, s. 9

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Brnianska premiéra Rapsodickej suity

Kultúrny život, 2002, Bratislava, roč. 3, č. 10, s. 9

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Trubadúr ako ucelené divadlo

Kultúrny život, 2002, Bratislava, roč. 3, č. 13, s. 8

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Pre odborníkov i laikov: Jaroslav Smolka a kol.: Dějiny hudby

Kultúrny život, 2002, Bratislava, roč. 3, č. 15, s. 8

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Nový pohľad na romantizmus

Kultúrny život, 2002, Bratislava, roč. 3, č. 19 – 20, s. 10

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Opereta v opere

Kultúrny život, 2002, Bratislava, roč. 3, č. 5, s. 8

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Za Jiřím Fukačom (15. 1. 1936 – 22. 11. 2002)

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 12, s. 3
(Jiří Fukač – český muzikológ, pedagóg)

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Brnianska premiéra Rapsodickej suity

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 3, s. 27
(koncertný cyklus Štátnej filharmónie Brno, dirigent: Martin Sieghart (Rakúsko), Marián Lapšanský – klavír, program: Eugen Suchoň: Rapsodická suita pre klavír a orchester)

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Spiaca krásavica v Balete SND

Ku koreňom baletnej klasiky

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 3, s. 24
(P. I. Čajkovský: Spiaca krásavica, Balet SND, Bratislava, choreografia: Bachram M. Juldašev (Rusko) a Jozef Dolinský st., dirigent: Martin Mázik)

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Za Viktorom Málkom

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 4, s. 3
(Viktor Málek – operný dirigent, pedagóg na VŠMU, umelecký vedúci, dramaturg, v roku 1969 založil pri SND Bratislava súbor Camerata Slovaca, premiérovo uviedol mnohé diela slovenských skladateľov)

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Figarova svadba v pražskom Národnom divadle

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 4, s. 28
(Wolfgang Amadeus Mozart: Figarova svadba, Národné divadlo Praha, dirigent: Peter Feranec, réžia: Josef Průdek, premiéra: 9. februára 2002, miesto konania: Stavovské divadlo, Praha)

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Wilsonov a Janáčkov Osud

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 6, s. 32 – 33
(réžia: Robert Wilson, Leoš Janáček: Osud – opera, Národné divadlo Praha, Jiří Bělohlávek – dirigent, Eva Urbanová – soprán, Iveta Jiříková – soprán, Štefan Margita – tenor, Ivan Kusnjer – barytón, premiéra: 19. apríla 2002)

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Cosi fan tutte ako svieže divadlo

Učiteľské noviny, 2002, Bratislava, roč. 52, č. 27, s. 12
(Časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave)

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Korngoldovo Mŕtve mesto v ND Brno

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 7 – 8, s. 39, 47
(Erich Wolfgang Korngold – skladateľ (rodák z Brna), Mŕtve mesto – opera, Opera Národného divadla Brno, v spolupráci s Badisches Staatstheater Karlsruhe)

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Hviezdna hodina slovenskej opery

K premiére Benešovej opery The Players

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 7 – 8, s. 31 – 32

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Činohra v opere

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 9, s. 24 – 25
(Opera Slovenského národného divadla, Bratislava; Terrence McNally: Majstrovská lekcia Marie Callas, Emília Vašaryová – herečka, Martina Masaryková – soprán, Karin Varkondová – soprán, Ján Babjak – tenor, Tomáš Juhás – tenor)

2002

PRUS, Karol (= Blahynka, Miloslav): K novej inscenácii populárnej opery v SND

Carmen presadená z Verdiho originálu do čias Frankovho totalitného režimu

Nový deň, 2002, Bratislava, roč. 4, č. (20. 3.), s. 11

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Suchoňova Rapsodická suita v Brne

Nový deň, 2002, Bratislava, roč. 4, č. (5. 3.), s. 11

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Monteverdiho pohľad na Odysea

Pozoruhodná festivalová produkcia Wiener Festwochen

Nový deň, 2002, Bratislava, roč. 4, č. 122, s. 11

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Tri sestry sú muži

Opera podľa A. P. Čechova na Wiener Festwochen

Nový deň, 2002, Bratislava, roč. 4, č. 136, s. 11

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Brittenova opera na Wiener Festwochen

Operný horor z dielne klasika experimentu

Nový deň, 2002, Bratislava, roč. 4, č. 163, s. 11

2002

BLAHYNKA, Miloslav: K premiére Benešovej opery The Players

Po Osvaldovi Zahradníkovi sa aj ďalší doma nehraný autor dostal na javisko v zahraničí

Nový deň, 2002, Bratislava, roč. 4, č. 170, s. 11

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Vďačná téma – Maria Callasová

Príbeh opernej divy vo Viedni i v Bratislave

Nový deň, 2002, Bratislava, roč. 4, č. 193, s. 11

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Za operetou do Mörbischu

Nový deň, 2002, Bratislava, roč. 4, č. 205, s. 11

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Ondrej Lenárd: Šesťdesiatka

Nový deň, 2002, Bratislava, roč. 4, č. 217, s. 11

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Árie o moci a erotike

Nový deň, 2002, Bratislava, roč. 4, č. 134, s. 11

2002

BLAHYNKA, Miloslav: David Pountney s Janáčkom vo Viedni

Mosty. Česko-slovenský týždenník, 2002, Bratislava, roč. 11, č. 15, s. 12
(Leoš Janáček: Jenůfa – opera, Wiener Staatsoper, réžia: David Pountney (Veľká Británia)

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Bratislavský divadelný život v časoch mladosti Franza Schmidta

Hulková, Marta – Chalupka, Ľubomír (ed.): Musicologica Istropolitana I. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2002, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 137 – 145

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Světová premiéra slovenské opery

K premiéře Benešovy opery The Players

Opus musicum. Hudební revue, 2002, Brno, roč. 34, č. 4, s. 59 – 62

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Janáčkovy opery na Slovensku

Mazurek, Jan (ed.): Čeští hudební klasikové na prahu 21. století. Sborník z 25. ročníku muzikologickej konference Janáčkiana konanej v dňoch 6. – 7. júna 2001 v Ostrave, 2002, Ostravská univerzita, Ostrava, s. 83 – 86

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Antická mytológia v opere na prahu 21. storočia

Na príkladoch z Košutovej Ifigénie a Ofenbauerovej Pentesiley

Hrčková, Naďa (ed.): Posledných 30 rokov: idey, osobnosti, hodnoty novších hudobných dejín / Die letzten 30 Jahre: Ideen, Persönlichkeiten, Werte der neueren Musikgeschichte, 2002, Festival Melos-Étos, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Orman, Bratislava, s. 199 – 206
(Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 2001, Bratislava, 7. – 9. novembra 2001)

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Pressburger Theaterleben zu Zeiten der Jugend Franz Schmidts

Hulková, Marta – Chalupka, Ľubomír (ed.): Musicologica Istropolitana I. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2002, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 137 – 146

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Opery Jána Cikkera v Čechách, na Morave a v Sliezsku

Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Jána Cikkera. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Slovenská operná tvorba 20. storočia v európskom kontexte, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2001, 2002, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 233 – 256

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Pastorkyňa jako expresivní drama

Opus musicum. Hudební revue, 2002, Brno, roč. 34, č. 2, s. 47 – 49

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Opera ako výraz absurdity

Javisko. Divadelná revue, 2002, Národné osvetové centrum, Bratislava, roč. 34, č. 2, s. 26 – 27

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Metamorfózy opernej tvorby Jána Cikkera

Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 2002, Matica slovenská, Martin, roč. 4+118, č. 3, s. 95 – 99

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Opera v alternatívnom divadle

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2002, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 50, č. 1, s. 16 – 23

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Reakcie na doktrinársku estetiku

Dilema, 2002, č. 2, s. 51 – 55
(Eugen Suchoň, Ján Cikker, opera)

2002

HAUGVIC, Karel (= Blahynka, Miloslav): Už Mozartovi nerozumejú?

SME, 2002, Bratislava, roč. 10, č. (1. 3.), s. 25
(Wolfgang Amadeus Mozart: Figarova svadba, Národné divadlo Praha, dirigent: Peter Feranec, réžia: Josef Průdek, premiéra: 9. februára 2002, miesto konania: Stavovské divadlo, Praha)

2002

HAUGVIC, Karol (= Blahynka, Miloslav): Rozpačitá Suchoňova suita

SME, 2002, Bratislava, roč. 10, č. (26. 2.), s. 25
(koncertný cyklus Štátnej filharmónie Brno, dirigent: Martin Sieghart (Rakúsko), Marián Lapšanský – klavír, program: Eugen Suchoň: Rapsodická suita pre klavír a orchester)

2002

BLAHYNKA, Miloslav: K problematike dramaturgie Janáčkových opier

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2002, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 50, č. 2, s. 130 – 139

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Exotizmus v opere

Bratislava
(152 s., 1. vyd.)

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Dvakrát David Pountney a česká opera

Mosty. Česko-slovenský týždenník, 2002, Bratislava, roč. 11, č. 14, s. 13
(réžia: David Pountney (Veľká Británia)

2001

BLAHYNKA, Miloslav: Operná tvorba Jána Cikkera

Bárdiová, Marianna – Blahynka, Miloslav – Zvara, Vladimír (ed.): Cikkerov svet Tálie. Katalóg k výstave venovanej nedožitým deväťdesiatym narodeninám hudobného skladateľa Jána Cikkera, 2001, Nadácia Jána Cikkera, Divadelný ústav, Bratislava, s. 25 – 29

2001

BLAHYNKA, Miloslav: Zur Frage der Entwicklungslogik des slowakischen Opernschaffens des 20. Jahrhunderts

Editio Bärenreiter Praha, Masarykova univerzita, s. 136 – 139

2001

BLAHYNKA, Miloslav: Hudobná výchova a operná dramaturgia

Vereš, Jozef (ed.): Hudobno-pedagogické interpretácie 6. Zborník referátov prednesených na vedecko-pedagogickej konferencii Hudobná pedagogika v kontexte doby – Diagnóza stavu a hľadanie východísk, 2001, Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Regionálne združenie Slovenskej hudobnej únie v Nitre, Nitra, s. 116 – 121

2001

BLAHYNKA, Miloslav: Režisér a scénická hudba

K problematike vzťahu Jozefa Budského k hudobnému rozmeru vlastných inscenácií

Podmaková, Dagmar (ed): Jozef Budský, herec, režisér, pedagóg, 2001, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, s. 59 – 62

2001

BLAHYNKA, Miloslav: Pražská operná dramaturgia v rokoch Blahových štúdií

Blahynka, Miloslav (ed.): Pocta Jankovi Blahovi, 2001, Slovenská teatrologická spoločnosť, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, s. 59 – 63

2001

BLAHYNKA, Miloslav: Cikker‘s Operatic Opus

Bárdiová, Marianna – Blahynka, Miloslav – Zvara, Vladimír (ed.): Cikkerov svet Tálie. Katalóg k výstave venovanej nedožitým deväťdesiatym narodeninám hudobného skladateľa Jána Cikkera, 2001, Nadácia Jána Cikkera, Divadelný ústav, Bratislava, s. 30 – 34

2001

BLAHYNKA, Miloslav: S taktovkou pred mikrofónom. Rozhovor s Ľudovítom Rajterom

Draxler, Vladimír (ed.): Príspevky k dejinám rozhlasu 6, 2001, Odbor mediálneho výskumu Slovenského rozhlasu, Bratislava, s. 90 – 115

2001

BLAHYNKA, Miloslav (zost.): Pocta Jankovi Blahovi

Zborník z vedeckej konferencie, venovanej k 100. výročiu narodenia Janka Blahu

Slovenská teatrologická spoločnosť, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava
(130 s., 1. vyd.)

2001

BLAHYNKA, Miloslav: Estetika hudby v práci muzikológa

Chalupka, Ľubomír (ed.): Slovenská hudobná veda (1921 – 2001) – minulosť, súčasnosť, perspektívy. Zborník k 80. výročiu Katedry hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 2001, STIMUL, Bratislava, s. 101 – 106

2001

BLAHYNKA, Miloslav: K problematike znakovej funkcie duchovnej hudby v opere

Lengová, Jana – Matúš, František (ed.): Duchovná hudba v premenách času. Hudobné druhy a žánre. Zborník z muzikologickej konferencie, Prešov, 24. – 25. októbra 2000, 2001, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, Prešov, s. 137 – 142

2001

BLAHYNKA, Miloslav: Obohatenie dramaturgie opery SND

(K inscenácii Čajkovského Panny Orleánskej)

Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 2001, Matica slovenská, Martin, roč. 4+117, č. 5, s. 150 – 153

2001

BLAHYNKA, Miloslav: Kriškov Janáček

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2001, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 49, č. 1 – 2, s. 73 – 96

2001

BLAHYNKA, Miloslav: Historizmus v opere 19. storočia a problémy jeho súčasnej inscenačnej aktualizácie

Na príkladoch Schumannovej Genovevy, Čajkovského Panny Orleánskej a Smetanovho Dalibora

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2001, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 49, č. 4, s. 267 – 275

2001

BLAHYNKA, Miloslav: Zichova Estetika dramatického umenia Anno 2001

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2001, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 49, č. 4, s. 261 – 266

2001

BLAHYNKA, Miloslav: Johann Sebastian Bach vo filozofii dvadsiateho storočia

(Na príkladoch z diel Ludwiga Wittgensteina, Martina Heideggera, Ernsta Blocha, Hansa-Georga Gadamera a Theodora Wiesengrunda Adorna)

Filozofia, 2001, Filozofický ústav SAV, Bratislava, roč. 56, č. 2, s. 131 – 142

2001

BLAHYNKA, Miloslav: Strhujúca inscenácia Wozzecka

Kultúrny život, 2001, Bratislava, roč. 2, č. 14, s. 8
(Alban Berg – rakúsky skladateľ, Národní divadlo, Praha)

2001

BLAHYNKA, Miloslav: Objavná dramaturgia aj inscenácia

Kultúrny život, 2001, Bratislava, roč. 2, č. 12, s. 8

2001

BLAHYNKA, Miloslav: Dve podoby tanečného divadla

Kultúrny život, 2001, Bratislava, roč. 2, č. 17, s. 8
(Štúdio tanca Banská Bystrica)

2001

BLAHYNKA, Miloslav: Karnevalový Rigoletto

Kultúrny život, 2001, Bratislava, roč. 2, č. 15, s. 9
(Giuseppe Verdi – taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice)

2001

BLAHYNKA, Miloslav: Jubileum V. Stracenskej

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 12, s. 2
(Viktória Stracenská – operný spev, pedagogička na VŠMU, premiérovo uviedla diela slovenských autorov, nahrávala pre rozhlas, televíziu a vydavateľstvo OPUS)

2001

SMOLÍK, Pavol: Miloslav Blahynka: Slovenská operná dramaturgia 1989 – 1998

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, Bratislava, roč. 27, č. 1, s. 157 – 158

2001

BLAHYNKA, Miloslav: Svetová premiéra na Wiener Festwochen 2001

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 7 – 8, s. 34 – 35

2001

BLAHYNKA, Miloslav: V Nitre o hudobnej výchove

Učiteľské noviny, 2001, Bratislava, roč. 51, č. 42, s. 12

2001

BLAHYNKA, Miloslav: Prvé kroky na opernom pódiu

Mozartova Záhradníčka z lásky na Konzervatóriu Bratislava

Učiteľské noviny, 2001, Bratislava, roč. 51, č. 29 – 30, s. 12

2001

BLAHYNKA, Miloslav: Dvakrát v letnom duchu

Kultúrne leto v Bratislave 2001, koncert: 2. augusta 2001, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Komorní sólisti Bratislava, Eugen Prochác – violončelo, sólisti Opery SND, Ján Salay – klavír

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 9, s. 27 – 28
(Adriana Kohútková – soprán, Jitka Sapara-Fischerová – mezzosoprán, Ľudovít Ludha – tenor, Pavol Mauréry – barytón)

2001

BLAHYNKA, Miloslav – VARGA, Jozef: Hudba, ktorú mám rád

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 9, s. 39 – 40

2001

BLAHYNKA, Miloslav: Za Katarínou Cikkerovou

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 7 – 8, s. 5
(Katarína Cikkerová – vdova skladateľa Ján Cikkera, manažérka a propagátorka jeho opier)

2001

BLAHYNKA, Miloslav: Jaroslav Smolka a kol.: Dějiny hudby

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, Bratislava, roč. 27, č. 2 – 3, s. 404 – 406

2001

BLAHYNKA, Miloslav: Svetová premiéra na Wiener Festwochen 2001

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 7 – 8, s. 34 – 35
(Christian Ofenbauer – rakúsky skladateľ, SzenePentesileanEinTraum (1999 – 2000), premiéra diela, Jozefína Monarcha – mezzosoprán)

2001

BLAHYNKA, Miloslav: Cigánske inšpirácie

tanečné súbory Štátne divadlo Košice, Štátna opera Banská Bystrica

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 7 – 8, s. 40
(projekty s cigánskou problematikou, Georg Bizet: Carmen, Ondrej Šoth – choreograf a režisér, Goran Bregovič: Gypsy roots – tanečná tragikomédia, choreografia a réžia: Dana Dinková, Jaroslav Moravčík)

2001

BLAHYNKA, Miloslav: Luigi Nono: Intolleranza

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 7 – 8, s. 34
(Wiener Festwochen, réžia: Günter Krämer, Bühnen der Stadt Köln, Gürzenich Orchester Köln)

2001

BLAHYNKA, Miloslav: K jubileu Ljuby Makovickej

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 2, s. 3
(Ljuba Makovická – pedagogička na VŠMU, operný spev, teoretické a historické predmety, prekladateľka operných libriet, publikačná činnosť)

2001

BLAHYNKA, Miloslav: Perspektívy hudobnej výchovy v Nitre

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 12, s. 5 – 6
(konferencia, 16. – 18. októbra 2001, usporiadateľ: Katedra hudobnej výchovy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre)

2001

BLAHYNKA, Miloslav: Rakúsky pokus o “štvoroperu”

festival Melos-Étos, Bratislava

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 12, s. 23
(Ensemble Wiener Collage, umelecký vedúci: René Staar, Projekt Da Capo al Capone, skladatelia: Dieter Kaufmann, René Staar, Eugene Hartzell, Erik Freitag, predstavenie: 10. novembra 2001)

2001

BLAHYNKA, Miloslav: Predaná nevesta bez dostatočného zázemia

Kultúrny život, 2001, Bratislava, roč. 2, č. 16, s. 9
(Bedřich Smetana: Predaná nevesta)

2001

BLAHYNKA, Miloslav: Pocta Edite Gruberovej

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 1, s. 6
(Edita Gruberová – soprán)

2001

BLAHYNKA, Miloslav: Dvakrát cigánska problematika

tanečné súbory Štátne divadlo Košice, Štátna opera Banská Bystrica

Nový deň, 2001, Bratislava, roč. 3, č. 144, s. 11
(projekty s cigánskou problematikou, Georg Bizet: Carmen, Ondrej Šoth – choreograf a režisér, Goran Bregovič: Gypsy roots – tanečná tragikomédia, choreografia a réžia: Dana Dinková, Jaroslav Moravčík)

2001

BLAHYNKA, Miloslav: Romeo a Júlia s Kvetom baletu

Kultúrny život, 2001, Bratislava, roč. 2, č. 6, s. 9
(Sergej Prokofiev – ruský skladateľ, Slovenské národné divadlo, Bratislava)

2001

BLAHYNKA, Miloslav: Opäť Verdi

Kultúrny život, 2001, Bratislava, roč. 2, č. 48, s. 9
(Giuseppe Verdi – taliansky skladateľ)

2001

BLAHYNKA, Miloslav: Pokus o Belliniho nevyšiel

Kultúrny život, 2001, Bratislava, roč. 2, č. 45, s. 8
(Vincenzo Bellini – taliansky skladateľ, Štátna opera Banská Bystrica)

2001

BLAHYNKA, Miloslav: Farebné videnie Bohémy

Kultúrny život, 2001, Bratislava, roč. 2, č. 4, s. 8
(Giacomo Puccini: Bohéma, Štátne divadlo Košice)

2001

BLAHYNKA, Miloslav: Mozart podľa Strehlera a Muttiho

Kultúrny život, 2001, Bratislava, roč. 2, č. 33 – 34, s. 10
(W. A. Mozart: Figarova svadba)

2001

BLAHYNKA, Miloslav: Expresívne operné divadlo

Kultúrny život, 2001, Bratislava, roč. 2, č. 25, s. 8
(Leoš Janáček – český skladateľ, Mahenovo divadlo, Brno, dirigent: Oliver Dohnányi, réžia: Tomáš Šimerda)

2001

BLAHYNKA, Miloslav: Nový prístup k Daliborovi

Kultúrny život, 2001, Bratislava, roč. 2, č. 22, s. 9
(Bedřich Smetana – český skladateľ, Národní divadlo, Praha, dirigent: Bohumil Kulínský, réžia: Ján Antonín Pitínsky)

2001

BLAHYNKA, Miloslav: Etické a existenciálne posolstvo

Kultúrny život, 2001, Bratislava, roč. 2, č. 18, s. 9
(Juraj Hatrík – slovenský skladateľ, Slovenská filharmónia, Bratislava, dirigent: Ondrej Lenárd)

2001

BÁRDIOVÁ, Marianna – BLAHYNKA, Miloslav – ZVARA, Vladimír (ed.): Cikkerov svet Tálie

Katalóg k výstave venovanej nedožitým deväťdesiatym narodeninám hudobného skladateľa Ján Cikkera

Nadácia Jána Cikkera, Divadelný ústav, Bratislava
(44 s., 1. vyd.)

2001

BLAHYNKA, Miloslav: Koncerty v Mirbachu

Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci v Bratislave

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 12, s. 28
(koncert: 21. októbra 2001, Hana Štolfová-Bandová – alt, Jana Nagy-Juhász – klavír, program: cyklus piesní, Ján Cikker – slovenský skladateľ, Jaroslav Křička – český skladateľ, Gustav Mahler – nemecký skladateľ)

2000

BLAHYNKA, Miloslav: Slovenský hosť na Wiener Festwochen

Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 7 – 8, s. 26 – 27

2000

BLAHYNKA, Miloslav: Aj BHS 2000 sa chce priblížiť Európe

Mosty. Česko-slovenský týždenník, 2000, Bratislava, roč. 9, č. 42, s. 13

2000

BLAHYNKA, Miloslav: Šesťdesiatnik Milan Dubovský

Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 7 – 8, s. 4
(Milan Dubovský – skladateľ)

2000

BLAHYNKA, Miloslav: Salome v Národnom divadle v Brne

Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 11, s. 32
(Richard Strauss: Salome – opera, Janáčkove divadlo Národného divadla Brno, premiéra: 13. októbra 2000)

2000

BLAHYNKA, Miloslav: Komunikácia s umením prebúdza zmysel pre skutočnosť

S hudobným skladateľom Jurajom Benešom

Javisko. Divadelná revue, 2000, Národné osvetové centrum, Bratislava, roč. 32, č. 7 – 8, s. 13 – 15

2000

BLAHYNKA, Miloslav: Miloš Ruppeldt o opere Kováč Wieland

Lehotská, Miriam – Muntág, Emanuel: Hudobný archív 13. Zborník zo seminára k 100. výročiu narodenia Jána Valašťana-Dolinského (Martin 1992) a 50. výročiu úmrtia prof. Miloša Ruppeldta (Liptovský Mikuláš 1993), 2000, Matica slovenská, Martin, s. 95 – 98

2000

BLAHYNKA, Miloslav: The Youngest Opera Generation

Slovak Theatre 2000, 2000, Divadelný ústav, Bratislava, s. 26 – 29

2000

BLAHYNKA, Miloslav: Etické a estetické v opernej tvorbe Jána Cikkera a jej literárnom pozadí

Mistrík, Miloš (ed.): Etické a estetické v slovenskej dramatike, 2000, Slovenská teatrologická spoločnosť, Bratislava, s. 37 – 41

2000

BLAHYNKA, Miloslav: Spoločenské pozadie opernej tvorby Jána Cikkera / Gesellschaftlicher Hintergrund des Opernschaffens von Ján Cikker

HRČKOVÁ, Naďa (ed.): Slovenskí skladatelia I / Slowakische Komponisten I. Zborník /Bericht/ z medzinárodného kolokvia, Bratislava, 28. – 31. októbra 1998, 2000, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 237 – 243
((265 s., 1. vyd.) )

2000

BLAHYNKA, Miloslav: Fibichs Opern in der Slowakei

Fojtíková, Jana – Šustíková, Věra (ed.): Fibich – Melodram – Secese – Fibich – Melodrama – Art – Nouveau, 2000, Česká hudební společnost, Společnost Zdeňka Fibicha, Národní muzeum, Muzeum české hudby, Praha, s. 80 – 88

2000

BLAHYNKA, Miloslav: Reflexia Johanna Sebastiana Bacha vo filozofii 20. storočia

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, roč. 26, č. 4, s. 417 – 427

2000

BLAHYNKA, Miloslav: Hommage a Zdeněk Fibich (1850 – 1900)

Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 11, s. 33 – 34

2000

BLAHYNKA, Miloslav: Ingeborg Šišková: Obraz vývoja hudobného klasicizmu v Európe až po osobnosť Ch. W. Glucka

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, roč. 26, č. 4, s. 550 – 551

2000

BLAHYNKA, Miloslav: Invenčný pohľad na operný verizmus

Javisko. Divadelná revue, 2000, Národné osvetové centrum, Bratislava, roč. 32, č. 4, s. 14 – 15

2000

BLAHYNKA, Miloslav: Schönberg a Stravinskij ako hudobnodivadelná konfrontácia

Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 7 – 8, s. 25 – 26

2000

BLAHYNKA, Miloslav: Janáčkove opery na Slovensku 1920 – 1949

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2000, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 48, č. 1, s. 53 – 68

2000

BLAHYNKA, Miloslav: Fibichove opery na Slovensku

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2000, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 48, č. 2 – 3, s. 121 – 133

2000

BLAHYNKA, Miloslav: Estetická reflexia hereckého umenia v Platónovom dialógu Ión

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2000, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 48, č. 4, s. 260 – 267

2000

BLAHYNKA, Miloslav: Neznámy Ludwig van Beethoven

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2000, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 48, č. 4, s. 352 – 353

1999

BLAHYNKA, Miloslav: Opera ako poľovačka na medveďa

Inscenácia americkej kompozície Zo života hmyzu v opere VŠD Košice

Literárny týždenník, 1999, Bratislava, roč. 12, č. 12, s. 14

1999

BLAHYNKA, Miloslav: Klasická ukážka verizmu

V Opere SND naštudovali Komediantov a Sedliacku česť

Literárny týždenník, 1999, Bratislava, roč. 12, č. 1, s. 14

1999

BLAHYNKA, Miloslav: Vrchol verdiovskej dramaturgie

Falstaff v Opere SND

Literárny týždenník, 1999, Bratislava, roč. 12, č. 20, s. 11

1999

BLAHYNKA, Miloslav: Slovensko-český Ibsen

John Gabriel Borkman v Národnom divadle Praha

Literárny týždenník, 1999, Bratislava, roč. 12, č. 2, s. 14

1999

BLAHYNKA, Miloslav: Hviezdy a mračná na slovenskom opernom nebi

Permanentná transformácia poznačila výsledky práce našich divadiel a ich súborov

Slovenská republika, 1999, Bratislava, roč. 7, č. 174 (30. 7.), s. 8

1999

BLAHYNKA, Miloslav: Poetický debut

CD album Kataríny Hasprovej

Literárny týždenník, 1999, Bratislava, roč. 12, č. 23, s. 11

1999

BLAHYNKA, Miloslav: Titus v slovenskej premiére

Mozartova opera k výročiu Vysokej školy múzických umení

Literárny týždenník, 1999, Bratislava, roč. 12, č. 24, s. 11

1999

BLAHYNKA, Miloslav: Bratislavské hudobné slávnosti 1999

Jubilejné s významnými jubilantmi

Literárny týždenník, 1999, Bratislava, roč. 12, č. 34, s. 11

1999

BLAHYNKA, Miloslav: Umenie ako faustovské hľadanie

Človek a umenie

Literárny týždenník, 1999, Bratislava, roč. 12, č. 37, s. 11

1999

BLAHYNKA, Miloslav: BHS ’99

Pred koncom storočia

Literárny týždenník, 1999, Bratislava, roč. 12, č. 39, s. 11

1999

BLAHYNKA, Miloslav: Nabucco ako opera seria

Nové naštudovanie Verdiho opery v SND

Literárny týždenník, 1999, Bratislava, roč. 12, č. 42, s. 11

1999

BLAHYNKA, Miloslav: Svet tureckej exotiky dnes

Mozartov Únos zo serailu v opere SND

Literárny týždenník, 1999, Bratislava, roč. 12, č. 8, s. 14

1999

BLAHYNKA, Miloslav – ŠPAČEK, Josef: Hudobné skúsenosti z krajiny vychádzajúceho slnka

Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 1 – 2, s. 5 – 6
(Josef Špaček – bas, sólista Opery Slovenského národného divadla)

1999

BLAHYNKA, Miloslav: Dve ukážky exotického divadla

Bratislavské hudobné slávnosti

Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 12, s. 35
(hosťovanie Pekinskej opery (Ťing-si) pri príležitosti 50. výročia vzniku Čínskej ľudovej republiky)

1999

BLAHYNKA, Miloslav: ŠKO vo Viedni

Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 5, s. 29
(viedenský Jarný festival, dirigent: Tsiugo Maeda, Štátny komorný orchester Žilina, koncert: 10. apríla 1999)

1999

BLAHYNKA, Miloslav: Mozartovo posolstvo dobra, krásy a ľudskosti

Inscenácia Čarovnej flauty v Národnom divadle Brno

Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 6, s. 20
(Jaroslav Kyzlink – dirigent, Vladimír Chmelo – barytón, Janáčkove divadlo Národného divadla Brno, premiéra: 14. mája 1999)

1999

BLAHYNKA, Miloslav: Od Talianska po Japonsko

So sopranistkou Andreou Dankovou

Javisko. Divadelná revue, 1999, Národné osvetové centrum, Bratislava, roč. 31, č. 9, s. 28 – 29

1999

BLAHYNKA, Miloslav: Za Ladislavom Slovákom

Slovenská republika, 1999, Bratislava, roč. 7, č. 173 (29. 7.), s. 6
(Literárny týždenník, Bratislava, roč. 12, č. 31, 1999, s. 2)

1999

BLAHYNKA, Miloslav: Muzikál v opere

Inscenácia Hello, Dolly v Štátnej opere Banská Bystrica

Literárny týždenník, 1999, Bratislava, roč. 12, č. 7, s. 14

1999

POLÁK, Milan: Cesty opernej dramaturgie – podnetná kniha Miloslava Blahynku

Slovenská republika, 1999, Bratislava, roč. 7, č. 207 (8. 9.), s. 6

1999

BLAHYNKA, Miloslav: Divadlá na Slovensku v sezóne 1997/1998

Divadelný ústav, Bratislava
(341 s., 1. vyd.)

1999

MISTRÍK, Miloš a kol.: Slovenské divadlo v 20. storočí

VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
(545 s., 1. vyd.)

1999

BLAHYNKA, Miloslav: Bratislavský divadelný život v časoch mladosti Franza Schmidta

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1999, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 47, č. 4, s. 398 – 406

1999

BLAHYNKA, Miloslav: Príspevok k funkcii divadla vo vojne

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1999, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 47, č. 2 – 3, s. 249 – 250

1999

BLAHYNKA, Miloslav: Film v opere

(Na príkladoch z berlínskych inscenácií Milhaudovho Krištofa Kolumba)

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1999, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 47, č. 1, s. 54 – 63

1998

BLAHYNKA, Miloslav: Netopier v núdzovom predvedení

Javisko. Divadelná revue, 1998, Národné osvetové centrum, Bratislava, roč. 30, č. 3, s. 19
(Johann Strauss, Maďarské operetné divadlo, Budapešť)

1998

BLAHYNKA, Miloslav: Opera ako zrkadlo európsko-amerických vzťahov

Milhaudov Kryštof Kolumbus v Berlíne

Teatro, 1998, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 4, č. 12, s. 40 – 41

1998

BLAHYNKA, Miloslav: Osobností ako šafránu

Besedujeme na tému: interpretácia operných diel

Teatro, 1998, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 4, č. 5, s. 10 – 15

1998

BLAHYNKA, Miloslav: Bellini ako dramaturgické osvieženie

Teatro, 1998, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 4, č. 4, s. 22 – 23

1998

BLAHYNKA, Miloslav: Spomienka na Tatra revue

Kniha o slovenskom kabaretnom divadle

Teatro, 1998, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 4, č. 4, s. 41

1998

BLAHYNKA, Miloslav: Happeningom na ceste ku klasikom

Oživenie ducha tridsaťročného “Provázku”

Teatro, 1998, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 4, č. 4, s. 27

1998

BLAHYNKA, Miloslav: Kam kráča opera

Besedujeme na tému fenomén proporčnosti dramaturgie

Teatro, 1998, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 4, č. 3, s. 4 – 9

1998

BLAHYNKA, Miloslav: Pokus o návrat tridsiatych rokov – berlínska opera na Novej scéne

Teatro, 1998, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 4, č. 3, s. 22 – 23

1998

BLAHYNKA, Miloslav: Príležitosť pre mladých umelcov

Mozart v Opere SND s talianskym dirigentom

Teatro, 1998, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 4, č. 2, s. 16 – 17

1998

BLAHYNKA, Miloslav: Mozartovské dvojportréty

Literárny týždenník, 1998, Bratislava, roč. 11, č. 9, s. 15
(W. A. Mozart)

1998

BLAHYNKA, Miloslav: Dvakrát Leoš Janáček

Teatro, 1998, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 4, č. 12, s. 28 – 29

1998

BLAHYNKA, Miloslav: V súlade s tradičnými výkladmi

Javisko. Divadelná revue, 1998, Národné osvetové centrum, Bratislava, roč. 30, č. 3, s. 17 – 18

1998

BLAHYNKA, Miloslav: Poslanie koncertnej speváčky

Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 22, s. 2
(Hana Štolfová-Bandová – mezzosopranistka)

1998

BLAHYNKA, Miloslav: Význam roku 1848 pre vývin opery

Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 1998, Matica slovenská, Martin, roč. 4+114, č. 11, s. 155 – 158

1998

BLAHYNKA, Miloslav: Pastorkyňa ako stigmatické divadlo

Po premiére Janáčkovej opery v Banskej Bystrici

Literárny týždenník, 1998, Bratislava, roč. 11, č. 49, s. 14
(Leoš Janáček – skladateľ)

1998

BLAHYNKA, Miloslav: Predpoklady divadelnej komunikácie

Hovoríme s divadelným vedcom Andrejom Maťašíkom

Literárny týždenník, 1998, Bratislava, roč. 11, č. 43, s. 1, 10

1998

BLAHYNKA, Miloslav: Svätopluk ako monumentálna freska

Obnovené naštudovania opery v SND

Literárny týždenník, 1998, Bratislava, roč. 11, č. 42, s. 14

1998

BLAHYNKA, Miloslav: Cikker ako inšpirácia

Nové naštudovanie Mistera Scroogea v Banskej Bystrici

Literárny týždenník, 1998, Bratislava, roč. 11, č. 4, s. 15

1998

BLAHYNKA, Miloslav: Búranie mýtov o slovenskej hudbe

Naďa Hrčková: Tradícia, modernosť a slovenská hudobná kultúra

Literárny týždenník, 1998, Bratislava, roč. 11, č. 15, s. 14

1998

BLAHYNKA, Miloslav: Don Pasquale konvenčne

Teatro, 1998, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 4, č. 9, s. 22 – 23

1998

BLAHYNKA, Miloslav: Svetová premiéra Krútňavy v ohlasoch kritiky

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1998, Bratislava, roč. 24, č. 1 – 2, s. 87 – 93

1998

BLAHYNKA, Miloslav: Aida v pompéznom štýle

Posledná premiéra opery v SND

Pravda, 1998, Bratislava, roč. 8, č. 146 (26. 6.), s. 17
(Giuseppe Verdi, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Miroslav Fischer, dirigent: Ondrej Lenárd)

1998

BLAHYNKA, Miloslav: Operetka nezachráni dramaturgiu

Premiéra na bratislavskej Novej scéne

Pravda, 1998, Bratislava, roč. 8, č. 21 (27. 1.), s. 24
(Paul Abraham, Nová scéna, Bratislava)

1998

BLAHYNKA, Miloslav: Veristickí blíženci

Komedianti a Sedliacka česť v Opere SND

Pravda, 1998, Bratislava, roč. 8, č. 269 (20. 11.), s. 17
(Ruggiero Leoncavallo, Pietro Mascagni, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Václav Věžník, hudobné naštudovanie: Dušan Štefánek)

1998

BLAHYNKA, Miloslav: Tanec vetra na úvod

Pravda, 1998, Bratislava, roč. 8, č. 63 (17. 3.), s. 15
(Štúdio tanca Banská Bystrica)

1998

BLAHYNKA, Miloslav: Návrat ku klasikovi bel canto

Belliniho Námesačná v Opere SND

Pravda, 1998, Bratislava, roč. 8, č. 70 (25. 3.), s. 16
(Vincenzo Bellini, Slovenské národné divadlo, Bratislava)

1998

BLAHYNKA, Miloslav: Náročný Mozart pre mladých

Pravda, 1998, Bratislava, roč. 8, č. 16 (21. 1.), s. 17
(Wolfgang Amadeus Mozart, Slovenské národné divadlo, Bratislava)

1998

BLAHYNKA, Miloslav: Slovenská operná dramaturgia 1989 – 1998

Národné divadelné centrum, Bratislava
(222 s., 1. vyd.)

1998

BLAHYNKA, Miloslav: Dramaturgia Komornej opery v rokoch 1989 – 1997

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1998, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 46, č. 1, s. 70 – 81

1997

kol.: Využívajú divadlá poznatky sociologického prieskumu?

Teatro, 1997, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 3, č. 11, s. 4 – 7

1997

BLAHYNKA, Miloslav: Jej pastorkyňa v réžii J. A. Pitínskeho

Teatro, 1997, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 3, č. 5, s. 27
(Leoš Janáček – skladateľ)

1997

BLAHYNKA, Miloslav: Čarovná flauta v interpretácii konzervatoristov

Teatro, 1997, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 3, č. 5, s. 28

1997

BLAHYNKA, Miloslav: Predpoklad úspešnej dramaturgie

Banskobystrická opera stavia na repertoárovej proporčnosti

Teatro, 1997, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 3, č. 4, s. 7 – 8

1997

BLAHYNKA, Miloslav: Priestor ako inšpirácia a výklad

Teatro, 1997, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 3, č. 4, s. 31

1997

BLAHYNKA, Miloslav: Každá plavba je jedinečná

Pavol Smolík: Réžia je ako jazda na rozbúrenej vode

Teatro, 1997, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 3, č. 4, s. 16 – 17

1997

BLAHYNKA, Miloslav: Aby vám z neba chmáry pesničky odviali

Prišli sme k vám s muzikou, že sme vám dopriali...

Teatro, 1997, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 3, č. 3, s. 24 – 25

1997

BLAHYNKA, Miloslav: Dostojevského vzkriesenie človeka

Hosťovanie Národného divadla z Brna

Teatro, 1997, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 3, č. 12, s. 16 – 17

1997

BLAHYNKA, Miloslav: Kto chce spoznať raj na zemi...

Hudba na dubrovníckom letnom festival

Teatro, 1997, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 3, č. 10, s. 33 – 34

1997

BLAHYNKA, Miloslav: Primadonna assoluta

Koncert Edity Gruberovej v Bratislave

Teatro, 1997, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 3, č. 10, s. 25
(Edita Gruberová – soprán)

1997

BLAHYNKA, Miloslav: Východoslovenské štátne divadlo. Opera

Teatro, 1997, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 3, č. 10, s. 12 – 13

1997

BLAHYNKA, Miloslav: Balans medzi amatérskym a profesionálnym prístupom

Príbeh krásnej cigánky v Opere Východoslovenského štátneho divadla v Košiciach

Teatro, 1997, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 3, č. 6, s. 10 – 11

1997

BLAHYNKA, Miloslav: Podstatnejšie vstupy. Hudba v činohre

Javisko. Divadelná revue, 1997, Národné osvetové centrum, Bratislava, roč. 29, č. 10, s. 1 – 3

1997

BLAHYNKA, Miloslav: Kráľovná koloratúry na Slovensku

Koncert Edity Gruberovej v bratislavskej Redute

Literárny týždenník, 1997, Bratislava, roč. 10, č. 40, s. 15
(Edita Gruberová – soprán)

1997

BLAHYNKA, Miloslav: Dubrovnícky letný festival

Literárny týždenník, 1997, Bratislava, roč. 10, č. 39, s. 15

1997

BLAHYNKA, Miloslav: Oživená Alcina

Literárny týždenník, 1997, Bratislava, roč. 10, č. 32, s. 15

1997

BLAHYNKA, Miloslav: Harmonická Čarovná flauta

Mozartov operný epilóg prvýkrát v Banskej Bystrici

Literárny týždenník, 1997, Bratislava, roč. 10, č. 26, s. 15
(W. A. Mozart)

1997

BLAHYNKA, Miloslav: Bez veľkooperetnej maniery

Grófka Marica ožila na Novej scéne

Literárny týždenník, 1997, Bratislava, roč. 10, č. 24, s. 15
(Emmerich Kálmán: Grófka Marica – opereta)

1997

BLAHYNKA, Miloslav: Dvakrát zo Slovenskej filharmónie

Verdiho Aida a Zeljenkova premiéra ako dramaturgické počiny

Literárny týždenník, 1997, Bratislava, roč. 10, č. 18, s. 15

1997

BLAHYNKA, Miloslav: Don Giovanni ako pocta Lucii Poppovej

Literárny týždenník, 1997, Bratislava, roč. 10, č. 15, s. 15
(Giuseppe Verdi: Don Giovanni, Lucia Poppová – soprán)

1997

BLAHYNKA, Miloslav: Aida koncertne. Verdiho opera v Slovenskej filharmónii

Teatro, 1997, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 3, č. 6, s. 38

1997

BLAHYNKA, Miloslav: Vkusná operetná zábava

Pravda, 1997, Bratislava, roč. 7, č. 122 (29. 5.), s. 7
(Emmerich Kálmán: Grófka Marica, réžia: Peter J. Oravec)

1997

BLAHYNKA, Miloslav: Harmonická Čarovná flauta

Teatro, 1997, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 3, č. 7 – 8, s. 6 – 7
(W. A. Mozart)

1997

BLAHYNKA, Miloslav: Rigoletto klasicky

Pravda, 1997, Bratislava, roč. 7, č. 75 (2. 4.), s. 7
(Giuseppe Verdi: Rigoletto, Štátna opera Banská Bystrica)

1997

BLAHYNKA, Miloslav: Opera na viedenskom festivale

Teatro, 1997, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 3, č. 7 – 8, s. 38

1997

BLAHYNKA, Miloslav: Dramaturgia Opery SND v rokoch 1989 – 1996

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1997, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 45, č. 1, s. 33 – 52

1997

BLAHYNKA, Miloslav: Dramaturgia banskobystrickej opernej scény v rokoch 1989 – 1996

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1997, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 45, č. 2 – 3, s. 151 – 163

1997

BLAHYNKA, Miloslav: Exotizmus v opere a jeho hranice

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1997, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 45, č. 4, s. 294 – 296

1997

BLAHYNKA, Miloslav: Košický pokus o Carmen

Pravda, 1997, Bratislava, roč. 7, č. 98 (29. 4.), s. 7
(Georges Bizet: Carmen, Východoslovenské štátne divadlo, Košice, réžia: Michael Lochar)

1997

BLAHYNKA, Miloslav: Verdiho Don Carlos ako strhujúca freska

Pravda, 1997, Bratislava, roč. 7, č. 72 (27. 3.), s. 7
(Giuseppe Verdi – taliansky skladateľ, Opera Slovenského národného divadla, Bratislava)

1997

BLAHYNKA, Miloslav: Moyzesovci s premiérou

Pravda, 1997, Bratislava, roč. 7, č. 54 (6. 3.), s. 7
(Moyzesovo kvarteto)

1997

BLAHYNKA, Miloslav: Obnovená Mozartova opera v SND

Čarovná flauta potrebuje časovú atmosféru

Pravda, 1997, Bratislava, roč. 7, č. 23 (29. 1.), s. 7
(Wolfgang Amadeus Mozart, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Miroslav Fischer)

1997

BLAHYNKA, Miloslav: Dôraz na rozprávkové posolstvo a klasiku

Pravda, 1997, Bratislava, roč. 7, č. 149 (30. 6.), s. 7
(Wolfgang Amadeus Mozart, Štátna opera Banská Bystrica, réžia: Pavol Smolík)

1997

BLAHYNKA, Miloslav: Dievča s lyrickým sopránom

Dnes hovoríme so sólistkou Opery SND Andreou Dankovou

Pravda, 1997, Bratislava, roč. 7, č. 1 (2. 1.), s. 7

1996

BLAHYNKA, Miloslav: Rôznorodá umelecká kvalita hosťovania opery ND Praha

Pravda, 1996, Bratislava, roč. 6, č. 11 (15. 1.), s. 11
(Národné divadlo, Praha)

1996

BLAHYNKA, Miloslav: Prvotriedna úroveň otváracieho koncertu Roka slovenskej hudby

Pravda, 1996, Bratislava, roč. 6, č. 31 (7. 2.), s. 7
(Rok slovenskej hudby 1996)

1996

BLAHYNKA, Miloslav: Hrnčiarsky bál a dnešok

Pravda, 1996, Bratislava, roč. 6, č. 283 (4. 12.), s. 7
(Gejza Dusík – slovenský skladateľ, Nová scéna, Bratislava)

1996

BLAHYNKA, Miloslav: Predaná alebo premárnená?

Pravda, 1996, Bratislava, roč. 6, č. 141 (18. 6.), s. 7
(Bedřich Smetana: Predaná nevesta, Opera Slovenského národného divadla, Bratislava, réžia: Václav Věžník)

1996

BLAHYNKA, Miloslav: Do sveta opernej rozprávky

Pravda, 1996, Bratislava, roč. 6, č. 12 (16. 1.), s. 11
(Ladislav Kupkovič: Trojruža, Opera Slovenského národného divadla, Bratislava)

1996

BLAHYNKA, Miloslav: Sedem sezón Juraja Hrubanta

Teatro, 1996, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 2, č. 11 – 12, s. 35 – 37
(Slovenské národné centrum)

1996

BLAHYNKA, Miloslav: Autentická výpoveď o opere SND

Operné kritiky Ivana Ballu

Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 1996, Matica slovenská, Martin, roč. 4+112, č. 1, s. 115 – 118
(Slovenské národné divadlo, Bratislava)

1996

BLAHYNKA, Miloslav: Efektné a melancholické polohy SOSR s hosťujúcim dirigentom

Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 4, s. 5
(SOSR – Symfonický orchester Slovenského rozhlasu)

1996

SUBALLYOVÁ, Ľubica – BLAHYNKA, Miloslav: Vážna hudba aj do malých miest

Hovoríme s vedúcim koncertného oddelenia Slovkoncertu Miloslavom Blahynkom

Pravda, 1996, Bratislava, roč. 6, č. 200 (27. 8.), s. 7
(Miloslav Blahynka – muzikológ, pedagóg)

1996

BLAHYNKA, Miloslav: Variácie na W. S.

Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 4, s. 5
(Fragmenty – študentské divadlo, William Shakespeare, študenti operného spevu na VŠMU v Bratislave)

1996

BLAHYNKA, Miloslav: Človek – nevyčerpateľná téma

Teatro, 1996, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 2, č. 9 – 10, s. 44 – 45
(Slovenské národné centrum)

1996

BLAHYNKA, Miloslav: Odkaz Lucie Poppovej

Pravda, 1996, Bratislava, roč. 6, č. 73 (27. 3.), s. 7
(Lucia Poppová – soprán)

1996

BLAHYNKA, Miloslav: Po Faustovi Mefistofeles

Pravda, 1996, Bratislava, roč. 6, č. 54 (5. 3.), s. 7
(Arrigo Boito: Mefistofeles, Opera Slovenského národného divadla, Bratislava, réžia: Miroslav Fischer)

1996

BLAHYNKA, Miloslav: Exkluzívne dielo slovenskej opery

Pravda, 1996, Bratislava, roč. 6, č. 246 (21. 10.), s. 7
(Ján Cikker, Slovenské národné divadlo, Bratislava)

1996

BLAHYNKA, Miloslav: Odvážny dramaturgický krok

Pravda, 1996, Bratislava, roč. 6, č. 77 (1. 4.), s. 7
(Franz Schmidt – rakúsky skladateľ, Východoslovenské divadlo, Košice, réžia a choreografia: Jozef Sabovčík)

1996

BLAHYNKA, Miloslav: Exotizmus v opere 17. a 18. storočia

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1996, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 44, č. 4, s. 447 – 454

1996

BLAHYNKA, Miloslav: Premeny elektroakustickej hudby

Hovoríme s Ing. Jurajom Ďurišom

Literárny týždenník, 1996, Bratislava, roč. 9, č. 1, s. 15
(Juraj Ďuriš – riaditeľ Experimentálneho štúdia Slovenského rozhlasu)

1996

BLAHYNKA, Miloslav: Za Jánom Albrechtom

Literárny týždenník, 1996, Bratislava, roč. 9, č. 50, s. 14
(Ján Albrecht – muzikológ, pedagóg, huslista, violista)

1996

BLAHYNKA, Miloslav: Tradičné aj netradičné zdroje hudobnosti

Literárny týždenník, 1996, Bratislava, roč. 9, č. 1, s. 15

1995

BLAHYNKA, Miloslav: Verdiho netreba vylepšovať

Hovoríme so sólistom Opery Slovenského národného divadla, barytonistom Pavlom Maurérym

Literárny týždenník, 1995, Bratislava, roč. 8, č. 23, s. 15

1995

BLAHYNKA, Miloslav: Peter Karvaš a Otakar Zich

Literárny týždenník, 1995, Bratislava, roč. 8, č. 22, s. 14 – 15

1995

BLAHYNKA, Miloslav: Festivalový dôraz na interpretáciu

Literárny týždenník, 1995, Bratislava, roč. 8, č. 19, s. 15

1995

BLAHYNKA, Miloslav: Opera v jubilejnej sezóne

Slovenské národné noviny. Príloha Orol tatranský, č. 2, s. 12 – 13, 1995, Matica slovenská, Martin, roč. 6 (10), č. 12 – 13

1995

BLAHYNKA, Miloslav: Podoby novej hudby

Pravda, 1995, Bratislava, roč. 5, č. 272 (24. 11.), s. 9
(festival Melos Étos 1995, Bratislava)

1995

BLAHYNKA, Miloslav: Brahmsovo Requiem

Bratislavské hudobné slávnosti

Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 22, s. 5
(Johannes Brahms: Nemecké requiem, Slovenská filharmónia, dirigent: Enoch zu Guttenberg, Slovenský filharmonický zbor, zbormajster: Jan Rozehnal)

1995

BLAHYNKA, Miloslav: Orchestre. Tri komorné telesá

Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 22, s. 5
(Komorný orchester Ferenca Liszta, Maďarsko; Solistes Européens, Luxembursko; dirigent: Jack Martin Händler, Komorný orchester Mladí slovenskí sólisti)

1995

BLAHYNKA, Miloslav: Vokálny recitál Anatolija Kočergu

Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 20 – 21, s. 5
(Anatolij Kočerga – operný spev, bas (Ukrajina), Tatiana Fraňová – klavír)

1995

BLAHYNKA, Miloslav – BERGER, Igor: Koncerty v Dóme

Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 22, s. 5
(Dóm sv. Martina, Bratislava, Barokový orchester Európskej únie, dirigent: Roy Goodman (Veľká Británia), Les Talents Lyriques, Francúzsko, Musica aeterna, Camerata Bratislava, dirigent: Christophe Rousset)

1995

BLAHYNKA, Miloslav: Exotizmus v opere 19. storočia

Literárny týždenník, 1995, Bratislava, roč. 8, č. 29 – 30, s. 22

1995

BLAHYNKA, Miloslav: O vzťahu literárnej a hudobnej avantgardy

Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 20 – 21, s. 10
(z konferencie Hudobné avantgardy 20. storočia a národné kultúry)

1995

BLAHYNKA, Miloslav: Nielen zdvorilostné gesto

Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 14 – 15, s. 8
(Klavírny recitál v Mirbachovom paláci, Bratislava, 4. júna 1995, Ikuko Ito – klavír (Japonsko), študentka VŠMU, program: Ján Levoslav Bella, Sergej Prokofiev, Maurice Ravel, Eugen Suchoň, Bohuslav Martinů)

1995

BLAHYNKA, Miloslav: Jednoaktovky namiesto opery

Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 14 – 15 , s. 6
(VŠMU, operné absolventské predstavenia, Jana Pastorková, Svätopluk Malachovský, Ch. W. Gluck, Paul Hindemith, réžia a scénografia: Zuzana Lacková, Orchester Komornej opery, dirigent: Dušan Štefánek)

1995

BLAHYNKA, Miloslav: Všímame si talenty?

Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 13, s. 2
(Karol Lipták – dirigent)

1995

BLAHYNKA, Miloslav: Predzvesť sľubnej kariéry

Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 11 – 12, s. 5
(Magdaléna Kožená – mezzosoprán, absolventský koncert VŠMU, z triedy doc. Evy Blahovej, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, 1. apríla 1995)

1995

BLAHYNKA, Miloslav: Spomienka na neúnavnú bádateľku

Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 1, s. 6
(Marie Tarantová – česká hudobná historiografička, 100. výročie od narodenia)

1995

BLAHYNKA, Miloslav: Na úsvite hudobných dejín

Slovenská hudba za Veľkej Moravy a dnes

Literárny týždenník, 1995, Bratislava, roč. 8, č. 25, s. 14

1995

BLAHYNKA, Miloslav: Modrofúz a politická satira

Opereta v Olomouci

Literárny týždenník, 1995, Bratislava, roč. 8, č. 10, s. 15

1995

BLAHYNKA, Miloslav: Opera v letnej atmosfére

Zámocké hry zvolenské 1995

Literárny týždenník, 1995, Bratislava, roč. 8, č. 31, s. 14

1995

BLAHYNKA, Miloslav: Komédia dell'arte v opere 20. storočia

Literárny týždenník, 1995, Bratislava, roč. 8, č. 51 – 52, s. 22

1995

BLAHYNKA, Miloslav: Hudba sa rodí zo senzibility

Hovoríme s barytonistom Danom Iordachescu

Literárny týždenník, 1995, Bratislava, roč. 8, č. 31, s. 14

1995

BLAHYNKA, Miloslav: Svedectvo o vývine opery SND

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1995, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 43, č. 3, s. 331 – 333

1995

BLAHYNKA, Miloslav: Hudba v činohre

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1995, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 43, č. 2, s. 156 – 167

1995

BLAHYNKA, Miloslav: Inšpiračné zdroje opernej kritiky

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1995, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 43, č. 1, s. 70 – 74

1995

BLAHYNKA, Miloslav: Hudba v divadle 2

Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 1995, Matica slovenská, Martin, roč. 4+111, č. 6, s. 11 – 14

1995

BLAHYNKA, Miloslav: Hudba ako posolstvo v estetickej koncepcii Jozefa Kresánka

Hudba ako posolstvo. Hudba a totalita / Musik als Botschaf. Musik und Totalität. Zborník zo sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1993, Bratislava, 11. – 13. novembra 1993, 1995, Festival Melos-Étos, Bratislava, s. 226 – 228

1995

BLAHYNKA, Miloslav: Nemý film, živá hudba

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1995, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 43, č. 4, s. 405 – 407

1995

BLAHYNKA, Miloslav: Opus sa dostane na výslnie

Hovoríme s generálnym riaditeľom Opusu prof. Milošom Jurkovičom

Literárny týždenník, 1995, Bratislava, roč. 8, č. 50, s. 14 – 15

1995

BLAHYNKA, Miloslav: Medzi klasikou a avantgardou

Bratislavské hudobné slávnosti 1995

Literárny týždenník, 1995, Bratislava, roč. 8, č. 43, s. 14 – 15

1995

BLAHYNKA, Miloslav: Oživený Skamenený

Literárny týždenník, 1995, Bratislava, roč. 8, č. 42, s. 15
(Juraj Beneš – skladateľ)

1995

BLAHYNKA, Miloslav: Zvuková tetiva z Viedne

Hovoríme s dirigentom Viktorom Málkom

Literárny týždenník, 1995, Bratislava, roč. 8, č. 42, s. 14 – 15

1995

BLAHYNKA, Miloslav: Nielen o festivalových akcentoch

Hovoríme s muzikológom a hudobným skladateľom Ladislavom Burlasom, predsedom festivalového výboru Bratislavských hudobných slávností

Literárny týždenník, 1995, Bratislava, roč. 8, č. 38, s. 14 – 15

1995

BLAHYNKA, Miloslav: Pohľady na opernú sezónu

Literárny týždenník, 1995, Bratislava, roč. 8, č. 33, s. 15 – 16

1995

BLAHYNKA, Miloslav: Diapazón novej hudby

O festivale Melos-Étos

Literárny týždenník, 1995, Bratislava, roč. 8, č. 49, s. 15

1994

BLAHYNKA, Miloslav: Pozornosť slovenským tvorcom

komorné koncerty v Mirbachovom paláci, organizátor: Spolok slovenských skladateľov pri Slovenskej hudobnej únii

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 7, s. 4
(koncert: 13. februára 1994, program: Tibor Frešo, Pavol Bagin, Miroslav Kořínek, Hanuš Domanský, Ladislav Holoubek, Peter Hanzel – fagot, Valéria Kellyová – klavír, Gabriel Končer – klarinet, Daniel Buranovský – klavír, Sláčikové kvarteto Opery SND)

1994

BLAHYNKA, Miloslav: Švajčiarsky hosť a SOSR

Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 13, s. 15
(SOSR – Symfonický orchester Slovenského rozhlasu)

1994

BLAHYNKA, Miloslav: Divadlo ako zrkadlo mravov

Hosťovanie Národného divadla Brno v Bratislave

Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 12, s. 15

1994

BLAHYNKA, Miloslav: Pomoc hudobnej predstavivosti

Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 11, s. 15

1994

BLAHYNKA, Miloslav: Hudba ako posolstvo u Jozefa Kresánka

Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 1, s. 15
(Jozef Kresánek – muzikológ, pedagóg, skladateľ)

1994

BLAHYNKA, Miloslav: Grandiózna prehliadka orchestrov

Skončil sa 30. ročník Bratislavských hudobných slávností

Pravda, 1994, Bratislava, roč. 4 (75), č. 239 (15. 10.), s. 5

1994

BLAHYNKA, Miloslav: Hviezdna hodina hneď na začiatku

Poznámky z Bratislavských hudobných slávností

Pravda, 1994, Bratislava, roč. 4 (75), č. 232 (7. 10.), s. 9

1994

BLAHYNKA, Miloslav: Cividalské impresie

Pravda, 1994, Bratislava, roč. 4 (75), č. 178 (2. 8.), s. 8
(MittelFest 1994, Cividale del Friuli, Taliansko)

1994

BLAHYNKA, Miloslav: Viac než fragmenty

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 8, s. 6
(Fragmenty – študentské divadlo, študenti operného spevu na VŠMU v Bratislave, tento rok na tému: romantická opera)

1994

BLAHYNKA, Miloslav – BERGER, Igor: Pelleas a Melisanda poloscénicky

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 15, s. 4
(Claude Debussy: Pelleas a Melisanda, poloscénické predvedenie, Reduta, Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, režisér: Charles Roubaud, spolupráca s Francúzskym inštitútom)

1994

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia – BLAHYNKA, Miloslav: Cez Viedenskú bránu za hudbou na Hrad

cyklus komorných koncertov Hudba na Hrade, 17. septembra – 5. decembra 1993

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 4, s. 4
(organizátor: Spolok koncertných umelcov pri Slovenskej hudobnej únii, Silvia Sklovská – mezzosoprán, Mária Heinzová – klavír, Daniel Buranovský – klavír)

1994

BLAHYNKA, Miloslav: Bella vo Viedni

Ján Levoslav Bella – slovenský skladateľ

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 3, s. 2
(koncert: 17. januára 1994, miesto konania: Bösendorfer Saal, Mozarthaus, Viedeň, Elena Holičková – soprán, Silvia Čápová-Vizváriová – klavír, Klavírne trio: Dana Rusó – klavír, Alexander Jablokov – husle, Ján Slávik – violončelo)

1994

BLAHYNKA, Miloslav: Záver festivalu

Záverečný koncert Bratislavských hudobných slávností

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 22, s. 3
(Slovenská filhramónia, šéfdirigent: Ondrej Lenárd, Slovenský filharmonický zbor, Jan Rozehnal – zbormajster, Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová-Kováčová – zbormajsterka, Kim Kashkashian – viola)

1994

BLAHYNKA, Miloslav: Gáfforovej comeback

Otvárací komorný koncert Bratislavských hudobných slávností

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 21, s. 1
(Helena Gáfforová – klavír, pedagóg, korepetícia, Miloš Jurkovič – flauta, Milan Telecký – viola)

1994

BLAHYNKA, Miloslav: Výraz vďaky alebo pocta výročiu?

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 21, s. 2
(Slávnostný koncert k 45. výročiu vzniku Slovenskej filharmónie, koncert: 21. októbra 1994, Ondrej Lenárd – dirigent, Atsuko Temma – husle)

1994

BLAHYNKA, Miloslav: Valné zhromaždenie SMA

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 20, s. 8
(SMA – Slovenská muzikologická asociácia, Valné zhromaždenie sa uskutočnilo 6. októbra 1994)

1994

BLAHYNKA, Miloslav: Hudba a technika

Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 18, s. 15

1994

BLAHYNKA, Miloslav: Pôvodná tvorba

komorný koncert v Mirbachovom paláci, Galéria mesta Bratislavy, začiatok mája, program: Juraj Tandler, Mikuláš Schneider-Trnavský, Ivan Konečný, Zdenko Mikula, Kristián Seidman

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 16, s. 5
(účinkujúci: Štefan Filas – husle, Jaroslav Harvan – flauta, Radka Kubrová – gitara, Karol Trubač – violončelo, Vladimír Harvan – husle Valéria Kellyová – klavír, Filasovo kvarteto, Miloš Števove – lesný roh)

1994

BLAHYNKA, Miloslav: Hudobný pohľad na vojnu a mier z festivalu v Cividale

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 17, s. 7
(Mittel-Fest, festival divadla, hudby, tanca a bábkoherectva, 16. – 24. júla 1994, Cividale del Fuili – severotalianske mesto)

1994

BLAHYNKA, Miloslav: Povrchný pokus o festival

Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 17, s. 15

1994

BLAHYNKA, Miloslav: Verizmus v realistickom podaní

Bohéma v Opere Slovenského národného divadla

Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 48, s. 15
(Giuseppe Verdi: Bohéma)

1994

BLAHYNKA, Miloslav: Výročie hudobného básnika

400 rokov od smrti G. P. da Palestrinu

Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 20, s. 15
(Giovanni Pierluigi da Palestrina – taliansky skladateľ)

1994

BLAHYNKA, Miloslav: Dominovala dramaturgická precíznosť

Bratislavské hudobné slávnosti 1994

Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 43, s. 14 – 15

1994

BLAHYNKA, Miloslav: Exotizmus v opere 19. storočia

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1994, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 42, č. 4, s. 356 – 362

1994

BLAHYNKA, Miloslav: Hostia z Volgogradu

Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 9, s. 15

1994

BLAHYNKA, Miloslav: Štýl je treba cítiť

Hovoríme s klaviristom Mariánom Pivkom

Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 24, s. 1

1994

BLAHYNKA, Miloslav: Z brnenskej scény

Cosi fan tutte so slovenskými spevákmi

Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 50, s. 15
(W. A. Mozart)

1994

BLAHYNKA, Miloslav: Kritické posolstvo výtvarného diela

Výstava v Eisenstadte: Brunovský – Benigni

Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 48, s. 14

1994

BLAHYNKA, Miloslav: S novým orchestrom

K výročiu VŠMU

Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 47, s. 15

1994

BLAHYNKA, Miloslav: Hudba ako omyl

Nietzsche komponistom

Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 45, s. 15

1994

BLAHYNKA, Miloslav: Antika a hudobná výchova

Môže odkaz starých Grékov inšpirovať?

Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 51 – 52, s. 22

1994

BLAHYNKA, Miloslav: Divadlo ako križovatka kultúr

Poznámky z medzinárodnej konferencie

Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 41, s. 15

1994

BLAHYNKA, Miloslav: Za Ladislavom Holoubkom

Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 38, s. 15
(Ladislav Holoubek – slovenský skladateľ, dirigent)

1994

BLAHYNKA, Miloslav: Pred jubilejnou sezónou

Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 34 – 35, s. 22 – 23

1994

BLAHYNKA, Miloslav: Podnety z Viedne?

Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 3, s. 15

1994

BLAHYNKA, Miloslav: Obeť Joseph Haydn. Hudobný podvod storočia?

Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 29 – 30, s. 19

1994

BLAHYNKA, Miloslav: Bednárik a jeho zázračná farebná show

Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 27, s. 15
(Jozef Bednárik – režisér, najmä muzikály)

1994

BLAHYNKA, Miloslav: Takmer neznámy Donizetti

Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 27, s. 15
(Gaetano Donizetti – taliansky skladateľ)

1994

BLAHYNKA, Miloslav: Rôznorodá kvalita

Opera Slovenského národného divadla v novej sezóne

Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 4, s. 15

1993

BLAHYNKA, Miloslav: Slováci proti “čecháčkovstvu”

Pamfletické memoáre Václava Černého

Nové slovo bez rešpektu, 1993, Bratislava, roč. 3, č. 5, s. 18
(Václav Černý – český literárny vedec, spisovateľ, prekladateľ a filozof)

1993

BLAHYNKA, Miloslav: Vrcholná Tosca

Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 20, s. 15
(Giacomo Puccini: Tosca – opera)

1993

BLAHYNKA, Miloslav: Slovenská premiéra Verdiho

Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 15, s. 15
(Giuseppe Verdi – taliansky skladateľ)

1993

BLAHYNKA, Miloslav: Európsky štandard

Wagner v Brne

Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 14, s. 15
(Richard Wagner – nemecký skladateľ)

1993

BLAHYNKA, Miloslav: Súmrak bohov, nie hudby

Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 10, s. 15

1993

BLAHYNKA, Miloslav: V znamení premiér

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 11, s. 3
(komorný koncert v Mirbachovom paláci, Galéria mesta Bratislavy, 18. apríla 1993, organizátor: Spolok koncertných umelcov pri Slovenskej hudobnej únii, Aladár Jánoška – klarinet, Dana Rusó – klavír, Peter Mikuláš – bas, Ľudovít Marcinger – klavír)

1993

BLAHYNKA, Miloslav: Španielske inšpirácie

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 5, s. 5
(Symfonický orchester Slovenského rozhlasu v Bratislave, dirigent: Róbert Stankovský, Silvia Sklovská – mezzosoprán)

1993

BLAHYNKA, Miloslav: Stuttgartský komorný orchester

Bratislavské hudobné slávnosti 1993

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 21, s. 5
(Angele Dubeau – husle (Kanada), Marián Lapšanský – klavír)

1993

BLAHYNKA, Miloslav: Koncert v Dóme sv. Martina

Bratislavské hudobné slávnosti 1993

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 21, s. 5
(koncert pri príležitosti Medzinárodného dňa hudby, 1. októbra, francúzsky dychový súbor La chapelle royale, Philipp Herrewegh – dirigent, Collegium vocale de Gand (Belgicko), Ensemble musique oblique (Francúzsko)

1993

BLAHYNKA, Miloslav: Klavírny recitál v Mirbachu

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 13 – 14, s. 7
(koncert: 30. mája 1993, Mirbachov palác, Galéria mesta Bratislavy, Zuzana Paulechová – klavír)

1993

BLAHYNKA, Miloslav: Elektroakustická opera

Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 29, s. 15

1993

BLAHYNKA, Miloslav: Absolventské koncerty VŠMU

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 11, s. 5
(Ľubica Vargicová – soprán, Gustáv Beláček – barytón/bas, Magdaléna Kožená – mezzosoprán)

1993

BLAHYNKA, Miloslav: Záver sezóny v Opere Slovenského národného divadla

Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 28, s. 15

1993

BLAHYNKA, Miloslav: Návrat muzikálu

Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 6, s. 15

1993

BLAHYNKA, Miloslav: Politika a umenie

Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 32, s. 1

1993

BLAHYNKA, Miloslav: Poznámky o festivale

Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 49, s. 15

1993

BLAHYNKA, Miloslav: Ján Levoslav Bella a Otakar Hostinský

Lengová, Jana (ed.): Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry / Ján Levoslav Bella im Kontext der europäischen Musikkultur. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 24. – 26. júna 1993, 1993, Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica, s. 143 – 147
(217 s., 1. vyd., Edícia: Bibliotheca musicae neosoliensis 1)

1993

BLAHYNKA, Miloslav: Úspech znamenal opakovať

Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 6, s. 15

1993

BLAHYNKA, Miloslav: Za Eugenom Suchoňom

Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 33, s. 2

1993

BLAHYNKA, Miloslav: Platón o hudbe a tanci

Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 51 – 52, s. 23

1993

BLAHYNKA, Miloslav: Onegin v storočí pary a elektriny

Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 9, s. 15
(Eugen Onegin)

1993

BLAHYNKA, Miloslav: Za Luciou Poppovou

Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 48, s. 15
(Lucia Poppová – soprán)

1993

BLAHYNKA, Miloslav: S novým názvom do novej sezóny

Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 48, s. 15

1993

BLAHYNKA, Miloslav: Pocta Milošovi Ruppeldtovi

Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 48, s. 2
(Miloš Ruppeldt – slovenský skladateľ, organizátor hudobného života na Slovensku)

1993

BLAHYNKA, Miloslav: Operetným krokom

Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 44, s. 14

1993

BLAHYNKA, Miloslav: Bratislavské hudobné slávnosti 1993

Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 43, s. 14 – 15

1992

BLAHYNKA, Miloslav: Pocta Bajanovi

Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 28, s. 14 – 15

1992

BLAHYNKA, Miloslav: Baletná selanka

Márna snaha o márnu opatrnosť

Telegraf, 1992, roč. 1, č. 105 (5. 5.), s. 5
(Louis Joseph Ferdinand Hérold/Peter Ludwig Hertel: Márna opatrnosť, Balet Slovenského národného divadla, Bratislava)

1992

BLAHYNKA, Miloslav: Odhaliť tajomstvo zvané hudba

Kontakt, 1992, Bratislava, roč. 2, č. 7 – 8, s. 21 – 23
(Slovenská televízia, Bratislava)

1992

BLAHYNKA, Miloslav: Jubilant Ondrej Lenárd

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 16, s. 2
(Ondrej Lenárd – dirigent, šéfdirigent Slovenskej filharmónie, životné jubileum – 50 rokov)

1992

BLAHYNKA, Miloslav: McCartney neprišiel

Smena, 1992, Bratislava, roč. 45, č. 232 (1. 10.), s. 4

1992

BLAHYNKA, Miloslav: Nové Svätenie jari

Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 10, s. 15

1992

BLAHYNKA, Miloslav: Evanjelium o Márii

Rocková opera na javisku Novej scény

Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 16, s. 15

1992

BLAHYNKA, Miloslav: Vivat José!

O bratislavskom koncerte Josého Carrerasa

Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 18, s. 15
(José Carreras – operný spevák (tenor)

1992

BLAHYNKA, Miloslav: Jarné operné premiéry

Košice – Ostrava – Bratislava

Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 19, s. 15

1992

BLAHYNKA, Miloslav: Dirigent je zjednocujúci činiteľ

Hovoríme so zbormajsterkou a klaviristkou Blankou Juhaňákovou

Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 24, s. 15

1992

BLAHYNKA, Miloslav: Izraelský balet v Bratislave

Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 27, s. 15

1992

BLAHYNKA, Miloslav: Inšpirujúci návrat

Dóm sv. Martina, Program: Joseph Hayn: Sedem posledných slov Spasiteľa na Kríži

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 9, s. 3
(Magdaléna Hajóssyová – soprán, Hana Štolfová-Bandová – mezzosoprán, Jozef Kundlák – tenor, Peter Mikuláš – bas, Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, dirigent: Ľudovít Rajter, zbormajster: Jan Rozehnal)

1992

BLAHYNKA, Miloslav: Nová scéna po rekonštrukcii

Silvestrovské predstavenie Troch mušketierov

Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 3, s. 15

1992

BLAHYNKA, Miloslav: Bratislavské hudobné slávnosti 1992

Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 43, s. 14 – 15

1992

BLAHYNKA, Miloslav: Favoritka v Banskej Bystrici

Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 7, s. 15

1992

BLAHYNKA, Miloslav: Traviata v pravý čas

Vstup Opery Slovenského nárdného divadla do novej sezóny

Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 45, s. 15
(Giuseppe Verdi: Traviata (La traviata)

1992

BLAHYNKA, Miloslav: Podnety Otakara Zicha pre opernú kritiku

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1992, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 40, č. 1, s. 43 – 45
(Otakar Zich – český muzikológ, teatrológ)

1992

BLAHYNKA, Miloslav: Opera na BHS

Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 44, s. 15
(Bratislavské hudobné slávnosti)

1992

BLAHYNKA, Miloslav: Opereta v opere

K bratislavskej inscenácii Netopiera

Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 5, s. 15
(Johann Strauss ml.: Netopier – opereta)

1992

BLAHYNKA, Miloslav: Súboj rivaliek

Mária Stuartová vo Viedni

Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 43, s. 15

1992

BLAHYNKA, Miloslav: Ideálom je všestrannosť

Hovoríme so speváčkou Silviou Sklovskou

Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 34, s. 15

1992

BLAHYNKA, Miloslav: Hudba prispeje k zrušeniu hraníc

Hovoríme s dirigentom a organistom Martinom Haselböckom

Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 33, s. 15

1992

BLAHYNKA, Miloslav: Z letnej Viedne

Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 33, s. 15

1992

BLAHYNKA, Miloslav: John Cage v Bratislave

Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 32, s. 15
(John Cage – skladateľ)

1992

BLAHYNKA, Miloslav: Druhý diel trilógie

Na záver sezóny v Opere Slovenského národného divadla

Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 31, s. 7

1991

BLAHYNKA, Miloslav: Poznámky o vzťahu F. X. Šaldu k hudbe

Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 33, s. 15
(František Xaver Šalda – český literárny kritik, novinár a spisovateľ)

1991

BLAHYNKA, Miloslav: Cantus

Z činnosti jedného zborového telesa

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 17, s. 2
(zbor pôsobí pri Dóme kultúry Ružinov v Bratislave, Blanka Juhaňáková – dirigentka, v máji 1991 sa zbor zúčastnil na Medzinárodnom festivale speváckych zborov vo francúzskom Metz, spoluúčinkovali: Ľubica Vargicová – soprán, Dalibor Jenis – barytón)

1991

BLAHYNKA, Miloslav: Nezvyčajná Figarova svadba

Bratislavské hudobné slávnosti 1991

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 21, s. 6
(W. A. Mozart: Figarova svadba – bábková verzia, réžia: Milan Sládek, mím, Opera Slovenského národného divadla, Bratislava)

1991

BLAHYNKA, Miloslav: Za Deziderom Kardošom

Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 13, s. 15
(Dezider Kardoš – slovenský skladateľ)

1991

BLAHYNKA, Miloslav: Mozartov Idomeneo a problémy štýlovej vernosti

Opera Slovenského národného divadla k dvestoročnici W. A. Mozarta

Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 13, s. 15

1991

BLAHYNKA, Miloslav: Pomoc Kurdom

Benefičné koncerty Bratislavských komorných sólistov

Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 23, s. 15

1991

BLAHYNKA, Miloslav: Z kníh Supraphonu

Antonín Sychra – Impresionizmus a expresia v hudbe

Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 24, s. 15
(Antonín Sychra – muzikológ, estetik, kritik, pedagóg a organizátor)

1991

BLAHYNKA, Miloslav: Užitočná konfrontácia

K hosťovaniu “London Contemporary Dance Theatre” v Bratislave

Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 29, s. 15

1991

BLAHYNKA, Miloslav: Nero a hudba

Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 31, s. 15

1991

BLAHYNKA, Miloslav: K deväťdesiatinám Ernsta Křenka

Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 4, s. 15
(Ernst Křenek – rakúsko-americký skladateľ českého pôvodu)

1991

BLAHYNKA, Miloslav: Náš súčasník – František Xaver Šalda

Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 33, s. 4
(František Xaver Šalda – český literárny kritik, novinár a spisovateľ)

1991

BLAHYNKA, Miloslav: Zbavovať sa našej malosti

Hovoríme s teatrológom, spisovateľom a prekladateľom Jánom Boorom

Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 47, s. 1, 11

1991

BLAHYNKA, Miloslav: Podnety Otakara Zicha pre opernú kritiku

Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 49, s. 7
(Otakar Zich – český muzikológ, teatrológ)

1991

BLAHYNKA, Miloslav: Mozart a harmónia sveta

Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 50, s. 1
(W. A. Mozart)

1991

BLAHYNKA, Miloslav: Don Giovanni v Prahe

Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 50, s. 14
(W. A. Mozart)

1991

BLAHYNKA, Miloslav: Z produkcie firmy Opus

Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 6, s. 15
(Opus – hudobné vydavateľstvo)

1991

PITTNEROVÁ, Gabriela – BLAHYNKA, Miloslav: Spev medzi Východom a Západom

Smena, 1991, Bratislava, roč. 44, č. 224 (24. 9.), s. 5

1991

BLAHYNKA, Miloslav: Nový festival súčasnej hudby

Melos-Ethos, hudba 20. storočia

Smena, 1991, Bratislava, roč. 44, č. 257 (2. 11.), s. 5
(festival Melos-Étos 1991, Bratislava)

1991

BLAHYNKA, Miloslav: Pocta Haydnovi

Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 42, s. 15
(Joseph Haydn – rakúsky skladateľ)

1990

BLAHYNKA, Miloslav: Slovo o cirkevnej hudbe

Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 12, s. 15

1990

BLAHYNKA, Miloslav: Historická vernosť nestačí

Schiller a Donizetti ako televízna koláž

Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 19, s. 14
(Friedrich Schiller – nemecký básnik, dramatik, spisovateľ, estetik a historik, Gaetano Donizetti – taliansky skladateľ)

1990

BLAHYNKA, Miloslav: Dominoval Mozart

Jarné operné premiéry

Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 17, s. 15
(W. A. Mozart – rakúsky skladateľ)

1990

BLAHYNKA, Miloslav: Masaryk a hudba

Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 15, s. 14
(Tomáš Garrigue Masaryk – československý prezident)

1990

BLAHYNKA, Miloslav: Za Jánom Cikkerom

Dialóg. Dvojtýždenník Zväzu slovenských dramatických umelcov, 1990, Obzor, Bratislava, roč. 2, č. 2, s. 3
(Ján Cikker – slovenský skladateľ)

1990

BLAHYNKA, Miloslav: Turecký prezidentský symfonický orchester

Bratislavské hudobné slávnosti 1990

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 23, s. 10
(koncert: 8. októbra 1990, Koncertné štúdio Slovenského rozhlasu v Bratislave)

1990

BLAHYNKA, Miloslav: Slovo o opere SND

Dialóg. Dvojtýždenník Zväzu slovenských dramatických umelcov, 1990, Obzor, Bratislava, roč. 2, č. 9, s. 5
(Opera Slovenského národného divalda)

1990

BLAHYNKA, Miloslav: Hudba a dráma

Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 22, s. 15

1990

BLAHYNKA, Miloslav: Návraty k Janáčkovi

Dialóg. Dvojtýždenník Zväzu slovenských dramatických umelcov, 1990, Obzor, Bratislava, roč. 2, č. 2, s. 6
(Leoš Janáček – český skladateľ, Opera Slovenského národného divadla, Bratislava, réžia: Branislav Kriška)

1990

BLAHYNKA, Miloslav: Čert a Káča k Dvořákovmu jubileu

Tvorivý tím Gregor, Chudovský a Born v pražskom Národnom divadle

Národná obroda, 1990, Bratislava, roč. 1, č. 148 (5. 11.), s. 10
(réžia: Marián Chudovský, dirigent: Bohumil Gregor)

1990

BLAHYNKA, Miloslav: Z gramoplatní Opusu

Nahrávky Chopina a Čajkovského

Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 20, s. 9, 15
(Fryderyk Chopin – poľský skladateľ, P. I. Čajkovský – ruský skladateľ)

1990

BLAHYNKA, Miloslav: Trhliny na oboch stranách

Dialóg. Dvojtýždenník Zväzu slovenských dramatických umelcov, 1990, Obzor, Bratislava, roč. 2, č. 8, s. 8
(Wolfgang Amadeus Mozart, Komorná opera, Bratislava, réžia: Karel Brožek)

1990

BLAHYNKA, Miloslav: Nielen o hudbe pre trh

Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 23, s. 15

1990

BLAHYNKA, Miloslav: Za Leonardom Bernsteinom

Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 43, s. 15
(Leonard Bernstein – dirigent)

1990

BLAHYNKA, Miloslav: Z produkcie Opusu

Nové nahrávky Slovenskej filharmónie

Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 8, s. 15

1990

BLAHYNKA, Miloslav: Nová tvár prehliadky?

Poznámky k 15. ročníku Novej slovenskej hudby

Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 50, s. 15

1990

BLAHYNKA, Miloslav: Návraty k Bohuslavovi Martinů

O premiére opery v Národnom divadle Praha

Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 5, s. 15

1990

BLAHYNKA, Miloslav: Bratislavské hudobné slávnosti 1990

Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 45, s. 14

1990

BLAHYNKA, Miloslav: Nielen pre študentov

Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 7, s. 14

1990

BLAHYNKA, Miloslav: Od zväzu k únii

O novom spoločenstve slovenských hudobníkov

Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 4, s. 15

1990

BLAHYNKA, Miloslav: Rolling Stones v Prahe

Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 35, s. 15

1990

BLAHYNKA, Miloslav: Diagonála Pentagonály

Hrsť poznámok z benátskeho summitu

Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 34, s. 8

1990

BLAHYNKA, Miloslav: Na záver baletnej sezóny (Dumas – Liszt – Wagner)

Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 29, s. 15
(Alexander Dumas – Franz Liszt – Richard Wagner)

1990

BLAHYNKA, Miloslav: Po valnom zhromaždení Slovenskej hudobnej únie

Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 26, s. 15

1990

BLAHYNKA, Miloslav: Posolstvo hudby a humanity

O koncertoch po slobodných voľbách

Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 25, s. 15

1989

BLAHYNKA, Miloslav: Figarova svadba zo Smetanovho divadla

K televíznemu prenosu operného predstavenia

Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 25, s. 15
(W. A. Mozart: Figarova svadba)

1989

BLAHYNKA, Miloslav: Česká hudba 20. storočia v slovenskom hudobnom živote

Podiel českej hudby na rozvoji slovenskej hudobnej kultúry. Zv. 17. Horváthová, Katarína (zost.), 1989, Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava
(162 s., 1. vyd., Zborník prác zo 17. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, v rámci Bratislavských hudobných slávností 1988, 6. októbra 1988)

1989

BLAHYNKA, Miloslav: Študentská Hubička

Dialóg, 1989, roč. 1, č. 13, s. 2
(Bedřich Smetana – český skladateľ, Vysoká škola múzických umení, Bratislava)

1989

BLAHYNKA, Miloslav: Vrcholný záver sezóny

Dialóg, 1989, roč. 1, č. 16 – 17, s. 8
(Charles Gounod – francúzsky skladateľ, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Jozef Bednárik)

1989

BLAHYNKA, Miloslav: Od komiky ku satire

Dialóg, 1989, roč. 1, č. 6, s. 5
(Igor Dibák – slovenský skladateľ, Komorná opera, Bratislava, dirigent: Rudolf Geri, réžia: Blažena Hončarivová)

1989

BLAHYNKA, Miloslav: Prvá syntéza

Dialóg, 1989, roč. 1, č. 8, s. 7

1989

BLAHYNKA, Miloslav: Vrcholný Mysliveček

Dialóg, 1989, roč. 1, č. 9, s. 4
(Josef Mysliveček – český skladateľ, Komorní opera, Praha, réžia: Tomáš Šimerda)

1989

BLAHYNKA, Miloslav: Hudobná veda dnes a zajtra

Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 20, s. 15

1989

BLAHYNKA, Miloslav: Robiť zmysluplné hudobné divadlo

Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 23, s. 15

1989

BLAHYNKA, Miloslav: Čajkovského Eugen Onegin na obrazovke

K televíznej premiére operného filmu

Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 33, s. 15

1989

BLAHYNKA, Miloslav: O jednom nepravom kulte

Na margo novej inscenácie Verdiho opery Macbeth

Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 26, s. 15

1989

BLAHYNKA, Miloslav: Hudba a spoločnosť 1740 – 1815

Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 41, s. 15

1989

BLAHYNKA, Miloslav: Televízna opera o drogách

K novému dielu Juraja Filasa

Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 43, s. 14 – 15
(Juraj Filas – skladateľ)

1989

BLAHYNKA, Miloslav: Čínske tradičné divadlo

K hosťovaniu divadla z provincie S-čchuan

Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 47, s. 15

1989

BLAHYNKA, Miloslav: Jesenné operné premiéry

Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 50, s. 15

1989

BLAHYNKA, Miloslav: Fragmenty 88/89

Divadelné štúdio v Redute, Fragmenty – študentské divadlo

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 3, s. 5
(študenti operného spevu na VŠMU v Bratislave, Martin Malachovský, Sylvia Sklovská, Eva Garajová, Ľudovít Ludha, Eva Rysová – réžia (1. časť), Ľubica Baricová – mezzosoprán (réžia, 2. časť), dirigenti: Gerhard Auer, Rudolf Geri)

1989

BLAHYNKA, Miloslav: Pikova dáma v SND

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 4, s. 5
(P. I. Čajkovský: Pikova dáma, Opera Slovenského národného divadla, réžia: Branislav Kriška, Sergej Larin – tenor, Ľubica Rybárska – soprán, Elena Holičková – soprán, Dagmar Livorová – mezzosoprán, Ida Kirilová – alt, Jitka Saparová – alt, Ján Ďurčo – bas)

1989

BLAHYNKA, Miloslav: Pastorkyňa lipských hostí

21. januára 1989 uplynulo 85 rokov od svetovej premiéry Jej pastorkyne, ktorá sa konala v brnenskom Divadle na Veveří

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 5, s. 5
(Operný súbor lipských divadiel s Gewandhausorchestrom)

1989

BLAHYNKA, Miloslav: O hudbe, umení a vede

Hovoríme s Jánom Albrechtom

Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 3, s. 15
(Ján Albrecht – muzikológ, pedagóg, huslista, violista)

1989

BLAHYNKA, Miloslav: Opera nie je živé divadlo

Smena, 1989, Bratislava, roč. 42, č. 189 (12. 8.), s. 6
(Miloslav Blahynka – muzikológ, teatrológ, pedagóg, Jitka Sapara-Fischerová – mezzosoprán/alt)

1988

BLAHYNKA, Miloslav: Krútňava v Slovenskom národnom divadle

Literárny týždenník, 1988, Bratislava, roč. 1, č. 5, s. 14
(Eugen Suchoň: Krútňava, Opera Slovenského národného divadla)

1988

BLAHYNKA, Miloslav: Leoš Janáček

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 11, s. 6
(Leoš Janáček – český skladateľ)

1988

BLAHYNKA, Miloslav: Koncertné uvedenie opery na BHS

Literárny týždenník, 1988, Bratislava, roč. 1, č. 8, s. 15
(Bratislavské hudobné slávnosti)

1988

BLAHYNKA, Miloslav: Ottov Slovník náučný a dnešok

Úvaha o hudbe vo všeobecných encyklopédiách

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 19, s. 11

1988

BLAHYNKA, Miloslav: V znamení dvoch jubileí

Predfestivalové koncerty Bratislavských hudobných slávností

Literárny týždenník, 1988, Bratislava, roč. 1, č. 4, s. 15

1988

BLAHYNKA, Miloslav: Tretie naštudovanie Krútňavy

Banskobystrická opera k jubileu Eugena Suchoňa

Literárny týždenník, 1988, Bratislava, roč. 1, č. 13, s. 15

1988

BLAHYNKA, Miloslav: Benedetto Croce a teória estetického hodnotenia

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 8, s. 10 – 11

1988

BLAHYNKA, Miloslav: Revolučnosť ideí F. X. Šaldu a hudba

Venované dvojitému šaldovskému jubileu v roku 1987

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 3, s. 8

1988

BLAHYNKA, Miloslav: Carl Maria von Weber

Concertino pre klarinet a orchester Es dur, Koncert pre klarinet a orchester č. 1 f mol, Koncert pre klarinet a orchester č. 2 Es dur

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 12, s. 8
(Carl Maria von Weber – nemecký skladateľ, recenzia gramofónovej platne, účinkujúci: Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave, dirigent: Ondrej Lenárd, Jozef Luptáčik – klarinet)

1988

BLAHYNKA, Miloslav: Prešovská konferencia o umeleckých tradíciách v hudobnej kultúre socializmu

ktorá sa uskutočnila v rámci 30. ročníka Prešovskej hudobnej jari, 19. – 20. apríla 1988, na tému: Umelecké tradície v hudobnej kultúre socializmu

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 13, s. 8
(organizátori: Katedra hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, Zväz slovenských skladateľov a koncertných umelcov, Umenovedný ústav SAV, Slovenská hudobná spoločnosť)

1988

BLAHYNKA, Miloslav: Výlety pána Broučka v ND Praha

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 14, s. 5
(Leoš Janáček: Výlety pána Broučka, režisér: Ladislav Štros, choreograf: Ondrej Šoth, dirigent: Bohumil Gregor, Národné divadlo, Praha, premiéra: 31. mája 1988)

1988

BLAHYNKA, Miloslav – VYSLOUŽIL, Jiří: S Jiřím Vysloužilom o Leošovi Janáčkovi

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 21, s. 9
(Jiří Vysloužil – český muzikológ, Leoš Janáček – český skladateľ, rozhovor pri príležitosti 60. výročia úmrtia Leoša Janáčka, 10. výročia založenia Janáčkovej spoločnosti pri Českej hudobnej spoločnosti a brnenského medzinárodného muzikologického kolokvia)

1988

BLAHYNKA, Miloslav: Po prehliadke Nová slovenská hudba

Smena, 1988, Bratislava, roč. 41, č. 57 (9. 3.), s. 6

1988

BLAHYNKA, Miloslav: Komunikatívna hudba – súčasné predstavenie

Smena, 1988, Bratislava, roč. 41, č. 89 (16. 4.), s. 6
(Carl Orff – český skladateľ, Komorná opera, Bratislava, réžia: Peter J. Oravec a. h.)

1988

BLAHYNKA, Miloslav: Komorná opera Slovenskej filharmónie

Hudobná sezóna 1987/1988

Kritika, 1988, Ústav umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, Bratislava, roč. 9

1988

BLAHYNKA, Miloslav: Mladí sa nenechali zahanbiť

Pohľad na medzinárodnú prehliadku Interpódium

Smena, 1988, Bratislava, roč. 41, č. 248 (20. 10.), s. 6

1988

BLAHYNKA, Miloslav: Trikrát Mozart

Figarova svadba v Prahe

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 7, s. 5
(W. A. Mozart: Figarova svadba, Opera Národného divadla v Prahe, miesto konania: Smetanovo divadlo, premiéra: 23. – 24. februára 1988)

1988

BLAHYNKA, Miloslav: Dni kultúry NDR v ČSSR

V Bratislave hosťovala Nemecká štátna opera

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 22, s. 3
(režisér: Theo Adam, Wolfgang Amadeus Mozart: Figarova svadba, dirigent: Heinz Fricke, Magdaléna Hajóssyová – soprán, predstavenie: 27. septembra 1988)

1988

BLAHYNKA, Miloslav: Zdravý nemocný

Operný súbor Národného divadla Praha, dirigent: Leoš Svárovský

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 26, s. 5
(Jiří Pauer: Zdravý nemocný – opera, libreto napísal autor podľa rovnomennej Molièrovej hry, premiéra: 13., 17. októbra 1988)

1988

BLAHYNKA, Miloslav: Dvořákova Rusalka v SND

Antonín Dvořák: Rusalka, Opera Slovenského národného divadla, dirigenti: František, Jílek, Dušan Štefánek, zbormajster: Ladislav Holásek, réžia: Miroslav Fischer

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 4, s. 9
(Ľubica Rybárska – soprán, Elena Holičková – soprán, Eva Jenisová – soprán, Elena Kittnarová – soprán, Magdaléna Blahušiaková – soprán, Jana Valášková – soprán, František Livora – tenor, Jozef Kundlák – tenor, Ondrej Malachovský – bas, Peter Mikuláš – bas)

1988

BLAHYNKA, Miloslav: A opäť Rigoletto

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 6, s. 5
(Giuseppe Verdi: Rigoletto, Opera Národného divadla v Prahe, miesto konania: Smetanovo divadlo, premiéra: 14. – 15. januára 1988)

1987

BLAHYNKA, Miloslav: S akcentom na tradičnosť?

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 16, s. 5
(Richard Strauss: Mlčanlivá žena, režisér: Otto Ševčík, Opera Národného divadla, Praha, premiéra: 25. júna 1987)

1987

BLAHYNKA, Miloslav: Recenzujeme: Naďa Hrčková: Hudobná kritika a hodnotenie

Opus. Bratislava 1986

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 10, s. 8

1987

BLAHYNKA, Miloslav: Recenzujeme: Rudolf Pečman: Georg Friedrich Händel

Supraphon, Praha 1985, str. 388

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 1, s. 8
(Rudolf Pečman – český muzikológ, pedagóg, organizátor)

1987

BLAHYNKA, Miloslav: Na scéne Komorná opera

Nové Slovo, 1987, Bratislava, roč. 29, č. 8

1987

BLAHYNKA, Miloslav: Donizettiho Maniere teatrali v Komornej opere Slovenskej filharmónie v Bratislave

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 11, s. 5
(režisér: Jozef Bednárik, choreograf: Ondrej Šoth, Gaetano Donizetti: Maniere teatrali – opera, Komorná opera SF, premiéra: 10. – 11. apríla 1987, miesto konania: Štúdio S, preklad libreta: Jela Krčméry)

1987

BLAHYNKA, Miloslav: Medzinárodné hudobnovedné kolokvium Brno 1987

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 22, s. 3
(22. ročník medzinárodného hudobnovedného kolokvia, ktoré sa uskutočnilo 5. – 7. októbra 1987 v Brne na tému: Romantizmus a hudba)

1987

BLAHYNKA, Miloslav: Diskusná tribúna: K problematike vkusu z hľadiska hudobnej sociológie

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 19, s. 4

1987

BLAHYNKA, Miloslav: Dvakrát antický námet

Martinů a Stravinskij v Národnom divadle Praha

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 22, s. 5
(Bohuslav Martinů: Ariadna, Igor Stravinský: Oedipus Rex, Opera Národného divadla Praha, dirigent: Václav Neumann, premiéra: 15. a 20. októbra 1987)

1987

BLAHYNKA, Miloslav: Reformátor opery

K dvestoročnici úmrtia Christopha Willibalda Glucka

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 24, s. 1

1987

BLAHYNKA, Miloslav: Slovenská filharmónia

8. a 9. januára 1987. Joseph Haydn: Ročné obdobia (oratórium pre sóla, zbor a orchester, Hob. XXI:3), Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, sólisti: Magdaléna Hajóssyová – soprán, Jozef Kundlák – tenor, Peter Mikuláš – bas

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 3, 7, s. 4
(15. a 16. januára 1987. Ludwig van Beethoven: Coriolan, predohra op. 62, Symfónia č. 4, B dur op. 60, Koncert pre husle a orchester D dur op. 61. Slovenská filharmónia, dirigent: Bystrík Režucha, sólista: Gidon Kremer (ZSSR), husle)

1987

BLAHYNKA, Miloslav: Dve premiéry Mozartovej Čarovnej flauty

V Národnom divadle v Prahe. V opere Slovenského národného divadla v Bratislave, Praha: dirigent: Zdeněk Košler, Ivan Kusnjer – barytón, premiéra: 12. decembra 1986

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 4, s. 5
(Bratislava: režisér: Miroslav Fischer, dirigent: Viktor Málek, Ondrej Malachovský – bas, Jozef Kundlák – tenor, Ján Ďurčo – barytón, Jana Valášková – soprán, Lívia Ághová – soprán, premiéra: 19. – 20. decembra 1986)

1987

BLAHYNKA, Miloslav: Dvořákova Armida v ND v Prahe

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 9, s. 5
(Antonín Dvořák: Armida, Opera Národného divadla, Praha, premiéra: 2. apríla 1987, režisér: Ladislav Štros)

1987

KOVÁŘOVÁ, Anna – BLAHYNKA, Miloslav – ČÁRSKA, Etela – URSÍNYOVÁ, Terézia: Komorné orchestre

Bratislavské hudobné slávnosti 1987

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 20, s. 3
(Juhočeský štátny orchester z Českých Budějovíc, dirigent: Jaroslav Vodňanský, koncert: 30. septembra 1987, Bratislava)

1986

BLAHYNKA, Miloslav: Za ďalší rozvoj socialistickej hudby. Za nové formy spolupráce medzi národmi

Stretnutie predstaviteľov skladateľských zväzov krajín socialistického spoločenstva

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 1, s. 1
(ktoré sa uskutočnilo 2. – 6. decembra 1985, Praha)

1986

BLAHYNKA, Miloslav: Gramorecenzia: Tvorcovia slovenskej národnej hudby. Alexander Albrecht

Opus Stereo...

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 12, s. 5
(Alexander Albrecht – slovenský skladateľ)

1986

BLAHYNKA, Miloslav: Hudobné festivaly – križovatky národných hudobných kultúr

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 13, s. 4
(medzinárodná hudobnovedná konferencia, 21. – 23. mája 1986, Praha)

1986

BLAHYNKA, Miloslav: Medzinárodné brnenské muzikologické kolokvium

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 23, s. 5, 7
(konalo sa 6. – 8. októbra 1986 v rámci 21. medzinárodného hudobného festivalu v Brne na tému: Hudba v premenách estetických kategórií)

1986

BLAHYNKA, Miloslav: Vladimír Helfert v českom a európskom kontexte

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 6, s. 3
(Vladimír Helfert – český muzikológ, pedagóg, organizátor a dirigent, muzikologická konferencia venovaná 100. výročiu narodenia Vladimíra Helferta, 27. – 28. februára 1986, Brno)

1986

BLAHYNKA, Miloslav: Predfestivalové stretnutie s hudbou

Bratislavské hudobné slávnosti 1986

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 19, s. 1
(predfestivalový koncert: 11. septembra 1986, Slovenská filharmónia, dirigent: Richard Zimmer, Ewald Danel – husle)

1986

BLAHYNKA, Miloslav: Jubilanti: Jiří Fukač

15. januára 1986, 50. výročie narodenia

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 1, s. 7
(Jiří Fukač – československý muzikológ, pedagóg)

1986

BLAHYNKA, Miloslav: Gramorecenzia: Georg Friedrich Händel: 12 Concerti Grossi, op. 6

Quido Hölbling – husle, Anna Hölblingová – husle, Jozef Podhoranský – violončelo, Jozef Sikora – violončelo, Ľudovít Kanta – violončelo, Cappella Istropolitana, dirigent: Pavol Bagin

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 17, s. 5

1986

BLAHYNKA, Miloslav: XII. cyklus koncertov v Klariskách

koncert: 30. júna 1986, Marica Dobiášová – čembalo, Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec – flauta, Jozef Čejka – hoboj, Jozef Luptáčik – klarinet, František Machats – fagot, Jozef Illéš – lesný roh

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 18, s. 7
(koncert: 7. júla 1986, Brio Quartet zo Švédska)

1986

BLAHYNKA, Miloslav: Dielo úsmevnej iskry

Prokofievove Zásnuby v kláštore v Smetanovom divadle v Prahe

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 24, s. 5
(Sergej Prokofiev: Zásnuby v kláštore – opera, premiéra: 17. októbra 1986, Smetanovo divadlo v Prahe, režisér: Ladislav Štros)

1986

BLAHYNKA, Miloslav – RYBÁRSKA, Ľubica: Profily mladých: Sopranistka Ľubica Rybárska

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 3, s. 4
(Ľubica Rybárska – operný spev, sólistka Opery Slovenského národného divadla v Bratislave)

1986

BLAHYNKA, Miloslav: Fórum mladých muzikológov

Nové Slovo, 1986, Bratislava, roč. 28, č. 15
(Sympózium mladých muzikológov, 1986)

1986

BLAHYNKA, Miloslav: Nad dielom Ota Ferenczyho

Rytmus, 1986, roč. 37, č. 7, s. 7
(Oto Ferenczy – český skladateľ)

1984

BLAHYNKA, Miloslav – FERNÁNDEZ, Frank: Náš zahraničný hosť: Klavirista Frank Fernández

Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 1, s. 6

1984

BLAHYNKA, Miloslav: Zborové koncerty

Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 18, s. 5
(cyklus koncertov, koncert: 24. augusta, účinkujúci: Spevácky zbor slovenských učiteľov (SZSU), dirigent: Peter Hradil, Pěvecké sdružení moravských učitelů)

1984

BLAHYNKA, Miloslav – SZŐKE, Peter: Náš zahraničný hosť: Muzikológ a biológ Peter Szőke

Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 20, s. 6
(Peter Szőke – maďarský muzikológ a biológ (rodák z Nitry)

1984

BLAHYNKA, Miloslav: Nad vedeckým dielom Otakara Zicha

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 18, s. 8
(Otakar Zich – český muzikológ - estetik, skladateľ, k 50. výročiu úmrtia)

1984

BLAHYNKA, Miloslav: Recenzujeme: Ladislav Šíp: Česká opera a její tvůrci. Supraphon Praha, 1983

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 16, s. 4, 7

1983

BLAHYNKA, Miloslav: Muzikologické dialógy 1983

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 23, s. 2

1983

BLAHYNKA, Miloslav: Vydarená Händlova Deidámia

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 18, s. 2

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 2010

  BLAHYNKA, Miloslav: Hanslick, Eduard: O hudobnom krásne

  Hudobné centrum, Bratislava
  (142 s., 1. vyd., Miloslav Blahynka: odborná spolupráca, Ladislav Šimon: preklad)

 • 2007

  BLAHYNKA, Miloslav: Kapitoly z estetiky muzikálu

  Slovenská teatrologická spoločnosť, Kabinet divadla a filmu SAV, Vysoká škola múzických umení, Bratislava
  (142 s., 1. vyd.)

 • 2006

  BLAHYNKA, Miloslav: Eseje o opere

  Slovenská teatrologická spoločnosť, Kabinet divadla a filmu SAV, Vysoká škola múzických umení, Bratislava
  (139 s., 1. vyd.)

 • 2006

  BLAHYNKA, Miloslav: Janáčkove opery na Slovensku

  VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
  (183 s., 1. vyd.)

 • 2004

  BLAHYNKA, Miloslav: Wasserbauerove inscenácie Janáčkových opier v Slovenskom národnom divadle

  Slovenská teatrologická spoločnosť, Bratislava
  (53 s., 1. vyd.)

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Exotizmus v opere

  Bratislava
  (152 s., 1. vyd.)

 • 1999

  BLAHYNKA, Miloslav: Divadlá na Slovensku v sezóne 1997/1998

  Divadelný ústav, Bratislava
  (341 s., 1. vyd.)

 • 1999

  MISTRÍK, Miloš a kol.: Slovenské divadlo v 20. storočí

  VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
  (545 s., 1. vyd.)

 • 1998

  BLAHYNKA, Miloslav: Slovenská operná dramaturgia 1989 – 1998

  Národné divadelné centrum, Bratislava
  (222 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2010

  BLAHYNKA, Miloslav: História a mytológia v Suchoňovom Svätoplukovi

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2010, Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, Bratislava, roč. 58, č. 2, s. 73 – 82

 • 2009

  BLAHYNKA, Miloslav: Reflexia teórie opery a súborného umeleckého diela u predstaviteľov formovej estetiky 19. storočia

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2009, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 57, č. 4, s. 300 – 305

 • 2009

  BLAHYNKA, Miloslav: K problematike dramaturgie opier Martinů

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2009, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 57, č. 2 – 3, s. 134 – 143

 • 2009

  BLAHYNKA, Miloslav: Prínos Otakara Hostinského k teórii opernej dramaturgie

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2009, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 57, č. 1, s. 3 – 10
  (Tempo, 2009, roč. 6, č. 1, s. 10 – 12)

 • 2009

  BLAHYNKA, Miloslav: Dopad doktrinárskej estetiky na opernú tvorbu Eugena Suchoňa

  Hudobný život. Príloha Eugen Suchoň Storočnica, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 1 – 2, s. 8 – 9

 • 2009

  BLAHYNKA, Miloslav: Joseph Haydn a Jan Václav Tomášek

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2009, Bratislava, roč. 35, č. 4, s. 358 – 362

 • 2009

  BLAHYNKA, Miloslav: K problematike dramaturgie Suchoňovho Svätopluka

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2008, 2009, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 283 – 290

 • 2008

  BLAHYNKA, Miloslav: Princípy mimézis a fikcie v Lessingovej Hamburskej dramaturgii

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2008, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 56, č. 4, s. 393 – 401

 • 2008

  BLAHYNKA, Miloslav: Nové režijné výklady českej opery 19. storočia

  (Na príkladoch Smolíkovej inscenácie Hubičky a Nekvasilovej Rusalky v Opere SND)

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2008, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 56, č. 3, s. 345 – 351
  (Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Slovenské národné divadlo, Bratislava)

 • 2008

  BLAHYNKA, Miloslav: Kríza hudobnej kultúry a hudobná výchova

  Hudba – Integrácie – Interpretácie 11. Mediálne a komunikačné aspekty hudby. Zborník štúdií z medzinárodnej vedeckej konferencie, 6. – 7. novembra 2007 v Nitre, Vereš, Jozef (ed.), 2008, Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 45 – 49

 • 2007

  BLAHYNKA, Miloslav: Mimézis a fikcia v opere serii na príklade Händelovej Alciny

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2007, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 55, č. 4, s. 582 – 590

 • 2007

  BLAHYNKA, Miloslav: Princípy mimezis a fikcie v barokovom opernom herectve

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2007, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 55, č. 3, s. 375 – 384

 • 2007

  BLAHYNKA, Miloslav: Priame prenosy opier v začiatkoch rozhlasového vysielania v Československu

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2007, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 55, č. 1, s. 55 – 58

 • 2007

  BLAHYNKA, Miloslav: Niekoľko poznámok o opernom čase – štúdie k teórii interpretácie

  Tempo, 2007, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 4, č. 1, s. 8 – 10

 • 2007

  BLAHYNKA, Miloslav: Opera ako inscenačná výzva

  impulz. Revue pre modernú katolícku kultúru, 2007, Bratislava, roč. 3, č. 3, s. 108 – 114

 • 2007

  BLAHYNKA, Miloslav: K problematice sociologie publika v opeře 17. a 18. století

  Slavko, Pavel – Srbová, Hana (ed.): The World of Baroque Theatre. A Compilation of the Český Krumlov Conferences 2004, 2005, 2006. Svět barokního divadla. Sborník přednášek z konferencí v Českém Krumlově 2004, 2005, 2006, 2007, Český Krumlov, s. 263 – 272

 • 2007

  BLAHYNKA, Miloslav: Podnety Hanslickovej estetiky pre analýzu hudobného diela

  Blahynka, Miloslav – Katarína Pokojná – Štefková, Markéta (zost.): Prezentácie – Konfrontácie II. Zborník z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v rokoch 2004 – 2006, 2007, Vysoká škola múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava, s. 51 – 53

 • 2007

  BLAHYNKA, Miloslav: Sociology Issues of the Audience in Theatres of 17th and 18th Century

  Slavko, Pavel – Srbová, Hana (ed.): The World of Baroque Theatre. A Compilation of the Český Krumlov Conferences 2004, 2005, 2006. Svět barokního divadla. Sborník přednášek z konferencí v Českém Krumlově 2004, 2005, 2006, 2007, Společnost přátel Českého Krumlova, Český Krumlov, s. 273 – 282

 • 2007

  BLAHYNKA, Miloslav: Dramatická funkcia hrdinu (osobnosti) v operách Jána Cikkera

  Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, 2007, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 241 – 244

 • 2007

  BLAHYNKA, Miloslav: K problematike analýzy operného diela

  Blahynka, Miloslav – Katarína Pokojná – Štefková, Markéta (zost.): Prezentácie – Konfrontácie II. Zborník z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v rokoch 2004 – 2006, 2007, Vysoká škola múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava, s. 57 – 62

 • 2007

  BLAHYNKA, Miloslav: Inszenierungen von Mozart-Opern in der Slowakei, betrachtet als Dialog über Regiegestaltungen

  Kühnel, Jürgen – Müller, Ulrich – Panagl, Oswald (ed.): “Regietheater”. Konzeption und Praxis am Beispiel der Bühnenwerke Mozarts. Mit einem Anhang zu Franz Schrecker Die Gezeichneten. Vorträge des Salzburger Symposions 2005, 2007, Verlag Mueller-Speiser, Anif, Salzburg, s. 382 – 393

 • 2006

  BLAHYNKA, Miloslav: Appia analyzuje Wagnera

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2006, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 54, č. 4, s. 646 – 656

 • 2006

  BLAHYNKA, Miloslav: Inscenácie Mozartových opier na Slovensku ako dialóg o podobách režijného divadla

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2006, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 54, č. 3, s. 367 – 380

 • 2006

  BLAHYNKA, Miloslav: Hudobnosť Hasprovho Pokusu o lietanie

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2006, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 54, č. 1, s. 94 – 97

 • 2006

  BLAHYNKA, Miloslav: Priame prenosy opier v začiatkoch rozhlasového vysielania v Československu

  Tempo, 2006, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 3, č. 2, s. 19 – 20

 • 2006

  BLAHYNKA, Miloslav: Inscenácie Mozartových opier na Slovensku

  Tempo, 2006, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 3, č. 1, s. 13 – 15

 • 2006

  BLAHYNKA, Miloslav: Poznámky o sociálnych aspektoch muzikálovej tvorby

  Vereš, Jozef (ed.): Hudba – integrácie – interpretácie 10. Zborník štúdií z medzinárodného pracovného seminára, 10. – 12. septembra 2006 v Trenčianskych Tepliciach, 2006, Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 145 – 155

 • 2006

  BLAHYNKA, Miloslav: The Productions od Mozart´s Operas in Slovakia as a Discussion of the Versions of Theatre Staging

  Slezák, Ján (ed.): Inauguration of Ivan Gašparovič President of the Slovak Republic as Protector of the European Academy of Sciences and Arts, 2006, SAV, Bratislava, s. 17 – 21

 • 2006

  BLAHYNKA, Miloslav: Muzikál v moderných médiách

  Magál, Slavomír – Mistrík, Miloš: Masmediálna komunikácia v interdisciplinárnom výskume. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou, 2006, Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila Metoda, Trnava, s. 272 – 274

 • 2006

  BLAHYNKA, Miloslav: Minimalizmus v opere

  Hrčková, Naďa (ed.): Od Perotina po Steva Reicha. Idey “minimálneho” v hudobných dejinách a v súčasnosti / Vom Perotin bis Steve Reich. Die Ideen des “Minimalen” in der Musikgeschichte und Gegenwart, 2006, Hudobné centrum, AEPress, Bratislava, s. 207 – 211
  (Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 2005, Bratislava, 8. – 10. novembra 2005)

 • 2006

  BLAHYNKA, Miloslav: Minimalismus in der Oper am Beispiel des Nationaltheaters Praha

  Macek, Petr (ed.): Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Roč. LII-LIV, řada hudebněvědná (H), č. 38 – 40. Series musicologica. Jiřímu Fukačovi k nedožitým 70. narozeninám, 2006, Masarykova univerzita, Brno, s. 85 – 90

 • 2005

  BLAHYNKA, Miloslav: Čas v opere (poznámky o opernom čase)

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2005, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 53, č. 4, s. 356 – 360

 • 2005

  BLAHYNKA, Miloslav: Minimalizmus v opere

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2005, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 53, č. 3, s. 221 – 228

 • 2005

  BLAHYNKA, Miloslav: Obraz inscenačnej poetiky súčasného českého operného divadla

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2005, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 53, č. 3, s. 309 – 310

 • 2005

  BLAHYNKA, Miloslav: Poznámky o minimalizme v opere

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2005, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 53, č. 3, s. 223 – 228

 • 2005

  BLAHYNKA, Miloslav: Estetická analýza opery a jej možnosti

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2005, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 53, č. 1 – 2, s. 22 – 27

 • 2005

  BLAHYNKA, Miloslav: Tradícia a inovácia v hudobnoestetickom myslení Václava Jana Tomáška

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 3 – 4, s. 356 – 360

 • 2005

  BLAHYNKA, Miloslav: Estetická analýza opery a jej možnosti

  Tempo, 2005, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 2, č. 2, s. 17 – 19

 • 2005

  BLAHYNKA, Miloslav: Ideen des Franziskanertums und ihre Aktualisierung in der O. Messiaens Oper Saint Francois d´Assise

  Kačic, Ladislav (ed.): Plaude turba paupercula. Franziskanischer Geist in Musik Literatur und Kunst. Konferenzenbericht, 4. – 6. október 2004, Bratislava, 2005, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava, s. 359 – 362

 • 2005

  BLAHYNKA, Miloslav: Rackův spis o Descartově hudební estetice

  Macek, Petr – Pečman, Rudolf (ed.): Musicologia brunensis. Ad honorem Jan Racek, Bohumír Štědroň et Zdeněk Blažek 1905 – 2005. Sborník příspěvků z mezinárodní hudebněvědné konference, 28. – 29. 1. 2005, 2005, Brno, Praha, s. 157 – 161

 • 2004

  BLAHYNKA, Miloslav: Na margo jednej zabudnutej inscenácie Janáčkovej opery z Mŕtveho domu v SND 1938

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2004, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 52, č. 3 – 4, s. 302 – 312

 • 2004

  BLAHYNKA, Miloslav: Literárne podnety v slovenskej opernej tvorbe a v jej libretách

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2004, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 52, č. 2, s. 115 – 125

 • 2004

  BLAHYNKA, Miloslav: Prvky postmoderny, ludickosti a absurdity v opere Cirostratus a v jej inscenáci

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2004, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 52, č. 1, s. 43 – 46

 • 2004

  BLAHYNKA, Miloslav: Opery Leoša Janáčka v réžii Miloša Wasserbauera na scéne Opery Slovenského národného divadla

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 4, s. 529 – 540

 • 2004

  BLAHYNKA, Miloslav: Genéza dynamizmu v hudbe u Jozefa Kresánka

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 1 – 2, s. 14 – 17

 • 2004

  BLAHYNKA, Miloslav – HALLON, Ľubor: Vzťah obyvateľov SR k hudbe

  Šrámek, Ľudovít (ed.): Recepcia umenia na Slovensku po roku 2000, 2004, Národné osvetové centrum, Bratislava, s. 5 – 55

 • 2004

  BLAHYNKA, Miloslav: Bellova opera Kováč Wieland a otázka vývinového kontextu slovenskej opernej tvorby

  Muntág, Emanuel (ed.): Ján Levoslav Bella – národovec a Európan. Zborník materiálov z podujatí usporiadaných pri príležitosti 160. výročia narodenia nestora slovenskej národnej hudby, 2004, Nadácia Jána Levoslava Bellu, Matica slovenská, Liptovský Mikuláš, Martin, s. 31 – 36

 • 2004

  BLAHYNKA, Miloslav: Operní meditace na téma terorismus

  K inscenaci Adamsovy opery Smrt Klinghoffera v Národním divadle Praha

  Spurná, Helena (ed.): Hudební divadlo jako výzva. Interdisciplinární texty, 2004, Národní divadlo, Praha, s. 336 – 350

 • 2003

  BLAHYNKA, Miloslav: Opera vo filme a Loď pláva

  Kino-Ikon. Časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, 2003, Asociácia slovenských filmových klubov, Bratislava, roč. 7, č. 2, s. 131 – 137

 • 2003

  BLAHYNKA, Miloslav: Dramaturgia a estetika Schönbergovho Očakávania

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2003, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 51, č. 3 – 4, s. 225 – 235

 • 2003

  BLAHYNKA, Miloslav: K problematike recepcie operiet Johanna Straussa v Bratislave pred rokom 1920

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2003, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 51, č. 1 – 2, s. 39 – 47

 • 2003

  BLAHYNKA, Miloslav: Český triptych: Jan Bedřich Kittl

  Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 5, s. 33 – 34

 • 2003

  BLAHYNKA, Miloslav: Jan Bedřich Kittl. Bianca a Giuseppe

  Pohled na předsmetanovskou operu

  Opus musicum. Hudební revue, 2003, Brno, roč. 35, č. 2, s. 24 – 25

 • 2003

  BLAHYNKA, Miloslav: Svet živých obrazov. Divadlo v stredoveku

  História. Revue o dejinách spoločnosti, 2003, Spoločnosť Pro Historia, Bratislava, roč. 3, č. 2, s. 4 – 6

 • 2003

  BLAHYNKA, Miloslav: Obraz antihrdinu v slovenských absurdných operách

  Koška, Ján (ed.): Hrdina v stredoeurópskych a balkánskych literatúrach 19. a 20. storočia, 2003, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 159 – 163

 • 2003

  BLAHYNKA, Miloslav: Oskar Nedbal a predpoklady modernej opernej dramaturgie

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Recepcia súčasnej európskej hudobnej tvorby v slovenskej hudobnej kultúre 1. polovice 20. storočia. Zborník z muzikologickej konferencie v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2002, 2003, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 37 – 44

 • 2003

  BLAHYNKA, Miloslav: K problematice Durdíkova pojetí teorie kritiky

  Dykast, Roman (ed.): Sborník z konference uspořádané ke 100. výročí úmrtí významného českého filozofa a estetika Josefa Durdíka, 2003, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha, s. 94 – 98

 • 2003

  BLAHYNKA, Miloslav: Jindřich Haugwitz: Smysl a cíl jeho úprav dobových oper a oratorií

  Buš, Marek (ed.): Haugwitzové a hudba. Sborník přednášek z muzikologického sympózia konaného na zámku v Náměšti nad Oslavou dne 21. září 2002 v rámci projektu „Vivat musica“ u příležitosti výročí 250 let od zakoupení panství hraběcím rodem Haugwitzů, 2003, Náměšti nad Oslavou, s. 33 – 42

 • 2003

  BLAHYNKA, Miloslav: Zur Rezeption der Operetten von Johann Strauss in der Slowakei vor 1920

  Schneider, Hans (ed.): Die Fledermaus, 2003, Hans Schneider Verlag, Tutzing, s. 99 – 108
  (Wien, Wiener Institut für Strauss-Forschung)

 • 2003

  BLAHYNKA, Miloslav: Aktuálna umelecká situácia v slovenských operných inštitúciách

  Čimo, Jozef (ed.): Zborník Katedry marketingu z vedeckého seminára, 2003, Ekonomická univerzita v Bratislave, Brastislava, s. 34 – 37

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: K problematike dramaturgie Janáčkových opier

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2002, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 50, č. 2, s. 130 – 139

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Opera v alternatívnom divadle

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2002, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 50, č. 1, s. 16 – 23

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Metamorfózy opernej tvorby Jána Cikkera

  Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 2002, Matica slovenská, Martin, roč. 4+118, č. 3, s. 95 – 99

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Světová premiéra slovenské opery

  K premiéře Benešovy opery The Players

  Opus musicum. Hudební revue, 2002, Brno, roč. 34, č. 4, s. 59 – 62

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Pastorkyňa jako expresivní drama

  Opus musicum. Hudební revue, 2002, Brno, roč. 34, č. 2, s. 47 – 49

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Opera ako výraz absurdity

  Javisko. Divadelná revue, 2002, Národné osvetové centrum, Bratislava, roč. 34, č. 2, s. 26 – 27

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Opery Jána Cikkera v Čechách, na Morave a v Sliezsku

  Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Jána Cikkera. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Slovenská operná tvorba 20. storočia v európskom kontexte, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2001, 2002, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 233 – 256

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Pressburger Theaterleben zu Zeiten der Jugend Franz Schmidts

  Hulková, Marta – Chalupka, Ľubomír (ed.): Musicologica Istropolitana I. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2002, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 137 – 146

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Antická mytológia v opere na prahu 21. storočia

  Na príkladoch z Košutovej Ifigénie a Ofenbauerovej Pentesiley

  Hrčková, Naďa (ed.): Posledných 30 rokov: idey, osobnosti, hodnoty novších hudobných dejín / Die letzten 30 Jahre: Ideen, Persönlichkeiten, Werte der neueren Musikgeschichte, 2002, Festival Melos-Étos, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Orman, Bratislava, s. 199 – 206
  (Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 2001, Bratislava, 7. – 9. novembra 2001)

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Janáčkovy opery na Slovensku

  Mazurek, Jan (ed.): Čeští hudební klasikové na prahu 21. století. Sborník z 25. ročníku muzikologickej konference Janáčkiana konanej v dňoch 6. – 7. júna 2001 v Ostrave, 2002, Ostravská univerzita, Ostrava, s. 83 – 86

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Bratislavský divadelný život v časoch mladosti Franza Schmidta

  Hulková, Marta – Chalupka, Ľubomír (ed.): Musicologica Istropolitana I. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2002, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 137 – 145

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav: Johann Sebastian Bach vo filozofii dvadsiateho storočia

  (Na príkladoch z diel Ludwiga Wittgensteina, Martina Heideggera, Ernsta Blocha, Hansa-Georga Gadamera a Theodora Wiesengrunda Adorna)

  Filozofia, 2001, Filozofický ústav SAV, Bratislava, roč. 56, č. 2, s. 131 – 142

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav: Zichova Estetika dramatického umenia Anno 2001

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2001, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 49, č. 4, s. 261 – 266

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav: Historizmus v opere 19. storočia a problémy jeho súčasnej inscenačnej aktualizácie

  Na príkladoch Schumannovej Genovevy, Čajkovského Panny Orleánskej a Smetanovho Dalibora

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2001, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 49, č. 4, s. 267 – 275

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav: Kriškov Janáček

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2001, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 49, č. 1 – 2, s. 73 – 96

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav: Obohatenie dramaturgie opery SND

  (K inscenácii Čajkovského Panny Orleánskej)

  Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 2001, Matica slovenská, Martin, roč. 4+117, č. 5, s. 150 – 153

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav: K problematike znakovej funkcie duchovnej hudby v opere

  Lengová, Jana – Matúš, František (ed.): Duchovná hudba v premenách času. Hudobné druhy a žánre. Zborník z muzikologickej konferencie, Prešov, 24. – 25. októbra 2000, 2001, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, Prešov, s. 137 – 142

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav: Estetika hudby v práci muzikológa

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Slovenská hudobná veda (1921 – 2001) – minulosť, súčasnosť, perspektívy. Zborník k 80. výročiu Katedry hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 2001, STIMUL, Bratislava, s. 101 – 106

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav: Operná tvorba Jána Cikkera

  Bárdiová, Marianna – Blahynka, Miloslav – Zvara, Vladimír (ed.): Cikkerov svet Tálie. Katalóg k výstave venovanej nedožitým deväťdesiatym narodeninám hudobného skladateľa Jána Cikkera, 2001, Nadácia Jána Cikkera, Divadelný ústav, Bratislava, s. 25 – 29

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav: S taktovkou pred mikrofónom. Rozhovor s Ľudovítom Rajterom

  Draxler, Vladimír (ed.): Príspevky k dejinám rozhlasu 6, 2001, Odbor mediálneho výskumu Slovenského rozhlasu, Bratislava, s. 90 – 115

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav: Cikker‘s Operatic Opus

  Bárdiová, Marianna – Blahynka, Miloslav – Zvara, Vladimír (ed.): Cikkerov svet Tálie. Katalóg k výstave venovanej nedožitým deväťdesiatym narodeninám hudobného skladateľa Jána Cikkera, 2001, Nadácia Jána Cikkera, Divadelný ústav, Bratislava, s. 30 – 34

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav: Pražská operná dramaturgia v rokoch Blahových štúdií

  Blahynka, Miloslav (ed.): Pocta Jankovi Blahovi, 2001, Slovenská teatrologická spoločnosť, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, s. 59 – 63

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav: Režisér a scénická hudba

  K problematike vzťahu Jozefa Budského k hudobnému rozmeru vlastných inscenácií

  Podmaková, Dagmar (ed): Jozef Budský, herec, režisér, pedagóg, 2001, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, s. 59 – 62

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav: Hudobná výchova a operná dramaturgia

  Vereš, Jozef (ed.): Hudobno-pedagogické interpretácie 6. Zborník referátov prednesených na vedecko-pedagogickej konferencii Hudobná pedagogika v kontexte doby – Diagnóza stavu a hľadanie východísk, 2001, Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Regionálne združenie Slovenskej hudobnej únie v Nitre, Nitra, s. 116 – 121

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav: Zur Frage der Entwicklungslogik des slowakischen Opernschaffens des 20. Jahrhunderts

  Editio Bärenreiter Praha, Masarykova univerzita, s. 136 – 139

 • 2000

  BLAHYNKA, Miloslav: Neznámy Ludwig van Beethoven

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2000, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 48, č. 4, s. 352 – 353

 • 2000

  BLAHYNKA, Miloslav: Estetická reflexia hereckého umenia v Platónovom dialógu Ión

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2000, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 48, č. 4, s. 260 – 267

 • 2000

  BLAHYNKA, Miloslav: Fibichove opery na Slovensku

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2000, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 48, č. 2 – 3, s. 121 – 133

 • 2000

  BLAHYNKA, Miloslav: Janáčkove opery na Slovensku 1920 – 1949

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2000, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 48, č. 1, s. 53 – 68

 • 2000

  BLAHYNKA, Miloslav: Schönberg a Stravinskij ako hudobnodivadelná konfrontácia

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 7 – 8, s. 25 – 26

 • 2000

  BLAHYNKA, Miloslav: Invenčný pohľad na operný verizmus

  Javisko. Divadelná revue, 2000, Národné osvetové centrum, Bratislava, roč. 32, č. 4, s. 14 – 15

 • 2000

  BLAHYNKA, Miloslav: Hommage a Zdeněk Fibich (1850 – 1900)

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 11, s. 33 – 34

 • 2000

  BLAHYNKA, Miloslav: Reflexia Johanna Sebastiana Bacha vo filozofii 20. storočia

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, roč. 26, č. 4, s. 417 – 427

 • 2000

  BLAHYNKA, Miloslav: Fibichs Opern in der Slowakei

  Fojtíková, Jana – Šustíková, Věra (ed.): Fibich – Melodram – Secese – Fibich – Melodrama – Art – Nouveau, 2000, Česká hudební společnost, Společnost Zdeňka Fibicha, Národní muzeum, Muzeum české hudby, Praha, s. 80 – 88

 • 2000

  BLAHYNKA, Miloslav: Spoločenské pozadie opernej tvorby Jána Cikkera / Gesellschaftlicher Hintergrund des Opernschaffens von Ján Cikker

  HRČKOVÁ, Naďa (ed.): Slovenskí skladatelia I / Slowakische Komponisten I. Zborník /Bericht/ z medzinárodného kolokvia, Bratislava, 28. – 31. októbra 1998, 2000, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 237 – 243
  ((265 s., 1. vyd.) )

 • 2000

  BLAHYNKA, Miloslav: Etické a estetické v opernej tvorbe Jána Cikkera a jej literárnom pozadí

  Mistrík, Miloš (ed.): Etické a estetické v slovenskej dramatike, 2000, Slovenská teatrologická spoločnosť, Bratislava, s. 37 – 41

 • 2000

  BLAHYNKA, Miloslav: The Youngest Opera Generation

  Slovak Theatre 2000, 2000, Divadelný ústav, Bratislava, s. 26 – 29

 • 2000

  BLAHYNKA, Miloslav: Miloš Ruppeldt o opere Kováč Wieland

  Lehotská, Miriam – Muntág, Emanuel: Hudobný archív 13. Zborník zo seminára k 100. výročiu narodenia Jána Valašťana-Dolinského (Martin 1992) a 50. výročiu úmrtia prof. Miloša Ruppeldta (Liptovský Mikuláš 1993), 2000, Matica slovenská, Martin, s. 95 – 98

 • 1999

  BLAHYNKA, Miloslav: Bratislavský divadelný život v časoch mladosti Franza Schmidta

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1999, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 47, č. 4, s. 398 – 406

 • 1999

  BLAHYNKA, Miloslav: Príspevok k funkcii divadla vo vojne

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1999, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 47, č. 2 – 3, s. 249 – 250

 • 1999

  BLAHYNKA, Miloslav: Film v opere

  (Na príkladoch z berlínskych inscenácií Milhaudovho Krištofa Kolumba)

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1999, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 47, č. 1, s. 54 – 63

 • 1998

  BLAHYNKA, Miloslav: Dramaturgia Komornej opery v rokoch 1989 – 1997

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1998, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 46, č. 1, s. 70 – 81

 • 1997

  BLAHYNKA, Miloslav: Exotizmus v opere a jeho hranice

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1997, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 45, č. 4, s. 294 – 296

 • 1997

  BLAHYNKA, Miloslav: Dramaturgia banskobystrickej opernej scény v rokoch 1989 – 1996

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1997, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 45, č. 2 – 3, s. 151 – 163

 • 1997

  BLAHYNKA, Miloslav: Dramaturgia Opery SND v rokoch 1989 – 1996

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1997, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 45, č. 1, s. 33 – 52

 • 1996

  BLAHYNKA, Miloslav: Exotizmus v opere 17. a 18. storočia

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1996, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 44, č. 4, s. 447 – 454

 • 1995

  BLAHYNKA, Miloslav: Nemý film, živá hudba

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1995, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 43, č. 4, s. 405 – 407

 • 1995

  BLAHYNKA, Miloslav: Svedectvo o vývine opery SND

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1995, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 43, č. 3, s. 331 – 333

 • 1995

  BLAHYNKA, Miloslav: Hudba v činohre

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1995, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 43, č. 2, s. 156 – 167

 • 1995

  BLAHYNKA, Miloslav: Inšpiračné zdroje opernej kritiky

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1995, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 43, č. 1, s. 70 – 74

 • 1995

  BLAHYNKA, Miloslav: Hudba v divadle 2

  Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 1995, Matica slovenská, Martin, roč. 4+111, č. 6, s. 11 – 14

 • 1995

  BLAHYNKA, Miloslav: Hudba ako posolstvo v estetickej koncepcii Jozefa Kresánka

  Hudba ako posolstvo. Hudba a totalita / Musik als Botschaf. Musik und Totalität. Zborník zo sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1993, Bratislava, 11. – 13. novembra 1993, 1995, Festival Melos-Étos, Bratislava, s. 226 – 228

 • 1994

  BLAHYNKA, Miloslav: Exotizmus v opere 19. storočia

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1994, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 42, č. 4, s. 356 – 362

 • 1993

  BLAHYNKA, Miloslav: Ján Levoslav Bella a Otakar Hostinský

  Lengová, Jana (ed.): Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry / Ján Levoslav Bella im Kontext der europäischen Musikkultur. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 24. – 26. júna 1993, 1993, Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica, s. 143 – 147
  (217 s., 1. vyd., Edícia: Bibliotheca musicae neosoliensis 1)

 • 1992

  BLAHYNKA, Miloslav: Podnety Otakara Zicha pre opernú kritiku

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1992, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 40, č. 1, s. 43 – 45
  (Otakar Zich – český muzikológ, teatrológ)

 • 1989

  BLAHYNKA, Miloslav: Česká hudba 20. storočia v slovenskom hudobnom živote

  Podiel českej hudby na rozvoji slovenskej hudobnej kultúry. Zv. 17. Horváthová, Katarína (zost.), 1989, Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava
  (162 s., 1. vyd., Zborník prác zo 17. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, v rámci Bratislavských hudobných slávností 1988, 6. októbra 1988)

 • 1988

  BLAHYNKA, Miloslav: Benedetto Croce a teória estetického hodnotenia

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 8, s. 10 – 11

 • 1988

  BLAHYNKA, Miloslav: Revolučnosť ideí F. X. Šaldu a hudba

  Venované dvojitému šaldovskému jubileu v roku 1987

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 3, s. 8

 • 1988

  BLAHYNKA, Miloslav: Ottov Slovník náučný a dnešok

  Úvaha o hudbe vo všeobecných encyklopédiách

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 19, s. 11

Personálna bibliografia – Vedecké recenzie

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav: Jaroslav Smolka a kol.: Dějiny hudby

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, Bratislava, roč. 27, č. 2 – 3, s. 404 – 406

 • 2000

  BLAHYNKA, Miloslav: Ingeborg Šišková: Obraz vývoja hudobného klasicizmu v Európe až po osobnosť Ch. W. Glucka

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, roč. 26, č. 4, s. 550 – 551

 • 1987

  BLAHYNKA, Miloslav: Recenzujeme: Naďa Hrčková: Hudobná kritika a hodnotenie

  Opus. Bratislava 1986

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 10, s. 8

 • 1987

  BLAHYNKA, Miloslav: Recenzujeme: Rudolf Pečman: Georg Friedrich Händel

  Supraphon, Praha 1985, str. 388

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 1, s. 8
  (Rudolf Pečman – český muzikológ, pedagóg, organizátor)

 • 1986

  BLAHYNKA, Miloslav: Vladimír Helfert v českom a európskom kontexte

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 6, s. 3
  (Vladimír Helfert – český muzikológ, pedagóg, organizátor a dirigent, muzikologická konferencia venovaná 100. výročiu narodenia Vladimíra Helferta, 27. – 28. februára 1986, Brno)

 • 1986

  BLAHYNKA, Miloslav: Medzinárodné brnenské muzikologické kolokvium

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 23, s. 5, 7
  (konalo sa 6. – 8. októbra 1986 v rámci 21. medzinárodného hudobného festivalu v Brne na tému: Hudba v premenách estetických kategórií)

 • 1986

  BLAHYNKA, Miloslav: Hudobné festivaly – križovatky národných hudobných kultúr

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 13, s. 4
  (medzinárodná hudobnovedná konferencia, 21. – 23. mája 1986, Praha)

 • 1986

  BLAHYNKA, Miloslav: Gramorecenzia: Tvorcovia slovenskej národnej hudby. Alexander Albrecht

  Opus Stereo...

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 12, s. 5
  (Alexander Albrecht – slovenský skladateľ)

 • 1986

  BLAHYNKA, Miloslav: Za ďalší rozvoj socialistickej hudby. Za nové formy spolupráce medzi národmi

  Stretnutie predstaviteľov skladateľských zväzov krajín socialistického spoločenstva

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 1, s. 1
  (ktoré sa uskutočnilo 2. – 6. decembra 1985, Praha)

 • 1984

  BLAHYNKA, Miloslav: Recenzujeme: Ladislav Šíp: Česká opera a její tvůrci. Supraphon Praha, 1983

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 16, s. 4, 7

Personálna bibliografia – Editorská činnosť

 • 2008

  BLAHYNKA, Miloslav – ŠTEFKOVÁ, Markéta (zost.): Prezentácie – Konfrontácie 2008

  Zborník z medzinárodnej konferencie, konanej 16. – 17. mája 2008, Katedra teórie hudby a Centrum výskumu na HTF VŠMU v Bratislave, 6. ročník

  Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava
  (172 s., 1. vyd.)

 • 2007

  BLAHYNKA, Miloslav – POKOJNÁ, Katarína – ŠTEFKOVÁ, Markéta (ed.): Prezentácie – Konfrontácie I

  Zborník z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v rokoch 2004 – 2006

  Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava
  (170 s., 1. vyd.)

 • 2007

  BLAHYNKA, Miloslav – POKOJNÁ, Katarína – ŠTEFKOVÁ, Markéta (ed.): Prezentácie – Konfrontácie II

  Zborník príspevkov z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie a hudby na HTF VŠMU v Bratislave v roku 2007 [5. ročník], elektronický zdroj

  Divis-Slovakia, Bratislava
  (1 CD-ROM)

 • 2001

  BÁRDIOVÁ, Marianna – BLAHYNKA, Miloslav – ZVARA, Vladimír (ed.): Cikkerov svet Tálie

  Katalóg k výstave venovanej nedožitým deväťdesiatym narodeninám hudobného skladateľa Ján Cikkera

  Nadácia Jána Cikkera, Divadelný ústav, Bratislava
  (44 s., 1. vyd.)

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav (zost.): Pocta Jankovi Blahovi

  Zborník z vedeckej konferencie, venovanej k 100. výročiu narodenia Janka Blahu

  Slovenská teatrologická spoločnosť, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava
  (130 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2008

  BLAHYNKA, Miloslav – MOJŽIŠOVÁ, Michaela – URSÍNYOVÁ, Terézia – UNGER, Pavel – BLAHO, Vladimír: Operná sezóna 2007/2008 očami kritikov

  Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 8, s. 22 – 28

 • 2008

  BLAHYNKA, Miloslav: Bohuslav Martinů: Jeux

  Karel Košárek, klavír, Supraphon 2008

  Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 7, s. 36
  (recenzia CD)

 • 2006

  BLAHYNKA, Miloslav: Poznámka o interpretácii novej hudby

  Tempo, 2006, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 3, č. 1, s. 10

 • 2006

  BLAHYNKA, Miloslav: Zachovajme pokoru pred čarom hudby

  Predstavujeme hlavnú zbormajsterku jubilujúceho Slovenského filharmonického zboru Blanku Juhaňákovú

  Mosty. Česko-slovenský týždenník, 2006, Bratislava, roč. 15, č. 9, s. 13

 • 2006

  BLAHYNKA, Miloslav: Myslivečkova Antigona v ND Praha

  ARCH. Časopis o architektúre a inej kultúre, 2006, Bratislava, roč. 11, č. 9, s. 55

 • 2006

  BLAHYNKA, Miloslav: Svet barokového divadla v Českom Krumlove

  ARCH. Časopis o architektúre a inej kultúre, 2006, Bratislava, roč. 11, č. 6, s. 55

 • 2006

  BLAHYNKA, Miloslav: Turandot ako baroková exotika

  ARCH. Časopis o architektúre a inej kultúre, 2006, Bratislava, roč. 11, č. 4, s. 53

 • 2006

  BLAHYNKA, Miloslav: Eugen Onegin ako moderné operné divadlo

  ARCH. Časopis o architektúre a inej kultúre, 2006, Bratislava, roč. 11, č. 3, s. 53

 • 2006

  BLAHYNKA, Miloslav: Veristické dvojičky ako realistické divadlo

  ARCH. Časopis o architektúre a inej kultúre, 2006, Bratislava, roč. 11, č. 12, s. 57

 • 2006

  BLAHYNKA, Miloslav: Hubova a Mozartova Figarova svadba v Opere SND

  ARCH. Časopis o architektúre a inej kultúre, 2006, Bratislava, roč. 11, č. 11, s. 57

 • 2006

  BLAHYNKA, Miloslav: Mozartov Titus ako ukážka moderného režijného divadla v opere

  ARCH. Časopis o architektúre a inej kultúre, 2006, Bratislava, roč. 11, č. 10, s. 57

 • 2005

  BLAHYNKA, Miloslav: Príspevok k dejinám európskej hudby

  Knižná revue, 2005, Literárne informačné centrum, Bratislava, roč. XV, č. 8, s. 6

 • 2005

  BLAHYNKA, Miloslav: Nekvasil a Dvořák inscenovali Rusalku

  Hudební rozhledy, 2005, roč. 58, č. 5, s. 31

 • 2005

  BLAHYNKA, Miloslav: Operní příběh aztéckého panovníka jako podobenství o současném světě

  Hudební rozhledy, 2005, roč. 58, č. 5, s. 20 – 21

 • 2005

  BLAHYNKA, Miloslav: Flotowova Marta v ND Brno

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 4, s. 34
  (Friedrich von Flotow: Marta, Národné divadlo Brno, premiéra: 25. februára 2005, Dagmar Bezačinská – soprán)

 • 2005

  BLAHYNKA, Miloslav: Konflikt prírody a kultúry v Dvořákovej Rusalke

  (Na margo novej inscenácie v Opere SND), Jaroslav Kyzlink – dirigent, Eva Jenisová – soprán, Iveta Matyášová – soprán, Ľudovít Ludha – tenor

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 4, s. 31 – 32
  (Peter Mikuláš – bas, Gustáv Beláček – bas, Jolana Fogašová – soprán, Ľubica Rybárska – soprán, Marta Beňačková – alt, Denisa Hamarová – mezzosoprán, Ivan Ožvát – tenor, Jana Valášková – soprán, Adriana Kučerová – soprán, Terézia Kružliaková – mezzosoprán)

 • 2005

  BLAHYNKA, Miloslav: Minimalizmus v opere

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 3, s. 28 – 29
  (Michael Nyman: Man and Boy: Dada, Národné divadlo Praha, premiéra: 1. februára 2005, dirigent: Petr Kofroň, súbor Agon Orchestra)

 • 2005

  BLAHYNKA, Miloslav: Grécke pašie ako operný objav

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 2, s. 27 – 28
  (Bohuslav Martinu: Grécke pašie, Národné divadlo Brno, premiéra: 16. januára 2005, v spolupráci s Royal Opera House Covent Garden London)

 • 2005

  BLAHYNKA, Miloslav: Odišli... Ljuba Makovická (21. 1. 1921 – 2. 1. 2005)

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 2, s. 7
  (Ljuba Makovická – pedagogička na VŠMU, operný spev, teoretické a historické predmety)

 • 2005

  BLAHYNKA, Miloslav: Stretnutie s umeleckým dielom

  Tempo, 2005, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 2, č. 1, s. 1

 • 2005

  BLAHYNKA, Miloslav: Poznámka o interpretácii Novej hudby

  Tempo, 2005, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 2, č. 1, s. 1

 • 2005

  BLAHYNKA, Miloslav: Mozartovo Requiem pre človeka 20. storočia

  SME, 2005, Bratislava, roč. 13, č. (21. 11.)

 • 2005

  BLAHYNKA, Miloslav: Čistou lidskou duši

  (Poznámky k Dvořákovej Rusalke)

  Bulletin Opery SND k inscenácii Rusalky Antonína Dvořáka, 2005, Slovenské národné divadlo, Bratislava, s. 10 – 21

 • 2004

  BLAHYNKA, Miloslav: Alcina bez (režisérskych) čarov

  Dva pohľady na poslednú premiéru sezóny Opery SND 2003/2004, G. F. Händel: Alcina HWV 34, Opera SND, premiéra: 4. júna 2004, dirigent: Jaroslav Kyzlink

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 7 – 8, s. 34 – 36
  (Agnesa Ferienčíková – čembalo, Juraj Struhárik – teorba, Ludmila Vernerová – soprán, Denisa Hamarová – mezzosoprán, Denisa Šlepkovská – alt, Adriana Kučerová – soprán, Marián Pavlovič – tenor, Gustáv Beláček – bas, Petra Nôtová – soprán)

 • 2004

  BLAHYNKA, Miloslav: Janáčkovo Brno 2004

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 3, s. 33 – 34
  (festival Janáčkovo Brno 2004, uvedenie všetkých Janáčkových scénických diel: 9 opier a 1 balet, 150 rokov od narodenia Leoša Janáčka, 100 rokov od svetovej premiéry opery Jej pastorkyňa)

 • 2004

  BLAHYNKA, Miloslav: Ondrej Lenárd a Česká filharmónia

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 3, s. 34
  (29. – 31. januára 2004, abonentný koncert Českej filharmónie, Ondrej Lenárd – dirigent, Jiří Válek – flauta)

 • 2004

  BLAHYNKA, Miloslav: Za Jurajom Benešom

  Tempo, 2004, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 1, č. 1, s. 2

 • 2004

  BLAHYNKA, Miloslav: Ideálom je rozhľadený umelec

  (Rozhovor s dekanom HTF VŠMU prof. Jánom Vladimírom Michalkom, ArtD.)

  Tempo, 2004, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 1, č. 1, s. 2 – 3

 • 2003

  BLAHYNKA, Miloslav: Hľadanie inscenačného kľúča pre Káťu Kabanovú

  Teatro, 2003, Divadelný ústav, Bratislava, roč. 9, č. 3 – 4

 • 2003

  BLAHYNKA, Miloslav: Ďalší návrat k opernému verizmu

  Giordanova opera Andrea Chénier v Opere SND

  Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 2003, Matica slovenská, Martin, roč. 4+119, č. 4, s. 153 – 155
  (Umberto Giordano, Slovenské národné divadlo, Bratislava)

 • 2003

  BLAHYNKA, Miloslav: Wiener Festwochen 2003 – operné projekty

  Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 7 – 8, s. 39, 43
  (Giacomo Puccini: Madame Butterfly, operný súbor divadla z Klagenfurtu, Helmut Lachenmann: Dievča so zápalkami – hudobnoscénická kompozícia, Neue Opera Wien, Franz Schubert: Krásna mlynárka, réžia: Christoph Marthaler, Schauspielhaus Zürich)

 • 2003

  BLAHYNKA, Miloslav: Melos-Étos 2003

  Opus musicum. Hudební revue, 2003, Brno, roč. 35, č. 6, s. 33 – 35

 • 2003

  BLAHYNKA, Miloslav: Umělecká a životní kréda dirigenta Ondreje Lenárda

  Opus musicum. Hudební revue, 2003, Brno, roč. 35, č. 3, s. 20 – 23

 • 2003

  BLAHYNKA, Miloslav: Dvakrát Janáček

  Káťa Kabanová. Príhody líšky Bystroušky

  Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 3, s. 35 – 36
  (Národné divadlo Brno, premiéra: 7. februára 2003, dirigent: Jaroslav Kyzlink, Národné divadlo Praha, premiéra: 19. decembra 2002, Jolana Fogašová – soprán)

 • 2003

  BLAHYNKA, Miloslav: Dvakrát z brnianskej opery

  Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 2, s. 23
  (Opera Národného divadla v Brne, divadelná sezóna 2002/2003, Antonín Dvořák: Jakobín, dirigent: Tomáš Hanus, Ludwig van Beethoven: Fidelio)

 • 2003

  BLAHYNKA, Miloslav: Operný návrat k Janáčkovi

  Opera Slovenského národného divadla, Bratislava, Leoš Janáček: Káťa Kabanová

  Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 12, s. 26
  (Klaudia Dernerová – soprán, Eva Jenisová – soprán, Marta Beňačková – mezzosoprán/alt, Ida Kirilová – mezzosoprán/alt, Terézia Kružliaková – mezzosoprán, Denisa Šlepkovská – mezzosoprán/alt, Jozef Kundlák – tenor, Tomáš Juhás – tenor)

 • 2003

  BLAHYNKA, Miloslav: Komerčná ponuka

  Literárny týždenník, 2003, Bratislava, roč. 16, č. 7, s. 11
  (recenzia inscenácie Rasputin Baletu Slovenského národného divadla v Bratislave)

 • 2003

  BLAHYNKA, Miloslav: Tri extravagantné inscenácie

  Literárny týždenník, 2003, Bratislava, roč. 16, č. 29 – 30, s. 15

 • 2003

  BLAHYNKA, Miloslav: Zomrel Július Kowalski

  Literárny týždenník, 2003, Bratislava, roč. 16, č. 25, s. 2

 • 2003

  BLAHYNKA, Miloslav: Gluck a Orff v Presscentre

  Literárny týždenník, 2003, Bratislava, roč. 16, č. 24, s. 11

 • 2003

  BLAHYNKA, Miloslav: Butterfly ako spor kultúr

  Literárny týždenník, 2003, Bratislava, roč. 16, č. 23, s. 11

 • 2003

  BLAHYNKA, Miloslav: Baroková opera na Wiener Festwochen

  Literárny týždenník, 2003, Bratislava, roč. 16, č. 21, s. 11
  (recenzia inscenácie Cavalliho opery La Callisto)

 • 2003

  BLAHYNKA, Miloslav: Krása klasického tanca

  Literárny týždenník, 2003, Bratislava, roč. 16, č. 19, s. 11
  (recenzia inscenácie baletu Bajadéra v Slovenskom národnom divadle v Bratislave)

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Štúdio 12 – nový priestor pre divadlo

  Učiteľské noviny, 2002, Bratislava, roč. 52, č. 6, s. 12

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Kohútik zlatý, ale ostnatý

  Učiteľské noviny, 2002, Bratislava, roč. 52, č. 28, s. 12

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Cosi fan tutte ako svieže divadlo

  Učiteľské noviny, 2002, Bratislava, roč. 52, č. 27, s. 12
  (Časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave)

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Ondrej Lenárd: Šesťdesiatka

  Nový deň, 2002, Bratislava, roč. 4, č. 217, s. 11

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Za operetou do Mörbischu

  Nový deň, 2002, Bratislava, roč. 4, č. 205, s. 11

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Vďačná téma – Maria Callasová

  Príbeh opernej divy vo Viedni i v Bratislave

  Nový deň, 2002, Bratislava, roč. 4, č. 193, s. 11

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: K premiére Benešovej opery The Players

  Po Osvaldovi Zahradníkovi sa aj ďalší doma nehraný autor dostal na javisko v zahraničí

  Nový deň, 2002, Bratislava, roč. 4, č. 170, s. 11

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Brittenova opera na Wiener Festwochen

  Operný horor z dielne klasika experimentu

  Nový deň, 2002, Bratislava, roč. 4, č. 163, s. 11

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Tri sestry sú muži

  Opera podľa A. P. Čechova na Wiener Festwochen

  Nový deň, 2002, Bratislava, roč. 4, č. 136, s. 11

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Árie o moci a erotike

  Nový deň, 2002, Bratislava, roč. 4, č. 134, s. 11

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Monteverdiho pohľad na Odysea

  Pozoruhodná festivalová produkcia Wiener Festwochen

  Nový deň, 2002, Bratislava, roč. 4, č. 122, s. 11

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Suchoňova Rapsodická suita v Brne

  Nový deň, 2002, Bratislava, roč. 4, č. (5. 3.), s. 11

 • 2002

  PRUS, Karol (= Blahynka, Miloslav): K novej inscenácii populárnej opery v SND

  Carmen presadená z Verdiho originálu do čias Frankovho totalitného režimu

  Nový deň, 2002, Bratislava, roč. 4, č. (20. 3.), s. 11

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Činohra v opere

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 9, s. 24 – 25
  (Opera Slovenského národného divadla, Bratislava; Terrence McNally: Majstrovská lekcia Marie Callas, Emília Vašaryová – herečka, Martina Masaryková – soprán, Karin Varkondová – soprán, Ján Babjak – tenor, Tomáš Juhás – tenor)

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Hviezdna hodina slovenskej opery

  K premiére Benešovej opery The Players

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 7 – 8, s. 31 – 32

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Korngoldovo Mŕtve mesto v ND Brno

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 7 – 8, s. 39, 47
  (Erich Wolfgang Korngold – skladateľ (rodák z Brna), Mŕtve mesto – opera, Opera Národného divadla Brno, v spolupráci s Badisches Staatstheater Karlsruhe)

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Wilsonov a Janáčkov Osud

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 6, s. 32 – 33
  (réžia: Robert Wilson, Leoš Janáček: Osud – opera, Národné divadlo Praha, Jiří Bělohlávek – dirigent, Eva Urbanová – soprán, Iveta Jiříková – soprán, Štefan Margita – tenor, Ivan Kusnjer – barytón, premiéra: 19. apríla 2002)

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Pastorkyňa ako expresívna dráma

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 5, s. 25
  (Leoš Janáček: Jenůfa – opera, Wiener Staatsoper, réžia: David Pountney (Veľká Británia)

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Figarova svadba v pražskom Národnom divadle

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 4, s. 28
  (Wolfgang Amadeus Mozart: Figarova svadba, Národné divadlo Praha, dirigent: Peter Feranec, réžia: Josef Průdek, premiéra: 9. februára 2002, miesto konania: Stavovské divadlo, Praha)

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Za Viktorom Málkom

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 4, s. 3
  (Viktor Málek – operný dirigent, pedagóg na VŠMU, umelecký vedúci, dramaturg, v roku 1969 založil pri SND Bratislava súbor Camerata Slovaca, premiérovo uviedol mnohé diela slovenských skladateľov)

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Spiaca krásavica v Balete SND

  Ku koreňom baletnej klasiky

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 3, s. 24
  (P. I. Čajkovský: Spiaca krásavica, Balet SND, Bratislava, choreografia: Bachram M. Juldašev (Rusko) a Jozef Dolinský st., dirigent: Martin Mázik)

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Brnianska premiéra Rapsodickej suity

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 3, s. 27
  (koncertný cyklus Štátnej filharmónie Brno, dirigent: Martin Sieghart (Rakúsko), Marián Lapšanský – klavír, program: Eugen Suchoň: Rapsodická suita pre klavír a orchester)

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Za Jiřím Fukačom (15. 1. 1936 – 22. 11. 2002)

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 12, s. 3
  (Jiří Fukač – český muzikológ, pedagóg)

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Opereta v opere

  Kultúrny život, 2002, Bratislava, roč. 3, č. 5, s. 8

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Nový pohľad na romantizmus

  Kultúrny život, 2002, Bratislava, roč. 3, č. 19 – 20, s. 10

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Pre odborníkov i laikov: Jaroslav Smolka a kol.: Dějiny hudby

  Kultúrny život, 2002, Bratislava, roč. 3, č. 15, s. 8

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Trubadúr ako ucelené divadlo

  Kultúrny život, 2002, Bratislava, roč. 3, č. 13, s. 8

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Brnianska premiéra Rapsodickej suity

  Kultúrny život, 2002, Bratislava, roč. 3, č. 10, s. 9

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Étos súčasnej hudby

  Kultúrny život, 2002, Bratislava, roč. 3, č. 1, s. 9

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Wilsonov a Janáčkov Osud

  Mosty. Česko-slovenský týždenník, 2002, Bratislava, roč. 11, č. 24, s. 12
  (réžia: Robert Wilson, Leoš Janáček: Osud – opera, Národné divadlo Praha)

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: David Pountney s Janáčkom vo Viedni

  Mosty. Česko-slovenský týždenník, 2002, Bratislava, roč. 11, č. 15, s. 12
  (Leoš Janáček: Jenůfa – opera, Wiener Staatsoper, réžia: David Pountney (Veľká Británia)

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Dvakrát David Pountney a česká opera

  Mosty. Česko-slovenský týždenník, 2002, Bratislava, roč. 11, č. 14, s. 13
  (réžia: David Pountney (Veľká Británia)

 • 2002

  HAUGVIC, Karol (= Blahynka, Miloslav): Rozpačitá Suchoňova suita

  SME, 2002, Bratislava, roč. 10, č. (26. 2.), s. 25
  (koncertný cyklus Štátnej filharmónie Brno, dirigent: Martin Sieghart (Rakúsko), Marián Lapšanský – klavír, program: Eugen Suchoň: Rapsodická suita pre klavír a orchester)

 • 2002

  HAUGVIC, Karel (= Blahynka, Miloslav): Už Mozartovi nerozumejú?

  SME, 2002, Bratislava, roč. 10, č. (1. 3.), s. 25
  (Wolfgang Amadeus Mozart: Figarova svadba, Národné divadlo Praha, dirigent: Peter Feranec, réžia: Josef Průdek, premiéra: 9. februára 2002, miesto konania: Stavovské divadlo, Praha)

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Reakcie na doktrinársku estetiku

  Dilema, 2002, č. 2, s. 51 – 55
  (Eugen Suchoň, Ján Cikker, opera)

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav: Svetová premiéra na Wiener Festwochen 2001

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 7 – 8, s. 34 – 35

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav: V Nitre o hudobnej výchove

  Učiteľské noviny, 2001, Bratislava, roč. 51, č. 42, s. 12

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav: Prvé kroky na opernom pódiu

  Mozartova Záhradníčka z lásky na Konzervatóriu Bratislava

  Učiteľské noviny, 2001, Bratislava, roč. 51, č. 29 – 30, s. 12

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav: Dvakrát v letnom duchu

  Kultúrne leto v Bratislave 2001, koncert: 2. augusta 2001, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Komorní sólisti Bratislava, Eugen Prochác – violončelo, sólisti Opery SND, Ján Salay – klavír

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 9, s. 27 – 28
  (Adriana Kohútková – soprán, Jitka Sapara-Fischerová – mezzosoprán, Ľudovít Ludha – tenor, Pavol Mauréry – barytón)

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav – VARGA, Jozef: Hudba, ktorú mám rád

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 9, s. 39 – 40

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav: Za Katarínou Cikkerovou

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 7 – 8, s. 5
  (Katarína Cikkerová – vdova skladateľa Ján Cikkera, manažérka a propagátorka jeho opier)

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav: Svetová premiéra na Wiener Festwochen 2001

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 7 – 8, s. 34 – 35
  (Christian Ofenbauer – rakúsky skladateľ, SzenePentesileanEinTraum (1999 – 2000), premiéra diela, Jozefína Monarcha – mezzosoprán)

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav: Cigánske inšpirácie

  tanečné súbory Štátne divadlo Košice, Štátna opera Banská Bystrica

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 7 – 8, s. 40
  (projekty s cigánskou problematikou, Georg Bizet: Carmen, Ondrej Šoth – choreograf a režisér, Goran Bregovič: Gypsy roots – tanečná tragikomédia, choreografia a réžia: Dana Dinková, Jaroslav Moravčík)

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav: Luigi Nono: Intolleranza

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 7 – 8, s. 34
  (Wiener Festwochen, réžia: Günter Krämer, Bühnen der Stadt Köln, Gürzenich Orchester Köln)

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav: K jubileu Ljuby Makovickej

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 2, s. 3
  (Ljuba Makovická – pedagogička na VŠMU, operný spev, teoretické a historické predmety, prekladateľka operných libriet, publikačná činnosť)

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav: Perspektívy hudobnej výchovy v Nitre

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 12, s. 5 – 6
  (konferencia, 16. – 18. októbra 2001, usporiadateľ: Katedra hudobnej výchovy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre)

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav: Koncerty v Mirbachu

  Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci v Bratislave

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 12, s. 28
  (koncert: 21. októbra 2001, Hana Štolfová-Bandová – alt, Jana Nagy-Juhász – klavír, program: cyklus piesní, Ján Cikker – slovenský skladateľ, Jaroslav Křička – český skladateľ, Gustav Mahler – nemecký skladateľ)

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav: Jubileum V. Stracenskej

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 12, s. 2
  (Viktória Stracenská – operný spev, pedagogička na VŠMU, premiérovo uviedla diela slovenských autorov, nahrávala pre rozhlas, televíziu a vydavateľstvo OPUS)

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav: Rakúsky pokus o “štvoroperu”

  festival Melos-Étos, Bratislava

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 12, s. 23
  (Ensemble Wiener Collage, umelecký vedúci: René Staar, Projekt Da Capo al Capone, skladatelia: Dieter Kaufmann, René Staar, Eugene Hartzell, Erik Freitag, predstavenie: 10. novembra 2001)

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav: Pocta Edite Gruberovej

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 1, s. 6
  (Edita Gruberová – soprán)

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav: Dvakrát cigánska problematika

  tanečné súbory Štátne divadlo Košice, Štátna opera Banská Bystrica

  Nový deň, 2001, Bratislava, roč. 3, č. 144, s. 11
  (projekty s cigánskou problematikou, Georg Bizet: Carmen, Ondrej Šoth – choreograf a režisér, Goran Bregovič: Gypsy roots – tanečná tragikomédia, choreografia a réžia: Dana Dinková, Jaroslav Moravčík)

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav: Romeo a Júlia s Kvetom baletu

  Kultúrny život, 2001, Bratislava, roč. 2, č. 6, s. 9
  (Sergej Prokofiev – ruský skladateľ, Slovenské národné divadlo, Bratislava)

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav: Opäť Verdi

  Kultúrny život, 2001, Bratislava, roč. 2, č. 48, s. 9
  (Giuseppe Verdi – taliansky skladateľ)

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav: Pokus o Belliniho nevyšiel

  Kultúrny život, 2001, Bratislava, roč. 2, č. 45, s. 8
  (Vincenzo Bellini – taliansky skladateľ, Štátna opera Banská Bystrica)

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav: Farebné videnie Bohémy

  Kultúrny život, 2001, Bratislava, roč. 2, č. 4, s. 8
  (Giacomo Puccini: Bohéma, Štátne divadlo Košice)

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav: Mozart podľa Strehlera a Muttiho

  Kultúrny život, 2001, Bratislava, roč. 2, č. 33 – 34, s. 10
  (W. A. Mozart: Figarova svadba)

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav: Expresívne operné divadlo

  Kultúrny život, 2001, Bratislava, roč. 2, č. 25, s. 8
  (Leoš Janáček – český skladateľ, Mahenovo divadlo, Brno, dirigent: Oliver Dohnányi, réžia: Tomáš Šimerda)

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav: Nový prístup k Daliborovi

  Kultúrny život, 2001, Bratislava, roč. 2, č. 22, s. 9
  (Bedřich Smetana – český skladateľ, Národní divadlo, Praha, dirigent: Bohumil Kulínský, réžia: Ján Antonín Pitínsky)

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav: Etické a existenciálne posolstvo

  Kultúrny život, 2001, Bratislava, roč. 2, č. 18, s. 9
  (Juraj Hatrík – slovenský skladateľ, Slovenská filharmónia, Bratislava, dirigent: Ondrej Lenárd)

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav: Dve podoby tanečného divadla

  Kultúrny život, 2001, Bratislava, roč. 2, č. 17, s. 8
  (Štúdio tanca Banská Bystrica)

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav: Predaná nevesta bez dostatočného zázemia

  Kultúrny život, 2001, Bratislava, roč. 2, č. 16, s. 9
  (Bedřich Smetana: Predaná nevesta)

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav: Karnevalový Rigoletto

  Kultúrny život, 2001, Bratislava, roč. 2, č. 15, s. 9
  (Giuseppe Verdi – taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice)

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav: Strhujúca inscenácia Wozzecka

  Kultúrny život, 2001, Bratislava, roč. 2, č. 14, s. 8
  (Alban Berg – rakúsky skladateľ, Národní divadlo, Praha)

 • 2001

  BLAHYNKA, Miloslav: Objavná dramaturgia aj inscenácia

  Kultúrny život, 2001, Bratislava, roč. 2, č. 12, s. 8

 • 2000

  BLAHYNKA, Miloslav: Aj BHS 2000 sa chce priblížiť Európe

  Mosty. Česko-slovenský týždenník, 2000, Bratislava, roč. 9, č. 42, s. 13

 • 2000

  BLAHYNKA, Miloslav: Slovenský hosť na Wiener Festwochen

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 7 – 8, s. 26 – 27

 • 2000

  BLAHYNKA, Miloslav: Šesťdesiatnik Milan Dubovský

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 7 – 8, s. 4
  (Milan Dubovský – skladateľ)

 • 2000

  BLAHYNKA, Miloslav: Komunikácia s umením prebúdza zmysel pre skutočnosť

  S hudobným skladateľom Jurajom Benešom

  Javisko. Divadelná revue, 2000, Národné osvetové centrum, Bratislava, roč. 32, č. 7 – 8, s. 13 – 15

 • 2000

  BLAHYNKA, Miloslav: Salome v Národnom divadle v Brne

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 11, s. 32
  (Richard Strauss: Salome – opera, Janáčkove divadlo Národného divadla Brno, premiéra: 13. októbra 2000)

 • 1999

  BLAHYNKA, Miloslav: Hviezdy a mračná na slovenskom opernom nebi

  Permanentná transformácia poznačila výsledky práce našich divadiel a ich súborov

  Slovenská republika, 1999, Bratislava, roč. 7, č. 174 (30. 7.), s. 8

 • 1999

  BLAHYNKA, Miloslav: Za Ladislavom Slovákom

  Slovenská republika, 1999, Bratislava, roč. 7, č. 173 (29. 7.), s. 6
  (Literárny týždenník, Bratislava, roč. 12, č. 31, 1999, s. 2)

 • 1999

  BLAHYNKA, Miloslav: Od Talianska po Japonsko

  So sopranistkou Andreou Dankovou

  Javisko. Divadelná revue, 1999, Národné osvetové centrum, Bratislava, roč. 31, č. 9, s. 28 – 29

 • 1999

  BLAHYNKA, Miloslav: Mozartovo posolstvo dobra, krásy a ľudskosti

  Inscenácia Čarovnej flauty v Národnom divadle Brno

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 6, s. 20
  (Jaroslav Kyzlink – dirigent, Vladimír Chmelo – barytón, Janáčkove divadlo Národného divadla Brno, premiéra: 14. mája 1999)

 • 1999

  BLAHYNKA, Miloslav: ŠKO vo Viedni

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 5, s. 29
  (viedenský Jarný festival, dirigent: Tsiugo Maeda, Štátny komorný orchester Žilina, koncert: 10. apríla 1999)

 • 1999

  BLAHYNKA, Miloslav: Dve ukážky exotického divadla

  Bratislavské hudobné slávnosti

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 12, s. 35
  (hosťovanie Pekinskej opery (Ťing-si) pri príležitosti 50. výročia vzniku Čínskej ľudovej republiky)

 • 1999

  BLAHYNKA, Miloslav – ŠPAČEK, Josef: Hudobné skúsenosti z krajiny vychádzajúceho slnka

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 1 – 2, s. 5 – 6
  (Josef Špaček – bas, sólista Opery Slovenského národného divadla)

 • 1999

  BLAHYNKA, Miloslav: Svet tureckej exotiky dnes

  Mozartov Únos zo serailu v opere SND

  Literárny týždenník, 1999, Bratislava, roč. 12, č. 8, s. 14

 • 1999

  BLAHYNKA, Miloslav: Muzikál v opere

  Inscenácia Hello, Dolly v Štátnej opere Banská Bystrica

  Literárny týždenník, 1999, Bratislava, roč. 12, č. 7, s. 14

 • 1999

  BLAHYNKA, Miloslav: Nabucco ako opera seria

  Nové naštudovanie Verdiho opery v SND

  Literárny týždenník, 1999, Bratislava, roč. 12, č. 42, s. 11

 • 1999

  BLAHYNKA, Miloslav: BHS ’99

  Pred koncom storočia

  Literárny týždenník, 1999, Bratislava, roč. 12, č. 39, s. 11

 • 1999

  BLAHYNKA, Miloslav: Umenie ako faustovské hľadanie

  Človek a umenie

  Literárny týždenník, 1999, Bratislava, roč. 12, č. 37, s. 11

 • 1999

  BLAHYNKA, Miloslav: Bratislavské hudobné slávnosti 1999

  Jubilejné s významnými jubilantmi

  Literárny týždenník, 1999, Bratislava, roč. 12, č. 34, s. 11

 • 1999

  BLAHYNKA, Miloslav: Titus v slovenskej premiére

  Mozartova opera k výročiu Vysokej školy múzických umení

  Literárny týždenník, 1999, Bratislava, roč. 12, č. 24, s. 11

 • 1999

  BLAHYNKA, Miloslav: Poetický debut

  CD album Kataríny Hasprovej

  Literárny týždenník, 1999, Bratislava, roč. 12, č. 23, s. 11

 • 1999

  BLAHYNKA, Miloslav: Vrchol verdiovskej dramaturgie

  Falstaff v Opere SND

  Literárny týždenník, 1999, Bratislava, roč. 12, č. 20, s. 11

 • 1999

  BLAHYNKA, Miloslav: Slovensko-český Ibsen

  John Gabriel Borkman v Národnom divadle Praha

  Literárny týždenník, 1999, Bratislava, roč. 12, č. 2, s. 14

 • 1999

  BLAHYNKA, Miloslav: Opera ako poľovačka na medveďa

  Inscenácia americkej kompozície Zo života hmyzu v opere VŠD Košice

  Literárny týždenník, 1999, Bratislava, roč. 12, č. 12, s. 14

 • 1999

  BLAHYNKA, Miloslav: Klasická ukážka verizmu

  V Opere SND naštudovali Komediantov a Sedliacku česť

  Literárny týždenník, 1999, Bratislava, roč. 12, č. 1, s. 14

 • 1998

  BLAHYNKA, Miloslav: Návrat ku klasikovi bel canto

  Belliniho Námesačná v Opere SND

  Pravda, 1998, Bratislava, roč. 8, č. 70 (25. 3.), s. 16
  (Vincenzo Bellini, Slovenské národné divadlo, Bratislava)

 • 1998

  BLAHYNKA, Miloslav: Tanec vetra na úvod

  Pravda, 1998, Bratislava, roč. 8, č. 63 (17. 3.), s. 15
  (Štúdio tanca Banská Bystrica)

 • 1998

  BLAHYNKA, Miloslav: Veristickí blíženci

  Komedianti a Sedliacka česť v Opere SND

  Pravda, 1998, Bratislava, roč. 8, č. 269 (20. 11.), s. 17
  (Ruggiero Leoncavallo, Pietro Mascagni, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Václav Věžník, hudobné naštudovanie: Dušan Štefánek)

 • 1998

  BLAHYNKA, Miloslav: Operetka nezachráni dramaturgiu

  Premiéra na bratislavskej Novej scéne

  Pravda, 1998, Bratislava, roč. 8, č. 21 (27. 1.), s. 24
  (Paul Abraham, Nová scéna, Bratislava)

 • 1998

  BLAHYNKA, Miloslav: Náročný Mozart pre mladých

  Pravda, 1998, Bratislava, roč. 8, č. 16 (21. 1.), s. 17
  (Wolfgang Amadeus Mozart, Slovenské národné divadlo, Bratislava)

 • 1998

  BLAHYNKA, Miloslav: Aida v pompéznom štýle

  Posledná premiéra opery v SND

  Pravda, 1998, Bratislava, roč. 8, č. 146 (26. 6.), s. 17
  (Giuseppe Verdi, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Miroslav Fischer, dirigent: Ondrej Lenárd)

 • 1998

  BLAHYNKA, Miloslav: Význam roku 1848 pre vývin opery

  Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 1998, Matica slovenská, Martin, roč. 4+114, č. 11, s. 155 – 158

 • 1998

  BLAHYNKA, Miloslav: Don Pasquale konvenčne

  Teatro, 1998, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 4, č. 9, s. 22 – 23

 • 1998

  BLAHYNKA, Miloslav: Osobností ako šafránu

  Besedujeme na tému: interpretácia operných diel

  Teatro, 1998, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 4, č. 5, s. 10 – 15

 • 1998

  BLAHYNKA, Miloslav: Bellini ako dramaturgické osvieženie

  Teatro, 1998, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 4, č. 4, s. 22 – 23

 • 1998

  BLAHYNKA, Miloslav: Spomienka na Tatra revue

  Kniha o slovenskom kabaretnom divadle

  Teatro, 1998, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 4, č. 4, s. 41

 • 1998

  BLAHYNKA, Miloslav: Happeningom na ceste ku klasikom

  Oživenie ducha tridsaťročného “Provázku”

  Teatro, 1998, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 4, č. 4, s. 27

 • 1998

  BLAHYNKA, Miloslav: Kam kráča opera

  Besedujeme na tému fenomén proporčnosti dramaturgie

  Teatro, 1998, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 4, č. 3, s. 4 – 9

 • 1998

  BLAHYNKA, Miloslav: Pokus o návrat tridsiatych rokov – berlínska opera na Novej scéne

  Teatro, 1998, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 4, č. 3, s. 22 – 23

 • 1998

  BLAHYNKA, Miloslav: Príležitosť pre mladých umelcov

  Mozart v Opere SND s talianskym dirigentom

  Teatro, 1998, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 4, č. 2, s. 16 – 17

 • 1998

  BLAHYNKA, Miloslav: Opera ako zrkadlo európsko-amerických vzťahov

  Milhaudov Kryštof Kolumbus v Berlíne

  Teatro, 1998, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 4, č. 12, s. 40 – 41

 • 1998

  BLAHYNKA, Miloslav: Dvakrát Leoš Janáček

  Teatro, 1998, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 4, č. 12, s. 28 – 29

 • 1998

  BLAHYNKA, Miloslav: Netopier v núdzovom predvedení

  Javisko. Divadelná revue, 1998, Národné osvetové centrum, Bratislava, roč. 30, č. 3, s. 19
  (Johann Strauss, Maďarské operetné divadlo, Budapešť)

 • 1998

  BLAHYNKA, Miloslav: V súlade s tradičnými výkladmi

  Javisko. Divadelná revue, 1998, Národné osvetové centrum, Bratislava, roč. 30, č. 3, s. 17 – 18

 • 1998

  BLAHYNKA, Miloslav: Poslanie koncertnej speváčky

  Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 22, s. 2
  (Hana Štolfová-Bandová – mezzosopranistka)

 • 1998

  BLAHYNKA, Miloslav: Svetová premiéra Krútňavy v ohlasoch kritiky

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1998, Bratislava, roč. 24, č. 1 – 2, s. 87 – 93

 • 1998

  BLAHYNKA, Miloslav: Mozartovské dvojportréty

  Literárny týždenník, 1998, Bratislava, roč. 11, č. 9, s. 15
  (W. A. Mozart)

 • 1998

  BLAHYNKA, Miloslav: Pastorkyňa ako stigmatické divadlo

  Po premiére Janáčkovej opery v Banskej Bystrici

  Literárny týždenník, 1998, Bratislava, roč. 11, č. 49, s. 14
  (Leoš Janáček – skladateľ)

 • 1998

  BLAHYNKA, Miloslav: Predpoklady divadelnej komunikácie

  Hovoríme s divadelným vedcom Andrejom Maťašíkom

  Literárny týždenník, 1998, Bratislava, roč. 11, č. 43, s. 1, 10

 • 1998

  BLAHYNKA, Miloslav: Svätopluk ako monumentálna freska

  Obnovené naštudovania opery v SND

  Literárny týždenník, 1998, Bratislava, roč. 11, č. 42, s. 14

 • 1998

  BLAHYNKA, Miloslav: Cikker ako inšpirácia

  Nové naštudovanie Mistera Scroogea v Banskej Bystrici

  Literárny týždenník, 1998, Bratislava, roč. 11, č. 4, s. 15

 • 1998

  BLAHYNKA, Miloslav: Búranie mýtov o slovenskej hudbe

  Naďa Hrčková: Tradícia, modernosť a slovenská hudobná kultúra

  Literárny týždenník, 1998, Bratislava, roč. 11, č. 15, s. 14

 • 1997

  BLAHYNKA, Miloslav: Košický pokus o Carmen

  Pravda, 1997, Bratislava, roč. 7, č. 98 (29. 4.), s. 7
  (Georges Bizet: Carmen, Východoslovenské štátne divadlo, Košice, réžia: Michael Lochar)

 • 1997

  BLAHYNKA, Miloslav: Rigoletto klasicky

  Pravda, 1997, Bratislava, roč. 7, č. 75 (2. 4.), s. 7
  (Giuseppe Verdi: Rigoletto, Štátna opera Banská Bystrica)

 • 1997

  BLAHYNKA, Miloslav: Verdiho Don Carlos ako strhujúca freska

  Pravda, 1997, Bratislava, roč. 7, č. 72 (27. 3.), s. 7
  (Giuseppe Verdi – taliansky skladateľ, Opera Slovenského národného divadla, Bratislava)

 • 1997

  BLAHYNKA, Miloslav: Moyzesovci s premiérou

  Pravda, 1997, Bratislava, roč. 7, č. 54 (6. 3.), s. 7
  (Moyzesovo kvarteto)

 • 1997

  BLAHYNKA, Miloslav: Obnovená Mozartova opera v SND

  Čarovná flauta potrebuje časovú atmosféru

  Pravda, 1997, Bratislava, roč. 7, č. 23 (29. 1.), s. 7
  (Wolfgang Amadeus Mozart, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Miroslav Fischer)

 • 1997

  BLAHYNKA, Miloslav: Dôraz na rozprávkové posolstvo a klasiku

  Pravda, 1997, Bratislava, roč. 7, č. 149 (30. 6.), s. 7
  (Wolfgang Amadeus Mozart, Štátna opera Banská Bystrica, réžia: Pavol Smolík)

 • 1997

  BLAHYNKA, Miloslav: Vkusná operetná zábava

  Pravda, 1997, Bratislava, roč. 7, č. 122 (29. 5.), s. 7
  (Emmerich Kálmán: Grófka Marica, réžia: Peter J. Oravec)

 • 1997

  BLAHYNKA, Miloslav: Dievča s lyrickým sopránom

  Dnes hovoríme so sólistkou Opery SND Andreou Dankovou

  Pravda, 1997, Bratislava, roč. 7, č. 1 (2. 1.), s. 7

 • 1997

  BLAHYNKA, Miloslav: Opera na viedenskom festivale

  Teatro, 1997, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 3, č. 7 – 8, s. 38

 • 1997

  BLAHYNKA, Miloslav: Harmonická Čarovná flauta

  Teatro, 1997, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 3, č. 7 – 8, s. 6 – 7
  (W. A. Mozart)

 • 1997

  BLAHYNKA, Miloslav: Balans medzi amatérskym a profesionálnym prístupom

  Príbeh krásnej cigánky v Opere Východoslovenského štátneho divadla v Košiciach

  Teatro, 1997, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 3, č. 6, s. 10 – 11

 • 1997

  BLAHYNKA, Miloslav: Aida koncertne. Verdiho opera v Slovenskej filharmónii

  Teatro, 1997, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 3, č. 6, s. 38

 • 1997

  BLAHYNKA, Miloslav: Jej pastorkyňa v réžii J. A. Pitínskeho

  Teatro, 1997, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 3, č. 5, s. 27
  (Leoš Janáček – skladateľ)

 • 1997

  BLAHYNKA, Miloslav: Čarovná flauta v interpretácii konzervatoristov

  Teatro, 1997, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 3, č. 5, s. 28

 • 1997

  BLAHYNKA, Miloslav: Predpoklad úspešnej dramaturgie

  Banskobystrická opera stavia na repertoárovej proporčnosti

  Teatro, 1997, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 3, č. 4, s. 7 – 8

 • 1997

  BLAHYNKA, Miloslav: Priestor ako inšpirácia a výklad

  Teatro, 1997, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 3, č. 4, s. 31

 • 1997

  BLAHYNKA, Miloslav: Každá plavba je jedinečná

  Pavol Smolík: Réžia je ako jazda na rozbúrenej vode

  Teatro, 1997, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 3, č. 4, s. 16 – 17

 • 1997

  BLAHYNKA, Miloslav: Aby vám z neba chmáry pesničky odviali

  Prišli sme k vám s muzikou, že sme vám dopriali...

  Teatro, 1997, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 3, č. 3, s. 24 – 25

 • 1997

  BLAHYNKA, Miloslav: Dostojevského vzkriesenie človeka

  Hosťovanie Národného divadla z Brna

  Teatro, 1997, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 3, č. 12, s. 16 – 17

 • 1997

  kol.: Využívajú divadlá poznatky sociologického prieskumu?

  Teatro, 1997, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 3, č. 11, s. 4 – 7

 • 1997

  BLAHYNKA, Miloslav: Primadonna assoluta

  Koncert Edity Gruberovej v Bratislave

  Teatro, 1997, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 3, č. 10, s. 25
  (Edita Gruberová – soprán)

 • 1997

  BLAHYNKA, Miloslav: Východoslovenské štátne divadlo. Opera

  Teatro, 1997, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 3, č. 10, s. 12 – 13

 • 1997

  BLAHYNKA, Miloslav: Kto chce spoznať raj na zemi...

  Hudba na dubrovníckom letnom festival

  Teatro, 1997, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 3, č. 10, s. 33 – 34

 • 1997

  BLAHYNKA, Miloslav: Podstatnejšie vstupy. Hudba v činohre

  Javisko. Divadelná revue, 1997, Národné osvetové centrum, Bratislava, roč. 29, č. 10, s. 1 – 3

 • 1997

  BLAHYNKA, Miloslav: Kráľovná koloratúry na Slovensku

  Koncert Edity Gruberovej v bratislavskej Redute

  Literárny týždenník, 1997, Bratislava, roč. 10, č. 40, s. 15
  (Edita Gruberová – soprán)

 • 1997

  BLAHYNKA, Miloslav: Dubrovnícky letný festival

  Literárny týždenník, 1997, Bratislava, roč. 10, č. 39, s. 15

 • 1997

  BLAHYNKA, Miloslav: Oživená Alcina

  Literárny týždenník, 1997, Bratislava, roč. 10, č. 32, s. 15

 • 1997

  BLAHYNKA, Miloslav: Harmonická Čarovná flauta

  Mozartov operný epilóg prvýkrát v Banskej Bystrici

  Literárny týždenník, 1997, Bratislava, roč. 10, č. 26, s. 15
  (W. A. Mozart)

 • 1997

  BLAHYNKA, Miloslav: Bez veľkooperetnej maniery

  Grófka Marica ožila na Novej scéne

  Literárny týždenník, 1997, Bratislava, roč. 10, č. 24, s. 15
  (Emmerich Kálmán: Grófka Marica – opereta)

 • 1997

  BLAHYNKA, Miloslav: Dvakrát zo Slovenskej filharmónie

  Verdiho Aida a Zeljenkova premiéra ako dramaturgické počiny

  Literárny týždenník, 1997, Bratislava, roč. 10, č. 18, s. 15

 • 1997

  BLAHYNKA, Miloslav: Don Giovanni ako pocta Lucii Poppovej

  Literárny týždenník, 1997, Bratislava, roč. 10, č. 15, s. 15
  (Giuseppe Verdi: Don Giovanni, Lucia Poppová – soprán)

 • 1996

  BLAHYNKA, Miloslav: Za Jánom Albrechtom

  Literárny týždenník, 1996, Bratislava, roč. 9, č. 50, s. 14
  (Ján Albrecht – muzikológ, pedagóg, huslista, violista)

 • 1996

  BLAHYNKA, Miloslav: Premeny elektroakustickej hudby

  Hovoríme s Ing. Jurajom Ďurišom

  Literárny týždenník, 1996, Bratislava, roč. 9, č. 1, s. 15
  (Juraj Ďuriš – riaditeľ Experimentálneho štúdia Slovenského rozhlasu)

 • 1996

  BLAHYNKA, Miloslav: Tradičné aj netradičné zdroje hudobnosti

  Literárny týždenník, 1996, Bratislava, roč. 9, č. 1, s. 15

 • 1996

  BLAHYNKA, Miloslav: Odvážny dramaturgický krok

  Pravda, 1996, Bratislava, roč. 6, č. 77 (1. 4.), s. 7
  (Franz Schmidt – rakúsky skladateľ, Východoslovenské divadlo, Košice, réžia a choreografia: Jozef Sabovčík)

 • 1996

  BLAHYNKA, Miloslav: Odkaz Lucie Poppovej

  Pravda, 1996, Bratislava, roč. 6, č. 73 (27. 3.), s. 7
  (Lucia Poppová – soprán)

 • 1996

  BLAHYNKA, Miloslav: Po Faustovi Mefistofeles

  Pravda, 1996, Bratislava, roč. 6, č. 54 (5. 3.), s. 7
  (Arrigo Boito: Mefistofeles, Opera Slovenského národného divadla, Bratislava, réžia: Miroslav Fischer)

 • 1996

  BLAHYNKA, Miloslav: Prvotriedna úroveň otváracieho koncertu Roka slovenskej hudby

  Pravda, 1996, Bratislava, roč. 6, č. 31 (7. 2.), s. 7
  (Rok slovenskej hudby 1996)

 • 1996

  BLAHYNKA, Miloslav: Hrnčiarsky bál a dnešok

  Pravda, 1996, Bratislava, roč. 6, č. 283 (4. 12.), s. 7
  (Gejza Dusík – slovenský skladateľ, Nová scéna, Bratislava)

 • 1996

  BLAHYNKA, Miloslav: Exkluzívne dielo slovenskej opery

  Pravda, 1996, Bratislava, roč. 6, č. 246 (21. 10.), s. 7
  (Ján Cikker, Slovenské národné divadlo, Bratislava)

 • 1996

  SUBALLYOVÁ, Ľubica – BLAHYNKA, Miloslav: Vážna hudba aj do malých miest

  Hovoríme s vedúcim koncertného oddelenia Slovkoncertu Miloslavom Blahynkom

  Pravda, 1996, Bratislava, roč. 6, č. 200 (27. 8.), s. 7
  (Miloslav Blahynka – muzikológ, pedagóg)

 • 1996

  BLAHYNKA, Miloslav: Predaná alebo premárnená?

  Pravda, 1996, Bratislava, roč. 6, č. 141 (18. 6.), s. 7
  (Bedřich Smetana: Predaná nevesta, Opera Slovenského národného divadla, Bratislava, réžia: Václav Věžník)

 • 1996

  BLAHYNKA, Miloslav: Do sveta opernej rozprávky

  Pravda, 1996, Bratislava, roč. 6, č. 12 (16. 1.), s. 11
  (Ladislav Kupkovič: Trojruža, Opera Slovenského národného divadla, Bratislava)

 • 1996

  BLAHYNKA, Miloslav: Rôznorodá umelecká kvalita hosťovania opery ND Praha

  Pravda, 1996, Bratislava, roč. 6, č. 11 (15. 1.), s. 11
  (Národné divadlo, Praha)

 • 1996

  BLAHYNKA, Miloslav: Autentická výpoveď o opere SND

  Operné kritiky Ivana Ballu

  Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 1996, Matica slovenská, Martin, roč. 4+112, č. 1, s. 115 – 118
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava)

 • 1996

  BLAHYNKA, Miloslav: Efektné a melancholické polohy SOSR s hosťujúcim dirigentom

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 4, s. 5
  (SOSR – Symfonický orchester Slovenského rozhlasu)

 • 1996

  BLAHYNKA, Miloslav: Variácie na W. S.

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 4, s. 5
  (Fragmenty – študentské divadlo, William Shakespeare, študenti operného spevu na VŠMU v Bratislave)

 • 1996

  BLAHYNKA, Miloslav: Človek – nevyčerpateľná téma

  Teatro, 1996, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 2, č. 9 – 10, s. 44 – 45
  (Slovenské národné centrum)

 • 1996

  BLAHYNKA, Miloslav: Sedem sezón Juraja Hrubanta

  Teatro, 1996, Národné divadelné centrum, Bratislava, roč. 2, č. 11 – 12, s. 35 – 37
  (Slovenské národné centrum)

 • 1995

  BLAHYNKA, Miloslav: Komédia dell'arte v opere 20. storočia

  Literárny týždenník, 1995, Bratislava, roč. 8, č. 51 – 52, s. 22

 • 1995

  BLAHYNKA, Miloslav: Opus sa dostane na výslnie

  Hovoríme s generálnym riaditeľom Opusu prof. Milošom Jurkovičom

  Literárny týždenník, 1995, Bratislava, roč. 8, č. 50, s. 14 – 15

 • 1995

  BLAHYNKA, Miloslav: Diapazón novej hudby

  O festivale Melos-Étos

  Literárny týždenník, 1995, Bratislava, roč. 8, č. 49, s. 15

 • 1995

  BLAHYNKA, Miloslav: Medzi klasikou a avantgardou

  Bratislavské hudobné slávnosti 1995

  Literárny týždenník, 1995, Bratislava, roč. 8, č. 43, s. 14 – 15

 • 1995

  BLAHYNKA, Miloslav: Oživený Skamenený

  Literárny týždenník, 1995, Bratislava, roč. 8, č. 42, s. 15
  (Juraj Beneš – skladateľ)

 • 1995

  BLAHYNKA, Miloslav: Zvuková tetiva z Viedne

  Hovoríme s dirigentom Viktorom Málkom

  Literárny týždenník, 1995, Bratislava, roč. 8, č. 42, s. 14 – 15

 • 1995

  BLAHYNKA, Miloslav: Nielen o festivalových akcentoch

  Hovoríme s muzikológom a hudobným skladateľom Ladislavom Burlasom, predsedom festivalového výboru Bratislavských hudobných slávností

  Literárny týždenník, 1995, Bratislava, roč. 8, č. 38, s. 14 – 15

 • 1995

  BLAHYNKA, Miloslav: Pohľady na opernú sezónu

  Literárny týždenník, 1995, Bratislava, roč. 8, č. 33, s. 15 – 16

 • 1995

  BLAHYNKA, Miloslav: Hudba sa rodí zo senzibility

  Hovoríme s barytonistom Danom Iordachescu

  Literárny týždenník, 1995, Bratislava, roč. 8, č. 31, s. 14

 • 1995

  BLAHYNKA, Miloslav: Opera v letnej atmosfére

  Zámocké hry zvolenské 1995

  Literárny týždenník, 1995, Bratislava, roč. 8, č. 31, s. 14

 • 1995

  BLAHYNKA, Miloslav: Exotizmus v opere 19. storočia

  Literárny týždenník, 1995, Bratislava, roč. 8, č. 29 – 30, s. 22

 • 1995

  BLAHYNKA, Miloslav: Na úsvite hudobných dejín

  Slovenská hudba za Veľkej Moravy a dnes

  Literárny týždenník, 1995, Bratislava, roč. 8, č. 25, s. 14

 • 1995

  BLAHYNKA, Miloslav: Verdiho netreba vylepšovať

  Hovoríme so sólistom Opery Slovenského národného divadla, barytonistom Pavlom Maurérym

  Literárny týždenník, 1995, Bratislava, roč. 8, č. 23, s. 15

 • 1995

  BLAHYNKA, Miloslav: Peter Karvaš a Otakar Zich

  Literárny týždenník, 1995, Bratislava, roč. 8, č. 22, s. 14 – 15

 • 1995

  BLAHYNKA, Miloslav: Festivalový dôraz na interpretáciu

  Literárny týždenník, 1995, Bratislava, roč. 8, č. 19, s. 15

 • 1995

  BLAHYNKA, Miloslav: Modrofúz a politická satira

  Opereta v Olomouci

  Literárny týždenník, 1995, Bratislava, roč. 8, č. 10, s. 15

 • 1995

  BLAHYNKA, Miloslav: Opera v jubilejnej sezóne

  Slovenské národné noviny. Príloha Orol tatranský, č. 2, s. 12 – 13, 1995, Matica slovenská, Martin, roč. 6 (10), č. 12 – 13

 • 1995

  BLAHYNKA, Miloslav: Podoby novej hudby

  Pravda, 1995, Bratislava, roč. 5, č. 272 (24. 11.), s. 9
  (festival Melos Étos 1995, Bratislava)

 • 1995

  BLAHYNKA, Miloslav: Brahmsovo Requiem

  Bratislavské hudobné slávnosti

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 22, s. 5
  (Johannes Brahms: Nemecké requiem, Slovenská filharmónia, dirigent: Enoch zu Guttenberg, Slovenský filharmonický zbor, zbormajster: Jan Rozehnal)

 • 1995

  BLAHYNKA, Miloslav: Orchestre. Tri komorné telesá

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 22, s. 5
  (Komorný orchester Ferenca Liszta, Maďarsko; Solistes Européens, Luxembursko; dirigent: Jack Martin Händler, Komorný orchester Mladí slovenskí sólisti)

 • 1995

  BLAHYNKA, Miloslav – BERGER, Igor: Koncerty v Dóme

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 22, s. 5
  (Dóm sv. Martina, Bratislava, Barokový orchester Európskej únie, dirigent: Roy Goodman (Veľká Británia), Les Talents Lyriques, Francúzsko, Musica aeterna, Camerata Bratislava, dirigent: Christophe Rousset)

 • 1995

  BLAHYNKA, Miloslav: Vokálny recitál Anatolija Kočergu

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 20 – 21, s. 5
  (Anatolij Kočerga – operný spev, bas (Ukrajina), Tatiana Fraňová – klavír)

 • 1995

  BLAHYNKA, Miloslav: O vzťahu literárnej a hudobnej avantgardy

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 20 – 21, s. 10
  (z konferencie Hudobné avantgardy 20. storočia a národné kultúry)

 • 1995

  BLAHYNKA, Miloslav: Nielen zdvorilostné gesto

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 14 – 15, s. 8
  (Klavírny recitál v Mirbachovom paláci, Bratislava, 4. júna 1995, Ikuko Ito – klavír (Japonsko), študentka VŠMU, program: Ján Levoslav Bella, Sergej Prokofiev, Maurice Ravel, Eugen Suchoň, Bohuslav Martinů)

 • 1995

  BLAHYNKA, Miloslav: Jednoaktovky namiesto opery

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 14 – 15 , s. 6
  (VŠMU, operné absolventské predstavenia, Jana Pastorková, Svätopluk Malachovský, Ch. W. Gluck, Paul Hindemith, réžia a scénografia: Zuzana Lacková, Orchester Komornej opery, dirigent: Dušan Štefánek)

 • 1995

  BLAHYNKA, Miloslav: Všímame si talenty?

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 13, s. 2
  (Karol Lipták – dirigent)

 • 1995

  BLAHYNKA, Miloslav: Predzvesť sľubnej kariéry

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 11 – 12, s. 5
  (Magdaléna Kožená – mezzosoprán, absolventský koncert VŠMU, z triedy doc. Evy Blahovej, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, 1. apríla 1995)

 • 1995

  BLAHYNKA, Miloslav: Spomienka na neúnavnú bádateľku

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 1, s. 6
  (Marie Tarantová – česká hudobná historiografička, 100. výročie od narodenia)

 • 1994

  BLAHYNKA, Miloslav: Hostia z Volgogradu

  Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 9, s. 15

 • 1994

  BLAHYNKA, Miloslav: Antika a hudobná výchova

  Môže odkaz starých Grékov inšpirovať?

  Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 51 – 52, s. 22

 • 1994

  BLAHYNKA, Miloslav: Z brnenskej scény

  Cosi fan tutte so slovenskými spevákmi

  Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 50, s. 15
  (W. A. Mozart)

 • 1994

  BLAHYNKA, Miloslav: Verizmus v realistickom podaní

  Bohéma v Opere Slovenského národného divadla

  Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 48, s. 15
  (Giuseppe Verdi: Bohéma)

 • 1994

  BLAHYNKA, Miloslav: Kritické posolstvo výtvarného diela

  Výstava v Eisenstadte: Brunovský – Benigni

  Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 48, s. 14

 • 1994

  BLAHYNKA, Miloslav: S novým orchestrom

  K výročiu VŠMU

  Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 47, s. 15

 • 1994

  BLAHYNKA, Miloslav: Hudba ako omyl

  Nietzsche komponistom

  Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 45, s. 15

 • 1994

  BLAHYNKA, Miloslav: Dominovala dramaturgická precíznosť

  Bratislavské hudobné slávnosti 1994

  Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 43, s. 14 – 15

 • 1994

  BLAHYNKA, Miloslav: Divadlo ako križovatka kultúr

  Poznámky z medzinárodnej konferencie

  Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 41, s. 15

 • 1994

  BLAHYNKA, Miloslav: Rôznorodá kvalita

  Opera Slovenského národného divadla v novej sezóne

  Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 4, s. 15

 • 1994

  BLAHYNKA, Miloslav: Za Ladislavom Holoubkom

  Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 38, s. 15
  (Ladislav Holoubek – slovenský skladateľ, dirigent)

 • 1994

  BLAHYNKA, Miloslav: Pred jubilejnou sezónou

  Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 34 – 35, s. 22 – 23

 • 1994

  BLAHYNKA, Miloslav: Podnety z Viedne?

  Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 3, s. 15

 • 1994

  BLAHYNKA, Miloslav: Obeť Joseph Haydn. Hudobný podvod storočia?

  Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 29 – 30, s. 19

 • 1994

  BLAHYNKA, Miloslav: Bednárik a jeho zázračná farebná show

  Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 27, s. 15
  (Jozef Bednárik – režisér, najmä muzikály)

 • 1994

  BLAHYNKA, Miloslav: Takmer neznámy Donizetti

  Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 27, s. 15
  (Gaetano Donizetti – taliansky skladateľ)

 • 1994

  BLAHYNKA, Miloslav: Štýl je treba cítiť

  Hovoríme s klaviristom Mariánom Pivkom

  Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 24, s. 1

 • 1994

  BLAHYNKA, Miloslav: Výročie hudobného básnika

  400 rokov od smrti G. P. da Palestrinu

  Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 20, s. 15
  (Giovanni Pierluigi da Palestrina – taliansky skladateľ)

 • 1994

  BLAHYNKA, Miloslav: Hudba a technika

  Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 18, s. 15

 • 1994

  BLAHYNKA, Miloslav: Povrchný pokus o festival

  Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 17, s. 15

 • 1994

  BLAHYNKA, Miloslav: Švajčiarsky hosť a SOSR

  Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 13, s. 15
  (SOSR – Symfonický orchester Slovenského rozhlasu)

 • 1994

  BLAHYNKA, Miloslav: Divadlo ako zrkadlo mravov

  Hosťovanie Národného divadla Brno v Bratislave

  Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 12, s. 15

 • 1994

  BLAHYNKA, Miloslav: Pomoc hudobnej predstavivosti

  Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 11, s. 15

 • 1994

  BLAHYNKA, Miloslav: Hudba ako posolstvo u Jozefa Kresánka

  Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 1, s. 15
  (Jozef Kresánek – muzikológ, pedagóg, skladateľ)

 • 1994

  BLAHYNKA, Miloslav: Grandiózna prehliadka orchestrov

  Skončil sa 30. ročník Bratislavských hudobných slávností

  Pravda, 1994, Bratislava, roč. 4 (75), č. 239 (15. 10.), s. 5

 • 1994

  BLAHYNKA, Miloslav: Hviezdna hodina hneď na začiatku

  Poznámky z Bratislavských hudobných slávností

  Pravda, 1994, Bratislava, roč. 4 (75), č. 232 (7. 10.), s. 9

 • 1994

  BLAHYNKA, Miloslav: Cividalské impresie

  Pravda, 1994, Bratislava, roč. 4 (75), č. 178 (2. 8.), s. 8
  (MittelFest 1994, Cividale del Friuli, Taliansko)

 • 1994

  BLAHYNKA, Miloslav: Viac než fragmenty

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 8, s. 6
  (Fragmenty – študentské divadlo, študenti operného spevu na VŠMU v Bratislave, tento rok na tému: romantická opera)

 • 1994

  BLAHYNKA, Miloslav: Pozornosť slovenským tvorcom

  komorné koncerty v Mirbachovom paláci, organizátor: Spolok slovenských skladateľov pri Slovenskej hudobnej únii

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 7, s. 4
  (koncert: 13. februára 1994, program: Tibor Frešo, Pavol Bagin, Miroslav Kořínek, Hanuš Domanský, Ladislav Holoubek, Peter Hanzel – fagot, Valéria Kellyová – klavír, Gabriel Končer – klarinet, Daniel Buranovský – klavír, Sláčikové kvarteto Opery SND)

 • 1994

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia – BLAHYNKA, Miloslav: Cez Viedenskú bránu za hudbou na Hrad

  cyklus komorných koncertov Hudba na Hrade, 17. septembra – 5. decembra 1993

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 4, s. 4
  (organizátor: Spolok koncertných umelcov pri Slovenskej hudobnej únii, Silvia Sklovská – mezzosoprán, Mária Heinzová – klavír, Daniel Buranovský – klavír)

 • 1994

  BLAHYNKA, Miloslav: Bella vo Viedni

  Ján Levoslav Bella – slovenský skladateľ

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 3, s. 2
  (koncert: 17. januára 1994, miesto konania: Bösendorfer Saal, Mozarthaus, Viedeň, Elena Holičková – soprán, Silvia Čápová-Vizváriová – klavír, Klavírne trio: Dana Rusó – klavír, Alexander Jablokov – husle, Ján Slávik – violončelo)

 • 1994

  BLAHYNKA, Miloslav: Záver festivalu

  Záverečný koncert Bratislavských hudobných slávností

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 22, s. 3
  (Slovenská filhramónia, šéfdirigent: Ondrej Lenárd, Slovenský filharmonický zbor, Jan Rozehnal – zbormajster, Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová-Kováčová – zbormajsterka, Kim Kashkashian – viola)

 • 1994

  BLAHYNKA, Miloslav: Gáfforovej comeback

  Otvárací komorný koncert Bratislavských hudobných slávností

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 21, s. 1
  (Helena Gáfforová – klavír, pedagóg, korepetícia, Miloš Jurkovič – flauta, Milan Telecký – viola)

 • 1994

  BLAHYNKA, Miloslav: Výraz vďaky alebo pocta výročiu?

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 21, s. 2
  (Slávnostný koncert k 45. výročiu vzniku Slovenskej filharmónie, koncert: 21. októbra 1994, Ondrej Lenárd – dirigent, Atsuko Temma – husle)

 • 1994

  BLAHYNKA, Miloslav: Valné zhromaždenie SMA

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 20, s. 8
  (SMA – Slovenská muzikologická asociácia, Valné zhromaždenie sa uskutočnilo 6. októbra 1994)

 • 1994

  BLAHYNKA, Miloslav: Hudobný pohľad na vojnu a mier z festivalu v Cividale

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 17, s. 7
  (Mittel-Fest, festival divadla, hudby, tanca a bábkoherectva, 16. – 24. júla 1994, Cividale del Fuili – severotalianske mesto)

 • 1994

  BLAHYNKA, Miloslav: Pôvodná tvorba

  komorný koncert v Mirbachovom paláci, Galéria mesta Bratislavy, začiatok mája, program: Juraj Tandler, Mikuláš Schneider-Trnavský, Ivan Konečný, Zdenko Mikula, Kristián Seidman

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 16, s. 5
  (účinkujúci: Štefan Filas – husle, Jaroslav Harvan – flauta, Radka Kubrová – gitara, Karol Trubač – violončelo, Vladimír Harvan – husle Valéria Kellyová – klavír, Filasovo kvarteto, Miloš Števove – lesný roh)

 • 1994

  BLAHYNKA, Miloslav – BERGER, Igor: Pelleas a Melisanda poloscénicky

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 15, s. 4
  (Claude Debussy: Pelleas a Melisanda, poloscénické predvedenie, Reduta, Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, režisér: Charles Roubaud, spolupráca s Francúzskym inštitútom)

 • 1993

  BLAHYNKA, Miloslav: Onegin v storočí pary a elektriny

  Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 9, s. 15
  (Eugen Onegin)

 • 1993

  BLAHYNKA, Miloslav: Úspech znamenal opakovať

  Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 6, s. 15

 • 1993

  BLAHYNKA, Miloslav: Návrat muzikálu

  Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 6, s. 15

 • 1993

  BLAHYNKA, Miloslav: Platón o hudbe a tanci

  Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 51 – 52, s. 23

 • 1993

  BLAHYNKA, Miloslav: Poznámky o festivale

  Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 49, s. 15

 • 1993

  BLAHYNKA, Miloslav: Za Luciou Poppovou

  Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 48, s. 15
  (Lucia Poppová – soprán)

 • 1993

  BLAHYNKA, Miloslav: S novým názvom do novej sezóny

  Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 48, s. 15

 • 1993

  BLAHYNKA, Miloslav: Pocta Milošovi Ruppeldtovi

  Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 48, s. 2
  (Miloš Ruppeldt – slovenský skladateľ, organizátor hudobného života na Slovensku)

 • 1993

  BLAHYNKA, Miloslav: Operetným krokom

  Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 44, s. 14

 • 1993

  BLAHYNKA, Miloslav: Bratislavské hudobné slávnosti 1993

  Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 43, s. 14 – 15

 • 1993

  BLAHYNKA, Miloslav: Za Eugenom Suchoňom

  Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 33, s. 2

 • 1993

  BLAHYNKA, Miloslav: Politika a umenie

  Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 32, s. 1

 • 1993

  BLAHYNKA, Miloslav: Elektroakustická opera

  Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 29, s. 15

 • 1993

  BLAHYNKA, Miloslav: Záver sezóny v Opere Slovenského národného divadla

  Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 28, s. 15

 • 1993

  BLAHYNKA, Miloslav: Vrcholná Tosca

  Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 20, s. 15
  (Giacomo Puccini: Tosca – opera)

 • 1993

  BLAHYNKA, Miloslav: Slovenská premiéra Verdiho

  Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 15, s. 15
  (Giuseppe Verdi – taliansky skladateľ)

 • 1993

  BLAHYNKA, Miloslav: Európsky štandard

  Wagner v Brne

  Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 14, s. 15
  (Richard Wagner – nemecký skladateľ)

 • 1993

  BLAHYNKA, Miloslav: Súmrak bohov, nie hudby

  Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 10, s. 15

 • 1993

  BLAHYNKA, Miloslav: Slováci proti “čecháčkovstvu”

  Pamfletické memoáre Václava Černého

  Nové slovo bez rešpektu, 1993, Bratislava, roč. 3, č. 5, s. 18
  (Václav Černý – český literárny vedec, spisovateľ, prekladateľ a filozof)

 • 1993

  BLAHYNKA, Miloslav: Španielske inšpirácie

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 5, s. 5
  (Symfonický orchester Slovenského rozhlasu v Bratislave, dirigent: Róbert Stankovský, Silvia Sklovská – mezzosoprán)

 • 1993

  BLAHYNKA, Miloslav: Stuttgartský komorný orchester

  Bratislavské hudobné slávnosti 1993

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 21, s. 5
  (Angele Dubeau – husle (Kanada), Marián Lapšanský – klavír)

 • 1993

  BLAHYNKA, Miloslav: Koncert v Dóme sv. Martina

  Bratislavské hudobné slávnosti 1993

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 21, s. 5
  (koncert pri príležitosti Medzinárodného dňa hudby, 1. októbra, francúzsky dychový súbor La chapelle royale, Philipp Herrewegh – dirigent, Collegium vocale de Gand (Belgicko), Ensemble musique oblique (Francúzsko)

 • 1993

  BLAHYNKA, Miloslav: Klavírny recitál v Mirbachu

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 13 – 14, s. 7
  (koncert: 30. mája 1993, Mirbachov palác, Galéria mesta Bratislavy, Zuzana Paulechová – klavír)

 • 1993

  BLAHYNKA, Miloslav: V znamení premiér

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 11, s. 3
  (komorný koncert v Mirbachovom paláci, Galéria mesta Bratislavy, 18. apríla 1993, organizátor: Spolok koncertných umelcov pri Slovenskej hudobnej únii, Aladár Jánoška – klarinet, Dana Rusó – klavír, Peter Mikuláš – bas, Ľudovít Marcinger – klavír)

 • 1993

  BLAHYNKA, Miloslav: Absolventské koncerty VŠMU

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 11, s. 5
  (Ľubica Vargicová – soprán, Gustáv Beláček – barytón/bas, Magdaléna Kožená – mezzosoprán)

 • 1992

  BLAHYNKA, Miloslav: Favoritka v Banskej Bystrici

  Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 7, s. 15

 • 1992

  BLAHYNKA, Miloslav: Opereta v opere

  K bratislavskej inscenácii Netopiera

  Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 5, s. 15
  (Johann Strauss ml.: Netopier – opereta)

 • 1992

  BLAHYNKA, Miloslav: Traviata v pravý čas

  Vstup Opery Slovenského nárdného divadla do novej sezóny

  Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 45, s. 15
  (Giuseppe Verdi: Traviata (La traviata)

 • 1992

  BLAHYNKA, Miloslav: Opera na BHS

  Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 44, s. 15
  (Bratislavské hudobné slávnosti)

 • 1992

  BLAHYNKA, Miloslav: Bratislavské hudobné slávnosti 1992

  Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 43, s. 14 – 15

 • 1992

  BLAHYNKA, Miloslav: Súboj rivaliek

  Mária Stuartová vo Viedni

  Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 43, s. 15

 • 1992

  BLAHYNKA, Miloslav: Ideálom je všestrannosť

  Hovoríme so speváčkou Silviou Sklovskou

  Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 34, s. 15

 • 1992

  BLAHYNKA, Miloslav: Hudba prispeje k zrušeniu hraníc

  Hovoríme s dirigentom a organistom Martinom Haselböckom

  Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 33, s. 15

 • 1992

  BLAHYNKA, Miloslav: Z letnej Viedne

  Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 33, s. 15

 • 1992

  BLAHYNKA, Miloslav: John Cage v Bratislave

  Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 32, s. 15
  (John Cage – skladateľ)

 • 1992

  BLAHYNKA, Miloslav: Druhý diel trilógie

  Na záver sezóny v Opere Slovenského národného divadla

  Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 31, s. 7

 • 1992

  BLAHYNKA, Miloslav: Nová scéna po rekonštrukcii

  Silvestrovské predstavenie Troch mušketierov

  Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 3, s. 15

 • 1992

  BLAHYNKA, Miloslav: Pocta Bajanovi

  Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 28, s. 14 – 15

 • 1992

  BLAHYNKA, Miloslav: Izraelský balet v Bratislave

  Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 27, s. 15

 • 1992

  BLAHYNKA, Miloslav: Dirigent je zjednocujúci činiteľ

  Hovoríme so zbormajsterkou a klaviristkou Blankou Juhaňákovou

  Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 24, s. 15

 • 1992

  BLAHYNKA, Miloslav: Jarné operné premiéry

  Košice – Ostrava – Bratislava

  Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 19, s. 15

 • 1992

  BLAHYNKA, Miloslav: Vivat José!

  O bratislavskom koncerte Josého Carrerasa

  Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 18, s. 15
  (José Carreras – operný spevák (tenor)

 • 1992

  BLAHYNKA, Miloslav: Evanjelium o Márii

  Rocková opera na javisku Novej scény

  Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 16, s. 15

 • 1992

  BLAHYNKA, Miloslav: Nové Svätenie jari

  Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 10, s. 15

 • 1992

  BLAHYNKA, Miloslav: McCartney neprišiel

  Smena, 1992, Bratislava, roč. 45, č. 232 (1. 10.), s. 4

 • 1992

  BLAHYNKA, Miloslav: Inšpirujúci návrat

  Dóm sv. Martina, Program: Joseph Hayn: Sedem posledných slov Spasiteľa na Kríži

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 9, s. 3
  (Magdaléna Hajóssyová – soprán, Hana Štolfová-Bandová – mezzosoprán, Jozef Kundlák – tenor, Peter Mikuláš – bas, Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, dirigent: Ľudovít Rajter, zbormajster: Jan Rozehnal)

 • 1992

  BLAHYNKA, Miloslav: Jubilant Ondrej Lenárd

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 16, s. 2
  (Ondrej Lenárd – dirigent, šéfdirigent Slovenskej filharmónie, životné jubileum – 50 rokov)

 • 1992

  BLAHYNKA, Miloslav: Odhaliť tajomstvo zvané hudba

  Kontakt, 1992, Bratislava, roč. 2, č. 7 – 8, s. 21 – 23
  (Slovenská televízia, Bratislava)

 • 1992

  BLAHYNKA, Miloslav: Baletná selanka

  Márna snaha o márnu opatrnosť

  Telegraf, 1992, roč. 1, č. 105 (5. 5.), s. 5
  (Louis Joseph Ferdinand Hérold/Peter Ludwig Hertel: Márna opatrnosť, Balet Slovenského národného divadla, Bratislava)

 • 1991

  BLAHYNKA, Miloslav: Nový festival súčasnej hudby

  Melos-Ethos, hudba 20. storočia

  Smena, 1991, Bratislava, roč. 44, č. 257 (2. 11.), s. 5
  (festival Melos-Étos 1991, Bratislava)

 • 1991

  PITTNEROVÁ, Gabriela – BLAHYNKA, Miloslav: Spev medzi Východom a Západom

  Smena, 1991, Bratislava, roč. 44, č. 224 (24. 9.), s. 5

 • 1991

  BLAHYNKA, Miloslav: Z produkcie firmy Opus

  Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 6, s. 15
  (Opus – hudobné vydavateľstvo)

 • 1991

  BLAHYNKA, Miloslav: Don Giovanni v Prahe

  Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 50, s. 14
  (W. A. Mozart)

 • 1991

  BLAHYNKA, Miloslav: Mozart a harmónia sveta

  Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 50, s. 1
  (W. A. Mozart)

 • 1991

  BLAHYNKA, Miloslav: Podnety Otakara Zicha pre opernú kritiku

  Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 49, s. 7
  (Otakar Zich – český muzikológ, teatrológ)

 • 1991

  BLAHYNKA, Miloslav: Zbavovať sa našej malosti

  Hovoríme s teatrológom, spisovateľom a prekladateľom Jánom Boorom

  Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 47, s. 1, 11

 • 1991

  BLAHYNKA, Miloslav: Pocta Haydnovi

  Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 42, s. 15
  (Joseph Haydn – rakúsky skladateľ)

 • 1991

  BLAHYNKA, Miloslav: K deväťdesiatinám Ernsta Křenka

  Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 4, s. 15
  (Ernst Křenek – rakúsko-americký skladateľ českého pôvodu)

 • 1991

  BLAHYNKA, Miloslav: Náš súčasník – František Xaver Šalda

  Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 33, s. 4
  (František Xaver Šalda – český literárny kritik, novinár a spisovateľ)

 • 1991

  BLAHYNKA, Miloslav: Poznámky o vzťahu F. X. Šaldu k hudbe

  Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 33, s. 15
  (František Xaver Šalda – český literárny kritik, novinár a spisovateľ)

 • 1991

  BLAHYNKA, Miloslav: Nero a hudba

  Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 31, s. 15

 • 1991

  BLAHYNKA, Miloslav: Užitočná konfrontácia

  K hosťovaniu “London Contemporary Dance Theatre” v Bratislave

  Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 29, s. 15

 • 1991

  BLAHYNKA, Miloslav: Z kníh Supraphonu

  Antonín Sychra – Impresionizmus a expresia v hudbe

  Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 24, s. 15
  (Antonín Sychra – muzikológ, estetik, kritik, pedagóg a organizátor)

 • 1991

  BLAHYNKA, Miloslav: Pomoc Kurdom

  Benefičné koncerty Bratislavských komorných sólistov

  Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 23, s. 15

 • 1991

  BLAHYNKA, Miloslav: Mozartov Idomeneo a problémy štýlovej vernosti

  Opera Slovenského národného divadla k dvestoročnici W. A. Mozarta

  Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 13, s. 15

 • 1991

  BLAHYNKA, Miloslav: Za Deziderom Kardošom

  Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 13, s. 15
  (Dezider Kardoš – slovenský skladateľ)

 • 1991

  BLAHYNKA, Miloslav: Nezvyčajná Figarova svadba

  Bratislavské hudobné slávnosti 1991

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 21, s. 6
  (W. A. Mozart: Figarova svadba – bábková verzia, réžia: Milan Sládek, mím, Opera Slovenského národného divadla, Bratislava)

 • 1991

  BLAHYNKA, Miloslav: Cantus

  Z činnosti jedného zborového telesa

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 17, s. 2
  (zbor pôsobí pri Dóme kultúry Ružinov v Bratislave, Blanka Juhaňáková – dirigentka, v máji 1991 sa zbor zúčastnil na Medzinárodnom festivale speváckych zborov vo francúzskom Metz, spoluúčinkovali: Ľubica Vargicová – soprán, Dalibor Jenis – barytón)

 • 1990

  BLAHYNKA, Miloslav: Z produkcie Opusu

  Nové nahrávky Slovenskej filharmónie

  Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 8, s. 15

 • 1990

  BLAHYNKA, Miloslav: Nielen pre študentov

  Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 7, s. 14

 • 1990

  BLAHYNKA, Miloslav: Nová tvár prehliadky?

  Poznámky k 15. ročníku Novej slovenskej hudby

  Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 50, s. 15

 • 1990

  BLAHYNKA, Miloslav: Návraty k Bohuslavovi Martinů

  O premiére opery v Národnom divadle Praha

  Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 5, s. 15

 • 1990

  BLAHYNKA, Miloslav: Bratislavské hudobné slávnosti 1990

  Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 45, s. 14

 • 1990

  BLAHYNKA, Miloslav: Za Leonardom Bernsteinom

  Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 43, s. 15
  (Leonard Bernstein – dirigent)

 • 1990

  BLAHYNKA, Miloslav: Od zväzu k únii

  O novom spoločenstve slovenských hudobníkov

  Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 4, s. 15

 • 1990

  BLAHYNKA, Miloslav: Rolling Stones v Prahe

  Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 35, s. 15

 • 1990

  BLAHYNKA, Miloslav: Diagonála Pentagonály

  Hrsť poznámok z benátskeho summitu

  Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 34, s. 8

 • 1990

  BLAHYNKA, Miloslav: Na záver baletnej sezóny (Dumas – Liszt – Wagner)

  Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 29, s. 15
  (Alexander Dumas – Franz Liszt – Richard Wagner)

 • 1990

  BLAHYNKA, Miloslav: Po valnom zhromaždení Slovenskej hudobnej únie

  Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 26, s. 15

 • 1990

  BLAHYNKA, Miloslav: Posolstvo hudby a humanity

  O koncertoch po slobodných voľbách

  Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 25, s. 15

 • 1990

  BLAHYNKA, Miloslav: Nielen o hudbe pre trh

  Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 23, s. 15

 • 1990

  BLAHYNKA, Miloslav: Hudba a dráma

  Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 22, s. 15

 • 1990

  BLAHYNKA, Miloslav: Z gramoplatní Opusu

  Nahrávky Chopina a Čajkovského

  Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 20, s. 9, 15
  (Fryderyk Chopin – poľský skladateľ, P. I. Čajkovský – ruský skladateľ)

 • 1990

  BLAHYNKA, Miloslav: Historická vernosť nestačí

  Schiller a Donizetti ako televízna koláž

  Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 19, s. 14
  (Friedrich Schiller – nemecký básnik, dramatik, spisovateľ, estetik a historik, Gaetano Donizetti – taliansky skladateľ)

 • 1990

  BLAHYNKA, Miloslav: Dominoval Mozart

  Jarné operné premiéry

  Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 17, s. 15
  (W. A. Mozart – rakúsky skladateľ)

 • 1990

  BLAHYNKA, Miloslav: Masaryk a hudba

  Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 15, s. 14
  (Tomáš Garrigue Masaryk – československý prezident)

 • 1990

  BLAHYNKA, Miloslav: Slovo o cirkevnej hudbe

  Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 12, s. 15

 • 1990

  BLAHYNKA, Miloslav: Turecký prezidentský symfonický orchester

  Bratislavské hudobné slávnosti 1990

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 23, s. 10
  (koncert: 8. októbra 1990, Koncertné štúdio Slovenského rozhlasu v Bratislave)

 • 1990

  BLAHYNKA, Miloslav: Slovo o opere SND

  Dialóg. Dvojtýždenník Zväzu slovenských dramatických umelcov, 1990, Obzor, Bratislava, roč. 2, č. 9, s. 5
  (Opera Slovenského národného divalda)

 • 1990

  BLAHYNKA, Miloslav: Trhliny na oboch stranách

  Dialóg. Dvojtýždenník Zväzu slovenských dramatických umelcov, 1990, Obzor, Bratislava, roč. 2, č. 8, s. 8
  (Wolfgang Amadeus Mozart, Komorná opera, Bratislava, réžia: Karel Brožek)

 • 1990

  BLAHYNKA, Miloslav: Návraty k Janáčkovi

  Dialóg. Dvojtýždenník Zväzu slovenských dramatických umelcov, 1990, Obzor, Bratislava, roč. 2, č. 2, s. 6
  (Leoš Janáček – český skladateľ, Opera Slovenského národného divadla, Bratislava, réžia: Branislav Kriška)

 • 1990

  BLAHYNKA, Miloslav: Za Jánom Cikkerom

  Dialóg. Dvojtýždenník Zväzu slovenských dramatických umelcov, 1990, Obzor, Bratislava, roč. 2, č. 2, s. 3
  (Ján Cikker – slovenský skladateľ)

 • 1990

  BLAHYNKA, Miloslav: Čert a Káča k Dvořákovmu jubileu

  Tvorivý tím Gregor, Chudovský a Born v pražskom Národnom divadle

  Národná obroda, 1990, Bratislava, roč. 1, č. 148 (5. 11.), s. 10
  (réžia: Marián Chudovský, dirigent: Bohumil Gregor)

 • 1989

  BLAHYNKA, Miloslav: Opera nie je živé divadlo

  Smena, 1989, Bratislava, roč. 42, č. 189 (12. 8.), s. 6
  (Miloslav Blahynka – muzikológ, teatrológ, pedagóg, Jitka Sapara-Fischerová – mezzosoprán/alt)

 • 1989

  BLAHYNKA, Miloslav: Pastorkyňa lipských hostí

  21. januára 1989 uplynulo 85 rokov od svetovej premiéry Jej pastorkyne, ktorá sa konala v brnenskom Divadle na Veveří

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 5, s. 5
  (Operný súbor lipských divadiel s Gewandhausorchestrom)

 • 1989

  BLAHYNKA, Miloslav: Pikova dáma v SND

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 4, s. 5
  (P. I. Čajkovský: Pikova dáma, Opera Slovenského národného divadla, réžia: Branislav Kriška, Sergej Larin – tenor, Ľubica Rybárska – soprán, Elena Holičková – soprán, Dagmar Livorová – mezzosoprán, Ida Kirilová – alt, Jitka Saparová – alt, Ján Ďurčo – bas)

 • 1989

  BLAHYNKA, Miloslav: Fragmenty 88/89

  Divadelné štúdio v Redute, Fragmenty – študentské divadlo

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 3, s. 5
  (študenti operného spevu na VŠMU v Bratislave, Martin Malachovský, Sylvia Sklovská, Eva Garajová, Ľudovít Ludha, Eva Rysová – réžia (1. časť), Ľubica Baricová – mezzosoprán (réžia, 2. časť), dirigenti: Gerhard Auer, Rudolf Geri)

 • 1989

  BLAHYNKA, Miloslav: Jesenné operné premiéry

  Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 50, s. 15

 • 1989

  BLAHYNKA, Miloslav: Čínske tradičné divadlo

  K hosťovaniu divadla z provincie S-čchuan

  Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 47, s. 15

 • 1989

  BLAHYNKA, Miloslav: Televízna opera o drogách

  K novému dielu Juraja Filasa

  Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 43, s. 14 – 15
  (Juraj Filas – skladateľ)

 • 1989

  BLAHYNKA, Miloslav: Hudba a spoločnosť 1740 – 1815

  Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 41, s. 15

 • 1989

  BLAHYNKA, Miloslav: Čajkovského Eugen Onegin na obrazovke

  K televíznej premiére operného filmu

  Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 33, s. 15

 • 1989

  BLAHYNKA, Miloslav: O hudbe, umení a vede

  Hovoríme s Jánom Albrechtom

  Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 3, s. 15
  (Ján Albrecht – muzikológ, pedagóg, huslista, violista)

 • 1989

  BLAHYNKA, Miloslav: O jednom nepravom kulte

  Na margo novej inscenácie Verdiho opery Macbeth

  Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 26, s. 15

 • 1989

  BLAHYNKA, Miloslav: Figarova svadba zo Smetanovho divadla

  K televíznemu prenosu operného predstavenia

  Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 25, s. 15
  (W. A. Mozart: Figarova svadba)

 • 1989

  BLAHYNKA, Miloslav: Robiť zmysluplné hudobné divadlo

  Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 23, s. 15

 • 1989

  BLAHYNKA, Miloslav: Hudobná veda dnes a zajtra

  Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 20, s. 15

 • 1989

  BLAHYNKA, Miloslav: Vrcholný Mysliveček

  Dialóg, 1989, roč. 1, č. 9, s. 4
  (Josef Mysliveček – český skladateľ, Komorní opera, Praha, réžia: Tomáš Šimerda)

 • 1989

  BLAHYNKA, Miloslav: Prvá syntéza

  Dialóg, 1989, roč. 1, č. 8, s. 7

 • 1989

  BLAHYNKA, Miloslav: Od komiky ku satire

  Dialóg, 1989, roč. 1, č. 6, s. 5
  (Igor Dibák – slovenský skladateľ, Komorná opera, Bratislava, dirigent: Rudolf Geri, réžia: Blažena Hončarivová)

 • 1989

  BLAHYNKA, Miloslav: Vrcholný záver sezóny

  Dialóg, 1989, roč. 1, č. 16 – 17, s. 8
  (Charles Gounod – francúzsky skladateľ, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Jozef Bednárik)

 • 1989

  BLAHYNKA, Miloslav: Študentská Hubička

  Dialóg, 1989, roč. 1, č. 13, s. 2
  (Bedřich Smetana – český skladateľ, Vysoká škola múzických umení, Bratislava)

 • 1988

  BLAHYNKA, Miloslav: Komorná opera Slovenskej filharmónie

  Hudobná sezóna 1987/1988

  Kritika, 1988, Ústav umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, Bratislava, roč. 9

 • 1988

  BLAHYNKA, Miloslav: Komunikatívna hudba – súčasné predstavenie

  Smena, 1988, Bratislava, roč. 41, č. 89 (16. 4.), s. 6
  (Carl Orff – český skladateľ, Komorná opera, Bratislava, réžia: Peter J. Oravec a. h.)

 • 1988

  BLAHYNKA, Miloslav: Po prehliadke Nová slovenská hudba

  Smena, 1988, Bratislava, roč. 41, č. 57 (9. 3.), s. 6

 • 1988

  BLAHYNKA, Miloslav: Mladí sa nenechali zahanbiť

  Pohľad na medzinárodnú prehliadku Interpódium

  Smena, 1988, Bratislava, roč. 41, č. 248 (20. 10.), s. 6

 • 1988

  BLAHYNKA, Miloslav: Trikrát Mozart

  Figarova svadba v Prahe

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 7, s. 5
  (W. A. Mozart: Figarova svadba, Opera Národného divadla v Prahe, miesto konania: Smetanovo divadlo, premiéra: 23. – 24. februára 1988)

 • 1988

  BLAHYNKA, Miloslav: A opäť Rigoletto

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 6, s. 5
  (Giuseppe Verdi: Rigoletto, Opera Národného divadla v Prahe, miesto konania: Smetanovo divadlo, premiéra: 14. – 15. januára 1988)

 • 1988

  BLAHYNKA, Miloslav: Dvořákova Rusalka v SND

  Antonín Dvořák: Rusalka, Opera Slovenského národného divadla, dirigenti: František, Jílek, Dušan Štefánek, zbormajster: Ladislav Holásek, réžia: Miroslav Fischer

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 4, s. 9
  (Ľubica Rybárska – soprán, Elena Holičková – soprán, Eva Jenisová – soprán, Elena Kittnarová – soprán, Magdaléna Blahušiaková – soprán, Jana Valášková – soprán, František Livora – tenor, Jozef Kundlák – tenor, Ondrej Malachovský – bas, Peter Mikuláš – bas)

 • 1988

  BLAHYNKA, Miloslav: Zdravý nemocný

  Operný súbor Národného divadla Praha, dirigent: Leoš Svárovský

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 26, s. 5
  (Jiří Pauer: Zdravý nemocný – opera, libreto napísal autor podľa rovnomennej Molièrovej hry, premiéra: 13., 17. októbra 1988)

 • 1988

  BLAHYNKA, Miloslav: Dni kultúry NDR v ČSSR

  V Bratislave hosťovala Nemecká štátna opera

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 22, s. 3
  (režisér: Theo Adam, Wolfgang Amadeus Mozart: Figarova svadba, dirigent: Heinz Fricke, Magdaléna Hajóssyová – soprán, predstavenie: 27. septembra 1988)

 • 1988

  BLAHYNKA, Miloslav – VYSLOUŽIL, Jiří: S Jiřím Vysloužilom o Leošovi Janáčkovi

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 21, s. 9
  (Jiří Vysloužil – český muzikológ, Leoš Janáček – český skladateľ, rozhovor pri príležitosti 60. výročia úmrtia Leoša Janáčka, 10. výročia založenia Janáčkovej spoločnosti pri Českej hudobnej spoločnosti a brnenského medzinárodného muzikologického kolokvia)

 • 1988

  BLAHYNKA, Miloslav: Výlety pána Broučka v ND Praha

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 14, s. 5
  (Leoš Janáček: Výlety pána Broučka, režisér: Ladislav Štros, choreograf: Ondrej Šoth, dirigent: Bohumil Gregor, Národné divadlo, Praha, premiéra: 31. mája 1988)

 • 1988

  BLAHYNKA, Miloslav: Prešovská konferencia o umeleckých tradíciách v hudobnej kultúre socializmu

  ktorá sa uskutočnila v rámci 30. ročníka Prešovskej hudobnej jari, 19. – 20. apríla 1988, na tému: Umelecké tradície v hudobnej kultúre socializmu

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 13, s. 8
  (organizátori: Katedra hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, Zväz slovenských skladateľov a koncertných umelcov, Umenovedný ústav SAV, Slovenská hudobná spoločnosť)

 • 1988

  BLAHYNKA, Miloslav: Carl Maria von Weber

  Concertino pre klarinet a orchester Es dur, Koncert pre klarinet a orchester č. 1 f mol, Koncert pre klarinet a orchester č. 2 Es dur

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 12, s. 8
  (Carl Maria von Weber – nemecký skladateľ, recenzia gramofónovej platne, účinkujúci: Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave, dirigent: Ondrej Lenárd, Jozef Luptáčik – klarinet)

 • 1988

  BLAHYNKA, Miloslav: Leoš Janáček

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 11, s. 6
  (Leoš Janáček – český skladateľ)

 • 1988

  BLAHYNKA, Miloslav: Koncertné uvedenie opery na BHS

  Literárny týždenník, 1988, Bratislava, roč. 1, č. 8, s. 15
  (Bratislavské hudobné slávnosti)

 • 1988

  BLAHYNKA, Miloslav: Krútňava v Slovenskom národnom divadle

  Literárny týždenník, 1988, Bratislava, roč. 1, č. 5, s. 14
  (Eugen Suchoň: Krútňava, Opera Slovenského národného divadla)

 • 1988

  BLAHYNKA, Miloslav: V znamení dvoch jubileí

  Predfestivalové koncerty Bratislavských hudobných slávností

  Literárny týždenník, 1988, Bratislava, roč. 1, č. 4, s. 15

 • 1988

  BLAHYNKA, Miloslav: Tretie naštudovanie Krútňavy

  Banskobystrická opera k jubileu Eugena Suchoňa

  Literárny týždenník, 1988, Bratislava, roč. 1, č. 13, s. 15

 • 1987

  BLAHYNKA, Miloslav: Na scéne Komorná opera

  Nové Slovo, 1987, Bratislava, roč. 29, č. 8

 • 1987

  BLAHYNKA, Miloslav: Dvořákova Armida v ND v Prahe

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 9, s. 5
  (Antonín Dvořák: Armida, Opera Národného divadla, Praha, premiéra: 2. apríla 1987, režisér: Ladislav Štros)

 • 1987

  BLAHYNKA, Miloslav: Dve premiéry Mozartovej Čarovnej flauty

  V Národnom divadle v Prahe. V opere Slovenského národného divadla v Bratislave, Praha: dirigent: Zdeněk Košler, Ivan Kusnjer – barytón, premiéra: 12. decembra 1986

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 4, s. 5
  (Bratislava: režisér: Miroslav Fischer, dirigent: Viktor Málek, Ondrej Malachovský – bas, Jozef Kundlák – tenor, Ján Ďurčo – barytón, Jana Valášková – soprán, Lívia Ághová – soprán, premiéra: 19. – 20. decembra 1986)

 • 1987

  BLAHYNKA, Miloslav: Slovenská filharmónia

  8. a 9. januára 1987. Joseph Haydn: Ročné obdobia (oratórium pre sóla, zbor a orchester, Hob. XXI:3), Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, sólisti: Magdaléna Hajóssyová – soprán, Jozef Kundlák – tenor, Peter Mikuláš – bas

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 3, 7, s. 4
  (15. a 16. januára 1987. Ludwig van Beethoven: Coriolan, predohra op. 62, Symfónia č. 4, B dur op. 60, Koncert pre husle a orchester D dur op. 61. Slovenská filharmónia, dirigent: Bystrík Režucha, sólista: Gidon Kremer (ZSSR), husle)

 • 1987

  BLAHYNKA, Miloslav: Reformátor opery

  K dvestoročnici úmrtia Christopha Willibalda Glucka

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 24, s. 1

 • 1987

  BLAHYNKA, Miloslav: Dvakrát antický námet

  Martinů a Stravinskij v Národnom divadle Praha

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 22, s. 5
  (Bohuslav Martinů: Ariadna, Igor Stravinský: Oedipus Rex, Opera Národného divadla Praha, dirigent: Václav Neumann, premiéra: 15. a 20. októbra 1987)

 • 1987

  BLAHYNKA, Miloslav: Medzinárodné hudobnovedné kolokvium Brno 1987

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 22, s. 3
  (22. ročník medzinárodného hudobnovedného kolokvia, ktoré sa uskutočnilo 5. – 7. októbra 1987 v Brne na tému: Romantizmus a hudba)

 • 1987

  KOVÁŘOVÁ, Anna – BLAHYNKA, Miloslav – ČÁRSKA, Etela – URSÍNYOVÁ, Terézia: Komorné orchestre

  Bratislavské hudobné slávnosti 1987

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 20, s. 3
  (Juhočeský štátny orchester z Českých Budějovíc, dirigent: Jaroslav Vodňanský, koncert: 30. septembra 1987, Bratislava)

 • 1987

  BLAHYNKA, Miloslav: Diskusná tribúna: K problematike vkusu z hľadiska hudobnej sociológie

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 19, s. 4

 • 1987

  BLAHYNKA, Miloslav: S akcentom na tradičnosť?

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 16, s. 5
  (Richard Strauss: Mlčanlivá žena, režisér: Otto Ševčík, Opera Národného divadla, Praha, premiéra: 25. júna 1987)

 • 1987

  BLAHYNKA, Miloslav: Donizettiho Maniere teatrali v Komornej opere Slovenskej filharmónie v Bratislave

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 11, s. 5
  (režisér: Jozef Bednárik, choreograf: Ondrej Šoth, Gaetano Donizetti: Maniere teatrali – opera, Komorná opera SF, premiéra: 10. – 11. apríla 1987, miesto konania: Štúdio S, preklad libreta: Jela Krčméry)

 • 1986

  BLAHYNKA, Miloslav: Nad dielom Ota Ferenczyho

  Rytmus, 1986, roč. 37, č. 7, s. 7
  (Oto Ferenczy – český skladateľ)

 • 1986

  BLAHYNKA, Miloslav: Fórum mladých muzikológov

  Nové Slovo, 1986, Bratislava, roč. 28, č. 15
  (Sympózium mladých muzikológov, 1986)

 • 1986

  BLAHYNKA, Miloslav – RYBÁRSKA, Ľubica: Profily mladých: Sopranistka Ľubica Rybárska

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 3, s. 4
  (Ľubica Rybárska – operný spev, sólistka Opery Slovenského národného divadla v Bratislave)

 • 1986

  BLAHYNKA, Miloslav: Dielo úsmevnej iskry

  Prokofievove Zásnuby v kláštore v Smetanovom divadle v Prahe

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 24, s. 5
  (Sergej Prokofiev: Zásnuby v kláštore – opera, premiéra: 17. októbra 1986, Smetanovo divadlo v Prahe, režisér: Ladislav Štros)

 • 1986

  BLAHYNKA, Miloslav: Predfestivalové stretnutie s hudbou

  Bratislavské hudobné slávnosti 1986

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 19, s. 1
  (predfestivalový koncert: 11. septembra 1986, Slovenská filharmónia, dirigent: Richard Zimmer, Ewald Danel – husle)

 • 1986

  BLAHYNKA, Miloslav: XII. cyklus koncertov v Klariskách

  koncert: 30. júna 1986, Marica Dobiášová – čembalo, Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec – flauta, Jozef Čejka – hoboj, Jozef Luptáčik – klarinet, František Machats – fagot, Jozef Illéš – lesný roh

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 18, s. 7
  (koncert: 7. júla 1986, Brio Quartet zo Švédska)

 • 1986

  BLAHYNKA, Miloslav: Gramorecenzia: Georg Friedrich Händel: 12 Concerti Grossi, op. 6

  Quido Hölbling – husle, Anna Hölblingová – husle, Jozef Podhoranský – violončelo, Jozef Sikora – violončelo, Ľudovít Kanta – violončelo, Cappella Istropolitana, dirigent: Pavol Bagin

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 17, s. 5

 • 1986

  BLAHYNKA, Miloslav: Jubilanti: Jiří Fukač

  15. januára 1986, 50. výročie narodenia

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 1, s. 7
  (Jiří Fukač – československý muzikológ, pedagóg)

 • 1984

  BLAHYNKA, Miloslav: Nad vedeckým dielom Otakara Zicha

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 18, s. 8
  (Otakar Zich – český muzikológ - estetik, skladateľ, k 50. výročiu úmrtia)

 • 1984

  BLAHYNKA, Miloslav – SZŐKE, Peter: Náš zahraničný hosť: Muzikológ a biológ Peter Szőke

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 20, s. 6
  (Peter Szőke – maďarský muzikológ a biológ (rodák z Nitry)

 • 1984

  BLAHYNKA, Miloslav: Zborové koncerty

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 18, s. 5
  (cyklus koncertov, koncert: 24. augusta, účinkujúci: Spevácky zbor slovenských učiteľov (SZSU), dirigent: Peter Hradil, Pěvecké sdružení moravských učitelů)

 • 1984

  BLAHYNKA, Miloslav – FERNÁNDEZ, Frank: Náš zahraničný hosť: Klavirista Frank Fernández

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 1, s. 6

 • 1983

  BLAHYNKA, Miloslav: Muzikologické dialógy 1983

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 23, s. 2

 • 1983

  BLAHYNKA, Miloslav: Vydarená Händlova Deidámia

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 18, s. 2

Bibliografia

 • 2021

  UNGER, Pavel: Miloš Blahynka by mal šesťdesiat. Bol skvelý muzikológ, hudobný estetik, kamarát

  Opera Slovakia, 5. 6. 2021

 • 2011

  MISTRÍK, Miloš: Miloslav Blahynka (5. 6. 1961 – 27. 9. 2011)

  Hudobný život, 2011, Bratislava, roč. 43, č. 11, s. 4

 • 2008

  ŘEZÁČOVÁ, Emílie: Miloslav Blahynka: Kapitoly z estetiky muzikálu [recenzia knihy]

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 7, s. 39

 • 2008

  ŘEZÁČOVÁ, Emílie: Miloslav Blahynka: Eseje o opere [recenzia knihy]

  Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 7, s. 38 – 39

 • 2007

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Miloslav Blahynka: Janáčkove opery na Slovensku [recenzia knihy]

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 6, s. 35 – 36

 • 2007

  KŘUPKOVÁ, Lenka: Opera v esejách

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2007, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 55, č. 3, s. 526 – 529

 • 2007

  KŘUPKOVÁ, Lenka: K Janáčkovým operám na Slovensku

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2007, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 55, č. 2, s. 328 – 330

 • 2005

  PEČMAN, Rudolf: Miloslav Blahynka: Wasserbauerove inscenácie Janáčkových opier v Slovenskom národnom divadle [recenzia publikácie] e

  Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 6, s. 46

 • 2003

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Miloslav Blahynka: Exotizmus v opere [recenzia knihy]

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 9, s. 46 – 47

 • 2003

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Miloslav Blahynka: Exotizmus v opere

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, roč. 29, č. 2, s. 300 – 303

 • 2001

  SMOLÍK, Pavol: Miloslav Blahynka: Slovenská operná dramaturgia 1989 – 1998

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, Bratislava, roč. 27, č. 1, s. 157 – 158

 • 1999

  POLÁK, Milan: Cesty opernej dramaturgie – podnetná kniha Miloslava Blahynku

  Slovenská republika, 1999, Bratislava, roč. 7, č. 207 (8. 9.), s. 6

x