2023

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Kartuziánsky žaltár – graduál z prelomu 15. a 16. storočia – spracovanie, výskum, edícia. Doterajšie výsledky a nové perspektívy bádania v oblasti slovenskej hudobnej medievalistiky

Hudobnohistorické štúdie venované pamiatke prof. PhDr. Ľubomíra Chalupku, CSc., 2023, STIMUL, Bratislava, s. 184 – 198

2022

ADAMKO, Rastislav – BEDNÁRIKOVÁ, Janka – LUZ, Rastislav – SÝKORA, Adam – VESELOVSKÁ, Eva – ZAHRADNÍKOVÁ, Zuzana: Missale Notatum Lundense Pars Aestivalis : Results of Previous Research on the Source and Facsimilies.

Berlín
(Rastislav Adamko (ed.))

2022

LAZORÍK, Eduard – BEDNÁRIKOVÁ, Janka – VESELOVSKÁ, Eva: Stredoveké liturgické fragmenty z Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice

Slovenská národná knižnica, Martin
(Recenzenti: Dalibor Havel, Rastislav Adamko)

2022

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Slovensko-anglický slovník pre hudobníkov, muzikológov, učiteľov hudby a študentov hudobného umenia [recenzia knihy]

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 11, s. 39

2021

VESELOVSKÁ, E. – BEDNÁRIKOVÁ, J.: CANTUS PLANUS in Slovakia: Local Elements - Transregional Connections

Image of piety on the example of the Example of Mediaeval Fragments from Betliar and Kežmarok

VESELOVSKÁ, E. (ed.): The image of piety in medieval manuscripts in Slovakia and in Europe, 2021, SAV, Bratislava, s. 99 – 124

2021

BEDNÁRIKOVÁ, J: Aktívne bezbariérové vzdelávanie pre seniorov.

Prvé výsledky medzinárodného projektu.

Kuriér. Informačný spravodajca Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2021, roč. 20, č. 2, s. 22 – 23

2021

VESELOVSKÁ, Eva – BEDNÁRIKOVÁ, Janka – LAZORÍK, Eduard: Catalogus fragmentorum medii aevi ex castello Betliar : Mittelalterliche Fragmente aus Betler (Betliar)

Bratislava

2021

VESELOVSKÁ, E. – BEDNÁRIKOVÁ, J. – LAZORÍK, E.: Catalogus fragmentorum medii aevi ex castello Betliar

Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, č. VII

2021

ADAMKO, R. – BEDNÁRIKOVÁ, J. – ZAHRADNÍKOVÁ, Z: Votivmessen im „Missale Notatum, Ms. Nr. 387“ aus dem Bestand der Zentralbibliothek der Slowakishen Akademie der Wissenschaften in Pressburg

VESELOVSKÁ, E. (ed.): The image of piety in medieval manuscripts in Slovakia and in Europe, 2021, SAV, Bratislava, s. 7 – 14

2020

BEDNÁRIKOVÁ, J.: Prof. Nino Albarosa – významný pedagóg, vedec a mimoriadna osobnosť medzinárodného významu v oblasti gregoriánskeho chorálu.

KOZEL, D. - STEINMETZ, K. (eds.): Janáčkiána 2020. Sborník z 35. ročníku mezinárodní online muzikologické konference Janáčkiána 2020, konané ve dnech 5. a 6. listopadu 2020, Ostrava., 2020, Ostravská univerzita, Ostrava, s. 213 – 220

2020

ADAMKO, R. – BEDNÁRIKOVÁ, J. – ZAHRADNÍKOVÁ, Z. – VESELOVSKÁ, E. – LUZ, R.: Das Missale notatum Rkp. zv. 387 – eine Skandinavische Handschrift in der Slowakei

Muzikološki zbornik , 2020, roč. 56, č. 1

2020

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Katedra hudby na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku

Začiatky, trendy a úspechy pracoviska ako pridaná hodnota k 20. výročiu založenia KU

Disputationes scientificae Universitatis catholicae in Ružomberok, 2020, roč. 20, č. 4, s. 93 – 128

2020

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Musica mediaeva liturgica III

VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok
(Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 6. – 7. mája 2019)

2020

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Didaktické aspekty vyučovania gregoriánskeho chorálu

Studia scientifica Facultatis paedagogicae, 2020, roč. 19, č. 4, s. 93 – 105

2020

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Le testimonianze medievali del canto gregoriano tramandate in Slovacchia in forma di frammenti notati con la notazione adiastematica

VESELOVSKÁ, E. - CZAGÁNY, Z. (eds.): Notated Sources from Medieval Europe and Medieval Hungary, 2020, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 14 – 38

2020

BEDNÁRIKOVÁ, J. – KRUŠINSKÁ, M.: Prínos Lýdie Blahovej v etnografickej oblasti v rokoch 1966 – 2014

VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok

2020

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Slávnostný koncert k nášmu jubileu

Kuriér. Informačný spravodajca Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2020, roč. 19, č. 3, s. 10 – 11

2020

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: The hymn Rex sanctorum angelorum in Notated missal Ms. 387 and its partial meaning in the search of the provenance of the manuscript

Roczniki Humanistyczne, 2020, roč. 68, č. 12, s. 7 – 24
(DOI: 10.18290/rh206812-1)

2019

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Interpretácia gregoriánskeho chorálu – poznámky, úvahy, postrehy

Horizonty umenia 6, 2019, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 11 – 19
(Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie 20.10.2019 – 1.11.2019)

2018

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Obraz kultu uhorských svätcov v stredovekých notovaných rukopisoch z územia Slovenska

Roczniki Teologiczne: Muzykologia, 2018, Lublin, roč. 65, č. 13, s. 25 – 43

2018

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Predhovor

Studia scientifica Facultatis paedagogicae, 2018, roč. 17, č. 5, s. 9 – 10

2018

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Historický prehľad vyučovania gregoriánskeho chorálu na území dnešného Slovenska od stredoveku po súčasnosť

VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok

2017

BEDNÁRIKOVÁ, Janka – VESELOVSKÁ, Eva: Pramene. Fragmenty

VESELOVSKÁ, Eva – ADAMKO, Rastislav – BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku, 2017, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 173 – 241

2017

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Historický výskum neznámych tlačí s tematikou gregoriánskeho chorálu v Čaplovičovej knižnici Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

Disputationes Scientificae Universitatis catholicae in Ružomberok, 2017, roč. 16, č. 2, s. 113 – 141

2017

VESELOVSKÁ, Eva – BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Cantus planus na Slovensku v stredoveku. Stredoveké notačné systémy

VESELOVSKÁ, E. – ADAMKO, R. – BEDNÁRIKOVÁ, J.: Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku, 2017, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 46 – 55

2016

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Notované fragmenty gregoriánskeho chorálu v knižničnom fonde Čaplovičovej knižnice Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne II.

JAGNEŠÁKOVÁ, M. (ed.): Zborník Oravského múzea, 2016, roč. 33, s. 205 – 230

2016

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Prítomnosť tematiky gregoriánskeho chorálu v učebniciach hudobnej výchovy pre základné školy a v učebných osnovách stredných škôl

Studia scientifica Facultatis paedagogicae, 2016, roč. 15, č. 1, s. 96 – 108

2016

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Martin Vaculík – neznámy autor praktickej príručky Cantus gregorianus z roku 1735

Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín II, 2016, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava, s. 19 – 26

2015

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Návrat ku gregoriánskemu chorálu vo vyučovaní na slovenských vysokých školách

Studia scientifica Facultatis paedagogicae, 2015, roč. 14, č. 1, s. 69 – 76

2015

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Náčrt neznámych tlačí s tematikou gregoriánskeho chorálu v Čaplovičovej knižnici Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

Zborník Oravského múzea 2014, 2015, Dolný Kubín, s. 376 – 389
(Ed. JAGNEŠÁKOVÁ, M.)

2015

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Skryté posolstvo stredovekých notovaných fragmentov

GLOCKOVÁ, M. (ed.): Reflexie 2 o slovenskej hudbe, autoroch a dielach, 2015, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 7 – 32

2015

ŠIMONOVÁ, Kamila: Musica nova spiritualis [recenzia CD]

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 38 – 39

2015

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Súčasné scholae cantorum na Slovensku

Adoramus te, 2015, roč. 13, č. 1, s. 3 – 11

2015

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Gregoriánsky chorál na Slovensku – historické súvislosti a aktuálne postavenie v hudobno-edukačnej činnosti

Muzikologické fórum. Časopis České společnosti pro hudební vědu, 2015, roč. 3, č. 1 – 2, s. 94 – 103

2014

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Význam spišského regiónu so zameraním na stredoveké notované pramene a ich využitie v súčasnosti

Disputationes scientificae Universitatis catholicae in Ružomberok, 2014, roč. 13, č. 4, s. 98 – 105

2014

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Codici liturgici medievali in Slovacchia

Studi Gregoriani, 2014, roč. 30, č. 77 – 132

2013

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Najstarsze muzycne świadectwa kultury muzycznej Slowacji

Studia gregoriańskie, 2013, roč. 6, s. 109 – 162

2013

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Význam zachovaných notovaných fragmentov stredovekých liturgických kódexov deponovaných v spišských archívnych fondoch

PROKOPOVÁ, Alena (ed.): Kniha 2013, 2013, Slovenská národná knižnica, Martin, s. 114 – 134
(Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Dejiny knižnej kultúry Spiša)

2013

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Schola cantorum – vokálne teleso gregoriánskeho chorálu

Aura musica, časopis pro sborovou tvorbu, hudební pedagogiku a hudební teorii, 2013, č. 4, s. 59 – 63

2013

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Z posledných výskumov pamiatok gregoriánskeho chorálu na Slovensku

Tri notované pamiatky v Štátnom archíve Levoča – pobočka Levoča

Disputationes scientificae Universitatis catholicae in Ružomberok, 2013, roč. 13, č. 2, s. 99 – 109

2013

URDOVÁ, Sylvia: Medzinárodný festival gregoriánskeho chorálu

Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 21

2012

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Pramenné svedectvá stredovekej liturgickej hudby v Štátnom archíve Levoča – pobočka Spišská Nová Ves

Disputationes scientificae Universitatis catholicae in Ružomberok, 2012, roč. 12, č. 2, s. 99 – 119

2012

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Najnovší výskum v Archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine

BOŽEKOVÁ, M. – KUCIANOVÁ, A. (eds.): Pramene slovenskej hudby II, 2012, Martin, s. 25 – 47
(Zborník z 2. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov)

2011

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Mariánske spevy na fragmentoch gregoriánskeho chorálu z územia Slovenska

PODPERA, R. (ed.): O, Maria, laude digna, 2011, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 45 – 65
(Zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa konala 3. – 4. mája 2010 v Ružomberku)

2011

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Diastematické fragmenty gregoriánskeho chorálu v knižnici Batthyaneum v Alba Iulii

PETŐCZOVÁ, Janka (ed.): Ad honorem Richard Rybarič. Zborník z muzikologickej konferencie, 2011, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 258 – 275

2011

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Nové svedectvá fragmentárne zachovaných pamiatok gregoriánskeho chorálu v Kanonickej knižnici Biskupského úradu v Spišskej Kapitule

Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska, 2011, Bratislava, s. 82 – 96
(Zborník príspevkov z konferencie usporiadanej pri príležitosti 20. výročia existencie samostatného SNM-HuM ako špecializovanej organizačnej jednotky SNM. Bratislava 23. – 24. 11. 2011. Ed. Edita Bugalová)

2011

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Ofícium Najsvätejšej Trojice v stredovekých rukopisoch a fragmentárne zachovaných pamiatkach na Slovensku

DĄBEK, S. – GRAJEWSKI, C. – KOŁODZIEJCZAK, Z. – NIEGOWSKI, K. (eds.): Sanctissima Trinitas et musica plana, figurata atque instrumentalis, 2011, Warsawa, s. 125 – 152

2011

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Graduale Novum. De dominicis et festis

Adoramus te, 2011, č. 3, s. 8 – 11

2011

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Gregoriánsky chorál v kontexte dejín európskej liturgickej hudby

VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok

2010

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Notované fragmenty gregoriánskeho chorálu v archívno-knižničných fondoch Bardejova, Prešova a Levoče

VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok

2010

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Notované fragmenty gregoriánskeho chorálu v knižničnom fonde Čaplovičovej knižnice Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

Zborník Oravského múzea 2010, 2010, Námestovo, s. 130 – 150
(Ed. JAGNEŠÁKOVÁ, M.)

2010

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Adiastematické fragmenty gregoriánskeho chorálu slovenskej proveniencie v knižnici Batthyaneum v Alba Iulii

ADAMKO, Rastislav (ed.) Musica mediaeva liturgica, 2010, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 68 – 92
(Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie)

2010

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Gregoriánsky chorál v podobe fragmentárne zachovaných pamiatok vo vybraných cirkevných archívno-knižničných inštitúciách

VEĽBACKÝ, J. (ed.): Zmapovanie liturgicko-hudobného dedičstva na Slovensku, 2010, Prešov, s. 117 – 131

2010

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Fragmenty gregoriánskeho chorálu v archívnych fondoch v Bardejove, Prešove a Levoči

HULKOVÁ, Marta (ed.): Hudobno-historický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia, 2010, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 49 – 70

2010

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Stredoveké notované pamiatky v Knižnici Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Levoči

VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok

2009

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Frammenti gregoriani in Slovacchia

Norbertinum , Lublin

2009

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Gregoriánsky chorál v súčasnej liturgickej praxi

VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok
(Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 26. – 28. októbra 2006)

2009

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Notované pergamenové zlomky v Archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine

Hudobný archív , 2009, č. 16, s. 13 – 89

2009

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Adiastematické fragmenty – najstaršie notované svedectvá hudobnej kultúry na Slovensku

Adoramus te, 2009, č. 3, s. 7 – 11

2009

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Postavenie gregoriánskeho chorálu v Jednotnom katolíckom spevníku Mikuláša Schneidra-Trnavského

70. výročie vydania Jednotného katolíckeho spevníka, 2009, Trnava, s. 113 – 119
(Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie)

2008

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Schola cantorum – minulosť, súčasnosť, budúcnosť (?)

Adoramus te, 2008, č. 2, s. 25 – 27

2008

PODPERA, Rastislav: Rozhovor s Jankou Bednárikovou o duchovnej hudbe

Adoramus Te, 2008, č. 3, s. 37 – 39

2008

AKIMJAK, Amantius – ADAMKO, Rastislav – BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Spiski graduał Juraja z Kežmarku z 1426 roku

Norbertinum , Lublin

2008

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Prehľad doposiaľ nájdených adiastematických fragmentov gregoriánskeho chorálu na Slovensku

Gregoriánsky chorál v súčasnej liturgickej praxi, 2009, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 18 – 24
(Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 26. – 28. októbra 2006)

2007

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Novoobjavené hudobné pamiatky v archíve ÚK SAV v Bratislave : semiologický pohľad na adiastematické fragmenty

Semiologický pohľad na adiastematické fragmenty

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, roč. 32, č. 2, s. 171 – 183

2007

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Aktuálne liturgické a spoločenské postavenie gregoriánskeho chorálu na Slovensku

Vývinové osobitosti pestovania liturgickej hudby na Slovensku, 2007, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 87 – 106
(Ed. Rastislav Podpera)

2007

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Graduale Romanum – 100 rokov od vzniku

Adoramus te, 2007, č. 3, s. 7 – 8

2006

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Spišský graduál Juraja z Kežmarku ako hudobno-literárny prameň

Týždeň európskej vedy na PF KU v Ružomberku, 2006, Ružomberok, s. 282 – 291
(Zborník prednášok z týždňa európskej vedy. Ružomberok 7. – 10. novembra 2005)

2006

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Gregoriánsky chorál a modlitba

Modlitba v umení, 2006, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 251 – 259
(Súbor štúdií. Ed. Slavomíra Očenášová-Štrbová)

2006

AKIMJAK, Amantius – ADAMKO, Rastislav – BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Spišský graduál Juraja z Kežmarku z roku 1426

Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok

2005

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Gregoriánsky chorál a modlitba

Adoramus te, 2005, č. 2, s. 8 – 13

2005

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Pohľad na gregoriánsky chorál z hľadiska hudobného rytmu

Adoramus te, 2005, č. 4, s. 12 – 14

2005

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Alelujové spevy na nedele a sviatky v Spišskom graduále

Disputationes scientificae Universitalis catholicae in Ružomberok, 2005, Ružomberok, roč. 5, č. 5, s. 55 – 79

2005

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Úvodník

Adoramus Te, 2005, roč. 8, č. 3, s. 2

2004

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Úvodník

Adoramus Te, 2004, roč. 7, č. 4, s. 2

2003

BEDNÁRIKOVÁ, Janka – BANÁRY, Boris: Univerzita a cirkev v Európe

Kuriér Katolíckej univerzity, 2003, Ružomberok, roč. 2, č. 2

2003

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Hudobné formy gregoriánskeho chorálu III.

Adoramus te, 2003, č. 4, s. 3 – 5

2003

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Hudobné formy gregoriánskeho chorálu II.

Adoramus te, 2003, č. 3, s. 3 – 6

2003

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Základy gregoriánskeho chorálu

Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok

2003

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Hudobné formy gregoriánskeho chorálu I.

Adoramus te, 2003, č. 2, s. 6 – 7

2002

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Súčasné smery v interpretácii gregoriánskeho chorálu

Katolícke noviny, 27. 1. 2002, s. 19

1997

BYSTRIČANOVÁ, Janka: Pápežský inštitút posvätnej hudby v Ríme

Adoremus, 1997, č. 1, s. 38

Personálna bibliografia

 • 2018

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Predhovor

  Studia scientifica Facultatis paedagogicae, 2018, roč. 17, č. 5, s. 9 – 10

 • 2005

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Úvodník

  Adoramus Te, 2005, roč. 8, č. 3, s. 2

 • 2004

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Úvodník

  Adoramus Te, 2004, roč. 7, č. 4, s. 2

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 2022

  ADAMKO, Rastislav – BEDNÁRIKOVÁ, Janka – LUZ, Rastislav – SÝKORA, Adam – VESELOVSKÁ, Eva – ZAHRADNÍKOVÁ, Zuzana: Missale Notatum Lundense Pars Aestivalis : Results of Previous Research on the Source and Facsimilies.

  Berlín
  (Rastislav Adamko (ed.))

 • 2022

  LAZORÍK, Eduard – BEDNÁRIKOVÁ, Janka – VESELOVSKÁ, Eva: Stredoveké liturgické fragmenty z Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice

  Slovenská národná knižnica, Martin
  (Recenzenti: Dalibor Havel, Rastislav Adamko)

 • 2021

  VESELOVSKÁ, Eva – BEDNÁRIKOVÁ, Janka – LAZORÍK, Eduard: Catalogus fragmentorum medii aevi ex castello Betliar : Mittelalterliche Fragmente aus Betler (Betliar)

  Bratislava

 • 2021

  VESELOVSKÁ, E. – BEDNÁRIKOVÁ, J. – LAZORÍK, E.: Catalogus fragmentorum medii aevi ex castello Betliar

  Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, č. VII

 • 2018

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Historický prehľad vyučovania gregoriánskeho chorálu na území dnešného Slovenska od stredoveku po súčasnosť

  VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok

 • 2011

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Gregoriánsky chorál v kontexte dejín európskej liturgickej hudby

  VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok

 • 2010

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Notované fragmenty gregoriánskeho chorálu v archívno-knižničných fondoch Bardejova, Prešova a Levoče

  VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok

 • 2010

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Stredoveké notované pamiatky v Knižnici Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Levoči

  VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok

 • 2009

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Frammenti gregoriani in Slovacchia

  Norbertinum , Lublin

 • 2008

  AKIMJAK, Amantius – ADAMKO, Rastislav – BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Spiski graduał Juraja z Kežmarku z 1426 roku

  Norbertinum , Lublin

 • 2006

  AKIMJAK, Amantius – ADAMKO, Rastislav – BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Spišský graduál Juraja z Kežmarku z roku 1426

  Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok

Personálna bibliografia – Monografie v zborníkoch a časopisoch

 • 2020

  BEDNÁRIKOVÁ, J.: Prof. Nino Albarosa – významný pedagóg, vedec a mimoriadna osobnosť medzinárodného významu v oblasti gregoriánskeho chorálu.

  KOZEL, D. - STEINMETZ, K. (eds.): Janáčkiána 2020. Sborník z 35. ročníku mezinárodní online muzikologické konference Janáčkiána 2020, konané ve dnech 5. a 6. listopadu 2020, Ostrava., 2020, Ostravská univerzita, Ostrava, s. 213 – 220

 • 2017

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka – VESELOVSKÁ, Eva: Pramene. Fragmenty

  VESELOVSKÁ, Eva – ADAMKO, Rastislav – BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku, 2017, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 173 – 241

 • 2009

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Notované pergamenové zlomky v Archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine

  Hudobný archív , 2009, č. 16, s. 13 – 89

Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2023

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Kartuziánsky žaltár – graduál z prelomu 15. a 16. storočia – spracovanie, výskum, edícia. Doterajšie výsledky a nové perspektívy bádania v oblasti slovenskej hudobnej medievalistiky

  Hudobnohistorické štúdie venované pamiatke prof. PhDr. Ľubomíra Chalupku, CSc., 2023, STIMUL, Bratislava, s. 184 – 198

 • 2021

  BEDNÁRIKOVÁ, J: Aktívne bezbariérové vzdelávanie pre seniorov.

  Prvé výsledky medzinárodného projektu.

  Kuriér. Informačný spravodajca Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2021, roč. 20, č. 2, s. 22 – 23

 • 2021

  VESELOVSKÁ, E. – BEDNÁRIKOVÁ, J.: CANTUS PLANUS in Slovakia: Local Elements - Transregional Connections

  Image of piety on the example of the Example of Mediaeval Fragments from Betliar and Kežmarok

  VESELOVSKÁ, E. (ed.): The image of piety in medieval manuscripts in Slovakia and in Europe, 2021, SAV, Bratislava, s. 99 – 124

 • 2021

  ADAMKO, R. – BEDNÁRIKOVÁ, J. – ZAHRADNÍKOVÁ, Z: Votivmessen im „Missale Notatum, Ms. Nr. 387“ aus dem Bestand der Zentralbibliothek der Slowakishen Akademie der Wissenschaften in Pressburg

  VESELOVSKÁ, E. (ed.): The image of piety in medieval manuscripts in Slovakia and in Europe, 2021, SAV, Bratislava, s. 7 – 14

 • 2020

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: The hymn Rex sanctorum angelorum in Notated missal Ms. 387 and its partial meaning in the search of the provenance of the manuscript

  Roczniki Humanistyczne, 2020, roč. 68, č. 12, s. 7 – 24
  (DOI: 10.18290/rh206812-1)

 • 2020

  ADAMKO, R. – BEDNÁRIKOVÁ, J. – ZAHRADNÍKOVÁ, Z. – VESELOVSKÁ, E. – LUZ, R.: Das Missale notatum Rkp. zv. 387 – eine Skandinavische Handschrift in der Slowakei

  Muzikološki zbornik , 2020, roč. 56, č. 1

 • 2020

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Katedra hudby na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Začiatky, trendy a úspechy pracoviska ako pridaná hodnota k 20. výročiu založenia KU

  Disputationes scientificae Universitatis catholicae in Ružomberok, 2020, roč. 20, č. 4, s. 93 – 128

 • 2020

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Didaktické aspekty vyučovania gregoriánskeho chorálu

  Studia scientifica Facultatis paedagogicae, 2020, roč. 19, č. 4, s. 93 – 105

 • 2020

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Le testimonianze medievali del canto gregoriano tramandate in Slovacchia in forma di frammenti notati con la notazione adiastematica

  VESELOVSKÁ, E. - CZAGÁNY, Z. (eds.): Notated Sources from Medieval Europe and Medieval Hungary, 2020, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 14 – 38

 • 2019

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Interpretácia gregoriánskeho chorálu – poznámky, úvahy, postrehy

  Horizonty umenia 6, 2019, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 11 – 19
  (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie 20.10.2019 – 1.11.2019)

 • 2018

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Obraz kultu uhorských svätcov v stredovekých notovaných rukopisoch z územia Slovenska

  Roczniki Teologiczne: Muzykologia, 2018, Lublin, roč. 65, č. 13, s. 25 – 43

 • 2017

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Historický výskum neznámych tlačí s tematikou gregoriánskeho chorálu v Čaplovičovej knižnici Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

  Disputationes Scientificae Universitatis catholicae in Ružomberok, 2017, roč. 16, č. 2, s. 113 – 141

 • 2017

  VESELOVSKÁ, Eva – BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Cantus planus na Slovensku v stredoveku. Stredoveké notačné systémy

  VESELOVSKÁ, E. – ADAMKO, R. – BEDNÁRIKOVÁ, J.: Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku, 2017, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 46 – 55

 • 2016

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Notované fragmenty gregoriánskeho chorálu v knižničnom fonde Čaplovičovej knižnice Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne II.

  JAGNEŠÁKOVÁ, M. (ed.): Zborník Oravského múzea, 2016, roč. 33, s. 205 – 230

 • 2016

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Prítomnosť tematiky gregoriánskeho chorálu v učebniciach hudobnej výchovy pre základné školy a v učebných osnovách stredných škôl

  Studia scientifica Facultatis paedagogicae, 2016, roč. 15, č. 1, s. 96 – 108

 • 2016

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Martin Vaculík – neznámy autor praktickej príručky Cantus gregorianus z roku 1735

  Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín II, 2016, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava, s. 19 – 26

 • 2015

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Gregoriánsky chorál na Slovensku – historické súvislosti a aktuálne postavenie v hudobno-edukačnej činnosti

  Muzikologické fórum. Časopis České společnosti pro hudební vědu, 2015, roč. 3, č. 1 – 2, s. 94 – 103

 • 2015

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Návrat ku gregoriánskemu chorálu vo vyučovaní na slovenských vysokých školách

  Studia scientifica Facultatis paedagogicae, 2015, roč. 14, č. 1, s. 69 – 76

 • 2015

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Súčasné scholae cantorum na Slovensku

  Adoramus te, 2015, roč. 13, č. 1, s. 3 – 11

 • 2015

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Skryté posolstvo stredovekých notovaných fragmentov

  GLOCKOVÁ, M. (ed.): Reflexie 2 o slovenskej hudbe, autoroch a dielach, 2015, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 7 – 32

 • 2015

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Náčrt neznámych tlačí s tematikou gregoriánskeho chorálu v Čaplovičovej knižnici Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

  Zborník Oravského múzea 2014, 2015, Dolný Kubín, s. 376 – 389
  (Ed. JAGNEŠÁKOVÁ, M.)

 • 2014

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Codici liturgici medievali in Slovacchia

  Studi Gregoriani, 2014, roč. 30, č. 77 – 132

 • 2014

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Význam spišského regiónu so zameraním na stredoveké notované pramene a ich využitie v súčasnosti

  Disputationes scientificae Universitatis catholicae in Ružomberok, 2014, roč. 13, č. 4, s. 98 – 105

 • 2013

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Najstarsze muzycne świadectwa kultury muzycznej Slowacji

  Studia gregoriańskie, 2013, roč. 6, s. 109 – 162

 • 2013

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Z posledných výskumov pamiatok gregoriánskeho chorálu na Slovensku

  Tri notované pamiatky v Štátnom archíve Levoča – pobočka Levoča

  Disputationes scientificae Universitatis catholicae in Ružomberok, 2013, roč. 13, č. 2, s. 99 – 109

 • 2013

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Schola cantorum – vokálne teleso gregoriánskeho chorálu

  Aura musica, časopis pro sborovou tvorbu, hudební pedagogiku a hudební teorii, 2013, č. 4, s. 59 – 63

 • 2013

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Význam zachovaných notovaných fragmentov stredovekých liturgických kódexov deponovaných v spišských archívnych fondoch

  PROKOPOVÁ, Alena (ed.): Kniha 2013, 2013, Slovenská národná knižnica, Martin, s. 114 – 134
  (Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Dejiny knižnej kultúry Spiša)

 • 2012

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Pramenné svedectvá stredovekej liturgickej hudby v Štátnom archíve Levoča – pobočka Spišská Nová Ves

  Disputationes scientificae Universitatis catholicae in Ružomberok, 2012, roč. 12, č. 2, s. 99 – 119

 • 2012

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Najnovší výskum v Archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine

  BOŽEKOVÁ, M. – KUCIANOVÁ, A. (eds.): Pramene slovenskej hudby II, 2012, Martin, s. 25 – 47
  (Zborník z 2. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov)

 • 2011

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Graduale Novum. De dominicis et festis

  Adoramus te, 2011, č. 3, s. 8 – 11

 • 2011

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Mariánske spevy na fragmentoch gregoriánskeho chorálu z územia Slovenska

  PODPERA, R. (ed.): O, Maria, laude digna, 2011, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 45 – 65
  (Zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa konala 3. – 4. mája 2010 v Ružomberku)

 • 2011

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Ofícium Najsvätejšej Trojice v stredovekých rukopisoch a fragmentárne zachovaných pamiatkach na Slovensku

  DĄBEK, S. – GRAJEWSKI, C. – KOŁODZIEJCZAK, Z. – NIEGOWSKI, K. (eds.): Sanctissima Trinitas et musica plana, figurata atque instrumentalis, 2011, Warsawa, s. 125 – 152

 • 2011

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Nové svedectvá fragmentárne zachovaných pamiatok gregoriánskeho chorálu v Kanonickej knižnici Biskupského úradu v Spišskej Kapitule

  Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska, 2011, Bratislava, s. 82 – 96
  (Zborník príspevkov z konferencie usporiadanej pri príležitosti 20. výročia existencie samostatného SNM-HuM ako špecializovanej organizačnej jednotky SNM. Bratislava 23. – 24. 11. 2011. Ed. Edita Bugalová)

 • 2011

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Diastematické fragmenty gregoriánskeho chorálu v knižnici Batthyaneum v Alba Iulii

  PETŐCZOVÁ, Janka (ed.): Ad honorem Richard Rybarič. Zborník z muzikologickej konferencie, 2011, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 258 – 275

 • 2010

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Notované fragmenty gregoriánskeho chorálu v knižničnom fonde Čaplovičovej knižnice Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

  Zborník Oravského múzea 2010, 2010, Námestovo, s. 130 – 150
  (Ed. JAGNEŠÁKOVÁ, M.)

 • 2010

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Adiastematické fragmenty gregoriánskeho chorálu slovenskej proveniencie v knižnici Batthyaneum v Alba Iulii

  ADAMKO, Rastislav (ed.) Musica mediaeva liturgica, 2010, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 68 – 92
  (Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie)

 • 2010

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Gregoriánsky chorál v podobe fragmentárne zachovaných pamiatok vo vybraných cirkevných archívno-knižničných inštitúciách

  VEĽBACKÝ, J. (ed.): Zmapovanie liturgicko-hudobného dedičstva na Slovensku, 2010, Prešov, s. 117 – 131

 • 2010

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Fragmenty gregoriánskeho chorálu v archívnych fondoch v Bardejove, Prešove a Levoči

  HULKOVÁ, Marta (ed.): Hudobno-historický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia, 2010, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 49 – 70

 • 2009

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Adiastematické fragmenty – najstaršie notované svedectvá hudobnej kultúry na Slovensku

  Adoramus te, 2009, č. 3, s. 7 – 11

 • 2009

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Postavenie gregoriánskeho chorálu v Jednotnom katolíckom spevníku Mikuláša Schneidra-Trnavského

  70. výročie vydania Jednotného katolíckeho spevníka, 2009, Trnava, s. 113 – 119
  (Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie)

 • 2008

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Prehľad doposiaľ nájdených adiastematických fragmentov gregoriánskeho chorálu na Slovensku

  Gregoriánsky chorál v súčasnej liturgickej praxi, 2009, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 18 – 24
  (Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 26. – 28. októbra 2006)

 • 2008

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Schola cantorum – minulosť, súčasnosť, budúcnosť (?)

  Adoramus te, 2008, č. 2, s. 25 – 27

 • 2007

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Novoobjavené hudobné pamiatky v archíve ÚK SAV v Bratislave : semiologický pohľad na adiastematické fragmenty

  Semiologický pohľad na adiastematické fragmenty

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, roč. 32, č. 2, s. 171 – 183

 • 2007

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Graduale Romanum – 100 rokov od vzniku

  Adoramus te, 2007, č. 3, s. 7 – 8

 • 2007

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Aktuálne liturgické a spoločenské postavenie gregoriánskeho chorálu na Slovensku

  Vývinové osobitosti pestovania liturgickej hudby na Slovensku, 2007, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 87 – 106
  (Ed. Rastislav Podpera)

 • 2006

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Spišský graduál Juraja z Kežmarku ako hudobno-literárny prameň

  Týždeň európskej vedy na PF KU v Ružomberku, 2006, Ružomberok, s. 282 – 291
  (Zborník prednášok z týždňa európskej vedy. Ružomberok 7. – 10. novembra 2005)

 • 2006

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Gregoriánsky chorál a modlitba

  Modlitba v umení, 2006, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 251 – 259
  (Súbor štúdií. Ed. Slavomíra Očenášová-Štrbová)

 • 2005

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Alelujové spevy na nedele a sviatky v Spišskom graduále

  Disputationes scientificae Universitalis catholicae in Ružomberok, 2005, Ružomberok, roč. 5, č. 5, s. 55 – 79

 • 2005

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Pohľad na gregoriánsky chorál z hľadiska hudobného rytmu

  Adoramus te, 2005, č. 4, s. 12 – 14

 • 2005

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Gregoriánsky chorál a modlitba

  Adoramus te, 2005, č. 2, s. 8 – 13

 • 2003

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka – BANÁRY, Boris: Univerzita a cirkev v Európe

  Kuriér Katolíckej univerzity, 2003, Ružomberok, roč. 2, č. 2

 • 2003

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Hudobné formy gregoriánskeho chorálu III.

  Adoramus te, 2003, č. 4, s. 3 – 5

 • 2003

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Hudobné formy gregoriánskeho chorálu II.

  Adoramus te, 2003, č. 3, s. 3 – 6

 • 2003

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Hudobné formy gregoriánskeho chorálu I.

  Adoramus te, 2003, č. 2, s. 6 – 7

Personálna bibliografia – Učebnice, kapitoly v učebniciach

 • 2003

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Základy gregoriánskeho chorálu

  Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok

Personálna bibliografia – Editorská činnosť

 • 2020

  BEDNÁRIKOVÁ, J. – KRUŠINSKÁ, M.: Prínos Lýdie Blahovej v etnografickej oblasti v rokoch 1966 – 2014

  VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok

 • 2020

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Musica mediaeva liturgica III

  VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok
  (Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 6. – 7. mája 2019)

 • 2009

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Gregoriánsky chorál v súčasnej liturgickej praxi

  VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok
  (Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 26. – 28. októbra 2006)

Personálna bibliografia – Recenzie

 • 2022

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Slovensko-anglický slovník pre hudobníkov, muzikológov, učiteľov hudby a študentov hudobného umenia [recenzia knihy]

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 11, s. 39

 • 2002

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Súčasné smery v interpretácii gregoriánskeho chorálu

  Katolícke noviny, 27. 1. 2002, s. 19

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2020

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Slávnostný koncert k nášmu jubileu

  Kuriér. Informačný spravodajca Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2020, roč. 19, č. 3, s. 10 – 11

 • 1997

  BYSTRIČANOVÁ, Janka: Pápežský inštitút posvätnej hudby v Ríme

  Adoremus, 1997, č. 1, s. 38

Bibliografia

 • 2008

  PODPERA, Rastislav: Rozhovor s Jankou Bednárikovou o duchovnej hudbe

  Adoramus Te, 2008, č. 3, s. 37 – 39

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2015

  ŠIMONOVÁ, Kamila: Musica nova spiritualis [recenzia CD]

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 38 – 39

 • 2013

  URDOVÁ, Sylvia: Medzinárodný festival gregoriánskeho chorálu

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 21

x