Pre 2. stupeň ZŠ

Dvořák - hudba života - NOVÉ V PONUKE HC!!!

Projekt "Dvořák - hudba života", nie je akýmsi dejepisom o skladateľovi, či násilným výchovným koncertom, ktorý skôr spôsobuje antipatiu k umeniu, než záujem oň. Je to fúzia nádhernej hudby, operného spevu a dramatického slova, zachytávajúca niekoľko najväčších zlomových okamihov majstrovho života, odhaľujúc krásne, neobyčajne obyčajného človeka s jeho radosťami, starosťami, láskou k životu, prírode, poézii a hudbe, ktorú nám tu zanechal, ako nezmazateľné svedectvo o majestátnosti a jedinečnosti života. Veríme, že každý z vás pocíti vďaka Dvořákovej hudbe, jeho Biblickým piesňam, či Erbenovej poézii, ten nezameniteľný pocit krásna, ktorý premkne srdce a rozozvučí dušu.

V akomsi pomyselnom múzeu, sa návštevníci ocitajú v pracovni maestra Dvořáka. Klavír, či vešiak s klobúkom, všetko pokrývajú haldy notových zápisov, uprostred ktorých sedí figurína Dvořáka s cedulou ,,Nedotýkať sa.” Jedna z návštevníčok (J. Grejtáková) však prekročí ochrannú zónu, čím nám pred očami ožíva história. Dvořák, jeho dielo i zlomové okamihy jeho života. Všetko pretkané hudbou, operným spevom a slovom. Tento malý, no silný, dúšok krásnych umení si môžete vychutnať v podaní umelcov ŠD Košice.

Hudobný program je viazaný na 2 x cca 50´min. predstavenia za sebou v jeden deň vo väčších priestoroch (napr. Kultúrny dom, koncertná sála, a pod. ) pre cca 200 návštevníkov/predstavenie.

Minutáž: 50´

Autor: Peter Cibula
Obsadenie: Júlia Grejtáková (klavír), Marián Lukáč (spev), Peter Cibula (hovorené slovo)
Určené pre: pre starších žiakov II. stupňa ZŠ, študentov SŠ

Dychové nástroje v hudbe, aj v nás – NOVÉ V PONUKE HC!!!

Hudobný program „Dychové nástroje v hudbe, aj v nás“ je prehliadkou dychových nástrojov (zobcová a priečna flauta, klarinet, saxofón), pri ktorej sa žiaci zoznámia s ich zvukom a uvedomia si prepojenie dychových nástrojov so svojím telom a vlastným pohybom. Interaktívne sa budú zapájať do diania. Lektori s nimi budú rytmizovať, tancovať/hýbať sa a pýtať sa ich rôzne otázky alebo na ich otázky odpovedať.

Hudobný program vhodný pre menšie - max. 25-členné skupiny poslucháčov.

Minutáž: 40´

Autor: Magdaléna Takáčová, Erik Rothenstein
Obsadenie: Erik Rothenstein (zobcová a priečna flauta, klarinet, saxofón), Pavol Bereza (gitara), Magdaléna Takáčová (tanec)
Určené pre: pre žiakov II. stupňa ZŠ, študentov SŠ

Dychové nástroje v súhre

Hudobný program formou vtipného a nenásilného dialógu oboznamuje žiakov so stavbou a zvukom štyroch drevených dychových nástrojov - flauta, hoboj, klarinet, fagot, a jedným plechovým dychovým nástrojom - lesný roh... a to v takých kombináciách, ktoré sú najpoužívanejšie v komornej hudbe. V pestrom hudobnom repertoári si každý príde na svoje... Zaručujeme vám, že z koncertu nikto neodíde bez toho, aby si „nepohmkával“ slávnu melódiu Tanca cukrovej víly od P. I. Čajkovského, či Vivaldiho Jari. Programom vás bude sprevádzať dychové kvinteto Harmonia nova.

Minutáž: 50´

Autor: Dychové kvinteto Harmonia nova
Obsadenie: Mária Pindešová (flauta), Alžbeta Struňáková (hoboj), Barbora Sláčiková (klarinet), Nikola Ovčarovičová (fagot), Ján Smutný (lesný roh)
Určené pre: pre žiakov I. stupňa a mladších žiakov II. stupňa ZŠ

Džal mange, pal tute – NOVÉ V PONUKE HC!!!

Rozprávkový príbeh ťažkého života Róma a jeho rodiny, ktorý hľadá pomoc a východisko vo viere v Boha, je alegóriou života rómskych komunít na Slovensku. Cieľom projektu je dosiahnuť, aby sa deti stotožnili s dobrým správaním, vypestovali si vzťah k práci, a zaujali postoj pravdy a spravodlivosti aj napriek častokrát nepriaznivým okolnostiam, v ktorých sa nachádzajú. Interaktívny hudobno - tanečný program sa odvíja prelínaním východoslovenského dialektu a rómskeho jazyka, s hudobnými vstupmi – rómskymi piesňami za sprievodu gitary a perkusií.

Minutáž: 40´

Hudobný program určený školám so žiakmi rómskej národnosti.

Autor: Ján Hrubovčák
Obsadenie: Ján Hrubovčák – rozprávač, Róm Dežo (spev, gitara), Dominika Gurbaľová (spev, gitara, perkusie)
Určené pre: pre žiakov I. a II. stupňa

Hudobné potulky - NOVÉ V PONUKE HC!!!

Cieľom hudobného programu „Hudobné potulky“ je predstaviť mladým poslucháčom málo známe a bežne nepoužívané, no o to zaujímavejšie barokové a moderné nástroje – basová lutna – chitarrone, barokové husle, romantická osemstrunová gitara a moderné husle... ale aj prostredníctvom príbehu predstaviť nielen reálie, ale predovšetkým hudbu obdobia baroka a raného romantizmu aj slovenskej proveniencie, najmä z čias Ľudovíta Štúra. Projekt má v neposlednom rade podnietiť v mladých poslucháčoch venujúcich sa hre na hudobný nástroj, záujem o krásu komornej hudby a motivovať ich k spoločnému muzicírovaniu.

Hudobný program je určený predovšetkým žiakom základných umeleckých škôl. t.j. žiakom, ktorí sa učia hrať na hudobný nástroj.

Minutáž: 50´


Autor: Adam Szendrei, Jakub Mitrík
Obsadenie: Adam Szendrei (barokové husle, moderné husle, sprievodné slovo), Jakub Mitrík (baroková basová lutna/chitarrone, osemstrunová romantická gitara)
Určené pre: žiakov II. stupňa ZŠ, študentov SŠ, a najmä žiakov ZUŠ

Kráľovská hudba gotiky a renesancie

Atraktívny projekt so vzácnou a originálnou témou! Pestrá paleta zvukov kópií dychových nástrojov od 13. po 17. storočie priblíži poslucháčom hudbu dávno zabudnutú, ktorá znela na kráľovských dvoroch. Poslucháči na koncerte spoznajú hudbu, ktorú hrávali hudobníci združení v cechoch, ktorých tajomstvá svojou bádateľskou prácou odhalili práve účinkujúci umelci.
V tomto projekte sa prenesieme do dávnych čias gotiky a renesancie spolu s hráčmi – multiinštrumentalistami, ktorí počas koncertu vystriedajú viac ako dvadsať netradičných a nie bežne používaných hudobných nástrojov.
Repertoár súboru tvoria skladby svetové, aj domáce; svetské, aj cirkevné; veselé tance, aj „vážna“ polyfónia. Vtipným sprievodným slovom budú do diania koncertu zapojení aj poslucháči.
Projekt sľubuje neopakovateľný a nezabudnuteľný umelecký zážitok!

Minutáž: 50´
Autor: Juraj Korec a Ivan Čermák
Obsadenie: Juraj Korec, Nikola Ovčarovičová, Ivan Čermák
Určené pre: žiakov II. stupňa ZŠ, študentov SŠ

Ľudová hudba kedysi a dnes

Ambíciou hudobnej skupiny Banda je popularizovanie slovenského kultúrneho dedičstva. Vyhľadáva melódie a piesne v pôvodnej podobe v kontraste s vlastnými originálnymi aranžmánmi v štýle world music /etno/. Predstavujú inštrumentálne štýly krajov Myjava, Horehronie, Orava, Zemplín a iné. Odovzdávajú ju mladej generácii dynamickou a temperamentnou formou s profesionálnym rozprávačom Samom Smetanom.

Minutáž: 50´

Hudobný program je viazaný na 3 x cca 50´min. predstavenia za sebou v jeden deň vo väčších priestoroch (napr. Kultúrny dom, telocvičňa, a pod. ) pre cca 200 návštevníkov/predstavenie.
Autor: Samo Smetana
Obsadenie: Samo Smetana (spev, husle, mandolína), Ivan Hanula (spev, viola, husle, mandolína, buzuki), Alžbeta Lukáčová (spev, cimbal, viola, heligónka, ústna harmonika), Peter Obuch (spev, kontrabas, basička, píšťalka, fujara), Ajdži Sabo (perkusie)
Určené pre: pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ, študentov SŠ

Marionety z Lubeníka - NOVÉ V PONUKE HC!!!

Prostredníctvom unikátneho projektu „Marionety z Lubeníka“ sa mladí poslucháči oboznámia s hudobnou a divadelnou kultúrou v historickom kontexte územia Slovenska v období 18. storočia, keď cestovali divadelné súbory spolu s hudobníkmi a hrali s marionetami na námestiach, jarmokoch, v šľachtických sídlach a zámkoch divadelné hry so známymi témami, ktoré boli v tom čase v Európe populárne.

Skladby, ktoré na koncerte odznejú, pochádzajú zo Zborníka z Lubeníka(z oblasti Gemera) - anonymného notovaného rukopisu z II. polovice 18. storočia. Vystupujú v ňom komediálne marionety, ktoré vytvárajú choreografiu na jednotlivé skladby. Moderátor priblíži nielen dej predstavenia - príbeh Dr. Fausta, ale aj prácu s bábkami-marionetami, a bližšie predstaví hudobné nástroje, ktoré sa používali v 18. storočí a dnes už neexistujú. Rovnako priblíži prepojenie charakteru tancov zo zborníka s pohybom jednotlivých varietných marionet.  

Každé oživenie a priblíženie dávnej kultúry z územia Slovenska je cennou skúsenosťou pre mladú generáciu, lebo odkrýva pre nich netušené bohatstvo života a kultúry našich predkov. V prvom vstupe bude mladé publikum vtiahnuté do sveta divadla a moderátor mu v ľahkej forme predstaví príbeh Dr. Fausta, v druhom vstupe sa mladí poslucháči oboznámia s nástrojmi, ktoré sa používali v období baroka.

Podľa prípravy a kontaktu so školami je možné zapojiť deti, ktoré navštevujú ZUŠ do niektorej skladby k účinkovaniu so súborom. Na druhej strane moderátor podobne pozve publikum do sveta marionet, kde si budú môcť vyskúšať a ohmatať bábky a prácu s nimi.

Minutáž: 50´

Hudobný program je viazaný na 2 x cca 50´min. predstavenia za sebou v jeden deň vo väčších priestoroch (napr. Kultúrny dom, telocvičňa, a pod. ) pre cca 200 návštevníkov/predstavenie.

V projekte majú možnosť účinkovať aj žiaci základných umeleckých škôl na základe vopred dohodnutých podmienok.

Pozrite si ukážky 1, 2, 3.

Autor: Miloš Valent, Juraj Hamar
Obsadenie: súbor pre starú hudbu Solamente naturali, Miloš Valent – umelecký vedúci, bábkové divadlo Teatro Posonii, Juraj Hamar – umelecký vedúci, Ivan Gontko – bábkoherec, rozprávač
Určené pre: pre deti MŠ, žiakov I. a II. stupňa ZŠ, študentov SŠ

Najslávnejšie melódie od staroveku po súčasnosť

Videli ste starogrécku lýru? Počuli ste jej zvuk, ako sprevádza Seikilovu pieseň? A harfu kráľa Dávida... chcete si na nej zahrať? Alebo, počuli ste naživo spievať trubadúra s lutnou? A viete, že ten wals na ktorý tancujete, je renesančná pieseň? Nemusíte sa báť nezáživnej prednášky z histórie hudby! Architektúra a výtvarné umenie? Na to sa môžete len pozerať. Ale hudba plynie, nedá sa zachytiť v statickom okamihu. Zanecháva v nás dojem, je jedinečná. Program predstavuje najslávnejšie melódie z histórie, ďalekej či nedávnej a netradičné umenie multiinštrumentalistu a rozprávača Jána Hrubovčáka. Ukáže Vám, ako sa menil vkus a čo všetko odolalo zubu času!

Minutáž: 40´

Autor: Ján Hrubovčák
Obsadenie: Ján Hrubovčák - sprievodné slovo, hudobné nástroje
Určené pre: pre žiakov I. stupňa a mladších žiakov II. stupňa ZŠ

Od rohu k rohu. Vznik a vývoj hudby

Žiaci budú môcť vidieť v tejto téme viacero archaických hudobných nástrojov, ktoré priamo súvisia s ich vznikom a vývojom od obdobia stredoveku až po súčasnosť. Pasivita nehrozí! Žiaci sú vtiahnutí do predstavenia, v ktorom si zahrajú na mnohých hudobných nástrojoch.

Hudobný program vhodný pre mladších žiakov II. stupňa ZŠ.

Minutáž: 40´

Autor: Ján Hrubovčák
Obsadenie: Ján Hrubovčák (spev, sprievodné slovo, hra na 25 – 30 hudobných nástrojoch (signálne trúby, šalmaje, gajnica, historické gajdy, citara, pozauna, klarinet, lesný roh,...))
Určené pre: pre mladších žiakov II. stupňa ZŠ

Poznaj svoje dedičstvo – ľudové nástroje

Ľudové hudobné nástroje ako gajdy, fujara, citara ožívajú postupne v rukách umelca a v rukách detí. Spoznávanie autentických ľudových hudobných nástrojov je  prepojením na poznanie histórie ich vzniku a účelu. Autor projektu upúta svojou bezprostrednosťou, možnosťou praktického vyskúšania si nástrojov didaktickými otázkami a dynamickosťou svojho vystupovania.

Minutáž: 40´

Autor: Ján Hrubovčák
Obsadenie: Ján Hrubovčák (zvony, klepáčka, bič, gajdy, trombita, fujara, citara)
Určené pre: pre žiakov I. stupňa a mladších žiakov II. stupňa ZŠ

W. A. Mozart deťom: Bastien a Bastienka

Hudobné centrum prináša mini - operu priamo do Vašej školy!

Dej veselej spevohry Bastien a Bastienka vychádza z divadelnej predlohy francúzskeho osvietenského filozofa a spisovateľa J. J. Rousseaua: Dedinský čarodej, ktorá sa malému Mozartovi tak veľmi zapáčila, že sa ju rozhodol ako 12-ročný v roku 1768 zhudobniť.  Na pozadí žartovného príbehu lásky dedinského mládenca Bastiena a jeho peknej, ale troška „nudnej“ Bastienky, sa deti oboznámia s operou, ale aj detsky hravou a ľúbivou hudbou W. A. Mozarta, ktorá už vtedy predznačovala, že z malého Amadea vyrastie génius!

Príbeh lásky dvoch mladých ľudí a ich spoločného priateľa – záhadného kúzelníka Colasa vám ponúkame v slovenskom jazyku v podaní mladých, profesionálnych umelcov.

Scenár a réžia: Jaroslav Pehal
Hudobné naštudovanie: Daniel Simandl

Minutáž: 45´


Autor: Jaroslav Pehal
Obsadenie: Andrej Vancel/Mykola Erdyk/Pavol Oravec – Bastien, Viktória Ballánová/Eva Melichaříková – Bastienka, Rastislav Kocán/Juraj Vodila/Jaroslav Pehal – Colas, Matej Vrábel – klavír
Určené pre: pre deti MŠ, žiakov I. a mladších žiakov II. stupňa ZŠ

W. A. Mozart deťom: Malá čarovná flauta

Mozartovo zrelé dielo Čarovná flauta je známe divákom po celom svete. Pripravili sme jeho skrátenú verziu, v ktorej veselý vtáčnik Papageno predstaví deťom najkrajšie a najznámejšie hudobné čísla tejto opery.  Príbeh lásky princa Tamina a krásnej princeznej Paminy ožíva vo večnom súboji dobra a zla, múdrosti a hlúposti, a kontrastov čierneho a bieleho kráľovstva. Uvádzame vo verziách pre materské školy i pre 1. a 2. stupeň základných škôl.  

Réžia a dialógy: Jaroslav Pehal
Hudobné naštudovanie: Daniel Simandl

Minutáž: 45´

Autor: Jaroslav Pehal
Obsadenie: Rastislav Kocán/René Schleiffer/Juraj Vodila - Papageno, Viktória Ballánová/Eva Melichaříková/Ivana Pašovičová - Pamina/Papagena, Mykola Erdyk/Matej Kočkovský/Pavol Oravec - Tamino/Monostatos, Matej Vrábel - klavír
Určené pre: pre deti MŠ, žiakov I. a mladších žiakov II. stupňa ZŠ
x