• 1987 – 1992 

  magisterské štúdium učiteľstva všeobecno-vzdelávacích predmetov, (ruský jazyk – hudobná výchova) Pedagogická fakulta v Nitre 

 • 1992 – 1997 

  magisterské štúdium na Pápežskom inštitúte posvätnej hudby v Ríme (Pontificio Istituto di Musica Sacra), odbor gregoriánsky chorál

 • 1999 – 2000 

  asistentka na Katecheticko-pedagogickej fakulte sv. Ondreja v Ružomberku

 • 2002 

  rigorózne konanie, záverečná práca na tému Základy gregoriánskeho chorálu, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

 • 2006 – 2009 

  externé doktorandské štúdium v odbore gregoriánsky chorál na Pápežskom inštitúte posvätnej hudby v Ríme 

 • 2010 – 2014 

  riaditeľka Ústavu hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku

 • 2014 

  habilitačné konanie v odbore Didaktika hudby na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, habilitačná práca na tému: Vyučovanie gregoriánskeho chorálu na Slovensku

 • 2014 – 2018 

  prorektorka pre vedu, umenie a doktorandské štúdium, Katolícka univerzita v Ružomberku

 • 2000 – 

  pedagogické pôsobenie na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (od 2014 docent)

Doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. (rod. Bystričanová) absolvovala magisterské štúdium učiteľstva všeobecno-vzdelávacích predmetov (ruský jazyk – hudobná výchova) na Pedagogickej fakulte v Nitre. Následne pokračovala v štúdiách na Pápežskom inštitúte posvätnej hudby v Ríme (Pontificio Istituto di Musica Sacra) v odbore gregoriánsky chorál (diplomová práca na tému: Analisi liturgico-musicale degli uffici dei Ss. Adalberto e Martino nel ms. EC Lad 3 di Bratislava). V Ríme absolvovala aj externé doktorandské štúdium v tom istom odbore s témou záverečnej práce Frammenti gregoriani in Slovacchia.
Takmer celý jej profesný život je spätý s Katolíckou univerzitou v Ružomberku. Od roku 2000 tu vyučuje predmety ako gregoriánsky chorál, schola cantorum, hra na nástroji, obligátny klavír či obligátny nástroj. Vedecky sa zaoberá problematikou stredovekej hudby a gregoriánskeho chorálu. Dlhé roky spolupracuje s Ústavom hudobnej vedy SAV, (s PhDr. Evou Veselovskou, PhD.) v oblasti hudobnej medievalistiky a spracovania stredovekých notovaných pamiatok z územia Slovenska.

Na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku pôsobila na viacerých pozíciách, ako napr. riaditeľka Ústavu hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby alebo aj ako prorektorka pre vedu, umenie a doktorandské štúdium. V súčasnosti je docentkou na Katedre hudby. Janka Bednáriková zabezpečuje aj špecializáciu gregoriánsky chorál na celoslovenskom letnom Kurze pre chrámových organistov a kantorov (kurzy existujú od r. 2005). Je tiež umeleckou vedúcou vokálneho telesa Schola Cantorum Rosenbergensis pôsobiaceho pri PF KU v Ružomberku, s ktorým sa zúčastňuje na verejných vystúpeniach, liturgických slávnostiach a na koncertoch duchovnej hudby.

 

 

x