• 1993 – 1997

  Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne

 • 1999 – 2003

  Konzervatórium Žilina (gitara – Peter Remeník)

 • 2000 – 2002

  súkromné štúdium (kompozícia – Pavol Krška)

 • 2003 – 2008

  VŠMU (kompozícia – Vladimír Bokes)

 • 2005

  medzinárodný kurz Internationale Musikwerkstatt in Schloss Trebnitz, Nemecko

 • 2005

  kurz na festivale Ostravské dny, Česká republika

 • 2008 – 2011

  VŠMU (doktorandské štúdium kompozície – Jevgenij Iršai)

 • od 2011

  pedagóg na Katedre skladby a dirigovania VŠMU

 • od 2014

  člen Rady Hudobného fondu

 • od 2020

  podpredseda Rady Hudobného fondu

 • od 2022

  predseda Spolku slovenských skladateľov

Lukáš Borzík (1979) patrí k výrazným slovenským skladateľským osobnostiam. Získal rad domácich i medzinárodných ocenení. Okrem pravidelného zaraďovania jeho kompozícií na reprezentatívne albumy slovenskej hudobnej tvorby nahral päť profilových CD nosičov. Borzíkova komorná a orchestrálna tvorba je pravidelne uvádzaná na domácich i zahraničných pódiách poprednými interpretmi, komornými zoskupeniami a symfonickými orchestrami. Borzík kreuje svoj individuálny hudobný jazyk, založený na uplatnení rekontextualizácie a syntézy kompozičných princípov modality, tonality, rozšírenej tonality paralelne s bitonálnymi, polymodálnymi, atonálnymi, dvanásťtónovými a seriálnymi postupmi v nových zaujímavých kontextoch. Jeho hudobná poetika zahŕňa viaceré hudobné elementy slúžiace ako prostriedky pre mnohotvárne budovanie štruktúry. Súhrnne a celistvo siaha po všetkých výdobytkoch európskej klasickej hudby. Cit pre takto koncipované hudobné diela skladateľ dokazuje prostredníctvom nenásilného, inteligentného spôsobu, vyvierajúceho z vnútorného presvedčenia a vnímania sveta, ktoré čerpá z teológie, filozofie, poézie, astronómie, biológie, architektúry či výtvarného umenia. To sa prejavuje nielen vo vonkajšej formovej stránke, ale aj vo vnútornej obsahovej, napĺňajúc tak duchovný rozmer hudby.

x