• 1947 – 1951

  gymnázium v Galante

 • 1951 – 1955

  Katedra hudobnej výchovy na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave (Eugen Suchoň), súčasne Konzervatórium v Bratislave (kompozícia – Andrej Očenáš, Šimon Jurovský, dirigovanie – Kornel Schimpl)

 • 1955 – 1959

  VŠMU v Bratislave (orchestrálne a operné dirigovanie – Ľudovít Rajter)

 • 1957 – 1969

  šéfdirigent symfonického orchestra Vojenského umeleckého súboru kpt. Jána Nálepku v Bratislave, zároveň zástupca umeleckého šéfa

 • 1968

  študijný pobyt na Konzervatóriu P. I. Čajkovského v Moskve

 • 1969 – 1971

  riaditeľ Správy umenia Ministerstva kultúry SR

 • 1971 – 1983

  umelecký šéf a hlavný dramaturg opery SND v Bratislave

 • 1983 – 1987

  šéfredaktor hudobného vydavateľstva OPUS

 • 1987 – 1990

  tajomník ZČSSKU v Prahe

 • 1990 – 1996

  tajomník Spolku slovenských skladateľov v Bratislave

 • 1997 – 1999

  ústredný riaditeľ Národného hudobného centra

"Charakteristickou črtou jeho práce s hudobným materiálom je prepájanie atonálne organizovaných a modálnych štruktúr, čím priznáva svoju väzbu na hudobné dedičstvo nášho národa, odhaľuje jeho melos, čistotu a sviežosť a uchováva jeho priezračnosť a pravdivosť (Sinfonietta slovaca). Je typom introvertného skladateľa, ktorý sa usiluje o skromnosť, jednoduchosť, úprimnú meditatívnu citovosť a pastelovú zvukovosť. Príznačnou črtou jeho skladateľského rukopisu je komornosť, ktorá preniká jeho tvorbou i tam, kde disponuje veľkým orchestrálnym aparátom. Bagin sa dobre pohybuje na pôde miniatúr, ktoré vďaka zvukovej striedmosti pôsobia ako melancholické sebareflexie, zrieka sa rafinovaných zvukových efektov. Popri melanchólii počujeme aj úsmevnú hyperbolu, grotesku alebo rozhodné gesto. Jeho skladby sú krehké, pričom svojou povahou sú výrazne inštrumentálne, nadchýnajú sa pre farbu, ktorá pri svojej sýtosti je svieža, decentná, transparentná."

 

(LABORECKÝ, Jozef: Pavol Bagin. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 25.)

x