• 1964 – 1969

  Konzervatórium v Bratislave (klavír – Pavla Pokojná)

 • 1969 – 1974

  VŠMU (klavír – Rudolf Macudzinský)

 • 1974 – 1976

  Čajkovského konzervatórium v Moskve (postgraduálne štúdium, klavír – Viera Gornostajevová)

 • 1978 – 1988

  klavírna pedagogička na Konzervatóriu v Bratislave

 • od 1984

  pedagogička na VŠMU (1990 docentka, 1996 profesorka, od 1994 vedúca katedry klávesových nástrojov)

 • 1996 – 1998

  predsedníčka Akademického senátu VŠMU

 • 1991 – 2002

  členka Rady Hudobného fondu

 • -

  členka Komisie koncertných umelcov HF, predstavenstva Spolku koncertných umelcov, Festivalového výboru BHS, organizačného výboru Medzinárodnej klavírnej súťaže Johanna Nepomuka Hummela

 • - hlavná organizátorka a garantka medzinárodnej klavírnej súťaže Piano Bratislava

Ida Černecká koncertuje doma i v zahraničí. Spolupracuje s domácimi (SF, ŠF Košice, ŠKO Žilina, SOSR) i zahraničnými telesami (Berlínsky rozhlasový orchester). V oblasti komornej hudby spolupracuje s mezzosopranistkou Martou Beňačkovou, s klaviristom Františkom Perglerom vystupuje s repertoárom pre klavír štvorručne.

Popri koncertnej aktivite tvorí dôležitú oblasť jej tvorivých snáh pedagogická činnosť. Jej žiaci sa umiestňujú na popredných miestach domácich i medzinárodných súťaží. K jej najvýznamnejším absolventom z VŠMU patria Katarína Brejková, Magdaléna Dianovská, Kamil Mihalov, Jana Nagy-Juhász, Martina Starostová, Zuzana Zamborská; z ašpirantov Daniel Buranovský, Mária Heinzová, Zuzana Paulechová, František Pergler, štipendista SHF Marián Pivka. Viedla majstrovské kurzy na Medzinárodných interpretačných kurzoch v Piešťanoch a na bratislavských letných kurzoch pre účastníkov z Japonska. Bola členkou porôt medzinárodných interpretačných súťaží zahraničných (Concertino Praga, Ľubľana a Janáček-Martinů v Brne) i bratislavských (Medzinárodná súťaž J. N. Hummela a Piano Bratislava), predsedala na súťažiach slovenských konzervatórií. Roku 2002 bola odbornou gestorkou podujatia Hommage à Carl Czerny, kde prednášala o význame tohto pedagóga. Prednáša o problémoch metodiky a interpretačnej praxe. Spolupracuje so Slovenským rozhlasom ako autorka hudobno-slovných relácií.

„Hru Idy Černeckej charakterizuje čistý klavírny rukopis, prepracovanosť viacvrstvovej faktúry (Schumann, Debussy), vysoká kultivovanosť, dôraz na tónotvorbu, elegancia, krehká lyrická spevnosť meditatívneho typu."
(Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 27)

x