• 1962 – 1969

  Konzervatórium v Bratislave (Zdeněk Zatloukal)

 • 1969 – 1973

  VŠMU (Ivan Chladný), počas štúdií zakladateľ Bratislavského dychového kvinteta (BDK)

 • 1976

  podľa vzoru pražského súboru podnet na vznik kvarteta lesných rohov Corni di Bratislava

 • od 1968

  až do súčasnosti člen Slovenskej filharmónie (aj na poste prvého hráča na lesnom rohu)

 • od 1997

  pedagóg hry na lesnom rohu na Akadémii umení v Banskej Bystrici a na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici

 • 1979, 1983, 1988

  ako člen BDK vedúci kurzov komornej hudby vo Švédsku

 • 1985

  lektor kurzov v Dolnej Krupej

Jozef Illéš inicioval vznik Bratislavského dychového kvinteta (BDK), ktoré počas viac ako 20 rokov svojej umeleckej existencie pôsobilo v rovnakom obsadení (teleso iniciovalo vznik, uviedlo v premiére a nahralo množstvo tvorby súčasných slovenských skladateľov). J. Illéš interpretoval a následne aj nahral diela súčasných slovenských autorov, ktorí ich často písali jeho na podnet.

K jeho sólovej činnosti treba zaradiť aj dvojkoncerty s kolegami – vynikajúcimi hráčmi na lesnom rohu Jánom Budzákom a Milošom Števove (absolvovali viacero koncertov doma i v zahraničí a nahrávali pre Slovenský rozhlas). Spolupracoval s ďalšími orchestrami a súbormi ako SOSRo, SKO Bohdana Warchala, ŠKO Žilina, ŠF Košice, Štátna opera v Banskej Bystrici, Stuttgartské dychové kvinteto, Frankfurtský komorný orchester, Národný symfonický orchester Havana, Viedenské dychové kvinteto a i.

 „Vo svojom odbore je na Slovensku špičkovým reprezentantom. Vyniká intonačnou istotou, pohotovosťou, pričom na svojom nástroji disponuje širokou paletou zvukovo-výrazových odtienkov i spoľahlivou pohyblivou technikou. Je citlivým, prispôsobivým komorným hráčom, čo uplatňuje v rozličných obsadeniach; najsústavnejšie v BDK, ktoré sa presadilo aj v medzinárodnej konfrontácii (laureát TIJI).“ (In: Slovník slovenského koncertného umenia III., Hudobné centrum, Bratislava 2005, s. 89-91.)

 

x