Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2007

  Biografický lexikón Slovenska

  Slovenská národná knižnica, Martin, č. 3
  (739 s., 1. vyd., autor hesiel)

 • 1996

  Polychória, jej funkcia a vplyv

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1996, Bratislava, roč. 22, č. 3 – 4, s. 435 – 438

 • 1996

  Predslov

  Trančík, Martin: Medzi starým a novým. História kníhkupeckej rodiny Steinerovcov v Bratislave, 1996, PT Verlag, Bratislava
  (260 s., 1. vyd.)

 • 1995

  Úvahy o hudobnej interpretácii

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1995, Bratislava, roč. 21, č. 4, s. 437 – 451

 • 1994

  Dejiny Bratislavy – mesta hudby

  Prednášky s hudobnými ukážkami pri príležitosti 120. výročia narodenia Johanna Nepomuka Hummela, v Bratislave, Miestne kultúrne centrum, Zichyho palác, 24. novembra 1994, 8. decembra 1994, 26. januára 1995

  Bratislava
  (organizátor: Medzinárodná nadácia Johanna Nepomuka Hummela, prednášateľ: Ján Albrecht)

 • 1993

  Štýlové metamorfózy a dielo Jána Levoslava Bellu

  Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 24. – 26. júna 1993. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 1, Lengová, Jana (ed.), 1993, Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica, s. 179 – 181

 • 1992

  Problémy interpretácie starej hudby

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1992, Bratislava, roč. 18, č. 1, s. 1 – 6

 • 1992

  Barok a hudba

  Výstava v rámci Roka stredoeurópskeho baroka [...], september 1992 – február 1993. Koncepcia výstavy a text katalógu Zuzana Géczová

  Slovenská národná galéria, Bratislava
  (62 s., 1. vyd., autori textu: Ján Albrecht a Zuzana Géczová)

 • 1990

  Zvrat k vyššej kvalite

  Hudobný archív 11, 1990, Matica slovenská, Martin, s. 93 – 97

 • 1990

  Úvahy o interpretácii slovenskej historickej hudby a jej ohlase v zahraničí

  Hudobný archív 11, 1990, Matica slovenská, Martin, s. 193 – 197

 • 1988

  Príspevok k dialektickej analýze dvoch základných otázok umenovedy a teórie zobrazovania

  Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica 19, 1988, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, s. 137 – 148

 • 1987

  Zo skúsenostného obzoru súboru Musica aeterna

  Ohlas slovenského hudobného umenia v zahraničí. Horváthová, Katarína (zost.), 1987, Mestský dom kultúry a osvety, Bratislava, s. 43 – 48
  (Referát prednesený na muzikologickej konferencii v rámci Bratislavských hudobných slávností 1987)

 • 1983

  Dialektika umenia a jeho zobrazovacieho prostriedku

  Musica viva 2. Zborník muzikologických štúdií. Ladislav Burlas (ed.), 1983, Opus, Bratislava, s. 21 – 32

 • 1975

  ALBRECHT, Ján a kol.: Franz Liszt a jeho bratislavskí priatelia

  Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 2, Tauberová, Alexandra (zost.), 1975, Obzor, Bratislava
  (231 s., 1. vyd., Zborník prác z 2. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1973, 5. – 6. októbra 1973)

 • 1959

  K estetike dodekafónie a elektronickej hudby

  Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 1, s. 11 – 14

Personálna bibliografia – Vedecké recenzie

 • 1994

  Gottfried Scholz: Österreichische Musik der Gegenwart

  Doblinger, Wien-München 1993

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 13 – 14, s. 12

 • 1992

  Musicologica Slovaca

  Rhythmik und Metrik in traditionellen Musikkulturen

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 19, s. 5

Personálna bibliografia – Učebnice, kapitoly v učebniciach

 • 1977

  Hudobná estetika pre poslucháčov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského

  Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava
  (64 s., 1. vyd.)

 • 1957

  Teoretické základy husľovej hry

  Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava
  (144 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 1997

  Post scriptum Jána Albrechta

  Rudolf Brejka: Vybrané kapitoly z dejín hudobnej estetiky 1

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 1, s. 4

 • 1996

  Jeden z protagonistov moderny – L. Feininger v Bratislave

  Literárny týždenník, 1996, Bratislava, roč. 9, č. 25, s. 14

 • 1996

  Dopoludnia nie som ženatý

  Spomienky starého Bratislavčana z Kapitulskej ulice

  Extra, 1996, roč. 5, č. 13, s. 5

 • 1996

  Ame enchanté – Spomienka na Zoltána Hrabussaya

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 9 – 10, s. 2

 • 1996

  Frank van der Laar

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 8, s. 4

 • 1996

  K bratislavskému hudobnému dianiu na rozhraní 20. storočia

  Kráľovské katolícke hlavné gymnázium v bývalom klariskom kláštore

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 18, s. 6

 • 1996

  Komorný koncert mladých umelcov

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 16, s. 5

 • 1996

  Les gouts réunis

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 16, s. 5

 • 1996

  K životnému jubileu Ľudovíta Rajtera

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 15, s. 4

 • 1996

  Hudba na viedenskom dvore v 17. storočí

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 13, s. 4

 • 1995

  Nerád nostalgizujem

  Új Nő, 1995, roč. 4, č. 8, s. 30 – 31

 • 1995

  Štvrtý národný kongres ESTA – Slovensko

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 7, s. 4

 • 1995

  Jubilujúce Moyzesovo kvarteto

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 23 – 24, s. 4

 • 1995

  Dvakrát s Aeternou

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 19, s. 3

 • 1995

  Pohľady do histórie

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 11 – 12, s. 10

 • 1995

  K životnému jubileu Mikuláša Jelinka

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 10, s. 2

 • 1994

  Tretí slovenský kongres ESTA

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 9, s. 2

 • 1994

  Eugen Lehner – slávny bratislavský rodák

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 7, s. 7

 • 1994

  Životné jubileum Dr. Ľuby Ballovej

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 22, s. 2

 • 1994

  H. I. F. Biber

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 17, s. 11

 • 1994

  K životnému jubileu Alojza Nemca

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 16, s. 2

 • 1994

  Dvadsiaty prvý kongres ESTA v Salzburgu

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 10, s. 7

 • 1994

  Viedenské sympózium venované Franzovi Schmidtovi

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 10, s. 7

 • 1993

  K nedožitej storočnici prof. Jána Strelca

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 23 – 24, s. 5

 • 1993

  Monteverdi dnes a u nás

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 23 – 24, s. 3

 • 1993

  Ensemble Clément Janequin

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 20, s. 3

 • 1993

  Dvadsať rokov Musica Aeterna

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 15, s. 8

 • 1993

  Osemdesiatnik Ladislav Holoubek

  Mosty. Česko-slovenský týždenník, 1993, Bratislava, roč. 2, č. 35, s. 12

 • 1992

  Stará hudba, dobrá hudba

  Új Szó, 1992, roč. 45, č. 209, s. 7

 • 1992

  Pôda na stretávanie

  Kultúrny život, 1992, Bratislava, roč. 26, č. 7, s. 4

 • 1992

  Baroková hudba vo svete a na Slovensku

  Kultúrny život, 1992, Bratislava, roč. 26, č. 19, s. 13

 • 1992

  Hommage a Honegger

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 6, s. 5

 • 1992

  Prvý národný kongres ESTA, slovenská sekcia pri SHS

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 5, s. 2

 • 1992

  Kultúra baroka

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 23 – 24, s. 5, 7 – 8

 • 1992

  Dni starej hudby v Šamoríne

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 21, s. 4

 • 1992

  Violový kongres vo Viedni

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 21, s. 7

 • 1992

  Súbor London Baroque v Bratislave

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 2, s. 3

 • 1992

  Musica aeterna vo Versailles

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 19, s. 7

 • 1992

  K životnému jubileu prof. Jána Skladaného

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 12, s. 7

 • 1992

  O modalite v Dolnej Krupej

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 11, s. 5

 • 1992

  O hudbe baroka

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 10, s. 1 – 2

 • 1991

  Nekonečná mnohotvárnosť hudby

  Kultúrny život, 1991, Bratislava, roč. 25, č. 1, s. 14

 • 1991

  Yehoshua Lakner – skladateľ bratislavského pôvodu

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 3, s. 12

 • 1991

  Venované Mozartovi

  Klasicizmus a Mozart

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 24, s. 4 – 5

 • 1991

  Za Tiborom Gašparkom

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 23, s. 2

 • 1991

  Violisti v Drážďanoch

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 22, s. 7

 • 1991

  Versailles oslavuje Mozarta

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 22, s. 7

 • 1991

  K interpretácii starej hudby (Argumentácia)

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 18, s. 4 – 5

 • 1991

  K festivalu starej hudby v Šamoríne

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 17, s. 5

 • 1991

  K životnému jubileu Ľudovíta Rajtera

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 15, s. 3

 • 1991

  K životnému jubileu Oskára Elscheka

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 14, s. 3

 • 1991

  Amadé, človek tisícročia

  Úvaha o Mozartovi

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 12, s. 1, 5

 • 1991

  Béla Bartók v bratislavských spomienkach

  Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 1991, Slovenský spisovateľ, Bratislava, roč. 107, č. 9, s. 113 – 116

 • 1990

  Paradigma a syntagma v umení

  Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, 1990, Bratislava, roč. 35, č. 8, s. 49 – 51

 • 1990

  Nedokončená dokonalosť

  Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, 1990, Bratislava, roč. 35, č. 1, s. 35 – 38

 • 1990

  Milan Telecký

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 7, s. 7

 • 1990

  Dorozumievacia sústava umeleckého diela

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 5, s. 10 – 11

 • 1990

  Concilium musicum Wien

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 23, s. 5

 • 1990

  Hudba a slovenské výtvarné umenie 20. storočia

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 21, s. 1

 • 1990

  K životnému jubileu Jozefa Sikoru

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 20, s. 7

 • 1990

  Paul Hindemith: Sonatas for Viola

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 2, s. 5

 • 1990

  Stará hudba v mladých rukách

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 19, s. 5

 • 1990

  Beethoven vo svetle svojej budúcnosti

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 13, s. 10 – 11

 • 1990

  Obnovenie činnosti Cirkevného hudobného spolku

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 11, s. 12

 • 1989

  Slovo a obraz

  Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, 1989, Bratislava, roč. 34, č. 6, s. 22 – 26

 • 1989

  Senzualizmus, asketizmus a hedonizmus v umení

  Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, 1989, Bratislava, roč. 34, č. 2, s. 49 – 52

 • 1989

  Kandinskij a Guggenheimovo múzeum

  Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, 1989, Bratislava, roč. 34, č. 2, s. 29 – 30

 • 1989

  Cecil Forsyth: Concerto for Viola Orchestra in G minor

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 7, s. 6

 • 1989

  Ralph Vaughan Williams: Flos campi

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 7, s. 6

 • 1989

  Gruzínska viachlasná hudba

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 6, s. 10

 • 1989

  Ateliér mladých

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 6, s. 3

 • 1989

  Konzervatórium v Bratislave 1919 – 1989

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 25, s. 1

 • 1989

  kol.: Komorné koncerty

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 23, s. 7 – 9

 • 1989

  Vítězslav Novák

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 19, s. 5

 • 1989

  In memoriam Anton Dermota

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 15, s. 7

 • 1989

  Pedagogická kavatína

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 14, s. 12

 • 1989

  Moyzesovo kvarteto

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 13, s. 4

 • 1989

  Salón umelcov

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 13, s. 4

 • 1989

  Musica antiqua Köln v Prahe

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 13, s. 3

 • 1989

  Pedagogická kavaléria

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 13, s. 10 – 11
  (pokr. č. 14, s. 12)

 • 1989

  Národný umelec Ľudovít Rajter

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 10, s. 1

 • 1989

  Koncert súboru Musica aeterna

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 1, s. 4

 • 1989

  Daniel Georg Speer

  Tristo rokov Hudobného Tureckého Eulenspiegla

  Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 4, s. 15

 • 1989

  O hudbe, umení a vede

  Hovoríme s Jánom Albrechtom

  Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 3, s. 15

 • 1988

  Meditácie o krásnom

  Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, 1988, Bratislava, roč. 33, č. 3, s. 46

 • 1988

  Musica aeterna v Eisenstadte

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 9, s. 7

 • 1988

  Ďalšie úvahy o interpretácii starej hudby

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 8, s. 8

 • 1988

  Sympózium o starej hudbe vo Viedni

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 7, s. 8

 • 1988

  Tradície a súčasnosť hudobnej Bratislavy

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 5, s. 1

 • 1988

  Meditácia o viole 2. K tvorbe o viole

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 25, s. 12

 • 1988

  Meditácia o viole 1. Môj život s violou

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 24, s. 12

 • 1988

  Vydarený koncert z komorných diel Eugena Suchoňa

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 21, s. 7

 • 1988

  K životnému jubileu Ernesta Zavarského

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 19, s. 9

 • 1988

  Alexander Albrecht. Osud a pozadie jeho tvorby

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 18, s. 10 – 11

 • 1988

  Za Václavom Holzknechtom

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 18, s. 7

 • 1988

  Návrat k jednoduchosti

  Spomienka Jána Albrechta na pedagogickú prácu Eugena Suchoňa

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 17, s. 6

 • 1988

  Hudba zachytená slovom a štetcom

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 17, s. 12

 • 1988

  Ivan Hrušovský. Noví zaslúžilí umelci

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 12, s. 10

 • 1987

  Devätnásťminútový potlesk pre Musicu Aeternu

  Svet socializmu, 1987, roč. 37, č. 3, s. 19

 • 1987

  Syntax umeleckého diela

  Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, 1987, Bratislava, roč. 32, č. 7, s. 30 – 31

 • 1987

  Za Zdenkom Nováčkom

  Nové Slovo, 1987, Bratislava, roč. 29, č. 34

 • 1987

  Musica aeterna v Rakúsku

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 19, s. 4

 • 1987

  Musica aeterna – zložka Slovenskej filharmónie

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 18, s. 3

 • 1987

  K životnému jubileu Kristíny Izákovej

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 16, s. 7
  (Kristína Izáková – muzikologička)

 • 1987

  K jubileu zaslúžilého umelca Miloša Jurkoviča

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 14, s. 4

 • 1987

  O štýle v umení

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 10, s. 8

 • 1986

  Mikuláš Zmeškal: Sláčikové kvartetá G dur a g-mol

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 9, s. 5

 • 1986

  Franz Liszt a jeho umelecké ideály

  K 100. výročiu úmrtia veľkého novoromantika

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 15, s. 1

 • 1986

  Nikolaus Harnoncourt a interpretácia historickej hudby

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 14, s. 6

 • 1986

  Koncerty súboru Musica aeterna v ZSSR

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 13, s. 6

 • 1986

  O vkuse v umení a v hudbe

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 10, s. 6

 • 1985

  Serenades for Wind Instruments

  Osvetová práca. Dvojtýždenník pre teóriu a prax kultúry, výchovy a vzdelávania, 1985, Obzor, Bratislava, roč. 35, č. 14, s. 38

 • 1985

  Nadčasovosť Bachovej hudby

  Príroda a spoločnosť, 1985, Bratislava, roč. 34, č. 7, s. 50 – 54

 • 1985

  Deviate kolokvium o súčasnej slovenskej hudbe

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 9, s. 4

 • 1985

  Pocta J. S. Bachovi v Lipsku

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 8, s. 6

 • 1985

  Život a dielo Alexandra Albrechta očami syna

  K storočnici Alexandra Albrechta

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 17, s. 8

 • 1985

  Ján Levoslav Bella a jeho sláčikové kvartetá z aspektu vývoja hudobného štýlu

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 15, s. 8

 • 1984

  Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 9, s. 4
  (pokr. č. 11, s. 4)

 • 1984

  Alojz Nemec

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 16, s. 7

 • 1984

  K životnému jubileu Eugena Šimúnka

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 13, s. 7

 • 1984

  Hodnoty minulých storočí nestrácajú aktuálnosť

  Hovoríme s umeleckým vedúcim súboru Musica aeterna profesorom Jánom Albrechtom

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 1, s. 4 – 5

 • 1983

  K storočnici Zoltána Kodálya

  Hold Mladých sŕdc Kodályovi

  Rytmus, 1983, roč. 34, č. 3, s. 6

 • 1983

  Ladislav Holoubek: Bačovské žarty, operná jednoaktovka

  Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 6, s. 3

 • 1983

  In memoriam zaslúžilý umelec Aladár Móži

  Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 4, s. 3

 • 1983

  Znepokojujúca sila Wagnerovej hudby

  Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 3, s. 4

 • 1983

  K Suchoňovej estetike

  Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 18, s. 4

 • 1983

  Nezastať pri prvom letnom dojme

  K sedemdesiatinám zaslúžilého umelca Ladislava Holoubka

  Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 15, s. 3

 • 1983

  Gramorecenzia. Alexander Moyzes

  Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 11, s. 5

 • 1982

  J. S. Kusser – J. Meier: Erindo. Dráma giocoso per musica. J. S. Kusser: Ouvertúra C dur

  Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 9, s. 3

 • 1982

  Štvrťstoročnica Slovenskoho kvarteta

  Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 22, s. 3

 • 1982

  K životnému jubileu Jána Skladaného

  Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 15, s. 7

 • 1982

  Meditácia o Stravinskom

  Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 12, s. 8

 • 1981

  Hudobný zápisník z Kodane

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 8, s. 6

 • 1981

  Tatiana Kresáková

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 8, s. 7

 • 1981

  Hommage a Telemann

  300 rokov od narodenia G. Ph. Telemanna si pripomenul celý kultúrny svet

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 7, s. 8

 • 1981

  K pedagogickej činnosti

  K šesťdesiatke Ota Ferenczyho

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 6, s. 3

 • 1981

  Béla Bartók v bratislavských spomienkach

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 5, s. 3

 • 1981

  Nezabudnuteľná osobnosť

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 10, s. 4

 • 1980

  Jubilant

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 5, s. 7

 • 1980

  Klavírne kvarteto v Mirbachu

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 5, s. 4

 • 1980

  Franz Schubert: String quartet in A minor, op. 29. String quartet in E flat major, op. 125

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 3, s. 1

 • 1980

  Johannes Brahms: Sonatas for viola and piano

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 3, s. 8

 • 1980

  L. de Caix d’Hervelois, G. Frescobaldi, L. Boccherini, G. Ph. Telemann, G. Sammartini

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 3, s. 1

 • 1980

  Dva koncerty v Mirbachu

  Komorná a vokálna hudba

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 28, s. 7

 • 1980

  Jozef Sikora

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 18, s. 7

 • 1980

  “Goldbergove variácie” v Mirbachu

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 17, s. 7

 • 1980

  XXV. piešťanský festival

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 17, s. 3

 • 1979

  ČÁRSKA, Etela – ALBRECHT, Ján: Dom plný tónov

  S Jánom Albrechtom o hudobnej tradícii Bratislavy

  Práca, 13. 1. 1979, roč. 34, č. 11, s. 6

 • 1979

  Recenzujeme

  Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 3, s. 5

 • 1979

  Johannes Brahms: Klavírne triá

  Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 1, s. 5

 • 1978

  Janáček a zrod hudobnej moderny

  (K 50. výročiu úmrtia)

  Sloboda, 1978, roč. 33, č. 33, s. 4

 • 1978

  ONDREJČÍKOVÁ, Ivica: Lásky profesora Albrechta – poznáte súbor Musica aeterna?

  Život, 1978, Bratislava, roč. 28, č. 48, s. 22 – 23

 • 1978

  ...a k realizácii dychových sonát

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 5, s. 7

 • 1978

  Gramorecenzie

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 3, s. 5

 • 1978

  Mimoriadny zážitok

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 19, s. 4

 • 1978

  Leoš Janáček vo svetle európskej hudby

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 16, s. 8

 • 1978

  Veda ako vyznanie

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 11, s. 5

 • 1976

  Košické kvarteto

  Hudobný život, 1976, Bratislava, roč. 8, č. 23, s. 5

 • 1976

  Tri roky práce

  Hudobný život, 1976, Bratislava, roč. 8, č. 17, s. 3

 • 1976

  Oskar Kokoschka 90-ročný

  Hudobný život, 1976, Bratislava, roč. 8, č. 16, s. 6

 • 1976

  Jubilant

  Hudobný život, 1976, Bratislava, roč. 8, č. 16, s. 7

 • 1976

  Stará hudba pre súčasnosť

  O hudobnej tradícii Bratislavy a vzniku súboru Musica aeterna hovoríme s Jánom Albrechtom

  Nové Slovo, 1976, Bratislava, roč. 18, č. 36, s. 12

 • 1973

  Juraj Alexander

  Hudobný život, 1973, Bratislava, roč. 5, č. 4, s. 4

 • 1973

  Jubileum Tibora Gašparka

  Hudobný život, 1973, Bratislava, roč. 5, č. 2, s. 3

 • 1973

  Aladár Móži 50-ročný

  Hudobný život, 1973, Bratislava, roč. 5, č. 12, s. 7

 • 1959

  Poznámka ku kritike koncertu mladých skladateľov v 7. – 8. čísle Slovenskej hudby

  Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 11 – 12, s. 541

 • 1958

  Pohostinské vystúpenia prof. Strelca v Budapešti

  Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 1, s. 24 – 25

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 2003

  Eseje o umení

  Scriptorium Musicum, Bratislava
  (239 s., 1. vyd.)

 • 1999

  Človek a umenie

  Národné hudobné centrum, Bratislava
  (570 s., 1. vyd.)

 • 1998

  Spomienky bratislavského hudobníka

  PT Verlag, Bratislava
  (109 s., 1. vyd.)

 • 1995

  Die Geisteswelt des Schönen

  PT Verlag, Bratislava
  (178 s., 1. vyd.)

 • 1986

  Eseje o umení

  Opus, Bratislava
  (168 s., 1. vyd.)

 • 1982

  Podoby a premeny barokovej hudby

  Opus, Bratislava
  (202 s., 1. vyd.)

 • 1960

  SKLADANÝ, Ján – ALBRECHT, Ján: Stručný prehľad dejín husľovej a violovej literatúry

  Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava
  (83 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Editorská činnosť

 • 2005

  ALBRECHT, Ján (ed.): Ivan Parík: Meditácia pre violu a klavír

  Hudobný fond, Bratislava
  (15 s., 1. vyd., hudobnina, revidoval Ján Albrecht)

 • 1996

  ALBRECHT, Ján (ed.): Ludwig van Beethoven: Mondscheinsonate

  Opus, Bratislava
  (1 CD)

 • 1996

  ALBRECHT, Ján (ed.): The Best of Vivaldi

  Opus, Bratislava
  (1 CD)

 • 1995

  ALBRECHT, Ján (ed.): Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Trios No. 6 – 7

  Ivan Gajan – klavír, Viktor Šimčisko – husle, Milan Telecký – viola, Juraj Alexander – violončelo

  Opus, Bratislava
  (1 CD, poznámky k CD Ján Albrecht)

 • 1995

  ALBRECHT, Ján (ed.): Sebastiano Bodino: Sonatas I – VI

  Slovart, Bratislava
  (1 CD)

 • 1995

  ALBRECHT, Ján (ed.): Georg Anton Benda: Soirée a Gotha

  Kamila Zajíčková, Magdaléna Kožená, Musica Aeterna, Peter Zajíček - dirigent

  Slovart, Bratislava
  (1 CD, poznámky k CD Ján Albrecht, Peter Zajíček)

 • 1995

  ALBRECHT, Ján (ed.): Béla Bartók: Sonata for Two Pianos and Percussion

  Peter Toperczer – klavír, Marián Lapšanský – klavír, Václav Mazáček – bicie nástroje, Jiří Svoboda – bicie nástroje, Leonard Slatkin – dirigent

  Opus, Bratislava
  (1 CD, poznámky k CD Ján Albrecht)

 • 1994

  ALBRECHT, Ján (ed.): Daniel Georg Speer: Dve sonáty pre tri fagoty a basso continuo

  Music Forum, Bratislava
  (12 s., 1. vyd., 1 partitúra a 3 hlasy, hudobnina)

 • 1990

  ALBRECHT, Ján (ed.): Johannes Patzelt: Castor et Pollux

  Musica aeterna, Kamila Vyskočilová-Zajíčková, Jitka Saparová, Peter Oswald, Peter Mikuláš, Viktória Stracenská, Marta Beňačková, Pavol Baxa – dirigent

  Opus, Bratislava
  (1 gramofónová platňa, reedícia na CD – 1995, poznámky Ján Albrecht)

 • 1989

  ALBRECHT, Ján (ed.): Slovenská komorná hudba 6

  Opus, Bratislava
  (41 s., 1. vyd., hudobnina, Igor Dibák, Ivan Konečný, Július Kowalski, Dušan Martinček, Ilja Zeljenka, Ján Zimmer)

 • 1989

  BALLOVÁ, Ľuba – ALBRECHT, Ján (ed.): Johannes Patzelt: Musica pro comoedia generali (Castor et Pollux)

  Opus, Bratislava
  (119 s. a 9 hlasov, 1 partitúra, hudobnina, Edícia: Stará hudba na Slovensku. Zv. 6)

 • 1987

  ALBRECHT, Ján a kol. (ed.): Edmund Pascha: Vianočná omša F dur. Harmonia pastoralis / Weihnachtsmesse F-dur

  Opus, Bratislava
  (31, 13 s., 1. vyd., Moderné vydanie a faksimile, Mária Jana Terrayová, Ján Albrecht, Egon Sigmund, Jozef Minárik)

 • 1987

  ALBRECHT, Ján (ed.): Skladby majstrov pre violu a klavír

  Opus, Bratislava
  (88 s., 1. vyd., hudobnina, G. Ph. Telemann, J. M. Leffloth, C. H. Graun, C. F. Abel, J. N. Hummel, C. M. von Weber, Winkler)

 • 1987

  ALBRECHT, Ján (ed.): Johann Nepomuk Hummel: Koncert pre mandolínu a orchester G dur. Koncert pre fagot a orchester F dur

  Štátny komorný orchester, Cappella Istropolitana, Vinzenz Hladky, Keith Harris, František Machats, Jan Valta, Bystrík Režucha

  Opus, Bratislava
  (1 gramofónová platňa)

 • 1985

  ALBRECHT, Ján (ed.): Italian renaissance and early baroque music

  Musica aeterna, Kamila Vyskočilová, Dagmar Pechová, Pavol Baxa, Peter Mikuláš, Ján Albrecht – umelecký vedúci

  Opus, Bratislava
  (1 gramofónová platňa, reedícia na CD – 1995)

 • 1985

  ALBRECHT, Ján (ed.): Francesco Landini: Ballata “Amor c’al tuo sugetto.”

  Musica aeterna, Kamila Vyskočilová, Dagmar Pecková, Pavol Baxa, Peter Mikuláš

  Opus, Bratislava
  (LP platňa)

 • 1983

  ALBRECHT, Ján (ed.): Slovenská violová tvorba

  Slowakische Kompositionen für Viola und Klavier

  Opus, Bratislava
  (48, 16 s. a 1 hlas, 1983 – 1. vyd., 1991 – 2. vyd., hudobnina, skladby pre violu a klavír, Alexander Albrecht, Ladislav Holoubek, Ivan Konečný, Miloslav Kořínek, Dušan Martinček, Ivan Parík)

 • 1983

  ALBRECHT, Ján (ed.): Bratislavskí sólisti, Anna Hölblingová, Quido Hölbling, Jack Martin Händler, Jozef Podhoranský

  Opus, Bratislava
  (1 gramofónová platňa)

 • 1982

  ALBRECHT, Ján (ed.): Daniel Georg Speer: Sonáty z Hudobného štvorlístka

  Opus, Bratislava
  (26 s., 1. vyd., 1 partitúra a 3 hlasy, hudobnina)

 • 1982

  ALBRECHT, Ján (ed.): Ludwig van Beethoven: Octet in E flat major, Op. 103

  Bratislavská komorná harmónia

  Opus, Bratislava
  (1 gramofónová platňa)

 • 1982

  ALBRECHT, Ján (ed.): Joseph Haydn, Karl Ditters von Dittersdorf

  Bratislavské komorné kvarteto, Jela Špitková

  Opus, Bratislava
  (1 gramofónová platňa)

 • 1981

  POLAKOVIČOVÁ-KORECKÁ, Viera – RUSÓ, Daniela – ALBRECHT, Ján (ed.): Franz Paul Rigler: Sonáty pre čembalo alebo klavír

  Opus, Bratislava
  (141 s., 1. vyd., hudobnina, Edícia: Stará hudba na Slovensku. Zv. 3)

 • 1980

  ALBRECHT, Ján (ed.): Musica aeterna

  Opus, Bratislava
  (1 gramofónová platňa)

 • 1979

  ALBRECHT, Ján (ed.): Päťdesiaty štvrtý Bachov festival

  15. Bratislavské hudobné slávnosti

  Slovkoncert, Bratislava
  (221 s., 1. vyd.)

 • 1973

  ALBRECHT, Ján – BALLOVÁ, Ľuba (zost.): Daniel Georg Speer: Hudobný turecký Eulenspiegel 1688 [hudobnina]

  Od známeho Dáckeho Simplecissima. Vokálne skladby a tance. Partitúra a hlasy = Musikalisch-Türkischer Eulen-Spiegel von den bekandten Dacianischen Simplicissimo. Vokalkompositionen und Tänze. Partitur und Stimmen

  Opus, Bratislava
  (1 partitúra, 1973 – 1. vyd., 54 s. a 11 hlasov, 1976 –- 2. vyd., 50 s. a 5 hlasov, 1980 – 3. vyd., 125 s., Edícia: Fontes Musicae in Slovacia. Zv. 4, Zv. 6)

 • 1971

  ALBRECHT, Ján (zost.): Inštrumentálne štvorhlasy z obdobia renesancie a baroka

  Opus, Bratislava
  (56 s., 1. vyd., 1 partitúra, hudobnina)

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

Bibliografia

 • 2013

  PAPP, Štefan: Ján Albrecht, najlepší priateľ Juraja Fándlyho

  Záhorie, 2013, Záhorské múzeum, Skalica, roč. XXII, č. 6, s. 19 – 20

 • 2012

  VALENTOVIČ, Igor: Náš primalý svet...

  (15 rokov po odchode prof. Jána Albrechta)

  Hudobný život, 2012, Bratislava, roč. 44, č. 1 – 2, s. 10

 • 2011

  GODÁR, Vladimír: List Jánovi Albrechtovi

  Hudobný život, 2011, Bratislava, roč. 43, č. 12, s. 12

 • 2010

  FERKOVÁ, Eva: Ján Albrecht – Thoughts on Musical Style

  Martináková, Zuzana (zost.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení VI. Venované životu a tvorbe Jána Albrechta pri príležitosti 90. výročia narodenia. Zborník z medzinárodného sympózia Jána Albrechta, 13. – 15. novembra 2009, Banská Štiavnica, 2010, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 19 – 22
  (66 s., 1. vyd.)

 • 2010

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana (zost.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení VI

  Venované životu a tvorbe Jána Albrechta pri príležitosti 90. výročia narodenia. Zborník z medzinárodného sympózia Jána Albrechta, 13. – 15. novembra 2009, Banská Štiavnica

  Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
  (66 s., 1. vyd.)

 • 2010

  GRÉNER, Ján: Ján Albrecht a vznik súboru na interpretáciu starej hudby Musica aeterna

  Martináková, Zuzana (zost.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení VI. Venované životu a tvorbe Jána Albrechta pri príležitosti 90. výročia narodenia. Zborník z medzinárodného sympózia Jána Albrechta, 13. – 15. novembra 2009, Banská Štiavnica, 2010, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 13 – 18
  (66 s., 1. vyd.)

 • 2010

  Curriculum vitae of Ján Albrecht * 7. 1. 1919 Bratislava – 20. 11. 1996 Bratislava

  Martináková, Zuzana (zost.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení VI. Venované životu a tvorbe Jána Albrechta pri príležitosti 90. výročia narodenia. Zborník z medzinárodného sympózia Jána Albrechta, 13. – 15. novembra 2009, Banská Štiavnica, 2010, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 11 – 12

 • 2006

  BAKIČOVÁ, Veronika: Musica aeterna & Ján Albrecht

  AEPress, Bratislava
  (211 s., 1. vyd., príloha 1 CD)

 • 2005

  FRANCOVÁ, Zuzana: Z najnovších akvizícií Mestského múzea v Bratislave

  Pozostalosť rodiny Albrechtovcov

  Spisy Mestského múzea v Bratislave. Zv. XVII, 2005, Mestské múzeum, Bratislava, s. 141 – 154

 • 2000

  ty: Neumierajú tí, ktorí ostávajú žiť v spomienkach-

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 4, s. 4

 • 1999

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: K nedožitým osemdesiatinám prof. Jána Albrechta

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 4, s. 3 – 4

 • 1999

  MOKRÝ, Ladislav: Hansiho návrat

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, roč. 3, č. 3, s. 92

 • 1999

  BAKOŠ, Oliver: Duchovný svet krásy Jána Albrechta

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, roč. 3, č. 12, s. 92 – 93

 • 1999

  BLAHYNKA, Miloslav: Umenie ako faustovské hľadanie

  Človek a umenie

  Literárny týždenník, 1999, Bratislava, roč. 12, č. 37, s. 11

 • 1999

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Albrecht, Ján (1919 – 1996)

  Profily, medailónky, nekrológy domácich i zahraničných hudobných umelcov

  Bratislava
  (109 s., vl. n.)

 • 1998

  la: Ján Albrecht: Spomienky bratislavského hudobníka

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1998, Bratislava, roč. 24, č. 4, s. 585

 • 1998

  ŠTRASSER, Ján: Škola u Hanziho

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1998, Bratislava, roč. 2, č. 12, s. 106

 • 1998

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Albrecht, Ján (1919 – 1996). Problémy hudobnej teórie a praxe

  Bratislava
  (101 s., vl. n.)

 • 1997

  BALLOVÁ, Ľuba: Posledný Prešporák – Ján Albrecht (7. 1. 1919 – 20. 11. 1996)

  Mosty. Česko-slovenský týždenník, 1997, Bratislava, roč. 6, č. 1, s. 11

 • 1997

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: S vďakou...

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 22, s. 2

 • 1996

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Ján Albrecht odišiel bez rozlúčky

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 22, s. 3

 • 1996

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Skvelý muzikológ a pamätník dávnych čias

  Dnes sa naposledy lúčime s dobrým a múdrym mužom prof. Jánom Albrechtom

  Práca, 28. 11. 1996, roč. 51, č. 278, s. 10

 • 1996

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Vo veku 77 rokov navždy odišiel originálny mysliteľ a vzácny človek prof. Ján Albrecht

  SME, 22. 11. 1996, Bratislava, roč. 4 (49), č. 272, s. 8

 • 1996

  BLAHYNKA, Miloslav: Za Jánom Albrechtom

  Literárny týždenník, 1996, Bratislava, roč. 9, č. 50, s. 14

 • 1996

  HOFBAUER, Roman: Duchovný svet krásy Jána Albrechta

  Slovenské národné noviny, 1996, Matica slovenská, Martin, roč. 7, č. 50, s. 2

 • 1996

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Ján Albrecht: Die Geisteswelt des Schönen (Duchovný svet krásna)

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 17, s. 8

 • 1994

  HANZELOVÁ, M. – DVORSKÝ, Peter: Blahoželanie Jánovi Albrechtovi

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 3, s. 2

 • 1993

  JURÍK, Marián – ALBRECHT, Ján: Chvála husliam...

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 7, s. 1 – 2

 • 1992

  CSERES, Jozef – ALBRECHT, Ján: Kultúra ako dialóg

  Kultúrny život, 1992, Bratislava, roč. 26, č. 11, s. 3

 • 1991

  VALČEK, Peter – ALBRECHT, Ján: Život v dialógoch

  Hovoríme s hudobným pedagógom a spisovateľom Jánom Albrechtom

  Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 4, s. 1, 11

 • 1989

  PIAČEK, Jozef: Významový svet Jána Albrechta

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 1, s. 6

 • 1988

  URBANCOVÁ, Hana: Eseje o umení

  Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, 1988, Bratislava, roč. 33, č. 6, s. 59 – 61

 • 1988

  FARKAŠOVÁ, Etela – MISTRÍK, Erich: Konfrontácie myšlienok o umení

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 19, s. 6
  (recenzia knihy Eseje o umení)

 • 1986

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Gramorecenzie. Ján Albrecht

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 3, s. 3

 • 1985

  TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Oživovateľ dávnych tónov

  Hudba z archívov a múzeí

  Nedeľná Pravda, 1985, Bratislava, roč. 18, č. 13, s. 6

 • 1984

  HURAJOVÁ, Eleonóra – ALBRECHT, Ján: V dome plnom hudby

  Na návšteve u prof. Jána Albrechta

  Smena, 21. 1. 1984, Bratislava, roč. 37, č. 18, s. 6

 • 1983

  KAČIC, Ladislav: Podoby barokovej hudby

  Pravda, 31. 3. 1983, Bratislava, roč. 64, č. 76, s. 5

 • 1979

  ČÁRSKA, Etela: Oddanosť hudbe

  Jubilujúci Ján Albrecht

  Nové Slovo, 1979, Bratislava, roč. 21, č. 2, s. 21

 • 1979

  BALLOVÁ, Ľuba: K šesťdesiatke Jána Albrechta

  Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 2, s. 7

 • 1978

  URSÍNYOVÁ, Terézia – ALBRECHT, Ján: Musica aeterna

  S Jánom Albrechtom o problémoch a perspektívach súboru

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 19, s. 1

 • 1978

  K úplnému vydaniu Hudobného tureckého Eulenspiegla vo vydavateľstve Opus

  Recenzujeme Ján Albrecht, Alexander Móži

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 19, s. 4

x