• 1959

  maturita na gymnáziu v Košiciach

 • 1960 – 1963

  Konzervatórium v Košiciach (klavír: Štefan Hajna, harfa: Jaroslav Juřena)

 • 1970

  absolvovala hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe (Petr Eben, Vladimír Sommer, Ivan Vojtech, Jaroslav Jiránek, Mirko Očadlík a i.)

 • 1971 – 2003

  hudobná redaktorka Československého, resp. Slovenského rozhlasu v Košiciach pre symfonickú, komornú a vokálnu hudbu (Hudobné spravodajstvo, Akcenty a rezonancie, Musica Slovaca, Prelúdium, Organová hudba, Opera, cyklus Slovensko v hudobnej Európe a i.)

 • 1982

  titul PhDr. v odbore hudobná veda na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

 • 1990 – 1994

  tajomníčka Regionálneho združenia Slovenskej hudobnej únie v Košiciach

Venovala sa redaktorskej, dramaturgickej a publicistickej činnosti. Pôsobila ako externá dramaturgička v Opere Štátneho divadla Košice a Opere Slovenského národného divadla v Bratislave (Ján Cikker: Mister Scrooge).
Bola dramaturgičkou hudobnej produkcie, autorkou i redaktorkou hudobno-slovných relácií a hudobných programov. Je autorkou relácií Hudobné zrkadlo, Hudobné spravodajstvo, Ars muzika ako aj hudobno-slovných relácií a hudobných programov s akcentom na hudobnú minulosť, najmä v cykloch relácií, ako napr. Slovensko v hudobnej Európe. Zameriavala sa na mladú generáciu interpretov, pozornosť venovala nahrávaniu a propagácii Štátnej filharmónie Košice, Košickému kvartetu a osobnostiam, ktoré tu žili a tvorili, skladateľov podnecovala k tvorbe nových diel. Spolupracovala na vysielaní priamych prenosov z koncertov z Košíc, napr. z festivalu Košická hudobná jar ako aj koncert svetoznámeho tenoristu Luciana Pavarottiho v Košiciach. Spolupracovala s významnými osobnosťami slovenskej hudobnej kultúry, dirigentmi Ľudovítom Rajterom, Ladislavom Slovákom, Bystríkom Režuchom, sólistami Ivanom Sokolom, Petrom Toperczerom, Mariánom Lapšanským, so skladateľmi Ladislavom Holoubkom, Jozefom Grešákom, Jozefom Podprockým, Gejzom Toperczerom a i. Z viacerých zahraničných služobných ciest prinášala do vysielania príspevky, napr. o Anne Polákovej z Rakúska, Štefanovi Margitovi z Čiech, Vladimírovi Čuchranovi z Fínska.
Pôsobila ako hudobná kritička, recenzentka a publicistka v slovenskej odbornej tlači (Hudobný život, Slovenská hudba) a celoslovenských médiách (SME, Pravda, Večer, Korzár). Zúčastňovala sa medzinárodných muzikologických konferencií, seminárov a stretnutí. Bola členkou v porotách rôzneho hudobného zamerania.
Významné ocenenia získala na medzinárodných rozhlasových súťažiach v Čechách a Taliansku. V roku 2002 jej bola udelená Cena za rozvoj rozhlasu pri príležitosti 75. výročia vysielania z Košíc. V roku 2007 a 2012 obdržala od Ministra kultúry SR ďakovné listy. V roku 2013 jej bola udelená Plaketa primátora mesta Košice za zanietené mapovanie hudobného života v Košiciach a výrazný prínos v oblasti hudobnej publicistiky, muzikológie a rozhlasového hudobného vysielania.

x