O festivale

Allegretto Žilina je medzinárodný festival klasickej hudby, ktorý sa koná každoročne v apríli v kultúrnom a priemyselnom centre severného Slovenska v Žiline. Festival do r. 2013 vystupoval pod názvom Stredoeurópsky festival koncertného umenia. Hlavným poslaním festivalu je prezentovať umelcov z rôznych krajín vrátane Slovenska, ktorí sú laureátmi najrenomovanejších svetových súťaží, pričom mnohokrát ide o ich debutové vystúpenie nielen v Žiline, ale aj na Slovensku.

Festival trvajúci jeden týždeň pozostáva zo šiestich večerných koncertov, z ktorých minimálne tri sú orchestrálne. Vybraní špičkoví mladí umelci a komorné súbory účinkujú sólovo alebo so sprievodom popredných orchestrov zo Slovenska a z okolitých krajín. Súčasťou festivalu je aj popoludňajší koncert laureátov Súťaží študentov slovenských konzervatórií a prípadne iných sprievodných podujatí, ako sú interpretačné workshopy, besedy, semináre, a i. Okrem prezentácie vrcholného umenia je festival miestom stretnutí hudobných pedagógov, muzikológov, hudobných kritikov, reprezentantov agentúr, kultúrnych inštitúcií, zahraničných hostí a pod.

Hlavným organizátorom festivalu je Hudobné centrum, ktoré realizuje festival z poverenia a s finančným príspevkom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Jeho hlavným partnerom je domáci Štátny komorný orchester Žilina, na pôde ktorého sa festival odohráva. K propagácii festivalu prispieva podstatnou mierou aj Rozhlas a televízia Slovenska, ktorý o. i. každoročne realizuje nahrávky z vybratých vystúpení mladých koncertných umelcov.

Festival poskytuje priestor pre vzájomnú výmenu kultúrnych hodnôt a je tiež miestom konfrontácie interpretačných schopností popredných mladých umelcov nielen z Európy. Umožňuje bližšie sa oboznámiť s hudobným a interpretačným umením našich susedov, ako aj iných európskych krajín a napomáha rozvíjaniu mnohostrannej spolupráce.

Festival Allegretto Žilina sa počas svojej histórie vyprofiloval na jeden z najvýznamnejších slovenských hudobných festivalov klasickej hudby a umožňuje zaradenie našej krajiny do medzinárodného európskeho kultúrneho kontextu a do povedomia širšej verejnosti doma i v zahraničí. Okrem významného prínosu, ktorý festival predstavuje pre samotných mladých interpretov, bohatou mierou prispieva aj k propagácii klasickej hudby a kvalitného interpretačného umenia.

Za dramaturgiu festivalu zodpovedá festivalový výbor, ktorého členmi sú zástupcovia organizátorov a popredných slovenských umelcov.

 

x