Mono- and polyphonic Liturgical Chants in Honour of the Holy Cross

Album obsahuje trinásť jednohlasných stredovekých kompozícií o kríži, ktoré sa striedajú so šiestimi viachlasnými skladbami s touto témou od Dunstabla, Gomberta, Clemensa non Papa a Palestrinu. Texty skladieb o uctievaní kríža reflektujú teologické kontexty tohto kresťanského symbolu spásy. uctievanie kríža je uctievaním toho, kto bol na ňom ukrižovaný a ktorého smrť priniesla svetu vykúpenie. Spevy interpretuje maďarský vokálny súbor Schola Hungarica, ktorý má od svojho vzniku v roku 1969 na konte obdivuhodný počet cca. 50 (!) nahrávok. Usporiadanie stredovekých spevov na tomto albume odráža premyslenú dramaturgickú koncepciu. Dirigenti a zároveň významní muzikológovia Janka Szendrei a László Dobszay (†2011) vybrali spevy z rukopisov viacerých európskych tradícií z rôznych lokalít a niekoľkých stáročí, čo si iste vyžadovalo množstvo mravenčej bádateľskej práce.

Spevy sú rozdelené do štyroch okruhov. Tie v prvom okruhu adorujú Krista a jeho kríž, a reprezentujú starobylé chorálne tradície z Talianska: beneventskú, starorímsku a ambroziánsku (v antifóne z beneventského rukopisu je okrem latinčiny aj grécky text). Druhý okruh obsahuje omšové spevy zo sviatkov povýšenia a nájdenia sv. kríža z rukopisov z Francúzska a Anglicka z 11. a 15. storočia. Tretí okruh prezentuje omšové spevy, napríklad z rukopisu z Ravenny z 11.–12. storočia so zvláštnym textom, ktorý nepochádza z Biblie, ale zo známej legendy o rímskom cisárovi Konštantínovi a o jeho víťazstve v bitke pri Ríme v roku 312 v znamení Kríža. Vo štvrtom okruhu sú neskorostredoveké kompozície z kódexov z územia Uhorska. Okrem spevov z Istanbulského antifonára je tu aj antifóna z Bratislavského antifonára IV z 15. storočia, ktorý sa používal v Dóme sv. Martina v Bratislave.

V interpretácii stredovekých spevov sa striedajú a kombinujú mužské, ženské a pravdepodobne aj detské hlasy, niekedy v rámci jednej kompozície. V booklete nie je informácia o schóle, o počte spevákov, ale možno sa domnievať, že aj na tomto albume, podobne ako aj na iných projektoch, sa podieľali 12–15-členné mužské, ženské a detské zoskupenia. Ženská časť schóly má jasný zvuk, v porovnaní s mužskou pôsobí o čosi ľahšie a vzdušnejšie. Schóla preferuje rýchlejšie tempá. Melizmy (a rozšírené neumy) však vyznievajú príliš rýchlo a bez vnútorného rytmického štrukturovania. Uvítala by som markantnejšie stvárnenie cieľového smerovania tónového pohybu v neumách a tiež viac hudobného napätia vo vedení melodických línií. Na opodstatnenosť rytmického diferencovania tónov v neumách a zohľadňovania ich cieľovo-pohybových tendencií pri interpretácii poukazujú od 50. rokov 20. storočia aj vedecké výsledky gregoriánskej semiológie, ktoré sú založené na štúdiu najstarších európskych (no notačne veľmi obsažných a precíznych) rukopisov stredovekého chorálu. 

Interpretácia polyfonických skladieb pod dirigentským vedením L. Dobszaya pôsobí vcelku presvedčivo. Booklet v angličtine a maďarčine obsahuje informačný text L. Dobszaya, texty spevov a informácie o prameňoch. 

 

Updated: 11. 05. 2020
x